Prevod sa bosanskog na korejski jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na korejski jezik

Za online prevod sa bosanskog na korejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na korejski jezik

U slučaju da bilo ko zahteva direktan prevod sa bosanskog jezika na korejski i to kako u usmenom, tako i u pisanom obliku, tu uslugu će profesionalno da izvrše sudski tumači i prevodioci koji čine sastavni deo tima svaki poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A oni su osposobljeni za izvršenje usluge simultanog i konsekutivnog, ali i prevoda uz pomoć šapata, tako da će primeniti onu uslugu koji će adekvatno da odgovori na zahteve nekog događaja. Zainteresovanima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a radimo po potrebi i redakturu različitih vrsta materijala, što je usluga koju sprovode profesionalni lektori i korektori, a koji su isto u našem timu.

U mogućnosti smo i da klijentima pružimo direktan prevod sa bosanskog jezika na korejski za udžbenike i novinske članke, odnosno za bilo koju vrstu časopisa i tekstova, ali prevodimo i internet i marketinške sadržaje. Isto tako ćemo se pobrinuti da svima kojima su potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na korejski za bilo koju vrstu filmova ili emisija, odnosno serija, reklamnih poruka i ostalih audio i video sadržaja, pružimo priliku da dobiju njihovu kompletnu obradu. A tom prilikom će naši stručnjaci uz prevod u konkretnoj varijanti jezika da izvrše i titlovanje svih prevedenih audio i video sadržaja, te će svakako klijentima da ponude i uslugu njihove profesionalne sinhronizacije.

Pobrinućemo se i da onima kojima su direktni prevodi sa bosanskog jezika na korejski potrebni za neki dokument omogućimo takođe njegovu kompletnu obradu. A zapravo je stvar u tome da prevodilac i sudski tumač prvo vrše direktan prevod u ovoj kombinaciji jezika za konkretni dokument, a onda pristupaju postupku njegovog overavanja u skladu sa ovlašćenjima koja imaju. Upravo zahvaljujući tome svaki klijent će u optimalnom roku da dobije dokument koji je obrađen u skladu sa pravilima i koji može da bude tretiran kao zakonski i pravno apsolutno validan.


Prevođenje sa bosanskog na korejski
Prevođenje sa korejskog na bosanski

Postoje dokumenta za koje je potrebno da bude izvršena i takozvana nadovera, to jest na koja mora da bude stavljen haški pečat, a čiji je drugačiji naziv Apostille i za koji naši stručnjaci nemaju nadležnost i ovlašćenja. Stoga bi bilo dobro da pojedinačni klijenti kojima je potrebna obrada bilo kog dokumenta u navedenoj jezičkoj varijanti potpuno samostalno potraže informacije vezane za tu vrstu overe, a što mogu da učine u okviru službi koje su nadležne. Tačnije, oni bi trebalo ne samo da saznaju da li je haški pečat obavezan za ta dokumenta, nego i da se raspitaju da li se taj pečat na njih mora staviti neposredno pre nego što prevodilac i sudski tumač započnu sa obradom ili tek pošto oni urade prevod i overu tog dokumenta. A u skladu sa informacijama koje će da dobiju tom prilikom će zavisiti i način na koji se sprovodi postupak obrade tog dokumenta, kao i okvirno trajanje čitavog postupka njihove obrade.

Uslov da sudski tumač može da overi konkretna dokumenta prema pravilima svaki pojedinačni klijent kome je ova usluga potrebna mora da ispuni se odnosi na dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, tako da može da ih pošalje preko kurirske službe ili “Pošte Srbije”, preporučeno, a svakako ima pravo i da ih lično donese u jednu od naših poslovnica. Sve ostale sadržaje za koje su klijentima potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na korejski će nam poslati elektronskim putem, to jest skenirati ih i poslati preko mejla, jer u toj situaciji nije neophodno da budu dostavljeni na uvid originalni sadržaji.

Preuzimanje prevedenih materijala se takođe vrši na različite načine, a opet u zavisnosti od toga da li su u pitanju dokumenta ili ostali materijali. Sve one sadržaje za koje se ne radi overa, naši klijenti mogu da dobiju prevedene preko mejla, a dokumenta mogu da dobiju isporukom preko kurirske službe na određenu adresu, kada je neophodno i da uslugu plate u skladu sa cenom koju će da odredi kurirska služba, te isto tako mogu i da ih lično preuzmu u prostorijama naše poslovnice.Sobzirom na to da prevodilac i sudski tumač na zahtev mogu da izvrše i hitan prevod sa bosanskog jezika na korejski za bilo koji dokument, u takvoj situaciji je neophodno da klijenti prvo pošalju skenirana dokumenta na mail naše institucije, pa da posle toga dostave i na uvid originalna dokumenta, te se svakako u toj situaciji zahteva da odaberu isključivo onaj način od svih koji su prethodno navedeni koji je najbrži.

Pored toga što će sudski tumači i prevodioci da obrade sva lična dokumenta u ovoj kombinaciji jezika, oni će isto tako klijentima da ponude i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na korejski i za građevinsku dokumentaciju, ali i za ona dokumenta koja ulaze u sastav tehničke, medicinske, tenderske i poslovne dokumentacije.

Svakako će po potrebi i da urade prvo prevod, a zatim i overu pečatom sudskog tumača za različite tipove pravnih akata, kao i za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što se odnosi na različite vrste kako izjava i potvrda, tako i uverenja, ali i saglasnosti, te generalno za sva ostala dokumenta za koja su klijentima potrebni direktni prevodi u pomenutoj jezičkoj varijanti.

Prevođenje online kataloga sa bosanskog jezika na korejski

Prilikom obrade internet kataloga u navedenoj kombinaciji jezika, naši prevodioci i sudski tumači vode računa da primene i pravila koja se odnose na optimizovanje tih sadržaja za internet pregledače, pa će tako i postići primarni cilj koji njihovo prevođenje sa bosanskog na korejski jezik ima, jer će se maksimalno poboljšati pozicija tih sadržaja na internetu, dok će svakako njihovi vlasnici osetiti boljitak u poslovanju. Uz online kataloge možemo da profesionalno obradimo i web sajtove, ali i različite programe, odnosno internet prodavnice, kao i aplikacije, te bilo koju vrstu materijala koja je za oblast interneta vezana.

Radimo i redakturu za već izvršene prevode u ovoj jezičkoj varijanti i to za bilo koju vrstu sadržaja. Napominjemo da profesionalni korektori, to jest lektori, vrše ovu uslugu i to uz poštovanje pravila koja precizno navodi naša struka, a bez obzira u kojoj meri su nekvalitetno konkretni materijali pre toga prevedeni.

Isto tako možemo da se pohvalimo činjenicom da su u našoj ponudi i direktni prevodi književnih dela sa bosanskog na korejski jezik, tako da sudski tumači i prevodioci izuzev dela beletristike i romana, odnosno svih vrsta proznih dela, takođe prevode i dela poezije, ali i ostala književna dela, kao i udžbenike iz različitih oblasti. Možemo na zahtev zainteresovanog klijenta, takođe da prevedemo i sadržinu stručnih časopisa, ali ilustrovanih, odnosno dečijih časopisa, te novinskih članaka.

Prevodioci i sudski tumači će se potruditi da klijentima kojima je to potrebno, pruže uslugu koja se odnosi na direktno prevođenje tekstova sa bosanskog na korejski jezik, nevezano za to da li su u pitanju popularni ili stručni materijali. Kada je reč o njihovoj temi, možemo slobodno reći da oni obrađuju tekstove najrazličitije tematike, a pored onih koji se odnose na oblast nauke, sociologije, obrazovanja i medicine, odnosno farmacije, takođe će da prevedu i tekstove koji se bave tematikom iz oblasti menadžmenta, finansija, marketinga i bankarstva, odnosno politike, filozofije i komunikologije, te prava, ali i građevinske industrije, a potom i turizma i informacionih tehnologija, odnosno ekologije i zaštite životne sredine i drugih prirodnih i društvenih naučnih disciplina.

Prevodi informativnih emisija sa bosanskog na korejski jezik

Uz uslugu koja podrazumeva direktno prevođenje informativnih emisija sa bosanskog jezika na korejski, klijenti mogu da dobiju u našim poslovnicama i njihovo sinhronizovanje, kao i uslugu titlovanja, a bez obzira da li se radi o audio ili video emisijama ove vrste. Isto tako, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i zabavne emisije, ali i obrazovne, dečije i mnoge druge. Takođe ćemo u skladu sa zahtevima zainteresovanih klijenata kompletno da obradimo i animirane, odnosno igrane i dokumentarne filmove, a zatim i reklamne poruke, crtane filmove, serije i ostale kako video materijale, isto tako i audio.

Naši stručnjaci će se pobrinuti da izvrše i direktno prevođenje reklamnih materijala sa bosanskog jezika na korejski, a izuzev flajera, brošura i kataloga, oni profesionalno prevode u navedenoj kombinaciji jezika i reklamne letke, kao i vizit kartice, odnosno PR tekstove, ali i sve ostale sadržaje koji su na prvom mestu usmereni na reklamiranje različitih proizvoda, kompanija ili usluga. Oni sudski tumači i prevodioci koji budu imali dužnost da izvrše ovu vrstu usluge će se pobrinuti da reklamnu poruku koja je izneta na bosanskom jeziku prevedu u skladu sa pravilima koja navodi korejski jezik, a takvim pristupom će oni omogućiti svim govornicima korejskog jezika da lako dođu do informacija koje su iznete u konkretnim marketinškim materijalima.

Kada su u pitanju direktni prevodi sa bosanskog jezika na korejski, pomenuti stručnjaci su osposobljeni i za pružanje usluge u usmenom obliku u toj jezičkoj varijanti, tako da uz konsekutivno i šapatno, oni vrše i simultano prevođenje u ovoj kombinaciji kada je to potrebno. Prema informacijama koje dobijamo od pojedinačnog klijenta koji je zainteresovan za ovu uslugu mi određujemo i koja tačno vrsta usmenog prevoda najbolje može da odgovori na sve zahteve koje konkretni događaj podrazumeva. Zato od njih i zahtevamo da nas informišu kako o karakteristikama prostora u kome je predviđeno da on bude održan, tako i o njegovom trajanju, odnosno o očekivanom broju učesnika, ali i o svemu ostalom što može imati uticaja na adekvatan izbor ove usluge. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po odličnim uslovima, takođe omogućujemo klijentima za čiji događaj je predviđeno da prevodilac i sudski tumači primene baš tu vrstu usluge.

Prevod uputstava za rukovanje sa bosanskog jezika na korejski

U situaciji kada klijent zahteva direktno prevođenje uputstava za rukovanje sa bosanskog na korejski jezik, svakako moramo da ga informišemo da u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford treba da očekuje kompletnu obradu i tog, ali i mnogih drugih dokumenata, jer sudski tumači koji su zaposleni u našem timu vrše overu urađenog prevoda i time ga automatski svrstavaju u pravno validna dokumenta. Međutim, uslov za izvršenje te usluge svakako je dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, a što ima obavezu da izvrši svaki pojedinačni klijent koji je za tu uslugu zainteresovan vezano za dokumenta. Sobzirom na to da se i overa Apostille, odnosno takozvanim haškim pečatom zahteva za neka dokumenta za koja se rade direktni prevodi sa bosanskog na korejski jezik, a kako naši stručnjaci nisu od strane državnih institucija ovlašćeni za izvršenje te overe, mi predlažemo svakom klijentu da samostalno zatraži informacije i to isključivo u okviru onih službi koje zvanično imaju nadležnost, kako ne bi bespotrebno gubio ni vreme ni novac.

Sudski tumači i prevodioci mogu da pristupe kompletnoj obradi i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, kao i građevinskih projekata i deklaracija proizvoda, te svih ostalih dokumenata koja ulaze u sastav kako tehničke i građevinske, tako isto i tenderske dokumentacije. A po potrebi radimo i direktan prevod za lična dokumenta sa bosanskog na korejski jezik, te izuzev svih tipova dozvola (dozvola za boravak, saobraćajna, radna, vozačka), prevodilac i sudski tumač obrađuju i izvod iz matične knjige rođenih, kao i potvrdu o prebivalištu, te umrlicu i ličnu kartu, odnosno venčani list i uverenje o državljanstvu, ali i ostala lična dokumenta.

Prevodimo i diplomu i dodatak diplomi, kao i rezultate naučnih istraživanja, te nastavne planove i programe fakulteta, odnosno naučne radove, potvrdu o redovnom školovanju i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, kao i naučne radove i uverenje o položenim ispitima, odnosno sva dokumenta koja se usko vezuju kako za oblast obrazovanja, tako isto i za oblast nauke. Pored toga će sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata da u ovoj kombinaciji jezika prevedu, a zatim i overe dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, poput na primer različitih tipova saglasnosti i uverenja, odnosno izjava, te potvrda (saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci i druga), a kada je klijentima potrebno možemo kompletno da obradimo i sve vrste pravnih akata (presude o razvodu braka, licence, sudska rešenja, ugovori, sudske žalbe, punomoćje za zastupanje, sertifikati, sudske tužbe, tekovine Evropske Unije, sudske odluke i mnoga druga dokumenta koja se striktno odnose na oblast prava ili sudstva).

U usluge koje na zahtev zainteresovanog klijenata mogu da izvrše sudski tumači i prevodioci se svakako mogu svrstati i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa bosanskog na korejski, ali i svih poslovnih dokumenata. Pomenuti stručnjaci uz lekarske nalaze, kompletno obrađuju i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te isto tako i sve tipove poslovnih izveštaja (godišnji, finansijski i revizorski), ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i fakture, a zatim i statut preduzeća i bilo koji drugi dokument koji čini kako medicinsku, tako i poslovnu dokumentaciju.


Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje