Prevod sa bosanskog na francuski jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na francuski jezik

Za online prevod sa bosanskog na francuski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na francuski jezik

Sudski tumači i prevodioci koji čine samo deo tima svake od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu, onda kada to od njih budu zahtevali klijenti da izvrše direktno prevođenje sa bosanskog jezika na francuski za bilo koju vrstu pisanog sadržaja, ali i za audio i video materijale, te isto tako mogu da klijentima pruže i simultano i konsekutivno ili šapatno prevođenje u pomenutoj jezičkoj varijanti. A nudimo im i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po vrlo povoljnim uslovima. Specijalizovani smo i za usluge redakture (lektura i korektura), koje će da izvrše profesionalni lektori i korektori.

Pomenuti stručnjaci mogu da urade i direktan prevod sa bosanskog jezika na francuski za reklamne letke, PR tekstove i plakate, te za kataloge, flajere i vizit karte, kao i za brošure i ostale materijale namenjene reklamiranju. Ali isto tako mogu da prevedu i udžbenike, kao i popularne, odnosno stručne tekstove, a na zahtev klijenata prevodilac i sudski tumač obrađuju online prodavnice, kao i web sajtove, te internet kataloge, kao i softvere i sve ostale sadržaje koji su za web primarno vezani.

U našoj ponudi su i direktni prevodi sa bosanskog jezika na francuski za bilo koje književno delo (poezija, beletristika, proza, romani i druga), ali i za ilustrovane, odnosno stručne i ostale vrste časopisa, te po potrebi naši stručnjaci takođe mogu da profesionalno obrade i članke iz novina. Oni će se pobrinuti i za prevođenje filmskih ostvarenja ma koje vrste ili žanra (animirani, igrani, dokumentarni, crtani i ostali), a na zahtev klijenata rade i prevod sa bosanskog jezika na francuski kako za informativne emisije i serije, isto tako i za obrazovne i zabavne emisije, te za reklamne poruke i ostale video i audio sadržaje. U procesu obrade ovakvih materijala učestvuju i stručnjaci čija specijalnost je kako njihovo titlovanje, tako i sinhronizovanje bilo koje vrste audio ili video sadržaja, a što znači da zainteresovani klijenti po najpovoljnijoj ceni dobijaju kompletno obrađene sve materijale ove vrste i to u vrlo kratkom roku, tako da mogu da ih prezentuju gde god požele.


Prevođenje sa bosanskog na francuski
Prevođenje sa francuskog na bosanski

Takođe će sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata da obrade i bilo koju vrstu dokumenata ili dokumentacija, to jest da prvo urade njihov direktan prevod sa bosanskog jezika na francuski, a posle toga će da pristupe overavanju prevoda i to u skladu sa zakonskim odredbama. Ova usluga se primenjuje za bilo koju vrstu dokumenata i to kako ličnih (lična karta, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, pasoš, dozvola za boravak, krštenica, saobraćajna dozvola, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz knjige umrlih i venčanih, vozačka dozvola i druga), tako isto i onih dokumenata koja su posebno vezana za oblast obrazovanja i nauke (rezultati naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uvarenje o položenim ispitima, naučni radovi, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, diploma i dodatak diplomi i ostala), te sva ona koja se vezuju za oblast sudstva ili prava (sertifikati, tekovine Evropske Unije, sudske odluke, ugovori, sudske presude i rešenja, licence, sudske tužbe, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe i ostala pravna akta).

Isto tako će naši stručnjaci u pomenutoj kombinaciji jezika da obrade i najrazličitije vrste dokumentacija, to jest bilo koja dokumenta koja ulaze u sastav kako poslovne i građevinske, tako i tehničke, tenderske i medicinska dokumentacije. Uz poslovne izveštaje svih vrsta, odnosno rešenja o osnivanju pravnog lica i osnivački akt, kao i statut preduzeća, ta usluga uključuje i prevođenje sa bosanskog jezika na francuski za građevinske projekte i uputstva za rukovanje, te za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i za specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i za mnoga druga dokumenta koja je sada nisu pomenuta, a u bilo koju od navedenih vrsta dokumentacija spadaju.

Svakako će prevodioci i sudski tumači da izvrše i kompletnu obradu za različite vrste kako saglasnosti i izjava, tako i uverenja, odnosno potvrda, to jest za bilo koja dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim prilikama (potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i ostala).Osnovni uslov koji mora da ispuni apsolutno bilo koji klijent koji zahteva obradu dokumenata, to jest njihovo prevođenje sa bosanskog jezika na francuski, a zatim i overu, što je u skladu sa odredbama zakona, jeste vezan za dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, a što je potrebno sudskom tumaču. Naime, on prvo vrši upoređivanje originalnog i dokumenta koji je preveden, a kako bi se na taj način uverio da između njih nema razlike, jer se njegovim pečatom sme overiti isključivo dokument čija sadržina je sasvim ista kao i u originalu.

Sa željom da svim klijentima uštedimo vreme, pomenućemo i da ima dokumenata za koja se mora uraditi i dodatna overa, ali za nju nisu nadležni prevodioci i sudski tumači zaposleni u našem timu, nego isključivo lica koja su zaposlena u specijalnim državnim službama pri osnovnim sudovima naše zemlje, a u pitanju je overa pečatom koji je poznat kao Apostille ili, pak haški. On se ne mora staviti na svaki dokument za koji se zahtevaju prevodi sa bosanskog jezika na francuski, već isključivo na ona koja određuje zakon i zato je naša preporuka svakom klijentu kome je ova usluga potrebna za dokumenta da prvo u službama koje su nadležne proveri da li je potrebno izvršiti i za njegova dokumenta tu overu. Neophodno je i da pitaju da li se pomenuti pečat stavlja pre nego što konkretni dokument obrade naši stručnjaci ili posle toga, jer će upravo od tih informacija da zavisi i tok obrade za taj dokument.

Samim tim što je svaki klijent obavezan da dostavi originalna dokumenta, to podrazumeva da može da nam ih donese lično ili pošalje preko kurirske službe, to jest da to učini preko “Pošte Srbije”, ali mora svakako biti preporučena pošiljka.

Nakon što sudski tumači i prevodioci budu kompletno obradili konkretni dokument, svaki klijent ima mogućnost da dođe u prostorije naše poslovnice i preuzme ih ili ima pravo da zahteva dostavljanje kompletno obrađenih dokumenata na adresu, ali je to dodatna usluga i plaća se kuriru, to jest osobi koja dostavlja pošiljku i to prema ceni koju navodi isključivo kurirska služba.

Ako neko zahteva obradu bilo kog drugog sadržaja u navedenoj jezičkoj kombinaciji, to jest onoga koji ne uključuje overu sudskog tumača, njegovo je pravo da takve materijale dostavi na naš mail, a u slučaju da mu taj način preuzimanja najviše odgovara, može isto tako da ih prevedene u pomenutoj varijanti jezika dobije mejlom.

Svaki onaj klijent koji zahteva hitno prevođenje sa bosanskog jezika na francuski i to za bilo koju vrstu dokumenata ima pravo da prvo izvrši njihovo slanje na mejl, a kako bi pružio mogućnost da prevodilac i sudski tumač počnu što pre da ga obrađuju, stim da on takođe ima dužnost da se takođe pridržava pravila o dostavljanju originala na uvid. Ali u ovoj situaciji se naglašava da je svaki klijent obavezan da originalna dokumenta dostavi na što brži način, kako bi zaista naši stručnjaci mogli da odgovore na njegov zahtev za brzo izrađenim prevodom.

Prevođenje deklaracije proizvoda sa bosanskog na francuski jezik

Uz prevod deklaracija proizvoda sa bosanskog jezika na francuski, naši prevodioci i sudski tumači klijentima omogućuju i dodatnu uslugu, to jest pristupaju overi prevoda i to pečatom onog lica koje za to zvanično ovlašćeno, odnosno sudskog tumača. A naši klijenti su tako u velikoj prednosti u odnosu na sve druge, pošto ovu uslugu dobijaju u optimalnom roku i po vrlo povoljnoj ceni, a postoje samo dve stvari koje moraju da ispunjavaju ukoliko žele da ona bude izvršena u skladu sa aktuelnim pravilima. Na prvom mestu moraju da dostave originalna dokumenta i to na uvid sudskom tumaču, a potom i da saznaju sve što je vezano za overu Apostille pečatom za ta dokumenta. A ovo smo naglasili zato što haški pečat, što je njegov drugi naziv, naši stručnjaci nemaju pravo da stave, jer nije svrstan u njihovu nadležnost.

Takođe će sudski tumači i prevodioci da, po zahtevu klijenata obrade i uputstvo za rukovanje, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, ali i sva ostala dokumenta koja se smatraju delom kako tehničke dokumentacije, tako i građevinske, odnosno dokumentacije za tendere.

U okviru usluga koje pomenuti stručnjaci rade na zahtev klijenata, se nalaze i direktni prevodi sa bosanskog jezika na francuski za bilo koji lični dokument (potvrda o prebivalištu, radna dozvola, lična karta, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige rođenih, vozačka dozvola, umrlica, dozvola za boravak, izvod iz knjige venčanih i ostala lična dokumenta), ali naši klijenti mogu takođe da dobiju i kompletno obrađena sva pravna akta (punomoćje za zastupanje, sudske presude, licence, ugovori, sudske odluke i žalbe, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja i tužbe, sertifikati i mnoga druga dokumenta koja se odnose na oblast prava i sudstva).

Isto tako klijentima omogućujemo i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na francuski za sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a što je usluga koje se primenjuje za različite vrste potvrda, saglasnosti i uverenja, kao i izjava (saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i druga). Sem toga, sudski tumač i prevodilac obrađuju i različita dokumenta koja se vezuju za oblast obrazovanja (diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju i druga), kao i sva ona dokumenta koja se smatraju sastavnim delom medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga).

A u našoj ponudi su i direktni prevodi sa bosanskog jezika na francuski kako za različita dokumenta koja se primarno odnose na oblast nauke (rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti i radovi i druga), tako i za ona koja se svrstavaju u domen poslovne dokumentacije (finansijski izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, fakture, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaji i mnoga druga).

Prevod online prodavnica sa bosanskog jezika na francuski

Kada prevodioci i sudski tumači pristupaju obradi online prodavnica na zahtev klijenata, to jest kada vrše prevođenje web prodavnica sa bosanskog na francuski jezik, oni zapravo primenjuju sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), a koja svakako dobro poznaju. Osnovni cilj primene ovih pravila jeste vezan za poboljšanje njihove pozicije na internet pretraživačima, tako da će oni vrlo brzo po postavljanju na web biti vidljivi već među prvim rezultatima pretrage. Sem toga, naši stručnjaci mogu profesionalno da obrade i web sajtove, ali i različite vrste kako programa, tako i aplikacija, odnosno online kataloge, te ostale vrste web materijala.

Po zahtevu klijenata će sudski tumač i prevodilac da urade i usmeni prevod sa bosanskog na francuski jezik, a samim tim što su oni osposobljeni i za primenu simultanog i konsekutivnog prevoda u toj varijanti jezika, odnosno takozvanog šapatnog, stručni tim naših poslovnica će donositi pojedinačno odluku o tipu ove usluge koja će maksimalno zadovoljiti zahteve konkretnog događaja. Tačnije, od klijenata se u tom slučaju očekuje da nam dostave ne samo podatke o mestu gde treba određeni događaj da bude organizovan, već i one informacije kako o broju učesnika, isto tako i o njegovom trajanju, ali bi trebalo da nas informiše i o tome na koji način je njegova organizacija zamišljena, jer ćemo mi u skladu sa tim podacima odlučiti koja usluga je najbolje da bude tada primenjena. Pomenućemo i to da svim onim klijentima za čiji događaj naši stručnjaci budu procenili da je najbolje primeniti simultano prevođenje sa bosanskog na francuski jezik, mi u ponudu unosimo i uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

A pored svega navedenog, u ponudi imamo i kompletnu obradu marketinških sadržaja, tako da sudski tumač i prevodilac na vaš zahtev, uz prevođenje sa bosanskog na francuski jezik za PR tekstove, reklamne letke i plakate, odnosno brošure, profesionalno obrađuju i vizit kartice, kao i kataloge, a zatim i reklamne flajere, te generalno bilo koju drugu vrstu materijala koja je namenjena reklamiranju i to nevezano da li se kroz njih reklamiraju kompanije, odnosno različite usluge ili proizvodi. Izuzetno je važno da pomenemo i to da prevodilac i sudski tumač vladaju dobro marketinškim pravilima, te da u skladu sa njima i obrađuju pomenute materijale, to jest poruku koja se u njima nalazi nastoje da što bolje prilagode pravilima francuskog jezika, jer se to smatra osnovnim ciljem njihovog prevođenja.

Prevodi animiranih filmova sa bosanskog na francuski jezik

Vrlo je verovatno da će svako kome je potreban prevod animiranih filmova sa bosanskog jezika na francuski biti oduševljen činjenicom da Prevodilački centar Akademije Oxford uz tu uslugu nudi i onu koja se odnosi na sinhronizovanje prevedenih filmova ove vrste, te da klijentima možemo da ponudimo i uslugu titlovanja, ako je to potrebno i to ne samo za animirane, već i za dokumentarne, ali i igrane filmove različitih žanrova, te crtane i mnoge druge. Takođe, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i mnoge druge kako video, tako isto i audio materijale, odnosno da klijentima ponude i prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji za reklamne poruke i informativne emisije, ali i za zabavne i dečije emisije, a zatim i serije, te za one emisije koje imaju obrazovni karakter i ostale sadržaje ovog tipa. A nakon toga se pristupa i njihovoj sinhronizovaciji ili titlovanju, tako da klijent praktično vrlo brzo pošto naši stručnjaci završe obradu konkretnih sadržaja, može da sve sadržaje ovakve vrste prikazuje gde god to želi.

A ako su nekome potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na francuski za bilo koje književno delo, trebalo bi da zna da sudski tumači i prevodioci u optimalnom roku obrađuju ne samo romane i dela beletristike, već isto tako i različita poetska dela, te bilo koje prozno delo. Po potrebi, oni mogu da prevedu i najrazličitije vrste časopisa i udžbenika, ali i članke iz novina, kao i tekstualne materijale bilo koje vrste. Pod tim se misli ne samo na popularne tekstove, već i na sve one koji se smatraju stručnim, stim da se njihova tema može odnositi na različite grane kako društvenih, tako isto i prirodnih nauka. Ekonomija, finansije, politika, bankarstvo, pravo, filozofija, marketing, farmacija, menadžment, sociologija, medicina, komunikologija, ekologija i zaštita životne sredine, nauka, psihologija, turizam, građevinska industrija i informacione tehnologije su tek neke od naučnih disciplina na koje može da se odnosi tema tekstova za koje klijenti zahtevaju direktno prevođenje sa bosanskog jezika na francuski.

Svim onim klijentima koji poseduju izvršene prevode i to za bilo koju vrstu materijala, a možemo reći da oni nisu kvalitetno prevedeni, ćemo ponuditi uslugu profesionalnih lektora i korektora, te su tako u mogućnosti klijenti da relativno brzo dobiju profesionalno obrađene sadržaje, a upravo zahvaljujući primeni usluge redakture.


Poslovnica bosanski na francuski francuski na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1700 2400 1700 2400
Paraćin 1700 2400 1700 2400
Beograd 1700 2400 1700 2400
Novi Beograd 1700 2400 1700 2400
Banovo Brdo 1700 2400 1700 2400
Mladenovac 1700 2400 1700 2400
Kragujevac 1700 2400 1700 2400
Niš 1700 2400 1700 2400
Leskovac 1700 2400 1700 2400
Sombor 1700 2400 1700 2400
Ćuprija 1700 2400 1700 2400
Čačak 1700 2400 1700 2400
Kraljevo 1700 2400 1700 2400
Požarevac 1700 2400 1700 2400
Smederevo 1700 2400 1700 2400
Užice 1700 2400 1700 2400
Novi Sad 1700 2400 1700 2400
Pančevo 1700 2400 1700 2400
Zemun 1700 2400 1700 2400
Zrenjanin 1700 2400 1700 2400
Šabac 1700 2400 1700 2400
Novi Pazar 1700 2400 1700 2400
Valjevo 1700 2400 1700 2400
Bor 1700 2400 1700 2400
Voždovac 1700 2400 1700 2400
Zaječar 1700 2400 1700 2400
Sremska Mitrovica 1700 2400 1700 2400
Ruma 1700 2400 1700 2400
Subotica 1700 2400 1700 2400
Kruševac 1700 2400 1700 2400
Vranje 1700 2400 1700 2400
Inđija 1700 2400 1700 2400
Vršac 1700 2400 1700 2400
Pirot 1700 2400 1700 2400
Stara Pazova 1700 2400 1700 2400
Aranđelovac 1700 2400 1700 2400
Zvezdara 1700 2400 1700 2400
Obrenovac 1700 2400 1700 2400
Kikinda 1700 2400 1700 2400

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje