Prevod sa bosanskog na slovački jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na slovački jezik

Za online prevod sa bosanskog na slovački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na slovački jezik

Ukoliko neki klijent želi da dobije profesionalni prevod sa bosanskog jezika na slovački i to za apsolutno bilo koju vrstu dokumenata, trebalo bi da se obrati našoj instituciji, jer mi nudimo mogućnost da dobije njihovu kompletnu obradu prema pravilima koja navodi aktuelni zakon.

Zapravo je stvar u tome da prevodilac i sudski tumač, a koji su zaposleni u timu svake od preko 20 naših poslovnica, vrše prvo direktno prevođenje sa bosanskog jezika na slovački za neki dokument, a posle toga rade i overu i to u skladu sa pravilima, to jest ovlašćeni sudski tumač na bilo koji dokument koji je preveden u ovoj kombinaciji jezika, stavlja svoj pečat, čime iznosi potvrdu da je njegova sadržina potpuno ista kao i u originalnom dokumentu. Čitav postupak obrade ovih sadržaja je vrlo specifičan i razlikuje se u odnosu na prevođenje ostalih materijala koji se ne svrstavaju u dokumenta, jer se u ovoj situaciji zahteva da klijenti obavezno dostave originalne na uvid. Napominjemo da je to bitno zbog overe pečatom sudskog tumača, a njihovu dostavu mogu da izvrše lično u prostorijama jedne od naših poslovnica, te je isto tako otvorena mogućnost i da klijenti kojima su prevodi u ovoj kombinaciji jezika potrebni za dokumenta izvrše slanje originala preko kurirske službe ili preporučeno preko “Pošte Srbije”.

Preuzimanje može da bude lično, ali je takođe omogućeno i dostavljanje na adresu klijenta, a ta usluga mora da bude naplaćena u skladu sa cenovnikom službe koja je i zadužena za dostavu, jer ona nije uračunata u cenu obrade dokumenta. Takođe bismo morali bismo da naglasimo i to da zakon navodi obavezu stavljanja Apostille, odnosno takozvanog haškog pečata, ali isključivo za neka dokumenta, te da sudski tumači i prevodioci u tom slučaju nemaju nadležnost. Stoga preporučujemo klijentima da saznaju da li se i za konkretna dokumenta za koji oni zahtevaju direktno prevođenje sa bosanskog jezika na slovački pomenuta vrsta overe zahteva, a onda i da pitaju kada se haški pečat na njih stavlja (pre obrade dokumenta od strane naših stručnjaka ili posle).


Prevođenje sa bosanskog na slovački
Prevođenje sa slovačkog na bosanski

Pored svih onih dokumenata iz oblasti obrazovanja, nauke, sudstva i prava, naši stručnjaci mogu da kompletno obrade i svu ličnu dokumentaciju, ali i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama (izjave, potvrde, saglasnosti i uverenja različitih vrsta). Naravno, klijentima će prevodioci i sudski tumači da omoguće da dobiju u najkraćem roku i direktan prevod sa bosanskog jezika na slovački za sva ona dokumenta koja se svrstavaju u tehničku i tendersku, odnosno građevinsku, ali i poslovnu i medicinsku dokumentaciju, te za bilo koja druga nepomenuta dokumenta za koja klijenti zahtevaju prevod u ovoj kombinaciji jezika.

Uz to sudski tumač i prevodilac, na zahtev klijenata mogu da u pomenutoj jezičkoj kombinaciji obrade i sve sadržaje vezane za oblast interneta, ali i književnosti, odnosno marketinga, te po potrebi rade i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na slovački za članke iz novina, udžbenike i časopisee. Takođe obrađuju i tekstualne materijale i to bez obzira koja je i njihova sadržina, dužina i namena, odnosno da li su u pitanju popularni ili stručni materijali. Isto tako klijentima omogućujemo i kompletnu obradu kako serija i emisija različite tematike, tako i reklamnih poruka, odnosno filmova bilo kog žanra i vrste (dokumentarni, animirani, crtani, igrani i ostali). A u okviru pomenute usluge, sve zainteresovane klijente očekuje kako sinhronizacija prethodno pomenutih video i audio sadržaja, tako isto i ona usluga koja podrazumeva njihovo titlovanje. Upravo na taj način oni dobijaju bilo koji tip ne samo video, već i audio sadržaja koji je obrađen prema pravilima i spreman za prezentovanje široj javnosti.

Svi oni klijenti koji budu organizovali bilo koju vrstu događaja za koju se zahteva usmeni prevod sa bosanskog jezika na slovački, mogu da angažuju stručnjake zaposlene u našim poslovnicama za izvršenje te usluge. A pored toga što sudski tumači i prevodioci mogu da pruže uslugu konsekutivnog, ali i simultanog prevoda u toj kombinaciji jezika, oni će se pobrinuti da izađu u susret zahtevima i onih klijenata za čiji događaji bude bio zahtevan prevod uz pomoć šapata, jer su i za tu vrstu usluge specijalizovani. Kada naši stručnjaci budu pripremali ponudu za pomenutu uslugu, oni će to da učine na osnovu podataka koje svaki klijent ima obavezu da dostavi, a koji su vezani za način organizovanja konkretnog događaja. Tom prilikom bi svakako klijenti trebalo da nas informišu o prostoru u kome se on održava, odnosno o njegovom trajanju koje je predviđeno, kao i o broju učesnika, ali i o svim ostalim detaljima koji mogu da utiču na izbor konkretne usluge usmenog prevoda. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje ćemo takođe ponuditi zainteresovanim klijentima, a u pitanju je oprema najnovije generacije, koju naši klijenti mogu da iznajme po izuzetno povoljnim uslovima.Uzevši u obzir da su i lektori sa dugogodišnjim radnim iskustvom, kao i profesionalni korektori deo tima apsolutno svake od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, to znači da svaki klijent koji ima potrebu za njihovim uslugama, može da ih dobije i to po odličnoj ceni. Posebno ističemo da se lektura, to jest korektura sadržaja vrši isključivo u onim situacijama kada su pre toga urađeni direktni prevodi sa bosanskog jezika na slovački i to za bilo koju vrstu materijala, stim da osoba koja je bila zadužena za izvršenje te usluge nije ispoštovala pravila i nije klijentu omogućila da dobije kvalitetan prevod u toj kombinaciji jezika.

Prevod lične karte sa bosanskog jezika na slovački

Tek jedna među brojnim uslugama koje mogu da izvrše sudski tumači i prevodioci onda kada je to potrebno klijentima su i direktni prevodi lične karte sa bosanskog na slovački jezik, stim što oni zapravo pristupaju kompletnoj obradi i ovog, ali i mnogih drugih ličnih i ostalih dokumenata. A to znači da će uraditi i overu za koju su ovlašćeni sudski tumači zaduženi i tako klijentima omogućiti profesionalno i kvalitetno obrađena dokumenta koja će biti u potpunosti primenljiva, jer su sa pravnog stanovišta validna i tretiraju se isto kao i ma koji originalan dokument. Da bismo ovaj postupak mogli da izvršimo onako kako je to definisano pravilima, klijenti nam moraju dostaviti originalna dokumenta, a dobro bi bilo i da se raspitaju da li je za konkretna dokumenta potrebno uraditi i nadoveru, to jest da li se na njih mora staviti takozvani haški pečat, poznat i kao Apostille.

Omogućićemo i onim klijentima kojima je prevod u navedenoj jezičkoj varijanti potreban za sva ostala lična dokumenta da to i dobiju, tako da sudski tumači i prevodioci, između ostalog prevode i izvode iz matičnih knjiga i to kako rođenih, tako i venčanih, odnosno umrlih, ali i sve vrste dozvola (dozvola za boravak, radna dozvola, vozačka i saobraćajna), a rade i prevod, pa overu za uverenje o državljanstvu i potvrdu o prebivalištu, kao i za bilo koji drugi lični dokument.

Naši stručnjaci mogu da obrade kompletno i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno diplomu i dodatak diplomi, kao i potvrdu o redovnom školovanju, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te uverenja o položenim ispitima i prepis ocena, ali i mnoga druga dokumenta koja se odnose na obrazovanje. Svakako klijentima koji su zainteresovani nudimo i prevod različitih dokumentacija sa bosanskog na slovački jezik, što uključuje obradu svih dokumenata koja se svrstavaju kako u tehničku i medicinsku, tako i u tendersku, ali i u građevinsku i poslovnu dokumentaciju. Sudski tumači i prevodioci će, osim lekarskih nalaza i rešenja o osnivanju pravnog lica, odnosno građevinskih projekata, takođe da prevedu i specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim fakture i statut preduzeća, kao i poslovne odluke, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, različite tipove poslovnih izveštaja i ostala sada nenavedena dokumenta koja čine deo prethodno pomenutih vrsta dokumentacija.

Rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne radove, ali i naučne patente i ostala dokumenta koja su vezana za oblast nauke, isto tako obrađujemo u ovoj varijanti jezika, a posle toga vršimo njihovu overu prema aktuelnim pravilima. Prevodilac i sudski mogu da izvrše i direktno prevođenje sa bosanskog na slovački jezik za različite vrste kako saglasnosti i potvrda, tako i izjava, ali isto tako i za sve tipove uverenja, to jest za sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama. A to uključuje najpre potvrdu o visini primanja i potvrdu o stalnom zaposlenju, te prevod uverenja o neosuđivanosti i potvrde o slobodnom bračnom stanju, ali i kompletnu obradu uverenja o nekažnjavanju, saglasnosti za zastupanje i ostalig dokumenata koja se svrstavaju u ovu grupu.

Svakako možemo u vrlo kratkom roku i po odličnim uslovima da pristupimo profesionalnoj obradi ne samo licenci i sertifikata, odnosno punomoćja za zastupanje, već i tekovina Evropske Unije, a sudski tumač i prevodilac rade i direktan prevod sa bosanskog na slovački jezik kako za presude o razvodu braka, tako i za ostale vrste ne samo presuda, već i sudskih žalbi i rešenja, odnosno odluka i tužbi, ali obrađuju kompletno i sva ostala pravna akta.

Prevođenje knjiga sa bosanskog na slovački jezik

Kada govorimo o obradi knjiga, pod tim mislimo da su klijentima na raspolaganju direktni prevodi književnih dela sa bosanskog jezika na slovački, ali i udžbenika, to jest da prevodilac i sudski tumač podjednako kvalitetno obrađuju i beletristiku i romane, ali i sva ostala kako prozna, isto tako i poetska dela. Klijenti kod nas, takođe mogu da očekuju i izvršenje usluge koja se vezuje za obradu novinskih članaka, odnosno ilustrovanih časopisa, mada naši stručnjaci takođe mogu da obrade i stručne časopise različitih vrsta.

Prevođenje video i audio materijala sa bosanskog jezika na slovački se isto nalazi u domenu naših stručnjaka, a nakon što sudski tumač i prevodilac budu završili njihovu obradu, klijentima ćemo ponuditi finalizaciju tog procesa, to jest titlovanje ili sinhronizovanje svih tih sadržaja. Napominjemo da se ova usluga ne odnosi samo na igrane filmove i serije, već i na reklamne poruke, odnosno dokumentarne i crtane, ali i animirane filmove, a zatim i na emisije i to kako one koje su zabavnog, tako i one koje su obrazovnog karaktera, te na sve ostale tipove što video što audio sadržaja.

Takođe ćemo pomenuti činjenicu da su u našem timu svakako angažovani i profesionalni lektori i korektori, te da oni mogu da pristupe obradi svih loše prevedenih materijala u ovoj kombinaciji jezika.

Profesionalan prevod internet sadržaja sa bosanskog jezika na slovački

Kada kažemo da klijente kod nas očekuje profesionalno prevođenje web materijala sa bosanskog na slovački jezik, mi zapravo mislimo na činjenicu da naši stručnjaci u toj situaciji primenjuju pravila koja se odnose na optimizovanje prevedenih materijala (SEO - Search Engine Optimisation). A kada se pristupa takvom načinu obrade, automatski se podrazumeva da će prevedeni internet sadržaji postati mnogo bolje vidljivi u okviru mreže, pa će samim tim i poslovanje njihovih vlasnika svakako biti bolje. Izuzev web sajtova, sudski tumači i prevodioci u ovoj varijanti jezika mogu da obrade i bilo koju aplikaciju ili program, odnosno sadržinu web prodavnica ili kataloga, te sve one materijale koji se vezuju za Internet.

Radimo i usmeni prevod sa bosanskog na slovački jezik, to jest klijentima naši stručnjaci mogu da ponude kako uslugu simultanog, tako i prevoda uz pomoć šapata, odnosno konsekutivnog. Kada nas klijenti budu informisali o detaljima vezanim za organizovanje nekog događaja (trajanje, gde će biti održan, koliko će biti prisutno učesnika i drugi), pripremićemo ponudu, a po potrebi u nju unosimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Ovi stručnjaci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade i sve one sadržaje koji se vezuju za oblast marketinga, a što će oni svakako učiniti uz poštovanje marketinških pravila. Prevodilac i sudski tumač mogu da obrade ne samo reklamne letke i kataloge, odnosno vizit kartice, kao i PR tekstove, a zatim i brošure, reklamne flajere i ostale marketinške materijale. Podrazumeva se da će se oni tom prilikom potruditi da na što bolji način poruku koju nose maksimalno profesionalno prilagode pravilima koja su prisutna u ciljanom, to jest u slovačkom jeziku. Time će omogućiti da se potencijalni klijenti koji se tim jezikom služe na najbolji mogući način upoznaju sa proizvodom ili uslugom, te sa poslovanjem konkretne kompanije, odnosno sa onim što se kroz reklamne materijale za koje se vrše direktni prevodi sa bosanskog na slovački jezik prezentuje.

Takođe će sudski tumač i prevodilac u navedenoj kombinaciji jezika da obrade kako stručne tekstove, tako i popularne, stim da njihova tema može da bude vezana za različite oblasti, a bez obzira da li se one odnose na prirodne ili društvene nauke. Izuzev tekstova koji su vezani za oblast finansija, bankarstva i ekonomije, odnosno politike i prava, naši stručnjaci rade direktan prevod sa bosanskog na slovački jezik i za one sadržaje koji se vezuju za oblast turizma i komunikologije, kao i obrazovanja, te ekologije i zaštite životne sredine, kao i menadžmenta i građevinske industrije, ali i sve ove tekstove čija tema se striktno odnosi kako na oblast sociologije, tako i na oblast medicine i nauke, odnosno obrazovanja i drugih naučnih disciplina.


Poslovnica bosanski na slovački slovački na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1900 2600 1900 2600
Paraćin 1900 2600 1900 2600
Beograd 1900 2600 1900 2600
Novi Beograd 1900 2600 1900 2600
Banovo Brdo 1900 2600 1900 2600
Mladenovac 1900 2600 1900 2600
Kragujevac 1900 2600 1900 2600
Niš 1900 2600 1900 2600
Leskovac 1900 2600 1900 2600
Sombor 1900 2600 1900 2600
Ćuprija 1900 2600 1900 2600
Čačak 1900 2600 1900 2600
Kraljevo 1900 2600 1900 2600
Požarevac 1900 2600 1900 2600
Smederevo 1900 2600 1900 2600
Užice 1900 2600 1900 2600
Novi Sad 1900 2600 1900 2600
Pančevo 1900 2600 1900 2600
Zemun 1900 2600 1900 2600
Zrenjanin 1900 2600 1900 2600
Šabac 1900 2600 1900 2600
Novi Pazar 1900 2600 1900 2600
Valjevo 1900 2600 1900 2600
Bor 1900 2600 1900 2600
Voždovac 1900 2600 1900 2600
Zaječar 1900 2600 1900 2600
Sremska Mitrovica 1900 2600 1900 2600
Ruma 1900 2600 1900 2600
Subotica 1900 2600 1900 2600
Kruševac 1900 2600 1900 2600
Vranje 1900 2600 1900 2600
Inđija 1900 2600 1900 2600
Vršac 1900 2600 1900 2600
Pirot 1900 2600 1900 2600
Stara Pazova 1900 2600 1900 2600
Aranđelovac 1900 2600 1900 2600
Zvezdara 1900 2600 1900 2600
Obrenovac 1900 2600 1900 2600
Kikinda 1900 2600 1900 2600

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje