Prevod sa bosanskog na japanski jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na japanski jezik

Za online prevod sa bosanskog na japanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na japanski jezik

Sa osnovnim ciljem da se izađe u susret brojnim zahtevima klijenata, u ponudi usluga koje stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford omogućuju zainteresovanima, se nalazi i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na japanski. Posebno ističemo da sudski tumači i prevodioci ovu uslugu vrše i usmenim i pisanim putem, ali i da možemo da pristupimo različitim uslugama koje se mogu nazvati i dodatnim, što prvo podrazumeva da klijentima omogućujemo redakturu onih materijala za koje su prevodi sa bosanskog jezika na japanski izvršeni, ali ne zadovoljavaju određeni nivo kvaliteta. Pomenutu uslugu ne rade sudski tumači i prevodioci, jer to ne spada u domen njihovih obaveza, već isključivo stručnjaci čija je to specijalnost, to jest lektori, te korektori.

Zainteresovanim klijentima omogućujemo da dobiju u optimalnom roku i kompletno obrađene sve vrste filmova (crtani, animirani, igrani, dokumentarni i drugi), ali i reklamnih poruka, a zatim i različitih vrsta emisija (informativne, obrazovne, dečije, zabavne i ostale), kao i serija i svih nepomenutih kako video, tako i audio sadržaja. A ta usluga, uz njihovo prevođenje sa bosanskog jezika na japanski, podrazumeva i titlovanje svih prevedenih sadržaja, odnosno njihovu sinhronizaciju, što su usluge za koje će se pobrinuti ona lica čija je to specijalnost.

Takođe je dobro da pomenemo i da su u našem timu oni sudski tumači i prevodioci koji su posebno specijalizovani za simultano prevođenje u ovoj varijanti, ali i oni koji će da izvrše prevod uz pomoć šapata, kao i konsekutivni, te da će vrsta usluge koja se primenjuje za neki događaj da zavisi samo od njegovih karakteristika. Upravo o tome klijenti i imaju obavezu da nas detaljno obaveste i to pre početka pripremanja ponude, budući da po potrebi možemo u nju uneti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.


Prevođenje sa bosanskog na japanski
Prevođenje sa japanskog na bosanski

Naši stručnjaci u ovoj kombinaciji jezika mogu da obrade i sve internet sadržaje (aplikacije, online katalozi, web sajtovi, programi, internet prodavnice i drugi), ali i reklamne letke, PR tekstove i plakate, kao i brošure, te reklamne flajere, vizit karte i kataloge, odnosno sve one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga. Sve do sada pomenute materijale, klijenti na obradu dostavljaju preko mejla, jer je to ujedno i najbrži i najlakši način, a po završetku obrade mogu, takođe na mail da ih dobiju, ali samo ako tako budu naveli da im najviše odgovara.

Međutim, moramo naglasiti da se postupak obrade bilo kog dokumenta za koje klijenti zahtevaju direktno prevođenje sa bosanskog jezika na japanski bitno razlikuje, a prvo zato što uz prevod, u toj situaciji naši stručnjaci rade i overu, što je usluga za čije sprovođenje su nadležni sudski tumači, tako da klijenti moraju na uvid da pošalju ili donesu i originalna dokumenta. Otvorena je mogućnost za njihovo slanje preporučenom poštanskom pošiljkom, a zatim i preko kurirskih službi ili lično dostavljanje, osim onda kada su u pitanju hitni prevodi sa bosanskog jezika na japanski, a kada klijent jedino sme da ih prvo pošalje mejlom, te posle toga i nam ih dostavi na jedan od ovih načina.

Kada bude bilo izvršeno prevođenje dokumenta u navedenoj kombinaciji jezika, a zatim i overa, koju će uraditi sudski tumač, jer on jedini ima ovlašćenja za to, klijenti mogu da dođu lično i preuzmu kompletno obrađena dokumenta, te im je uz to ponuđena mogućnost i da im budu poslata preko kurirske službe na određenu adresu. Važno je da svaki pojedinačni klijent, koji se bude opredelio za tu opciju zna da tu uslugu vrši kurirska služba, a koju ćemo mi angažovati i da on mora kuriru da plati određenu nadoknadu, a njenu visinu će upravo ta služba i definisati, pošto pomenuta usluga nije uračunata u cenu obrade dokumenata.Budući da se u praksi javljaju i neka dokumenta za koja sve navedeno nije dovoljno da bi se smatrala pravno validnim, to jest za koja je potrebno izvršiti i dodatnu overu, a koja uključuje stavljanje takozvanog haškog pečata (poznat i pod nazivom Apostille), mi moramo da naglasimo svakako da naši stručnjaci nisu za taj tip overe nadležni. Zapravo, prevodioci i sudski tumači nemaju obavezu ni da zainteresovanim klijentima pruže informacije koje se na overu Apostille pečatom odnose, pa je iz tog razloga vrlo važno da klijent sazna sve što je bitno kako bi izbegao gubljenje vremena bez potrebe. A stvar je u tome, da se haški pečat stavlja na neka dokumenta i to samo na ona koja su definisana zakonom, pa je zato izuzetno važno da svaki klijent i to u onim državnim institucijama koje su nadležne za ovu overu, sazna prvo da li je ona obavezna za dokument za koji on zahteva prevod sa bosanskog jezika na japanski. Ako se, ipak bude dogodilo da dozna da jeste obavezno overiti konkretna dokumenta Apostille pečatom, njemu se svakako preporučuje i da pita da li se taj tip overe radi pre postupka obrade od strane naših stručnjaka ili tek kada oni završe sa njegovim prevođenjem i overom, a kako bi znao gde treba da odnese prvo dokumenta i otprilike, koliko će celokupan postupak da traje. Da ne bude zabune, ova dva postupka se bitno razlikuju, pa se samim tim razlikuje i njihovo trajanje, pošto prevodilac i sudski tumač imaju obavezu da prevedu i dokument i sam haški pečat, a samo ako se on stavlja na samom početku, pa tek onda imaju pravo i da urade overu pečatom sudskog tumača.

Sem onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama (potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostale vrste potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava), prevodioci i sudski tumači kompletno obrađuju i dokumenta koja ulaze u sastav građevinske i tenderske, odnosno tehničke, poslovne i medicinske dokumentacije. Tako će oni, osim građevinskih projekata i uputstava za rukovanje, te deklaracija proizvoda i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, takođe da prevedu i lekarske nalaze, odnosno fakture i poslovne odluke, a zatim i specifikacije farmaceutskih proizvoda i poslovne izveštaje, rešenje o osnivanju pravnog lica i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i statut i osnivački akt preduzeća, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i još mnogo drugih dokumenata koja ulaze u sastav ma koje od pomenutih vrsta dokumentacija.

Pomenućemo i to da klijente u našim poslovnicama očekuju direktni prevodi sa bosanskog jezika na japanski i za bilo koji lični dokument (vozačka dozvola, umrlica, lična karta, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, pasoš, radna dozvola, venčani list, dozvola za boravak, saobraćajna dozvola i ostala), ali isto tako i za diplomu i dodatak diplomi, odnosno uverenje o položenim ispitima i svedočanstvo završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te prevodioci i sudski tumači kompletno obrađuju i potvrdu o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, prepis ocena i sva ostala dokumenta koja su striktno vezana za oblast obrazovanja.

Rezultate naučnih istraživanja takođe oni mogu da obrade u toj varijanti jezika, kao i naučne patente, ali isto tako i naučne radove, te različita dokumenta vezana za nauku, kao i ona koja se svrstavaju u pravna akta (sertifikati, sudske žalbe, tekovine Evropske Unije, sudske presude, ugovori, sudske tužbe, licence, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja i ostala).

Profesionalno prevođenje internet sadržaja sa bosanskog na japanski jezik

Ako naši klijenti zahtevaju da dobiju direktan prevod web sadržaja sa bosanskog jezika na japanski, sudski tumači i prevodioci koji će tu uslugu da izvrše, njoj naravno pristupaju profesionalno, a u smislu da prilikom obrade takvih materijala oni primenjuju i takozvana SEO pravila (Search Engine Optimisation). Primarni cilj ovakvog načina obrade jeste da se određeni internet sadržaji nađu na mnogo boljoj poziciji u okviru pretrage, a nakon završetka prevođenja i njihovog zvaničnog postavljanja na web.

Podrazumeva se da će naši stručnjaci, svakako da obrade sve ono što zahtevaju klijenti vezano za web sadržaje, a što izuzev sajtova, odnosno online prodavnica i kataloga, uključuje i po potrebi obradu različitih programa, kao i bilo koje aplikacije, te mnogih drugih materijala koji se vezuju za internet. Takođe, prevodilac i sudski tumač, ako je potrebno mogu da izvrše i direktno prevođenje marketinških materijala sa bosanskog jezika na japanski, te će i u tom slučaju oni naravno zainteresovanim klijentima da ponude njihovu profesionalnu obradu. A pored prevoda različitih kataloga, odnosno brošura, naši stručnjaci u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i plakate, kao i reklamne letke i vizit karte, ali i flajere, PR tekstove i sve ostale materijale koji nisu pomenuti, a koji su primarno su vezani za reklamiranje i to bez obzira da li se kroz njih prezentuje neka usluga ili proizvod, odnosno sama kompanija, te neki drugi sadržaji. Profesionalan pristup obradi ovakvih materijala uključuje, naravno njihov prevod sa bosanskog jezika na japanski, ali isto tako i prilagođavanje poruke koja je namenjena potencijalnim klijentima, a kojima je japanski jezik maternji, to jest upravo onima koji se tim jezikom služe. A kako prevodilac i sudski tumač ovakve sadržaje obrađuju na pomenuti način, naši klijenti dobijaju materijale koji mogu vrlo brzo da budu prezentovani govornicima japanskog jezika, te će oni vrlo verovatno i da pomisle da su oni izvorno pisani na njihovom maternjem jeziku. Zapravo, pomenuti stručnjaci će se potruditi da poruku koja se u bilo kom tipu marketinških materijala nalazi, prevedu u skladu sa govornim japanskim jezikom, to jest sa pravilima koja on navodi i tako omogućiti izvornim govornicima tog jezika da se upoznaju sa onim što se reklamira na adekvatan način, pa se opravdano i očekuje da vrlo brzo oni počnu da koriste neku uslugu ili da kupuju, recimo proizvod koji se reklamira i slično.

Svi oni klijenti koji organizuju događaj za koji im je potrebno usmeno prevođenje sa bosanskog jezika na japanski, imaju obavezu da nam, pre nego što počnemo da izrađujemo ponudu, dostave sve informacije koje se odnose na organizaciju tog događaja. Inače, ovo se zahteva zato što prevodilac i sudski tumač, koji u našem timu pružaju ove usluge, mogu jednako profesionalno i kvalitetno da izvrše kako simultano, tako i konsekutivno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, ali takođe klijentima mogu da pruže i one usluge koje su vezane za prevod uz pomoć šapata sa bosanskog jezika na japanski. U principu, poznato je da se sve ove usluge moraju primeniti isključivo na određenu vrstu događaja, tako da naši stručnjaci koji izrađuju ovu ponudu moraju biti upoznati sa načinom na koji bi konkretan događaj trebalo da bude organizovan, to jest sa brojem učesnika koji bi trebalo da budu prisutni, te sa njegovim trajanjem, ali i sa ostalim detaljima koji su usko vezani za njegovu organizaciju. A ako se bude donela odluka da simultani prevod može da ispuni očekivanja organizatora, odnosno učesnika nekog događaja, klijentima ćemo omogućiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, stim da oni mogu očekivati vrlo povoljne cene za ovu uslugu u našim poslovnicama.

Prevod igranih filmova sa bosanskog jezika na japanski

Samo jedna među brojnim uslugama koje mogu na zahtev klijenata da izvrše i prevodioci i sudski tumači zaposleni u svim našim poslovnicama jesu direktni prevodi igranih filmova sa bosanskog na japanski jezik. A naši klijenti mogu da dobiju i profesionalno titlovanje ovakvih materijala, kao i uslugu koja se odnosi na njihovu sinhronizaciju, a koju takođe pružaju lica koja su primarno specijalizovana za pružanje te usluge.

Naravno, možemo takođe da obradimo kompletno i crtane, kao i dokumentarne, ali i animirane filmove, te različite vrste televizijskih, odnosno radijskih emisija, a zatim i reklamne poruke, kao i serije i mnoge druge, trenutno nenavedene video i audio materijale. Svakako ćemo za sve njih klijentima da ponudimo i dodatne usluge koje se odnose na sinhronizaciju i titlovanje, tako da će oni imati kompletno obrađene sadržaje ovog tipa vrlo brzo, te će moći i da ih prikazuju ne samo na internetu i televiziji, nego i u bioskopu, te da ih puštaju na radiju, to jest da ih emituju gde žele.

Sudski tumači i prevodioci mogu da vam ponude i direktan prevod književnih dela sa bosanskog na japanski jezik i to ne samo beletristike, već i romana, kao i bilo kog proznog ili poetskog dela. A sem toga ćemo da profesionalno obradimo i udžbenike različitih vrsta, kao i članke iz novina, ali i bilo koju vrstu časopisa (stručni, dečiji, ilustrovani i drugi).

Ako postoji zahtev za tim, ovi stručnjaci kompletno obrađuju i različite tipove tekstualnih sadržaja, tako da su u ponudi ne samo direktni prevodi stručnih tekstova sa bosanskog na japanski jezik, nego isto tako i onih koji važe za popularne, jer će takvi sadržaji, generalno biti prezentovani širem krugu čitalaca. Pored tekstova koji su vezani za oblast marketinga, turizma i menadžmenta, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, naši stručnjaci obrađuju i tekstove koji su vezani za oblast nauke, odnosno medicine, filozofije i obrazovanja, te isto tako i one koji obrađuju neku temu iz oblasti farmacije, sociologije i građevinske industrije, ali i informacionih tehnologija, psihologije i politike, te prava i ekonomije, a isto tako i svih ostalih naučnih disciplina i to kako onih koje su na prvom mestu vezane za oblast društvenih nauka, tako isto i onih koje se baziraju na prirodnim naukama. Vrlo je jednostavan i postupak obrade ovakvih sadržaja, budući da klijenti imaju apsolutno pravo da nam ih pošalju preko mejla na prevođenje, a čime maksimalno štede ne samo vreme, nego i svoja novčana sredstva, te na isti način mogu i da ih preuzmu, nakon što sudski tumači i prevodioci budu završili sa njihovim kompletnim obrađivanjem.

Ukoliko ste imali prilike da prevod sa bosanskog na japanski jezik i to za ma koju vrstu sadržaja, dobijete u okviru bilo koje druge institucije ili od strane nekoga, ko vam se predstavio kao stručno lice, ali vam ipak nije ponuđena kvalitetna usluga, tako da ste dobili sadržaje koji nisu obrađeni onako kako to navodi prevodilačka struka, ponudićemo vam one usluge koje pružaju naši stručnjaci, to jest lektori i korektori. A oni će prilikom izvršenja usluge redakture da primene, naravno pravila koja su prisutna u našoj struci, te da vam ponude kvalitetno obrađene najrazličitije tipove materijala.

Prevod specifikacije farmaceutskih proizvoda sa bosanskog na japanski jezik

Kako bismo svakome kome su potrebni direktni prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda sa bosanskog jezika na japanski pružili priliku da dobije maksimalno korektnu i kvalitetnu uslugu po izuzetnim uslovima, omogućili smo klijentima da u svim našim poslovnicama dobiju zapravo kompletnu obradu ne samo tog dokumenta, nego i bilo kog za koji zahtevaju prevod u ovoj kombinaciji jezika. Da ne bi bilo zabune, pod tim mislimo na činjenicu da su i prevodioci i sudski tumači u svim našim poslovnicama zaposleni, te da naravno pružaju usluge za koje imaju ovlašćenja, a one uključuju uz prevod sa bosanskog jezika na japanski, takođe i overu, a nju u tom slučaju radi zvanično ovlašćeni sudski tumač. A trebalo bi da svi zainteresovani klijenti znaju i to da u praksi ima određenih dokumenata za koja je neophodno uraditi još jednu vrstu overe, ali da tu uslugu ne mogu da dobiju u našim poslovnicama, a samo zato što pomenuti stručnjaci nisu od strane relevantnih državnih institucija za nju ovlašćeni. Taj tip overe se odnosi na takozvani Apostille, odnosno haški pečat, pa zato i preporučujemo da klijenti zatraže informacije o tom tipu overe i to svakako pre nego što nama dostave dokumenta na obradu, jer naši stručnjaci ne mogu da im pruže čak ni informacije o stavljanju Apostille pečata za njihova dokumenta.

Isto tako je vrlo važno da svaki klijent kome je potrebna obrada ne samo specifikacija farmaceutskih proizvoda, već i svih ostalih dokumenata koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, ali i bilo kojih drugih, svakako dostavi i originalna dokumenta na uvid.

Naši stručnjaci mogu da u ovoj kombinaciji jezika i u optimalnom roku obrade i lekarske nalaze, odnosno da izvrše prevod sa bosanskog jezika na japanski i za uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te za sva ostala dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju. Naravno, oni će da prevedu i ostale tipove dokumentacija, a što se odnosi na prvom mestu na poslovnu dokumentaciju (rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, fakture, godišnji izveštaji, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji, statut preduzeća, poslovne odluke i druga), ali i na ona dokumenta koja čine kako tehničku i tendersku, tako isto i građevinsku dokumentaciju (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i druga).

U one usluge koje po zahtevu zainteresovanih klijenata, takođe mogu da pruže sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford, se svrstavaju i direktni prevodi sa bosanskog jezika na japanski za sve vrste pravnih akata (ugovori, sudske odluke, punomoćje za zastupanje, sudske presude, licence, sudske žalbe, sertifikati, sudske tužbe, tekovine Evropske Unije i mnoga druga dokumenta vezana za oblast sudstva ili prava). A oni, u skladu sa zahtevima klijenata, obrađuju kompletno i sva lična dokumenta (uverenja o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, lična karta, saobraćajna i radna dozvola, krštenica, pasoš, dozvola za boravak, venčani list, umrlica i ostala).

Direktno prevođenje diplome i dodatka diplomi sa bosanskog jezika na japanski je, naravno isto usluga koju će, kada god je to potrebno, da zainteresovanim klijentima pruže prevodilac i sudski tumač. A uz to oni kompletno obrađuju i nastavne planove i programe fakulteta, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, te potvrdu o redovnom školovanju i prepis ocena, ali i uverenje o položenim ispitima, diplomske radove, kao i seminarske i bilo koji drugi dokument koji se odnosi na oblast obrazovanja.

Takođe, će da ovi stručnjaci da kompletno obrade i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama i to vrlo često, a što se primarno odnosi na prevođenje sa bosanskog jezika na japanski kako za potvrde i saglasnosti, tako i za izjave, kao i za uverenja svih vrsta (potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druga). A sem toga možemo da obradimo i naučne patente, kao i naučne radove, ali isto tako i da na zahtev klijenata prevedemo rezultate naučnih istraživanja, a posle toga i overimo preveden dokument i to pečatom sudskog tumača, te sva ostala dokumenta koja su primarno vezana za segment nauke.


Poslovnica bosanski na japanski japanski na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 3400 3900 2900 3400
Paraćin 3400 3900 2900 3400
Beograd 3400 3900 2900 3400
Novi Beograd 3400 3900 2900 3400
Banovo Brdo 3400 3900 2900 3400
Mladenovac 3400 3900 2900 3400
Kragujevac 3400 3900 2900 3400
Niš 3400 3900 2900 3400
Leskovac 3400 3900 2900 3400
Sombor 3400 3900 2900 3400
Ćuprija 3400 3900 2900 3400
Čačak 3400 3900 2900 3400
Kraljevo 3400 3900 2900 3400
Požarevac 3400 3900 2900 3400
Smederevo 3400 3900 2900 3400
Užice 3400 3900 2900 3400
Novi Sad 3400 3900 2900 3400
Pančevo 3400 3900 2900 3400
Zemun 3400 3900 2900 3400
Zrenjanin 3400 3900 2900 3400
Šabac 3400 3900 2900 3400
Novi Pazar 3400 3900 2900 3400
Valjevo 3400 3900 2900 3400
Bor 3400 3900 2900 3400
Voždovac 3400 3900 2900 3400
Zaječar 3400 3900 2900 3400
Sremska Mitrovica 3400 3900 2900 3400
Ruma 3400 3900 2900 3400
Subotica 3400 3900 2900 3400
Kruševac 3400 3900 2900 3400
Vranje 3400 3900 2900 3400
Inđija 3400 3900 2900 3400
Vršac 3400 3900 2900 3400
Pirot 3400 3900 2900 3400
Stara Pazova 3400 3900 2900 3400
Aranđelovac 3400 3900 2900 3400
Zvezdara 3400 3900 2900 3400
Obrenovac 3400 3900 2900 3400
Kikinda 3400 3900 2900 3400

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje