Prevod sa bosanskog na bugarski jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na bugarski jezik

Za online prevod sa bosanskog na bugarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na bugarski jezik

U domen usluga za koje su specijalizovani prevodioci i sudski tumači koje zapošljava Prevodilački centar Akademije Oxford, pored ostalog spadaju i direktni prevodi sa bosanskog jezika na bugarski. Pomenuta usluga se odnosi na obradu sadržaja različitih vrsta u pisanoj formi, ali i na usmeno prevođenje, a naši stručnjaci (lektori i korektori) takođe rade i lekturu, odnosno korekturu za sve one sadržaje za koje je prevođenje u toj kombinaciji jezika urađeno neposredno pre, ali nisu poštovana odgovarajuća pravila, te je klijent dobio zapravo nekvalitetno obrađene sadržaje.

Pored toga će sudski tumač i prevodilac da obrade i serije, odnosno filmove i emisije različite sadržine, te reklamne poruke i sve ostale video i audio sadržaje, a nakon toga pristupamo njihovom titlovanju, odnosno možemo da izvršimo na zahtev klijenata i sinhronizaciju za tako obrađene i video i audio materijale.

Sem toga, u ponudi su i direktni prevodi sa bosanskog jezika na bugarski kako za novinske članke i tekstove bilo koje tematike i sadržine, odnosno udžbenike, tako i za marketinške materijale, ali i za sve vrste književnih dela i časopise, kao i za bilo koji tip sadržaja koji je vezan za oblast interneta, što se primarno odnosi na prevođenje web sajtova, ali i online kataloga, softvera, web prodavnica i mnogih drugih materijala iz tog domena.


Prevođenje sa bosanskog na bugarski
Prevođenje sa bugarskog na bosanski

Takođe će sudski tumač i prevodilac, u skladu sa zahtevima da pristupe kompletnoj obradi najrazličitijih vrsta dokumenata, odnosno svih tipova dokumentacija, te će da uz njihov prevod u ovoj varijanti jezika da izvrše i overu. A napominjemo da overu radi sudski tumač koji je od strane nadležnih institucija Republike Srbije za taj postupak i ovlašćen, a čime konkretnom dokumentu pruža zakonsku i pravnu važnost. Od svih klijenata kojima je prevod sa bosanskog jezika na bugarski potreban baš za takve sadržaje se zahteva da dostave originale na uvid, to jest da nam ih lično donesu u jednu od poslovnica ili ih pošalju preko kurirske službe, te preporučeno putem “Pošte Srbije”: A za ostale materijale za koje neko zahteva obradu u toj kombinaciji jezika, a koja ne uključuju overu pečatom sudskog tumača je prisutno opšte pravilo o dostavljanju na mail, ako to klijentu najviše odgovara.

Kada naši stručnjaci budu završili sa obradom dostavljenih sadržaja, klijenti ih dobijaju prevedene preko mejla, ali isključivo pod uslovom da su u pitanju materijali za koje se ne radi overa. Što se tiče preuzimanja dokumenata koja su prevedena i overena, to može biti izvršeno lično u našoj poslovnici ili ih možemo poslati preko kurirske službe na adresu zainteresovanih klijenata. A pomenutu uslugu oni će morati da plate u skladu sa cenovnikom konkretne kurirske službe.

U situaciji kada je u pitanju hitno prevođenje sa bosanskog jezika na bugarski, a da bismo u potpunosti ispunili taj zahtev klijenata, omogućujemo im da na prvom pošalju skenirane sadržaje na našu zvaničnu mejl adreesu, ali su dužni i da posle toga izvrše dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, a u skladu sa jednim od prethodno opisanih način koji je istovremeno i najbrži.

Naglašavamo i to da prevodioci i sudski tumači mogu da kompletno obrade svaki lični dokument, kao i onaj koji se svrstava u tendersku, građevinsku i medicinsku dokumentaciju. A sem toga, oni će na vaš zahtev da obrade i bilo koji dokument koji je vezan za poslovanje preduzetnika ili pravnog lica, kao i svaki dokument za koji klijent zahteva direktan prevod sa bosanskog jezika na bugarski, a vezan je za oblast obrazovanja, prava, nauke ili sudstva, te svaki drugi dokument za koji klijent zahteva ovu uslugu.Posebno je važno da istaknemo činjenicu da se očekuje od svakog pojedinačnog klijenta da samostalno sazna da li je potrebno izvršiti takozvanu nadoveru za konkretna dokumenta, to jest da lično proveri da li se na njih zahteva stavljanje haškog ili Apostille pečata, a koji nije u nadležnosti naših stručnjaka, pa zato i iznosimo predlog da se prvo raspitaju da li je ta vrsta overe obavezna i u kom trenutku se Apostille pečat na konkretna dokumenta mora staviti. Sve to smo pomenuli isključivo zato što se on najčešće stavlja pre nego što pomenuti stručnjaci i počnu da ga obrađuju, ali postoje i dokumenta na koja se on stavlja tek pošto prevodilac i sudski tumač završe sa obradom.

Što se tiče usluge usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, obaveštavamo sve naše klijente da sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše kako simultano i konsekutivno, tako i prevođenje uz pomoć šapata u željenoj kombinaciji jezika. Svakome kome ta usluga bude odgovarala, to jest za čiji događaj bude bila preporučena, svakako ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi saglasnosti za zastupanje sa bosanskog na bugarski jezik

Sobzirom na to da profesionalni sudski tumač koji je angažovan u svakoj poslovnici naše institucije ima ovlašćenja da vrši overu prevedenih saglasnosti za zastupanje i svih ostalih dokumenata za koje klijent zahteva direktno prevođenje sa bosanskog jezika na bugarski, svi klijenti koji su za pomenutu uslugu zainteresovani time dobijaju dokumenta koja su sa zakonskog i pravnog aspekta u potpunosti ispravna i kao takva se mogu primenjivati u različitim prilikama.

Kako je proces obrade dokumenata definisan zakonskim okvirom, neophodno je da svaki klijent koji ima potrebu za tom uslugom priloži i originalna dokumenta, ali bi bilo svakako dobro i da zatraži informacije koje se tiču overe takozvanim haškim, to jest dobro poznatim Apostille pečatom za ta dokumenta. Preciznije rečeno, prevodilac i sudski tumač u našem timu nemaju dozvolu da taj tip overe izvrše, kao ni da pružaju informacije o njoj, a umnogome od dobijenih podataka zavisi upravo postupak obrade nekog dokumenta.

Ne samo da će naši stručnjaci da prevedu pomenuti dokument, već i sve ostale vrste saglasnosti, ali i izjava i uverenja, odnosno potvrda, to jest uradiće direktan prevod sa bosanskog jezika na bugarski za sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama. Uz već pomenuti, sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o visini primanja i o stanju računa u banci, kao i uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o stalnom zaposlenju i još mnogo drugih dokumenata koja u različitim prilikama klijenti treba da predaju nekoj nadležnoj instituciji.

Sva lična dokumenta takođe klijenti mogu da dobiju prevedena u ovoj varijanti jezika, a zatim i overena prema pravilima (uverenje o državljanstvu, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, saobraćajna dozvola, lična karta, dozvola za boravak, pasoš, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola i ostala), dok će prevodilac i sudski tumač da kompletno obrade i različite vrste dokumentacija, to jest dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), te sva ona koja se svrstavaju u poslovnu dokumentaciju (rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaji, fakture, poslovne odluke, revizorski izveštaji, statut preduzeća, finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća i mnoga druga).

Svakako su tu i prevodi sa bosanskog jezika na bugarski za tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju, te uz građevinske projekte i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kompletno obrađujemo i deklaracije proizvoda, ali i uputstva za rukovanje i mnoga druga dokumenta koja u sastav neke od svih prethodno navedenih dokumentacija ulaze.

Bilo koji dokument koji se tretira kao pravni akt će isto tako sudski tumači i prevodioci da prevedu u pomenutoj jezičkoj varijanti, a zatim i da overe. Tako će klijenti da dobiju direktan prevod sa bosanskog jezika na bugarski za presude o razvodu braka i ostale sudske presude, ali i za sertifikate i punomoćje za zastupanje, te za sudske žalbe i odluke, odnosno ugovore, tekovine Evropske Unije i sudska rešenja, a zatim i za sudske tužbe, licence i sva ostala dokumenta koja nazivamo pravnim aktima.

Za sva dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja takođe vršimo direktno prevođenje sa bosanskog jezika na bugarski, te uz rezultate naučnih istraživanja i diplomu i dodatak diplomi, prevodilac i sudski tumač obrađuju i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima i naučne radove, ali i prepis ocena, naučne patente i nastavne planove i programe fakulteta, potvrdu o redovnom školovanju, te po zahtevu i seminarske i diplomske, ali i još mnogo dokumenata koja se smatraju vezanim za ove oblasti.

Usmeni prevod sa bosanskog jezika na bugarski

Kada su prevodioci i sudski tumači angažovani da izvrše usmeno prevođenje sa bosanskog na bugarski jezik, klijenti mogu biti sigurni da će oni tom prilikom primeniti upravo onu uslugu koja u potpunosti dobro može da odgovori zahtevima nekog događaja. Sobzirom na to da oni primenjuju i konsekutivni i šapatni, ali i simultani prevod u ovoj varijanti jezika, to moramo naglasiti da je svaki klijent kome je pomenuta usluga potrebna dužan da nam obezbedi informacije vezano za sam događaj i njegovu organizaciju (broj učesnika, prostor u kome će biti održan, trajanje i drugo). Isključivo u skladu sa tim informacijama stručni tim u određenoj poslovnici Akademije Oxford izrađuje ponudu, a u nju unosi svakako i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, pod uslovom da se donese zvanična odluka da je ta usluga najprimerenija.

Direktni prevodi sa bosanskog na bugarski jezik uključuju i obradu književnih dela različitih žanrova, počev od beletristike i romana, preko svih ostalih proznih dela, pa do poetskih. A isto tako će prevodilac i sudski tumač, u skladu sa zahtevima da profesionalno obrade udžbenike, ali i sadržinu kako stručnih časopisa, tako i ilustrovanih i dečijih, te novinske članke.

Oni klijenti koji poseduju bilo koju vrstu sadržaja za koje je urađen prevod sa bosanskog na bugarski jezik, a u pitanju je materijal koji nije obrađen prema smernicama koje navodi prevodilačka struka, u svakoj našoj poslovnici mogu da zaduže profesionalnog lektora, to jest stručnog korektora da izvrši redakturu takvih materijala. Tačnije, ovi stručnjaci pristupaju ispravkama svih postojećih grešaka i na taj način zainteresovanim klijentima omogućuju da dobiju kvalitetno obrađena i dokumenta i sve ostale sadržaje.

Pored svega što smo do sada pomenuli, naglašavamo da sudski tumač i prevodilac rade i prevođenje za internet sadržaje sa bosanskog na bugarski jezik i to uz adekvatno korišćenje onih pravila koja se odnose na njihovo optimizovanje za internet pregledače (SEO - Search Engine Optimisation). Primenjujući ova pravila, oni konkretnim web sajtovima ili online prodavnicama, odnosno internet katalozima i ostalim materijalima koji su vezani za web omogućuju da vrlo brzo dostignu značajno bolju poziciju na globalnoj mreži. A svakako će, ako je potrebno da izađu u susret zahtevima za prevodom softvera, tako da će ponuditi klijentima profesionalnu obradu bilo kog programa ili aplikacije.

Prevođenje marketinških materijala sa bosanskog jezika na bugarski

Marketinški materijali su sami po sebi vrlo specifični, jer se u mnogima od njih nalazi poruka koju treba da prihvati potencijalni klijent, a koja nije baš tako lako uočljiva, pa se i njihov prevod sa bosanskog na bugarski jezik tretira kao prilično kompleksnom, te za njegovu profesionalnu obradu mogu da se pobrinu isključivo oni prevodioci i sudski tumači koji imaju višegodišnje radno iskustvo i to prvenstveno u obradi baš takvih sadržaja. A tim stručnjaka poslovnica Akademije Oxford čine i takva lica, te će se oni svakako potruditi prilikom obrade različitih kataloga, odnosno reklamnih letaka ili brošura, te plakata, PR tekstova i ostalih sadržaja vezanih za reklamiranje da njihovu poruku prilagode pravilima koje su prisutna u ciljanom jeziku. Takvim načinom obrade oni poruku približavaju govornicima bugarskog jezika i pružaju im priliku da se upoznaju sa nekom uslugom ili kompanijom, te proizvodom koji se kroz njih prezentuje, na najbolji mogući način.

U našoj ponudi su i direktni prevodi vizit kartica sa bosanskog za bugarski jezik, ali i popularnih, odnosno stručnih tekstualnih sadržaja. Zapravo, slobodno možemo da kažemo da će sudski tumač i prevodilac na zahtev zainteresovanog klijenta da izvrše prevod u ovoj jezičkoj varijanti za tekstove bilo koje tematike, ali i namene, odnosno složenosti i dužine. Izuzev onih koji se bave temama iz nekih često obrađivanih oblasti, poput na primer turizma, medicine, psihologije ili obrazovanja, te politike i ekonomije, oni će svakako da obrade i stručne tekstove iz oblasti građevinske industrije, farmacije i komunikologije, te sve one koji se bave filozofijom, informacionim tehnologijama i ekologijom i zaštitom životne sredine, ali i marketingom i ostalim nepomenutim granama kako prirodnih, isto tako i društvenih nauka.

Ako su klijentima potrebni direktni prevodi različitih video ili audio materijala sa bosanskog na bugarski jezik, oni svakako moraju imati na umu činjenicu da im mi možemo pružiti i dodatne usluge, to jest da možemo da sinhronizujemo kako serije, tako i igrane filmove, ali i crtane i animirane, odnosno bilo koju vrstu emisija, reklamne poruke i ostale i video, ali i audio sadržaje. A uz njihovo sinhronizovanje, mi takođe možemo i da ponudimo uslugu koja se odnosi na titlovanje bilo kog od pomenutih materijala.


Poslovnica bosanski na bugarski bugarski na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1700 2400 1700 2400
Paraćin 1700 2400 1700 2400
Beograd 1700 2400 1700 2400
Novi Beograd 1700 2400 1700 2400
Banovo Brdo 1700 2400 1700 2400
Mladenovac 1700 2400 1700 2400
Kragujevac 1700 2400 1700 2400
Niš 1700 2400 1700 2400
Leskovac 1700 2400 1700 2400
Sombor 1700 2400 1700 2400
Ćuprija 1700 2400 1700 2400
Čačak 1700 2400 1700 2400
Kraljevo 1700 2400 1700 2400
Požarevac 1700 2400 1700 2400
Smederevo 1700 2400 1700 2400
Užice 1700 2400 1700 2400
Novi Sad 1700 2400 1700 2400
Pančevo 1700 2400 1700 2400
Zemun 1700 2400 1700 2400
Zrenjanin 1700 2400 1700 2400
Šabac 1700 2400 1700 2400
Novi Pazar 1700 2400 1700 2400
Valjevo 1700 2400 1700 2400
Bor 1700 2400 1700 2400
Voždovac 1700 2400 1700 2400
Zaječar 1700 2400 1700 2400
Sremska Mitrovica 1700 2400 1700 2400
Ruma 1700 2400 1700 2400
Subotica 1700 2400 1700 2400
Kruševac 1700 2400 1700 2400
Vranje 1700 2400 1700 2400
Inđija 1700 2400 1700 2400
Vršac 1700 2400 1700 2400
Pirot 1700 2400 1700 2400
Stara Pazova 1700 2400 1700 2400
Aranđelovac 1700 2400 1700 2400
Zvezdara 1700 2400 1700 2400
Obrenovac 1700 2400 1700 2400
Kikinda 1700 2400 1700 2400

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje