Prevod sa bosanskog na češki jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na češki jezik

Za online prevod sa bosanskog na češki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na češki jezik

Profesionalni prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata vrše takođe i direktno prevođenje sa bosanskog na češki jezik, a to se odnosi kako na uslugu u pisanom obliku, tako i na one usluge koje podrazumevaju usmeni prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji.

Zainteresovani klijent od naših stručnjaka dobija prevedene različite tipove materijala, a što uključuje i prevođenje u toj varijanti jezika za tekstualne sadržaje, kao i za online (web prodavnice, katalozi, softveri, internet sajtovi i drugi), ali i za udžbenike i različite tipove književnih dela (poezija, romani, beletristika, proza književna dela i mnoga druga). A svakako su u ponudi usluga koje sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i direktni prevodi sa bosanskog jezika na češki za novinske članke, a zatim i za različite vrste časopisa i materijale koji se odnose na oblast marketinga, poput na primer kataloga i reklamnih letaka, te brošura i PR tekstova, odnosno vizit kartica, reklamnih flajera i drugih sličnih sadržaja.

Pomenućemo i to da klijenti kojima je prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji potreban za bilo koji film ili seriju, odnosno emisiju, reklamnu poruku ili drugi audio i video sadržaj, u našim poslovnicama dobija i uslugu koja podrazumeva titlovanje prevedenih materijala ili njihovu sinhronizaciju. A korektura i lektura su isto tako usluge koji će stručnjaci u našem timu da izvrše na vaš zahtev, te se podrazumeva da će lektori i korektori pristupiti obradi sadržaja na maksimalno profesionalan način i prema pravilima koja nalaže prevodilačka struka.


Prevođenje sa bosanskog na češki
Prevođenje sa češkog na bosanski

Usmeno prevođenje sa bosanskog jezika na češki, koje prevodilac i sudski tumač rade na zahtev klijenata, uključuje primenu kako simultanog, tako isto i šapatnog prevoda, ali i konsekutivnog, a koja će tačno usluga da bude primenjena u konkretnoj situaciji će se zaključiti na osnovu informacija koje svaki zainteresovani klijent mora da dostavi određenoj poslovnici naše institucije. A u skladu sa potrebama, kao i zahtevima nekog događaja, našim klijentima će biti omogućeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Vrlo je važno naglasiti i da svaka osoba kojoj su direktni prevodi sa bosanskog jezika na češki potrebni, bilo za poslovnu ili ličnu, odnosno medicinsku, tehničku, građevinsku ili tendersku dokumentaciju, te za bilo koji drugi dokument, u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobijaju njihovu kompletnu obradu. A to podrazumeva da uz prevod različitih vrsta dokumenata naši stručnjaci rade i overu izvršenog prevoda i tako konkretnom dokumentu pružaju validnost pred zakonom i nadležnim institucijama.

Svaki klijent kome je potrebna obradama bilo kog dokumenta ima obavezu da priloži i originale na uvid, tako da osim što može da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, takođe ima mogućnost i da nam ih donese. A sa druge strane, sve ostale sadržaje za koje su vam potrebni prevodi sa bosanskog jezika na češki, a ne spadaju u dokumenta, nam šaljete preko mejla, ukoliko tako želite, pa na taj način maksimalno ubrzavate čitav proces, budući da i mi vama, a pošto prevodilac i sudski tumač budu završili sa njihovom obradom, možemo isto tako da pošaljemo prevedene sadržaje.Postupak dostavljanja dokumenata se mora razlikovati i to upravo zbog dostavljanja originala na uvid, pa tako možete lično da ih preuzmete ili da zahtevate njihovo dostavljanje na određenu adresu, stim da tu uslugu plaćate odvojeno od obrade dokumenata, a u skladu sa cenovnikom određene kurirske službe.

Naglašavamo da osim navedenih vrsta dokumentacija, sudski tumači i prevodioci isto tako na zahtev klijenata obrađuju i sve vrste pravnih akata, ali i ona dokumenta koja se tiču nauke, to jest obrazovanja, te ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama i uopšteno, bilo koji dokument ili dokumentaciju za koje su vam prevodi sa bosanskog jezika na češki potrebni.

Ako se bude dogodilo da vam je neophodno da se prevodi u ovoj kombinaciji jezika izvrše po hitnom postupku, dozvoljeno vam je da prvo izvršite njihovo slanje preko mejla, to jest da ih najpre skenirate, pa pošaljete na zvaničnu mail adresu naše institucije, a kako bi se omogućilo da sudski tumač i prevodilac u što kraćem roku započnu njihovu obradu i tako u potpunosti ispune zahtev da dobijete brzo izrađen prevod. Ali, nemojte zaboraviti da čak i u ovoj situaciji imate dužnost da nam isporučite originale na uvid, te napominjemo da se od vas zahteva da to bude onaj način koji je ujedno i najbrži, jer ćemo tako jedino moći da izađemo u susret zahtevima za hitnim prevođenjem.

Ono što još moramo napomenuti, a kada je obrada dokumenata u toj kombinaciji jezika u pitanju, jeste da je vaša obaveza da se u državnim institucijama koje su nadležne, raspitate da li je na njih potrebno staviti pečat koji je poznat pod nazivom Apostille, odnosno koji se još naziva i haški, uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci koji su u našem timu ne mogu tu vrstu overe da izvrše i to samo zato što nemaju dovoljno ovlašćenja. Iz tog razloga i iznosimo preporuku da vi proverite da li je Apostille pečat obavezno staviti na dokumenta za koja zahtevate direktno prevođenje sa bosanskog jezika na češki, te da ako jeste, pitate nadležne i kada se on stavlja. A naglašavamo ovo zato što se na neka dokumenta haški pečat stavlja tek po završetku obrade u okviru naše institucije, a opet na neka druga mora da bude stavljen prvo Apostille pečat, a tada se direktan prevod u ovoj kombinaciji jezika ne radi samo za dokument, već i za taj pečat, pa se tek nakon toga može pristupiti overi pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Ukoliko budete dobili ove informacije, bićete pošteđeni gubitka vremena, pošto ćete znati prvo gde treba da odnesete određena dokumenta i otprilike ćete imati informaciju koliko će postupak obrade trajati.

Prevođenje dokumentarnih filmova sa bosanskog na češki jezik

Kada su u pitanju direktni prevodi dokumentarnih filmova sa bosanskog jezika na češki, tu uslugu takođe prevodioci i sudski tumači pružaju klijentima koji imaju potrebu za tim, ali moramo da naglasimo i da ih takođe očekuju dodatne usluge u vidu sinhronizovanja, odnosno titlovanja. Svakako će naši stručnjaci da po zahtevu klijenata obrade i igrane filmove i to bilo kog žanra, ali i crtane i animirane, kao i sve ostale video i audio materijale, poput na primer serija, emisija i reklamnih poruka, ali i mnogih drugih.

Usmeno prevođenje sa bosanskog jezika na češki isto spada u domen delovanja naših stručnjaka, budući da sudski tumač i prevodilac nisu specijalizovani samo za konsekutivni i simultani prevod u ovoj kombinaciji jezika, nego takođe mogu da ponude i posebnu vrstu, koja je poznata kao šapatno prevođenja. Upravo iz tog razloga što je dobro poznato da se svaka od tih vrsta usluga mora primeniti za tačno definisanu vrstu događaja, svi zainteresovani klijenti su u obavezi da nam blagovremeno proslede informacije koje se odnose na njegovo organizovanje, zato što će na osnovu njih i moći da bude pripremljena adekvatna ponuda za izvršenje ove usluge. Preciznije, od njih se očekuje da nam daju podatke ne samo o tome koliko bi konkretni događaj trebalo da traje i koliko ljudi se očekuje da bude prisutno, već i da nas informišu o osnovnim karakteristikama prostora u kome je predviđeno da on bude organizovan, kao i o svemu ostalom što se primarno odnosi na njegovu organizaciju. A ako se bude donela odluka da simultani prevod sa bosanskog jezika na češki bude primenjen za neki događaj, tim klijentima će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Sem toga, sudski tumači i prevodioci mogu na osnovu zahteva zainteresovanih klijenata da urade i direktno prevođenje tekstovualnih materijala sa bosanskog jezika na češki, te da kvalitetno obrade kako one tekstove koji su namenjeni velikom broju čitalaca, to jest popularne, tako i one koji su usko vezani za određenu oblast i biće isključivo prezentovani stručnim licima koja su za nju specijalizovana. A uz tekstove koji su vezani za oblast ekonomije, bankarstva, prava i finansija, te politike i psihologije, odnosno sociologije i filozofije, pomenuti stručnjaci rade i direktan prevod sa bosanskog jezika na češki za tekstove vezane za oblast građevinske industrije, nauke i ekologije i zaštite životne sredine, ali i za one oni koji spadaju u domen medicine, obrazovanja i građevinske industrije, te komunikologije, nauke i menadžmenta, kao i informacionih tehnologija, marketinga i svih ostalih naučnih disciplina, što prirodnih, što društvenih.

Prevod marketinških materijala sa bosanskog jezika na češki

Direktni prevodi materijala vezanih za oblasti marketinga sa bosanskog na češki jezik se svrstavaju među usluge koje mogu da pruže prevodioci i sudski tumači svakome kome je to potrebno, a ta usluga podrazumeva profesionalnu obradu kako reklamnih plakata i letaka, te flajera, tako i vizit kartica, PR tekstova, brošura i svih ostalih sadržaja kojima je osnovna namena reklamiranje, nevezano za to da li se kroz pomenute sadržaje prezentuje neki događaj i rad konkretne kompanije ili usluga, odnosno proizvod. Naši stručnjaci će ih u svakom slučaju obraditi onako kako to nalažu ne samo pravila marketinga, već i prevodilačke struke, a zapravo pod tim se najpre misli na činjenicu da sudski tumač i prevodilac, koji vrše obradu ovakvih materijala, prvo primenjuju pravila dobrog marketinga, a potom i sva ona koja se tiču prevodilačke struke. Na taj način se svim klijentima kojima je češki jezik maternji, a koji bi trebalo da se upoznaju sa sadržinom ovih materijala, omogućuje da to učine na apsolutno najbolji način.

Pored toga, prevodilac i sudski tumač mogu da pristupe i obradi književnih dela i to bilo koje vrste, što znači da klijente uz prevod poetskih i proznih književnih dela sa bosanskog na češki jezik, u svim našim poslovnicama u zemlji očekuje i profesionalna obrada dela beletristike, te isto tako i romana, stim da naši stručnjaci mogu da obrade i bilo koji udžbenik u ovoj kombinaciji jezika, te da zainteresovanim klijentima omoguće i da po najpristupačnijim uslovima dobiju kvalitetno obrađene novinske članke, kao i bilo koju vrstu časopisa (stručni, dečiji, popularni i drugi).

Prevođenje internet sajtova sa bosanskog na češki jezik je isto usluga za čije izvršenje će se pobrinuti prevodioci i sudski tumači koji čine tim svih naših poslovnica, a koji imaju visok nivo iskustva upravo u obradi ovakvih sadržaja. Osim toga će da obrade i online kataloge, ali i različite vrste programa, odnosno web prodavnice, a zatim i aplikacije i sve ostale internet materijale. Kada budu pristupili obradi ovakvih sadržaja, oni će se pobrinuti da primene sva ona aktuelna pravila koja se odnose na optimizaciju internet sadržaja za pregledače, a to znači da će zahvaljujući pravilnoj primeni SEO (Search Engine Optimisation) prevedeni materijali ove vrste nakon postavljanja na globalnu mrežu biti u velikoj meri bolje pozicionirani.

Sobzirom na to da su lektori i korektori takođe zaposleni u timu i to apsolutno svake naše poslovnice, klijenti koji prevod sa bosanskog na češki jezik za ma koju vrstu materijala imaju urađen, po potrebi mogu da iskoriste njihove usluge i to onda kada se konkretni prevodi smatraju nedovoljno kvalitetno obrađenim, to jest kada je neophodno da u njima profesionalno budu ispravljene greške koje postoje.

Prevod potvrde o visini primanja sa bosanskog na češki jezika

Svaki klijent kome je neophodno direktno prevođenje potvrde o visini primanja sa bosanskog jezika na češki treba da poseduje informaciju koja je vrlo važna za obradu ovakvih sadržaja, a koja se odnosi na činjenicu da Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima u ovom slučaju omogućuje da dobiju ne samo profesionalni prevod, već i kompletnu obradu i ove potrvde, ali i svih ostalih dokumenaza i različitih tipova dokumentacija.

Zapravo, prevodioci i sudski tumači koji su zaduženi da izvrše ovu uslugu, prvo rade prevod bilo kog dokumenta u konkretnoj kombinaciji jezika, a nakon toga se pristupa i završnom delu obrade, to jest overi tako prevedenog dokumenta, koju će uraditi zvanično ovlašćena lica (sudski tumači). Za svakog klijenta kome je ova usluge potrebna i to ne samo za navedenu vrstu potvrda, već i za bilo koji drugi dokument se zahteva prvo da originalna dokumenta priloži na uvid, a potrebno je i da se samostalno raspita o onim detaljima koji se odnose na stavljanje takozvanog Apostille pečata, čiji je drugačiji naziv haški. Inače, sve ovo smo posebno naglasili samo zato što sudski tumači i prevodioci zaposleni u poslovnicama Akademije Oxford ne poseduju dovoljno ovlašćenja da mogu da izvrše tu vrstu overe, ali treba da znaju i da se ona ne radi za sva dokumenta, već samo za ona koja će da definiše aktuelni zakon.

Uz potvrde o visini primanja, klijente kod nas očekuju i direktni prevodi svih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama sa bosanskog jezika na češki, a što nisu samo potvrde, već i izjave i uverenja, kao i različite vrste saglasnosti (potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i druga). A prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata rade i prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji za rezultate naučnih istraživanja, kao i za naučne patente, odnosno za naučne radove, ali isto tako i za bilo koji drugi dokument koji je primarno vezan za oblast nauke.

Prevod sa bosanskog jezika na češki se primenjuje i na pravna akta (sudske odluke, sertifikati, sudske presude, ugovori, sudska rešenja, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, licence i druga), kao i na bilo koji lični dokument (dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, izvod iz knjige venčanih, lična karta, izvod iz knjige umrlih, saobraćajna dozvola i mnoga druga).

Pored svih pomenutih, sudski tumač i prevodilac kompletno mogu da obrade i sva dokumenta koja se smatraju sastavnim delom kako medicinske dokumentacije, tako i tehničke, ali i građevinske i tenderske, te poslovne dokumentacije. A to znači da će oni uz prevod sa bosanskog jezika na češki za lekarske nalaze i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentacije o medicinskim proizvodima i specifikacija farmaceutskih proizvoda, klijentima da ponude i kompletnu obradu kako laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i građevinskih projekata, te uputstava za rukovanje, tako i deklaracija proizvoda, odnosno rešenja o osnivanju pravnog lica i osnivačkih akata, te statuta preduzeća, ali i svih vrsta poslovnih izveštaja, faktura, poslovnih odluka i još mnogih nenavedenih dokumenata koja se tretiraju kao deo bilo koje od pomenutih tipova dokumentacija.

Ponudićemo klijentima i direktno prevođenje dokumenata iz oblasti obrazovanja sa bosanskog jezika na češki, a posle toga ćemo da izvršimo i njihovu overu prema pravilima, tako da će klijenti uz kompletno obrađenu diploma i dodatak diplomi, odnosno prepis ocena i diplomske i seminarske radove, moći da dobiju i profesionalno prevedene i overene nastavne planove i programe fakulteta, kao i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te uverenja o položenim ispitima i sva ostala dokumenata koja se za oblast obrazovanja primarno vezuju.


Poslovnica bosanski na češki češki na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 2000 2600 2000 2600
Paraćin 2000 2600 2000 2600
Beograd 2000 2600 2000 2600
Novi Beograd 2000 2600 2000 2600
Banovo Brdo 2000 2600 2000 2600
Mladenovac 2000 2600 2000 2600
Kragujevac 2000 2600 2000 2600
Niš 2000 2600 2000 2600
Leskovac 2000 2600 2000 2600
Sombor 2000 2600 2000 2600
Ćuprija 2000 2600 2000 2600
Čačak 2000 2600 2000 2600
Kraljevo 2000 2600 2000 2600
Požarevac 2000 2600 2000 2600
Smederevo 2000 2600 2000 2600
Užice 2000 2600 2000 2600
Novi Sad 2000 2600 2000 2600
Pančevo 2000 2600 2000 2600
Zemun 2000 2600 2000 2600
Zrenjanin 2000 2600 2000 2600
Šabac 2000 2600 2000 2600
Novi Pazar 2000 2600 2000 2600
Valjevo 2000 2600 2000 2600
Bor 2000 2600 2000 2600
Voždovac 2000 2600 2000 2600
Zaječar 2000 2600 2000 2600
Sremska Mitrovica 2000 2600 2000 2600
Ruma 2000 2600 2000 2600
Subotica 2000 2600 2000 2600
Kruševac 2000 2600 2000 2600
Vranje 2000 2600 2000 2600
Inđija 2000 2600 2000 2600
Vršac 2000 2600 2000 2600
Pirot 2000 2600 2000 2600
Stara Pazova 2000 2600 2000 2600
Aranđelovac 2000 2600 2000 2600
Zvezdara 2000 2600 2000 2600
Obrenovac 2000 2600 2000 2600
Kikinda 2000 2600 2000 2600

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje