Prevod sa bosanskog na hrvatski jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na hrvatski jezik

Za online prevod sa bosanskog na hrvatski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na hrvatski jezik

Samim tim što Prevodilački centar Akademije Oxford i to u okviru svakog svog predstavništva ima stručnjake koji su isključivo specijalizovani za obradu različitih tipova materijala kako na bosanskom, tako i na hrvatskom jeziku, a javila se potreba od strane klijenata da dobiju i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na hrvatski, oni će se i pobrinuti za profesionalno izvršenje ove usluge.

Ističemo da su ovi stručnjaci osposobljeni i za pružanje usluga usmenog prevoda u toj kombinaciji jezika, ali i za obradu različitih materijala u pisanoj formi, te klijent ima mogućnost da dobije i brojne usluge koje se mogu svrstati u dodatne. Što se tiče usluge usmenog prevoda u toj kombinaciji jezika, napomenućemo da sudski tumači i prevodioci vrše i simultano i konsekutivno prevođenje sa bosanskog jezika na hrvatski, ali da su isto tako usmereni i na pružanje usluga koje se odnose na prevod uz pomoć šapata, a što je svakako usluga koja se primenjuje u specifičnim situacijama. Takođe svima koji su zainteresovani omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ukoliko se bude procenilo da ta usluga može da adekvatno odgovori na zahteve upravo onog događaja za koji klijenta zahteva izvršenje pomenute usluge.

U dodatne usluge za koje smo takođe specijalizovani spadaju i redaktura (lektura i korektura), a za čije izvršenje će se pobrinuti profesionalci, to jest korektori i lektori. A tu su i direktni prevodi sa bosanskog jezika na hrvatski za sve vrste i video, ali i audio sadržaja (reklamne poruke, emisije, serije, filmovi i ostali), te njihovo titlovanje ili sinhronizacija. Pomenućemo i to da svaki zainteresovani klijent može da angažuje naše stručnjake ako mu je potreban prevod u ovoj kombinaciji jezika za različite materijale koji su vezani bilo za oblast marketinga, bilo za oblast interneta, ali i one koji su specijalizovani za direktno prevođenje sa bosanskog jezika na hrvatski za tekstove, odnosno udžbenike, časopise i književna dela, te novinske članke.


Prevođenje sa bosanskog na hrvatski
Prevođenje sa ruskog na bosanski

Što se tiče dostavljanja ovih sadržaja na obradu, otvorena je mogućnost da klijenti to učine preko mejla, budući da je to ujedno i najbrži, ali i najlakši način za dostavu, a kada se bude završilo sa njihovim obrađivanjem, klijenti ih takođe preuzimaju na isti takav način, ako navedu da im on najviše i odgovara.

Specijalizovani smo i za obradu dokumenata u toj kombinaciji jezika, te naši klijenti svakako dobijaju i overu prevedenih dokumenata i to pečatom zvanično ovlašćenog lica - sudskog tumača. Na taj način smo im omogućili da u vrlo kratkom roku, a po cenama koje su izuzetno povoljne, dobiju kompletno obrađena dokumenta bilo koje vrste, koja će moći da nesmetano primenjuju u različitim situacijama, jer se ona sa pravnog i zakonskog stanovišta tretiraju kao potpuno validna.

Trebalo bi da svaki klijent zna da u praksi ima i onih dokumenata za koja se zahteva overa Apostille, odnosno takozvanim haškim pečatom, a da sudski tumač i prevodilac Akademije Oxford nisu nadležni za taj tip overe. Samo zato mi našim klijentima iznosimo opštu preporuku da prvo provere i to u okviru institucija Republike Srbije koje su nadležne, da li se i za ona dokumenta za koja su im direktni prevodi sa bosanskog jezika na hrvatski potrebni zahteva ta overa. A u slučaju da dobiju informaciju da jeste potrebno pristupiti i overi haškim pečatom, dužni su da pitaju i da li se pomenuti pečat na ta dokumenta stavlja tek nakon što ih naši stručnjaci obrade u skladu sa pravilima ili pre toga.Originalna dokumenta mora da dostavi svaki klijent kako bi mogla da bude sprovedena overa prema pravilima, pa zato može da ih pošalje preko kurirske službe, donese lično ili pošalje preporučeno preko “Pošte Srbije”. A po završetku obrade, klijenti biraju da li će da lično preuzmu kompletno obrađena dokumenta ili će da im budu isporučena na adresu, a tu uslugu će morati da plate prema aktuelnom cenovniku kurirske službe koja je zadužena i da izvrši dostavu, a na visinu nadoknade u tom slučaju naše institucija nema nikakvog uticaja.

Osim dokumenata koja se predaju nadležnim službama, što se zapravo odnosi na različite tipove uverenja, saglasnosti, izjava i potvrda, prevodilac i sudski tumač rade i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na hrvatski za bilo koji lični dokument, odnosno za sva ona koja se vezuju kako za oblast nauke i prava, tako i za oblast sudska, ali i obrazovanja. Podrazumeva se da će ovis stručnjaci svakako da izađu u susret i onim klijentima kojima su direktni prevodi u pomenutoj kombinaciji potrebni za dokumenta koja se odnose na poslovanje pravnih lica, te da će da kompletno obrade i dokumenta koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere, ali isto tako i sva ona koja se smatraju delom tehničke, građevinske i medicinske dokumentacije.

Hitno prevođenje sa bosanskog jezika na hrvatski za različita dokumenta takođe mogu da izvrše sudski tumač i prevodilac ako je potrebno nekom klijentu, ali je samo u toj situaciji dozvoljeno da on prvo skenirana dokumenta pošalje elektronskim putem, a da u najkraćem mogućem roku nakon toga dostavi i originalna dokumenta na uvid, kako bi usluga overe moglo da bude izvršena onako kako to definišu aktuelna pravila struke.

Prevodi animiranih filmova sa bosanskog na hrvatski jezik

Sa ciljem da svaki klijent koji zahteva direktno prevođenje animiranih filmova sa bosanskog jezika na hrvatski dobije njihovu kompletnu obradu, Prevodilački centar Akademije Oxford pristupa i uslugama koje se odnose na njihovo titlovanje, odnosno sinhronizaciju, a sve u zavisnosti od potreba i zahteva svakog pojedinačno. Svakako se pomenute usluge primenjuju i za crtane, ali i za dokumentarne filmove, kao i za reklamne poruke i obrazovne, odnosno informativne i zabavne emisije, te za serije, odnosno za igrane filmove različitih žanrova.

A po potrebi, sudski tumači i prevodioci mogu da profesionalno obrade i ilustrovane časopise, ali i sadržinu stručnih časopisa iz različitih oblasti, te su u ponudi i direktni prevodi članaka iz novina sa bosanskog jezika na hrvatski. Kada je to potrebno, oni će da pristupe i obradi romana, ali i ostalih književnih dela koja se svrstavaju u prozna, kao i svih onih koja spadaju u domen poezije, te beletristike. Vršimo i profesionalnu obradu udžbenika, bez obzira za koji predmet da su vezani, a stručnjaci koji su zaposleni u našim poslovnicama u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i plakate, reklamne letke i kataloge, odnosno PR tekstove, brošure i vizit kartice, kao i flajere i mnoge druge marketinške materijale. Kako je u pitanju profesionalno prevođenje marketinških materijala u konretnoj jezičkoj kombinaciji, to sa izuzetnom sigurnošću možemo da kažemo da će govornici hrvatskog jezika zbog kojih se oni i prevode biti upoznati na najbolji mogući način sa sadržajima koji se kroz pomenute materijale i prezentuju. Tačnije, naši stručnjaci prilikom prevoda posebno obraćaju pažnju na marketinška pravila i u skladu sa njima oblikuju konkretnu poruku koja se u različitim vrstama reklamnih materijala nalazi.

Prevod turističkih tekstova sa bosanskog na hrvatski jezik

Ako su nekome potrebni direktni prevodi turističkih tekstova sa bosanskog jezika na hrvatski, on svakako njihovu maksimalno stručnu i profesionalnu obradu može da dobije u našim poslovnicama, uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači koji će da izvrše tu uslugu, imaju sasvim dovoljno radnog iskustva u obradi i ovakvih materijala. A svakako će oni da prevedu i tekstove čija tema se odnosi na neku drugu oblast, nevezano za to da li ona spada u domen društvenih ili prirodnih nauka, te bez obzira da li su u pitanju stručni ili popularni tekstovi, odnosno koliko su obimni i složeni. Tako će prevodilac i sudski tumač uz tekstove iz oblasti politike, finansija i ekonomije, te prava i bankarstva, odnosno sociologije, psihologije i filozofije, kao i komunikologije, da u navedenoj kombinaciji jezika obrade i one tekstove koji se bave bilo kojom temom iz oblasti građevinske industrije, obrazovanja i medicine, ali i nauke, informacionih tehnologija i ekologije i zaštite životne sredine, kao i menadžmenta, farmacije, marketinga, komunikologije i mnogih drugih naučnih disciplina.

Internet materijale bilo koje vrste, takođe možemo u navedenoj kombinaciji jezika da prevedemo, ali ćemo to svakako učiniti u skladu sa pravilima koja se vezuju za njihovo optimizovanje, to jest prema smernicama koje navodi SEO (Search Engine Optimisation). Web sajtovi za koje se uradi prevod sa bosanskog jezika na hrvatski na taj način, ali isto tako i online prodavnice, odnosno internet katalozi i ostali materijali te vrste, vrlo brzo dostižu mnogo bolje mesto u globalnoj internet pretrazi. Sudski tumači i prevodioci mogu da ispune zahteve svakog klijenta kome su direktni prevodi u ovoj varijanti jezika potrebni i za softver, bez obzira da li je neophodno prevesti neku aplikaciju ili program.

Pobrinućemo se i da izvršimo usmeno prevođenje sa bosanskog jezika na hrvatski ako je potrebno, a uz konsekutivni i simultani prevod, naši stručnjaci su osposobljeni i za primenu usluge koja je poznata kao prevođenje uz pomoć šapata. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svakako ćemo ponuditi klijentima za čiji događaj ta usluga bude bila najprimerenija, a od zainteresovanih klijenata zahtevamo da nam dostave sve potrebne informacije, kako bismo mogli da izradimo ponudu za pomenutu uslugu. Naime, prevodilac i sudski tumač mogu da pruže bilo koju od pomenutih usluga, ali će to zavisiti samo od broja učesnika i karakteristika konkretnog prostora u kome bi neki događaji trebalo da se održi, odnosno od njegovog trajanja i uopšteno od načina na koji je predviđeno da bude organizovan. Baš iz tog razloga očekujemo da nam klijenti daju sve ove podatke, a mi ćemo u najkraćem mogućem roku izraditi ponudu koja će moći da odgovori na konkretne zahteve onako kako je potrebno, tako da će svi klijenti sigurno biti zadovoljni.

A uz usluge prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji, Prevodilački centar Akademije Oxford svima koji imaju potrebu za tim omogućuje da angažuju i profesionalne lektore, to jest korektore zadužene za izvršenje usluge redakture.

Prevođenje uverenja o državljanstvu sa bosanskog na hrvatski jezik

Iako možda nisu svi klijenti kojima su potrebni direktni prevodi uverenja o državljanstvu sa bosanskog jezika na hrvatski informisani, činjenica je da je jedino profesionalno obrađen dokument ukoliko poseduje i pečat sudskog tumača, a što je usluga koju svima koji su zainteresovani omogućuje Prevodilački centar Akademije Oxford, budući da su i sudski tumači i prevodioci zaposleni u okviru svake naše poslovnice. Na taj način će klijenti da u optimalnom roku dobiju zakonski validna dokumenta, tako da će moći i da ih koriste kad god im je to potrebno, jer se sa pravnog aspekta ona smatraju važećim.

Da bi eventualno izbegli gubljenje vremena koje nije potrebno, valjalo bi da se svaki pojedinačni klijent raspita i o potrebi za stavljanjem Apostille, to jest onog pečata koji je poznat još i kao haški, a za koji naši stručnjaci nisu zaduženi. Svakako je vrlo važno i da pojedinačni klijent u potpunosti ispoštuje pravilo koje se odnosi na obavezu dostavljanja originalnih dokumenata na uvid, a kako bi sudski tumač mogao uslugu za koju je zvanično ovlašćen da izvrši prema zakonskim odredbama.

Pomenuti stručnjaci će da urade i direktan prevod sa bosanskog jezika na hrvatski za potvrdu o prebivalištu, pasoš i ličnu kartu, te za mnoga druga lična dokumenta, kao što su na primer krštenica ili umrlica, odnosno vozačka dozvola, te venčani list, ali i dozvola za boravak, kao i saobraćajna i radna dozvola i mnoga druga. Isto tako će kompletno da obrade i različita pravna akta, odnosno presude o razvodu braka, ali i sve ostale vrste ne samo sudskih presuda, nego i rešenja i tužbi, ali i sudskih odluka i žalbi, kao i ugovore, tekovine Evropske Unije i punomoćje za zastupanje, te bilo koju licencu ili sertifikat, to jest sva dokumenta koja su vezana za oblast sudstva ili prava za koja su klijentima potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na hrvatski.

Prevodimo i uverenje o nekažnjavanju, odnosno uverenje o neosuđivanosti, a zatim i potvrdu o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, kao i saglasnost za zastupanje, ali i potvrdu o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, te mnoga druga uverenja i potvrde, kao i saglasnosti i izjave, to jest apsolutno sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama.

Izaći ćemo u susret i onim klijentima kojima je potrebno prevođenje medicinske dokumentacije sa bosanskog jezika na hrvatski, a uz lekarske nalaze, sudski tumač i prevodilac u navedenoj kombinaciji jezika obrađuju i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i sva ostala dokumenta koja ovom prilikom nismo pomenuli, a koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije.

Potvrdu o redovnom školovanju, kao i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, te uverenje o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, ali i prepis ocena i diplomu i dodatak diplomi, će pomenuti stručnjaci takođe prvo da prevedu u željenoj jezičkoj varijanti, a nakon toga i da overe prema svojoj nadležnosti. Pobrinuće se da prevedu i diplomske i seminarske radove, a izvršiće i direktno prevođenje naučnih radova sa bosanskog jezika na hrvatski, kao i naučnih patenata i rezultata naučnih istraživanja, ali i mnogih drugih dokumenata koja su na prvom mestu vezana za oblast nauke.

Isto tako možemo da pristupimo kompletnoj obradi deklaracija proizvoda i građevinskih projekata, kao i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i uputstava za rukovanje, ali i svakog drugog dokumenta koji se tretira kao deo bilo tehničke ili tenderske dokumentacije, bilo građevinske. Uz sve to, prevodioci i sudski tumači vrše prevod sa bosanskog jezika na hrvatski i za poslovnu dokumentaciju, a zatim pristupaju overi kako rešenja o osnivanju pravnog lica ili poslovnih odluka, odnosno faktura, tako i osnivačkog akta preduzeća ili, pak statuta preduzeća, te različitih tipova poslovnih izveštaja (revizorski, finansijski i godišnji), odnosno svih dokumenata koja su za poslovanje bilo kog pravnog lica vezana.


Poslovnica bosanski na hrvatski hrvatski na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1800 2600 1800 2600
Paraćin 1800 2600 1800 2600
Beograd 1800 2600 1800 2600
Novi Beograd 1800 2600 1800 2600
Banovo Brdo 1800 2600 1800 2600
Mladenovac 1800 2600 1800 2600
Kragujevac 1800 2600 1800 2600
Niš 1800 2600 1800 2600
Leskovac 1800 2600 1800 2600
Sombor 1800 2600 1800 2600
Ćuprija 1800 2600 1800 2600
Čačak 1800 2600 1800 2600
Kraljevo 1800 2600 1800 2600
Požarevac 1800 2600 1800 2600
Smederevo 1800 2600 1800 2600
Užice 1800 2600 1800 2600
Novi Sad 1800 2600 1800 2600
Pančevo 1800 2600 1800 2600
Zemun 1800 2600 1800 2600
Zrenjanin 1800 2600 1800 2600
Šabac 1800 2600 1800 2600
Novi Pazar 1800 2600 1800 2600
Valjevo 1800 2600 1800 2600
Bor 1800 2600 1800 2600
Voždovac 1800 2600 1800 2600
Zaječar 1800 2600 1800 2600
Sremska Mitrovica 1800 2600 1800 2600
Ruma 1800 2600 1800 2600
Subotica 1800 2600 1800 2600
Kruševac 1800 2600 1800 2600
Vranje 1800 2600 1800 2600
Inđija 1800 2600 1800 2600
Vršac 1800 2600 1800 2600
Pirot 1800 2600 1800 2600
Stara Pazova 1800 2600 1800 2600
Aranđelovac 1800 2600 1800 2600
Zvezdara 1800 2600 1800 2600
Obrenovac 1800 2600 1800 2600
Kikinda 1800 2600 1800 2600

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje