Prevod sa bosanskog na poljski jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na poljski jezik

Za online prevod sa bosanskog na poljski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na poljski jezik

U aktuelnoj ponudi usluga koje će na zahtev bilo kog klijenta da izvrše profesionalni prevodioci i sudski tumači se nalaze takođe i direktni prevodi sa bosanskog jezika na poljski. A najbitnije je da naglasimo i to da ovi stručnjaci obrađuju ne samo sadržaje u pisanoj formi, nego i da klijentima pružaju mnoge dodatne usluge koje su vezane za prevođenje u pomenutoj varijanti jezika, ali isto tako mogu da pristupe i pružanju usluge koja se odnosi na usmeno prevođenje sa bosanskog jezika na poljski. Kada je ta usluga u pitanju, vrlo je važno istaći da su sudski tumač i prevodilac specijalizovani za simultani prevod, a koji je ujedno i jedna od najčešće korišćenih usluga u praksi, ali i da klijentima mogu da ponude prevod uz pomoć šapata u konkretnoj varijanti jezika, kao i konsekutivni prevod, te svi zainteresovani kod nas mogu da dobiju uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ukoliko to odgovara tipu prevoda koji se za određeni događaj primenjuje.

Takođe, pomenuti stručnjaci rade i obradu sadržaja vezanih za oblast interneta, kao na primer online kataloga, sajtova ili aplikacija, odnosno web prodavnica, brošura i drugih, a oni svakako primenjuju i SEO pravila (Search Engine Optimisation), ukoliko je to potrebno prilikom obrade ovakvih vrsta materijala. Prevodilac i sudski tumač će da urade i direktan prevod sa bosanskog jezika na poljski i za stručne, kao i za popularne tekstove, te za udžbenike i sve vrste književnih dela, kao i za bilo koji tip marketinških materijala (brošure, plakati, reklamni flajeri, katalozi, vizit kartice, PR tekstovi i ostalo), ali mogu takođe da prevedu i sve vrste časopisa, novinske članke i mnoge druge materijale.

Izuzetno je važno da svi klijenti kojima su direktni prevodi sa bosanskog jezika na poljski potrebni za neki audio ili video sadržaj, poput na primer serija ili filmova, kao i emisija različitih vrsta i ostalih sličnih materijala, znaju da u našim poslovnicama postoje i oni stručnjaci koji će im ponuditi da dobiju tako prevedene materijale sinhronizovane, ali i oni koji mogu da urade njihovo titlovanje. Uz to ćemo pristupiti usluzi redakture kada je to potrebno, a koju će profesionalni lektor i korektor da izvrše u skladu sa važećim pravilima.


Prevođenje sa bosanskog na poljski
Prevođenje sa poljskog na bosanski

Pored svega do sada pomenutog, prevodilac i sudski tumač takođe mogu da kompletno obrade sva dokumenta koja ulaze u sastav kako poslovne, tako isto i građevinske i lične dokumentacije, odnosno sva ona koja su vezana za medicinsku ili tendersku dokumentaciju, ali i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest bilo koju vrstu izjave, potvrde ili uverenja, kao i saglasnosti. Ova usluga podrazumeva i kompletnu obradu svih pravnih akata, ali i diplome i dodatka diplomi i ostalih dokumenata koja su vezana za oblast obrazovanja, kao i onih koja se tiču oblasti nauke i svih ostalih za koja klijenti zahtevaju obradu u ovoj varijanti jezika.

A ono što svako od njih mora da zna jeste da naši stručnjaci uz prevod bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika rade i njegovu finalnu obradu i to u skladu sa odredbama aktuelnog zakona, to jest da pristupaju overi prevedenih dokumenata. Koliko je to važno govori i činjenica da se jedino dokument koji je preveden u ovoj varijanti jezika, a posle toga i i zvanično overen od strane ovlašćenog lica, to jest zvanično priznatog sudskog tumača, može predati bilo kojoj državnoj službi ili generalno koristiti u praksi, a sobzirom na to da se on smatra pravno važećim.

Oni klijenti kojima su direktni prevodi sa bosanskog jezika na poljski za dokumenta potrebni, svakako moraju da znaju da je njihova dužnost, na prvom mestu da dostave originalne sadržaje i to samo na uvid ovlašćenom sudskom tumaču, pošto on upoređuje originalan i preveden dokument pre nego što uradi overu. A osim toga je njihova obaveza i da u državnim institucijama koje su nadležne proveri sve što se odnosi na overavanje pečatom Apostille, a koji nosi i drugačiji naziv - haški. Tačnije, oni bi morali da pitaju prvo da li je taj tip overe obavezan za dokumenta koja žele da obrade prevodilac i sudski tumač, jer se on ne mora staviti baš na svaki dokument koji treba da bude preveden, nego samo na onaj koji odredi zakon. Uz to je potrebno da naglasimo i da se ta vrsta overe radi ili pre ili nakon obrade konkretnog dokumenta od strane stručnjaka zaposlenih u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford, pa je zato i važno da svaki pojedinačni klijent dobije i tu informaciju, a ukoliko prethodno sazna da je overa Apostille pečatom obavezujuća za ona dokumenta za koja on želi da ih naši stručnjaci kompletno obrade.Ne samo da klijent može da donese lična dokumenta za koja mu je potreban prevod sa bosanskog jezika na poljski, već je otvorena mogućnost i da to učini slanjem i to ili preko kurirske službe ili „Pošte Srbije“, preporučenom pošiljkom, a sve ostale sadržaje nam šalje preko mejla i tako ih i dobija po završetku obrade. Prevedena i pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača overena dokumenta, klijent može da dobije isporukom na kućnu adresu i to preko kurirske službe, ali i da ih lično preuzme u prostorijama konkretne poslovnice naše institucije. Ako se neko bude odlučio za prvu varijantu od ponuđenih, moraće i da plati ovu uslugu, ali naglašavamo da mi ne određujemo cenu dostave. Kako tu uslugu vrši kurirska služba, ona će i da definiše visinu nadoknade, a svaki pojedinačni klijent je dužan da plati kuriru kada bude vršio preuzimanje pošiljke.

Onaj klijent koji je zainteresovan da neki dokument dobije izuzetno brzo preveden u ovoj jezičkoj varijanti, bi trebalo prvo da skenirane sadržaje pošalje preko mejla, a nakon toga mora da izvrši dostavljanje originalnih dokumenata kao što je prethodno opisano.

Prevodi uverenja o položenim ispitima sa bosanskog jezika na poljski

Svi koji su zainteresovani, u bilo kom gradu u Srbiji u kom Prevodilački centar Akademije Oxford ima poslovnicu, mogu da dobiju i direktan prevod uverenja o položenim ispitima sa bosanskog na poljski jezik. Ali, ipak to nije jedina usluga koju prevodilac i sudski tumač mogu da pruže, jer oni rade i overavanje izvršenih prevoda, tako da pojedinačnim klijentima omogućuju da vrlo brzo dobiju uverenje o položenim ispitima koje je prevedeno u ovoj kombinaciji jezika i overeno, to jest koje se sa pravnog aspekta tretira kao sasvim važeći dokument.

Od svakog klijenta kome je pomenuta usluga potrebna za različita dokumenta se svakako zahteva da prilikom slanja ili ličnog donošenja materijala na obradu, dostave i originalna dokumenta, a poželjno je i da oni saznaju samostalno da li se za ta dokumenta radi overa Apostille (haški) pečatom ili ne, to jest kada se talno taj pečat stavlja na određena dokumenta.

U našoj ponudi su i direktni prevodi svih ostalih dokumenata iz oblasti obrazovanja sa bosanskog na poljski jezik, tako da dobijate kompletno obrađeno svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, a zatim i diplomu i dodatak diplomi, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te prepis ocena, ali i potvrdu o redovnom školovanju, odnosno možemo da obradimo kako diplomske, tako i seminarske radove različite kompleksnosti i obima. Isto tako, sudski tumači i prevodioci će kompletno da obrade i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest bilo koju vrstu saglasnosti, odnosno izjave i potvrde, kao i uverenja (uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o visini primanja i druga), te će klijentima da ponude i direktan prevod sa bosanskog na poljski jezik za dokumenta koja se isključivo odnose na poslovanje različitih pravnih lica (poslovne odluke, finansijski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, statut preduzeća i mnoga druga).

Naši klijenti mogu, takođe da dobiju i prevod, a posle toga i overu za građevinske projekte, odnosno za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i za uputstvo za rukovanje i deklaracije proizvoda, te za bilo koji drugi dokument koji čini najpre građevinsku, a zatim i tendersku, kao i tehničku dokumentaciju. Uz to, prevodilac i sudski tumač klijentima omogućuju i direktan prevod sa bosanskog na poljski jezik kako za naučne radove, tako i za naučne patente, rezultate naučnih istraživanja i druga dokumenta koja su na prvom mestu usmerena na oblast nauke.

Punomoćje za zastupanje, kao i sve tipove sudskih presuda, licenci i sudskih odluka, odnosno ugovora, isto tako prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, ali i tekovine Evropske Unije, a zatim i sudske žalbe i rešenja, kao i tužbe, te ostala pravna akta. Direktni prevodi sa bosanskog na poljski jezik za ličnu kartu su isto u našoj aktuelnoj ponudi usluga, a po potrebi naši stručnjaci mogu da pristupe kompletnom obrađivanju i svih ostalih ličnih dokumenata, kao što su na primer uverenje o državljanstvu i potvrda o prebivalištu, odnosno pasoš i vozačka dozvola, te dozvola za boravak, ali i krštenica i umrlica, te saobraćajna dozvola i venčani list, ali i radna dozvola i druga lična dokumenta.

Trebalo bi da znate i to da prevodilac i sudski tumač po vašem zahtevu mogu da profesionalno obrade i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala dokumenta koja se najpre svrstavaju u medicinsku dokumentaciju.

Prevođenje online prodavnica i kataloga sa bosanskog jezika na poljski

Da bi web prodavnice ili katalozi za koje su klijentima potrebni direktni prevodi sa bosanskog na poljski jezik bili značajno bolje pozicionirani u globalnoj pretrazi, pobrinuće se prevodilac i sudski tumač koji su se specijalizovali za njihovu obradu. Tačnije, oni će prilikom prevođenja ovakvih, ali i ostalih internet sadržaja, poput na primer sajtova ili brošura, da se rukovode pravilima koja se odnose na SEO (Search Engine Optimisation), tako da će se vrlo brzo pošto budu postavljeni na internet svi ovi materijali značajno bolje kotirati, a najpre zato što će ih pretraživači prepoznati kao originalne i usklađene sa pravilima u okviru web - a. Sem toga se podrazumeva i da će naši stručnjaci da ispune zahteve klijenata kojima je neophodno direktno prevođenje programa i aplikacija, to jest softvera sa bosanskog na poljski jezik, te svakako možemo da im ponudimo i usmeni prevod u toj kombinaciji jezika.

Kada se uzme u obzir podatak da prevodilac i sudski tumač pružaju usluge kako konsekutivnog i šapatnog, tako isto i simultanog prevoda u konkretnoj jezičkoj varijanti, jasno je zbog čega je potrebno da budemo informisani o načinu organizovanja nekog događaja. Naime, trebalo bi da znate da se bilo koja od ovih usluga primenjuje na onaj tih događaja koji ima jasne karakteristike, što znači da mi moramo da dobijemo informacije od klijenata vezano za njegovu organizaciju, to jest da nas moraju informisati kako o trajanju nekog događaja, tako isto i o osnovnim karakteristikama prostora u kome je određeno da on bude organizovan, te o preciznom broju učesnika, ali i o svim ostalim detaljima koji se primarno odnose na njegovu organizaciju. U skladu sa odabirom vrste usluge koja će biti primenjena za određeni događaj, takođe i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje može da bude uvršteno u zvaničnu ponudu.

Prevođenje udžbenika sa bosanskog na poljski jezik je isto usluga koju u slučaju potrebe sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše, a osim toga oni će profesionalno da obrade u ovoj kombinaciji jezika i sadržinu kako ilustrovanih, tako i stručnih časopisa, te ako je potrebno mogu da prevedu i dečije časopise, ali i mnoge druge, kao i sve vrste književnih dela. A to znači da će oni klijentima da ponude profesionalnu obradu kako dela beletristike, tako i poetskih, odnosno proznih književnih dela, a zatim i romana, te svih ostalih dela književnosti. Naglasićemo i to da oni klijenti kojima su potrebni direktni prevodi članaka iz novina sa bosanskog na poljski jezik, tu uslugu isto tako mogu da dobiju od strane naših stručnjaka.

Prevod stručnih i popularnih tekstova sa bosanskog na poljski jezik

Prevodioci i sudski tumači u svakom trenutku mogu da izađu u susret zahtevima klijenata kojima je potrebno direktno prevođenje tekstualnih materijala sa bosanskog jezika na poljski, što se primenjuje i za stručne i za popularne tekstove. Nevezano za to kolika je njihova dužina, odnosno koju temu obrađuju i koliko su složeni tekstovi, naši stručnjaci će ih sasvim sigurno prevesti i profesionalno i u prilično kratkom roku, a cenom za pruženu uslugu će svaki klijent sigurno da bude zadovoljan, pošto spada u red pristupačnijih. Ne samo tekstove koji obrađuju temu iz oblasti psihologije, nauke farmacije i sociologije, odnosno filozofije i medicine, već isto tako i sve one koji se odnose na građevinsku industriju i ekologiju i zaštitu životne sredine, te finansije i politiku, naši stručnjaci prevode na zahtev klijenata. A sem toga, oni rade i direktan prevod sa bosanskog jezika na poljski za bilo koji tekstualni sadržaj koji se bavi temom iz oblasti informacionih tehnologija, menadžmenta i prava, odnosno komunikologije, turizma i marketinga, ali i svih ostalih naučnih disciplina, što uključuje i one oblasti koje su vezane za prirodne i one koje se primarno odnose na različite grane društvenih nauka.

U našoj zvaničnoj ponudi se nalaze i direktni prevodi marketinških sadržaja sa bosanskog jezika na poljski, a pored toga što će prevodilac i sudski tumač da profesionalno obrade brošure i PR tekstove, oni će takođe da pristupe i obradi vizit kartica, zatim kataloga i plakata, kao i reklamnih letaka, ali i flajera i svih ostalih sadržaja kroz koje se prezentuje rad neke firme ili određena usluga, odnosno proizvod, događaj i slični sadržaji. Prilikom obrade ovakvih materijala se posebno vodi računa o pravilima koja su vezana za oblast marketinga, tako da se i poruka koju svi oni nose obrađuje prema pravilima i duhu ciljanog, to jest u ovom slučaju poljskog jezika. Izvorni govornici tog jezika koji se budu upoznali sa njihovom sadržinom će vrlo lako shvatiti o čemu se radi, što dalje znači da bi ubrzo trebalo i da postanu klijenti određene kompanije, to jest da se očekuje da počnu da koriste uslugu koja se kroz ove sadržaje reklamira ili da kupuju konkretni proizvod.

Redaktura, to jest usluge lekture i korekture se isto nalaze u našoj ponudi, a njih će na zahtev zainteresovanih osoba da izvrše kako profesionalni lektor, tako isto i korektor, koji imaju prilično visok nivo radnog iskustva iza sebe, tako da mogu da isprave greške u najrazličitijim tipovima sadržaja.

Svi oni klijenti kojima je potreban direktan prevod audio i video sadržaja sa bosanskog jezika na poljski će, gotovo sigurno biti aktuelnom ponudom Akademije Oxford oduševljeni, najpre zato što kod nas dobijaju kompletno obrađene serije, sve vrste filmova (dokumentarni, animirani, igrani, crtani i drugi), ali i reklamne poruke, te emisije (obrazovne, zabavne, informativne, dečije i ostale), ali i sve nepomenute kako video, tako i audio materijale. Svar je u tome da sudski tumač i prevodilac prvo rade njihovo direktno prevođenje sa bosanskog jezika na poljski, a posle toga i to isključivo u skladu sa zahtevima zainteresovanih klijenata, stručnjaci zaposleni u našem timu pristupaju kako sinhronizaciji, tako i titlovanju pomenutih sadržaja.


Poslovnica bosanski na poljski poljski na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1900 2600 1900 2600
Paraćin 1900 2600 1900 2600
Beograd 1900 2600 1900 2600
Novi Beograd 1900 2600 1900 2600
Banovo Brdo 1900 2600 1900 2600
Mladenovac 1900 2600 1900 2600
Kragujevac 1900 2600 1900 2600
Niš 1900 2600 1900 2600
Leskovac 1900 2600 1900 2600
Sombor 1900 2600 1900 2600
Ćuprija 1900 2600 1900 2600
Čačak 1900 2600 1900 2600
Kraljevo 1900 2600 1900 2600
Požarevac 1900 2600 1900 2600
Smederevo 1900 2600 1900 2600
Užice 1900 2600 1900 2600
Novi Sad 1900 2600 1900 2600
Pančevo 1900 2600 1900 2600
Zemun 1900 2600 1900 2600
Zrenjanin 1900 2600 1900 2600
Šabac 1900 2600 1900 2600
Novi Pazar 1900 2600 1900 2600
Valjevo 1900 2600 1900 2600
Bor 1900 2600 1900 2600
Voždovac 1900 2600 1900 2600
Zaječar 1900 2600 1900 2600
Sremska Mitrovica 1900 2600 1900 2600
Ruma 1900 2600 1900 2600
Subotica 1900 2600 1900 2600
Kruševac 1900 2600 1900 2600
Vranje 1900 2600 1900 2600
Inđija 1900 2600 1900 2600
Vršac 1900 2600 1900 2600
Pirot 1900 2600 1900 2600
Stara Pazova 1900 2600 1900 2600
Aranđelovac 1900 2600 1900 2600
Zvezdara 1900 2600 1900 2600
Obrenovac 1900 2600 1900 2600
Kikinda 1900 2600 1900 2600

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje