Prevod sa bosanskog na turski jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na turski jezik

Za online prevod sa bosanskog na turski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na turski jezik

Kako je klijentima vrlo često potrebno i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na turski, tu su prevodioci i sudski tumači koji su članovi našeg tima da im pruže maksimalno profesionalnu uslugu, a koja se svakako primenjuje na različite tipove sadržaja u pisanoj formi, ali se isto tako odnosi i na usmeni prevod u toj jezičkoj varijanti.

Moramo da istaknemo podatak da naši stručnjaci mogu da izvrše kako simultano i prevođenje uz pomoć šapata, isto tako i mogu da pruže i uslugu konsekutivnog prevoda u pomenutoj kombinaciji jezika. A na osnovu analize zahteva određenog događaja, pojedinim klijentima ćemo po vrlo povoljnim cenama ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. U našoj ponudi je i ona usluga koja se odnosi na lekturu i korekturu različitih vrsta sadržaja, odnosno za one za koje su pre toga direktni prevodi sa bosanskog jezika na turski urađeni, ali osobe koje su bile za to zadužene nisu obradile te sadržaje profesionalno i prema aktuelnim pravilima struke. Tada će korektori i lektori profesionalnu redakturu da izvrše onako kako je to navedeno aktualnim pravilima i tako će klijentima da omoguće da po odličnim uslovima i u vrlo kratkom roku dobiju bilo koju vrstu materijala koje je na profesionalan način prevedena u ovoj kombinaciji jezika.

Pored toga naši klijenti mogu da dobiju i profesionalan prevod za sve tekstualne sadržaje, a bez obzira na njihovu namenu, dužinu i sadržinu, ali i za web sajtove, te za sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast interneta, kao što su na primer online prodavnice ili web katalozi, ali i softverske aplikacije i programi, te mnogi drugi materijali koji isključivo imaju weze sa internetom. Po potrebi ćemo da prevedemo i materijale koji se odnose na reklamiranje (plakati, katalozi, PR tekstovi, vizit kartice, plakati, brošure i ostali).


Prevođenje sa bosanskog na turski
Prevođenje sa turskog na bosanski

Naravno, zainteresovanim klijentima omogućujemo i da po odličnim uslovima dobiju uslugu koja se odnosi na direktno prevođenje sa bosanskog jezika na turski za časopise bilo koje vrste, dok sudski tumači i prevodioci mogu po potrebi da profesionalno obrade i članke iz novina, ali i književna dela, kao i udžbenike i mnoge druge materijale koji sada nismo pomenuli.

U situaciji kada je to nekome potrebno, izvršićemo i kompletnu obradu serija i igranih filmova, ali i animiranih, odnosno dokumentarnih i crtanih filmova, te reklamnih poruka i emisija različite sadržine, a ta usluga uz njihov direktan prevod sa bosanskog jezika na turski uključuje isto tako i sinhronizaciju, te ćemo im ponuditi i onu uslugu koja se odnosi na titlovanje prevedenih video ili audio sadržaja ma koje vrste.

Sve pomenute materijale za koje klijenti zahtevaju obradu u konkretnoj varijanti jezika mogu da pošalju direktno na nađu mejl adresu, a pošto prevodioci i sudski tumači budu izvršili njihovo prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji pobrinućemo se da ih na isti način dobiju, pod uslovom da im tako i najviše odgovara.Svakako ćemo, ako je potrebno da pristupimo i kompletnoj obradi bilo kog dokumenta, tako da će naši klijenti uz njihov prevod u zahtevanoj varijanti jezika da dobiju i uslugu koja podrazumeva overu prevedenog dokumenta, a za čije profesionalno izvršenje će se pobrinuti zvanično ovlašćeni sudski tumači. Oni će tom prilikom prvo uporediti preveden i originalan dokumen i nakon što se uvere u njihovu istovetnost, staviće svoj pečat na urađen prevod i na taj način i će i zvanično da potvrde da je sadržina verna originalu. Svaki klijent koji bude dobio dokument čijoj obradi se pristupilo na taj način će imati apsolutno pravo da ga koristi i to u svakoj situaciji, jer je on sa pravnog aspekta potpuno ispravan. Baš zato i zahtevamo da nam klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na turski za različita dokumenta dostave i originale na uvid, a to mogu da učine ili njihovim slanjem preporučenom poštanskom pošiljkom ili ličnim donošenjem originalnih dokumenata, te takođe postoji mogućnost i da nam ih na obradu dostave preko kurirske službe koju oni budu izabrali.

Kada sudski tumač i prevodilac budu obradili dokumenta prema pravilima, naši klijenti mogu da ih lično preuzmu, ali možemo i da ih isporučimo na njihovu adresu. Budući da ćemo za tu uslugu angažovati kurirsku službu, klijenti su dužni da plaćanje ove usluge izvrše isključivo prema njenom cenovniku i to onog trenutka kada budu preuzimali tu pošiljku. Samo u situaciji kada neko zahteva hitno prevođenje sa bosanskog jezika na turski, a da bi prevodilac i sudski tumač mogli da ispoštuju taj zahtev i profesionalno obrade konkretna dokumenta, potrebno je da nam ih klijenti prvo pošalju skenirane na mejl, a obavezni su da posle toga originalna dokumenta dostave na jedan od prethodno navedenih načina koji je ujedno i najbrži.

Posebno ćemo istaći i da bi svaki pojedinačni klijent koji ima potrebu za obradom različitih dokumenata u ovoj jezičkoj varijanti svakako trebalo da u nadležnim državnim institucijama zatraži podatke o Apostille pečatu, to jest o overi takozvanim haškim pečatom za ta dokumenta. Ovo smo naglasili jer prevodilac i sudski tumač, zaposleni u timu naše institucije ne mogu tu vrstu overe da urade ako je potrebno, pošto im nije dato dovoljno ovlašćenja. Svakako bi uz informaciju da li je haški pečat obavezan za konkretna dokumenta, klijenti trebalo da imaju i onu koja se odnosi na vreme njegovog stavljanja na ta dokumenta, jer su najšeće prisutna dva postupka overe Apostille pečatom, a koja podrazumevaju njegovo stavljanje ili posle prevoda i overe sudskog tumača ili pre toga.

Sudski tumači i prevodioci će se, takođe pobrinuti da klijentima omoguće kompletnu obradu svakog dokumenta, te uz kompletnu obradu za sva lična dokumenta, oni klijentima omogućuju i prevod, pa overu sudskog tumača za svaki dokument koji se smatra sastavnim delom različitih vrsta dokumentacija i to kako medicinske i građevinske, tako i tehničke, odnosno poslovne. A isto tako naši stručnjaci rade i obradu bilo kog dokumenta koji se smatra sastavnim delom tenderske dokumentacije, ali i svih onih koji se tretiraju kao pravna akta, te ćemo po potrebi zainteresovanim klijentima omogućiti i da dobiju direktan prevod sa bosanskog jezika na turski za različita dokumenta koja su na prvom mestu vezana za oblast obrazovanja, ali i za sva ona koja se odnose na nauku i još mnogo drugih dokumenata koja nisu pomenuta ovom prilikom.

Prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa bosanskog jezika na turski

Sa ciljem da svakom zainteresovanom klijentu kome je potrebno direktno prevođenje rešenja o osnivanju pravnog lica sa bosanskog na turski jezik omogućimo profesionalnu i kvalitetnu obradu tih materijala, mi ćemo izvršiti i overu pečatom sudskog tumača prevoda, jer su stručnjaci koji su zaposleni u našem timu stekli dovoljno ovlašćenja da tu uslugu mogu da pruže zainteresovanim klijentima. A svakako od njih očekujemo da nam dostave na uvid i originalna dokumenta, ali je poželjno i da se oni samostalno raspitaju da li se zahteva overa haškim (Apostille) pečatom za njih, budući da ta vrsta overe nije svrstana u nadležnost naših stručnjaka.

Uz pomenuti dokument, prevodioci i sudski tumači kompletno obrađuju i sva ostala dokumenta koje se svrstavaju u poslovnu dokumentaciju, poput na primer faktura i poslovnih odluka, odnosno osnivačkih akata preduzeća, te godišnjih i financijskih poslovnih izveštaja, ali i statuta preduzeća, faktura, revizorskih izveštaja i svih ostalih dokumenata koja se tretiraju kao deo poslovne dokumentacije.

Svakako su u regularnoj ponudi naše institucije i direktni prevodi za dokumenta koja se podnose nadležnim službama sa bosanskog na turski jezik, kao što su na primer različiti tipovi saglasnosti, odnosno potvrda i izjava, kao i uverenja (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i ostali tipovi ovih dokumenata), a profesionalni sudski tumači i prevodioci u ovoj kombinaciji jezika mogu da izvrše i kompletnu obradu za različite vrste dokumentacija, što se prvenstveno odnosi na tehničku i tendersku, ali i na medicinsku, odnosno građevinsku dokumentaciju. A to zapravo znači da klijentima omogućujemo da dobiju prevod u željenoj kombinaciji jezika kako za građevinske projekte i deklaracije proizvoda, odnosno za uputstvo za rukovanje, tako isto i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te za lekarske nalaze, ali obrađujemo i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i druga dokumenta koja se u bilo koju od pomenutih vrsta dokumentacija mogu svrstati.

U skladu sa potrebama, odnosno zahtevima svih naših klijenata, možemo kompletno da obradimo i bilo koji lični dokument (vozačka dozvola, venčani list, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, izvod iz knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, uverenje o državljanstvu i druga), ali i da klijentima ponudimo prevođenje sa bosanskog na turski jezik za bilo koji dokument koji se odnosi kako na oblast obrazovanja i nauke, tako i na oblast prava ili sudstva (svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, naučni patenti, uverenja o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, sudske žalbe, punomoćje za zastupanje, sudske presude, licence, sudske tužbe i odluke, tekovine Evropske Unije, sertifikati, ugovori i ostala dokumenta vezana za sve navedene oblasti).

Prevodi knjiga sa bosanskog na turski jezik

Svima onima kojima je direktan prevod sa bosanskog jezika na turski potreban bilo za udžbenike, bilo za književna dela različitih vrsta, će prevodioci i sudski tumači u svakoj našoj poslovnici izaći u susret, tako da će oni uz bilo koje poetsko ili prozno književno delo, da profesionalno obrade i dela beletristike, ali i romane, te udžbenike koji su vezani za ma koju oblast.

Takođe će zainteresovanima da ponude i obradu stručnih i ilustrovanih časopisa, ali i novinskih članaka, a po potrebi profesionalno obrađuju i bilo koju vrstu internet materijala. Vrlo je važno da naglasimo da sudski tumači i prevodioci odlično poznaju pravila koja se odnose na optimizaciju internet materijala. Tako da kada rade njihovo prevođenje sa bosanskog jezika na turski, oni ujedno i optimizuju te sadržaje za internet pregledače, a na taj način se postiže osnovni cilj koji prevođenje ovakvih sadržaja ima, jer se maksimalno poboljšava njihova pozicija u okviru pretrage na internetu i tako će utiče i pozitivno i na poslovanje njihovih vlasnika. Izuzev internet sajtova, u navedenoj kombinaciji jezika možemo da obradimo i različite aplikacije, odnosno online kataloge, ali i bilo koju vrstu program, a zatim web prodavnice i sve ostale sadržaje koji se odnose na oblast web-a.

Pored serija i animiranih, te dokumentarnih filmova, sudski tumač i prevodilac u ovoj jezičkoj varijanti obrađuju i igrane filmove različitih žanrova, ali i reklamne poruke, odnosno zabavne i obrazovne, kao i informativne emisije, te sve ostale kako video sadržaje, isto tako i audio materijale. A kada se završe njihovi prevodi sa bosanskog jezika na turski, onda se pristupa uslugama njihovog titlovanja ili sinhronizovanja, a koje takođe imamo u zvaničnoj ponudi. Takvim načinom obrade svi klijenti bivaju u velikoj prednosti, jer u relativno kratkom roku i po odličnim cenama dobijaju video i audio materijale koji su u potpunosti profesionalno obrađeni i spremni za plasiranje.

Redakturu svih materijala za koje je prevod sa bosanskog jezika na turski urađen, iako one osobe koje su za to bile zadužene nisu poštovale aktuelna pravila vrše profesionalni korektori i lektori i na taj način pružaju priliku klijentima da dobiju maksimalno profesionalno obrađene materijale i to bilo koje vrste, jer tek kada se izvrši njihova lektura i korektura možemo da govorimo o kvalitetno obrađenim sadržajima.

Simultano prevođenje sa bosanskog na turski jezik

Ako stručnjaci koji su u okviru određene poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaduženi za izradu ponude budu odredili da za neki događaj treba da bude primenjen simultani prevod sa bosanskog jezika na turski, mi ćemo im svakako ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, pošto je to usluga koju pružamo svim zainteresovanim klijentima. Isto tako je potrebno istaći da prevodioci i sudski tumači mogu u ovoj kombinaciji jezika da izvrše i prevod uz pomoć šapata, ali i da klijentima omoguće konsekutivni prevod, što znači da će bilo koja vrsta događaja biti u potpunosti dobro obezbeđena odgovarajućom uslugom. Svaki klijent kome je pomenuta usluga potrebna treba da ima na umu da se u zavisnosti od tipa događaja i definiše vrsta usmenog prevoda koja se primenjuje i to se čini isključivo na osnovu informacija koje on dostavi u našu poslovnicu. Naime, neophodno je prvo da navede koliko će neki događaj da traje i u kom prostoru bi trebalo da bude organizovan, te koliko bi trebalo ljudi da prisustvuje, ali i da navede na koji način je zamišljena njegova organizacija, pošto su upravo to sve informacije koje doprinose izboru adekvatne vrste usluge.

Sudski tumači i prevodioci su, takođe specijalizovani i za prevođenje reklamnih materijala u konkretnoj kombinaciji jezika, a klijentima uz obradu flajera i kataloga, odnosno brošura i plakata, takođe omogućuju da dobiju i profesionalno obrađene PR tekstove, odnosno letke, pa i vizit kartice. Sobzirom na činjenicu da oni imaju dovoljno znanja vezano za marketinška pravila koja su aktuelna, naši klijenti mogu da budu sasvim uvereni da će urađeni prevodi marketinških materijala bilo koje vrste sa bosanskog jezika na turski pronaći pravi put do klijenata koji se koriste turskim jezikom. Zapravo, oni tom prilikom svakako nastoje da što bolje prilagode reklamnu poruku duhu ciljanog jezika i tako onim potencijalnim klijentima kojima je to maternji jezik ili se, pak njime služe, omoguće da steknu dovoljno saznanja o određenoj kompaniji ili proizvodu, odnosno usluzi ili događaju koji se kroz te sadržaje i reklamiraju.

Stručne tekstove bilo koje tematike, ali i popularne će isto tako pomenuti stručnjaci da obrade ako to zahtevaju klijenti. A izuzev onih tekstova čija je tema vezana za oblast komunikologije, menadžmenta i farmacije, odnosno marketinga, prevodilac i sudski tumač rade i direktan prevod sa bosanskog jezika na turski za tekstove koji obrađuju bilo koju temu iz oblasti građevinske industrije, odnosno informacionih tehnologija i ekologije i zaštite životne sredine, te medicine, psihologije i sociologije, ali i prava, nauke, farmacije i bankarstva, kao i svih ostalih sada nepomenutih naučnih disciplina, bez obzira da li su oni usko vezani za prirodne, odnosno društvene nauke.


Poslovnica bosanski na turski turski na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 2400 3200 2400 3200
Paraćin 2400 3200 2400 3200
Beograd 2400 3200 2400 3200
Novi Beograd 2400 3200 2400 3200
Banovo Brdo 2400 3200 2400 3200
Mladenovac 2400 3200 2400 3200
Kragujevac 2400 3200 2400 3200
Niš 2400 3200 2400 3200
Leskovac 2400 3200 2400 3200
Sombor 2400 3200 2400 3200
Ćuprija 2400 3200 2400 3200
Čačak 2400 3200 2400 3200
Kraljevo 2400 3200 2400 3200
Požarevac 2400 3200 2400 3200
Smederevo 2400 3200 2400 3200
Užice 2400 3200 2400 3200
Novi Sad 2400 3200 2400 3200
Pančevo 2400 3200 2400 3200
Zemun 2400 3200 2400 3200
Zrenjanin 2400 3200 2400 3200
Šabac 2400 3200 2400 3200
Novi Pazar 2400 3200 2400 3200
Valjevo 2400 3200 2400 3200
Bor 2400 3200 2400 3200
Voždovac 2400 3200 2400 3200
Zaječar 2400 3200 2400 3200
Sremska Mitrovica 2400 3200 2400 3200
Ruma 2400 3200 2400 3200
Subotica 2400 3200 2400 3200
Kruševac 2400 3200 2400 3200
Vranje 2400 3200 2400 3200
Inđija 2400 3200 2400 3200
Vršac 2400 3200 2400 3200
Pirot 2400 3200 2400 3200
Stara Pazova 2400 3200 2400 3200
Aranđelovac 2400 3200 2400 3200
Zvezdara 2400 3200 2400 3200
Obrenovac 2400 3200 2400 3200
Kikinda 2400 3200 2400 3200

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje