Prevod sa bosanskog na pakistanski jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na pakistanski jezik

Za online prevod sa bosanskog na pakistanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na pakistanski jezik

Možda će zvučati neobično podatak da Prevodilački centar Akademije Oxford zainteresovanim klijentima omogućuje i direktan prevod sa bosanskog jezika na pakistanski, ali bi trebalo da znate da svakako postoje brojni klijenti kojima je ta usluga potrebna. A izuzev one koja se odnosi na usmeni prevod u toj varijanti jezika, profesionalni sudski tumači i prevodioci će, takođe svim zainteresovanim klijentima da ponude i stručnu obradu najrazličitijih vrsta sadržaja u pisanoj formi, ali će se pobrinuti i da im omoguće različite dodatne usluge koje su im potrebne.

Klijenti kod nas mogu da očekuju ne samo konsekutivni prevod sa bosanskog jezika na pakistanski, već isto tako i šapatni, kao i simultani, a uz to je u našoj ponudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ukoliko im je potrebno. Radimo i profesionalnu obradu svih vrsta tekstualnih materijala, bez obzira na koju temu da se tekstovi odnose, to jest kojoj ciljnoj grupi su namenjeni, ali isto tako prevodimo i sve sadržaje koji imaju za cilj reklamiranje (brošure, vizit kartice, plakati, flajeri, PR tekstovi, katalozi i drugi). A sudski tumači i prevodioci će svima da ponude i direktan prevod sa bosanskog jezika na pakistanski za online kataloge i web sajtove, odnosno za softvere, kao i za internet prodavnice, te isto tako i za knjige (književna dela svih vrsta i udžbenici), odnosno za časopise i novinske članke.

Zainteresovanima ćemo omogućiti i profesionalnu redakturu, to jest uslugu koja se odnosi na korekturu i lekturu, ali i kompletnu obradu kako video sadržaja, isto tako i audio, što prvenstveno podrazumeva direktno prevođenje sa bosanskog jezika na pakistanski za serije, emisije, reklamne poruke i filmove različitih vrsta, te uslugu njihovog titlovanja, odnosno sinhronizacije.


Prevođenje sa bosanskog na pakistanski
Prevođenje sa pakistanskog na bosanski

Sve sadržaje koje smo do sada pomenuli, klijenti mogu da nam proslede preko mejla, ako žele da ih naši stručnjaci profesionalno obrade, a ukoliko se tako budemo dogovorili i mi ćemo njima prevedene materijale da isporučimo na isti takav način.

Budući da prevodilac i sudski tumač klijentima omogućuju i kompletnu obradu različitih vrsta dokumenata, to moramo da naglasimo da se postupak njihovog slanja na prevod i preuzimanja po završetku obrade razlikuje od prethodno pomenutog, a samo zato što im nudimo i overu pečatom sudskog tumača, pa je neophodno da nam dostave originalna dokumenta, ali samo na uvid. Zato mogu da ih pošalju preko kurirske službe ili da nam donesu lično, a isto tako mogu slanje da izvrše preporučenom poštanskom pošiljkom, sem u situacijama kada im je potrebno hitno prevođenje dokumenata sa bosanskog jezika na pakistanski, a kada ih prvo šalju na mail, te posle dostavljaju na bilo koji od opisanih načina. Preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata se vrši u prostorijama naše poslovice, a svi oni klijentima kojima taj princip ne odgovara, svakako imaju pravo da od nas zahtevaju dostavljanje preko kurirske službe. Ali da ne bi bili neprijatno iznenađeni, moramo da ih ovom prilikom informišemo da je to usluga koju će imati obavezu da dodatno plate i to kuriru koji im bude i isporučivao pošiljku, te da Prevodilački centar Akademije Oxford ne može da utiče na visinu nadoknade za tu uslugu.

Sudski tumači i prevodioci će se pobrinuti za kompletnu obradu dokumenata koja ulaze u građevinsku i poslovnu dokumentaciju, odnosno svih onih koji se smatraju delom dokumentacije za tendere, a zatim i tehničke i medicinske, ali će po potrebi da obrade i sva lična dokumenta. Sem toga, zainteresovani klijenti kod nas mogu da dobiju i direktan prevod sa bosanskog jezika na pakistanski za bilo koju vrstu pravnih akata, te za sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, to jest za bilo koju vrstu potvrde, saglasnosti ili uverenja, ali i izjave. Možemo kompletno da obradimo i naučne radove, odnosno rezultate naučnih istraživanja i diplomu i dodatak diplomi, kao i svaki drugi dokument koji se svrstava u oblast nauke, ali i obrazovanja.Svaki klijent kome su direktni prevodi sa bosanskog jezika na pakistanski potrebni za određeni dokument ili neku dokumentaciju, mora da poseduje i vrlo važno informaciju, a koju isključivo on lično može da dobije u okviru nadležnih institucija naše zemlje i koja se odnosi na overu Apostille pečatom. Pomenuti pečat, poznati još i pod nazivom haški, svakako ne treba da bude stavljen na svaki dokument koji se u ovoj kombinaciji jezika prevodi, nego je zakonom definisano za koji se dokumenta tačno mora izvršiti overa haškim pečatom, a za koji to nije neophodno. Kako prevodilac i sudski tumač nemaju zahtevana ovlašćenja da mogu da pristupe ovom tipu overe, oni isto tako nemaju ni obavezu da klijente informišu o Apostille pečatu, te zato i napominjemo da bi svako pojedinačno trebalo da dobije podatke koji se na tu vrstu overe odnose. Takođe moramo da naglasimo i da se haški pečat stavlja najčešće na dva načina, to jest da se na neka dokumenta prvo stavi ovaj pečat, pa onda prevodioci i sudski tumači vrše njegovo prevođenje sa bosanskog jezika na pakistanski, ali u toj situaciji oni prevode i sadržinu konkretnog pečata, te na kraju rade overu za koju je zadužen ovlašćeni sudski tumač. Ali isto tako ima i dokumenata kod kojih je postupak znatno jednostavniji, jer podrazumeva prvo njihovo prevođenje u konkretnoj kombinaciji jezika, a posle toga i overu našeg stručnjaka i tek na kraju klijent treba tako obrađen dokument da odnese u nadležni sudski tumači, to jest u nadležnu instituciju, kako bi na njega bio stavljen haški pečat.

Prevodi vozačke dozvole sa bosanskog na pakistanski jezik

Jedna od brojnih usluga za koje smo specijalizovani jeste i prevođenje vozačke dozvole sa bosanskog jezika na pakistanski, stim da prevodioci i sudski tumači mogu u toj kombinaciji jezika da obrade svakako i saobraćajnu dozvolu, ali i dozvolu za boravak, kao i radnu, te mnoga druga lična dokumenta, kao što su recimo izvod iz matične knjige rođenih, pasoš i uverenje o državljanstvu, odnosno izvod iz knjige umrlih i venčanih, potvrda o prebivalištu, lična karta i druga. Napomenućemo da morate da ispoštujete pravilo i da nam dostavite originalna dokumenta na uvid, a svakako je naša preporuka da prethodno saznate i da li je takozvani Apostille pečat obavezno staviti na dokumenta za koja su vama neophodni profesionalni direktni prevodi sa bosanskog jezika na pakistanski.

Prevodioci i sudski tumači u ovoj kombinaciji jezika obrađuju kompletno i dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, što se najpre odnosi na različite tipove potvrda i izjava, kao i saglasnosti, te uverenja (potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i druga), ali na vaš zahtev su spremni i da izvrše direktan prevod za dokumenta koja su vezana kako za oblast sudstva, odnosno prava, tako i za sva ona koja se svrstavaju u domen nauke ili obrazovanja (sudske presude, diploma i dodatak diplomi, ugovori, naučni patenti, sudske odluke, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, tekovine Evropske Unije, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, licence, sudska rešenja, uverenje o položenim ispitima, sudske tužbe, prepis ocena, sertifikati, punomoćje za zastupanje, potvrda o redovnom školovanju, sudske žalbe, sve vrste radova - seminarski, diplomski, naučni, ali i ostala dokumenta koje su za pomenute oblasti vezana).

Među uslugama koje isto vrše prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev, se nalaze i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa bosanskog jezika na pakistanski (dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi i druga), a naši stručnjaci će vam ponuditi i kompletnu obradu bilo kog dokumenta koji se svrstava kako u tendersku i građevinsku dokumentaciju, tako i u tehničku, odnosno poslovnu. A to zapravo znači da će oni, u navedenoj jezičkoj kombinaciji da izvrše prvo prevod, a odmah posle toga i overu pečatom sudskog tumača kako za građevinske projekte i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno za uputstvo za rukovanje i deklaracije proizvoda, tako isto i za sve vrste poslovnih izveštaja, te za osnivački akt preduzeća, a zatim i za različite tipove poslovnih odluka, iako isto tako mogu da obrade i rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, fakture i sva ostala nenavedena dokumenta koja čine sastavni deo svih pomenutih vrsta dokumentacija.

Prevođenje filmova sa bosanskog jezika na pakistanski

Kada je u pitanju usluga koja podrazumeva direktan prevod filmskih ostvarenja sa bosanskog na pakistanski jezik, klijenti bi trebalo da budu informisani da prevodilac i sudski tumač, koji su zaposleni u svakoj našoj poslovnici, mogu da obrade ne samo igrane filmove, već i animirane, ali i dokumentarne, odnosno crtane, a zatim će drugi stručnjaci da urade njihovu sinhronizaciju ili titlovanje. Svakako se ova usluga odnosi i na kompletnu obradu reklamnih poruka i serija, ali i emisija čiji karakter je informativan ili zabavan, te onih koje su namenjene najmlađoj publici i mnogih drugih i video i audio materijala.

Sem toga ćemo, na zahtev zainteresovanih klijenata da izvršimo direktno prevođenje web sadržaja sa bosanskog na pakistanski jezik, tako da će se sudski tumači i prevodioci pobrinuti da maksimalno profesionalno obrade ne samo internet sajtove, već i softvere, kao i online prodavnice, kataloge i ostale internet materijale. Njihova profesionalnost u ovom slučaju se ogleda u činjenici da se rukovode pravilima koja su striktno vezana za adekvatno optimizovanje ovih sadržaja za internet pregledače, to jest da koriste smernice koje navodi SEO (Search Engine Optimisation). Cilj ovakvog načina obrade jeste da se prevedeni internet materijali mnogo bolje pozicioniraju u okviru globalne web pretrage, a kako bi se poslovanje njihovih vlasnika takođe poboljšalo.

Sudski tumači i prevodioci, onda kada to klijenti zahtevaju mogu da urade i direktan prevod tekstualnih sadržaja sa bosanskog na pakistanski jezik i to ne samo onih koji su popularni, već i onih koji se tretiraju kao uskostručni. Pored tekstova koji su vezani za oblast politike, ekonomije i bankarstva, odnosno finansija i prava, ovi stručnjaci obrađuju i sve one sadržaje koji se tiču oblasti ekologije i zaštite životne sredine, turizma i menadžmenta, odnosno građevinske industrije, ali i one koji se bave temama iz oblasti medicine, filozofije i nauke, te farmacije, sociologije ili komunikologije, kao i obrazovanja i svih ostalih društvenih i prirodnih nauka. Ne bi trebalo uopšte da brinete ukoliko je tema tekstualnih sadržaja za koje su vam prevodi sa bosanskog na pakistanski jezik potrebni nešto kompleksnija ili se ređe obrađuje, jer prevodilac i sudski tumač ne samo da imaju višegodišnje profesionalno iskustvo, već i odlično znanje iz različitih oblasti.

Prevodi časopisa sa bosanskog jezika na pakistanski

Ukoliko klijenti zahtevaju direktno prevođenje časopisa sa bosanskog na pakistanski jezik, oni sasvim sigurno mogu da očekuju izvršenje te usluge u optimalnom roku, a prevodilac i sudski tumač će se pobrinuti da profesionalno obrade ne samo sadržinu ilustrovanih, već i stručnih časopisa, ali i časopisa svih ostalih vrsta. Možemo, takođe da prevedemo i članke iz novina, ali i udžbenike, kao i bilo koje književno delo (poezija, beletristika, proza, romani i ostala), te da zainteresovanim klijentima omogućimo profesionalnu obradu svih sadržaja koji su vezani za oblast marketinga. A to znači da će naši stručnjaci da prevedu u toj varijanti ne samo reklamne flajere i plakate, odnosno PR tekstove i brošure, već isto tako i vizit kartice i katalog, te reklamne letke i bilo koju drugu vrstu sadržaja koja reklamira kako neki proizvod ili uslugu, tako i onu koja ima za cilj da prezentuje događaje, te poslovanje kompanije i bilo šta drugo.

Iako u našoj zemlji gotovo da ne postoje stručnjaci van Prevodilačkog centra Akademije Oxford za koje možemo da kažemo da su specijalizovani da izvrše direktan prevod sa bosanskog na pakistanski jezik, može da se dogodi da je neko pokušao da izvrši obradu različitih sadržaja u toj kombinaciji jezika, ali da to nije učinio sa naročitim uspehom, to jest da u prevedenim materijalima ima određenih grešaka koje stručnjaci svakako moraju da isprave. A upravo zahvaljujući činjenici da su i lektori i korektori, čija je to specijalnost zaposleni u našem timu, mi ćemo svima koji su zainteresovani da omogućimo i profesionalnu lekturu, kao i uslugu korekture, tako da će po izvršenju redakture, svaki klijent biti u prilici da dobije kvalitetno i profesionalno obrađene sadržaje i to bilo koje vrste.

Usmeno prevođenje sa bosanskog na pakistanski jezik zainteresovanim klijentima takođe omogućuju sudski tumači i prevodioci koji su deo tima svake naše poslovnice, a oni mogu da izvrše sve tri vrste ove usluge, odnosno šapatno, simultano i konsekutivno prevođenje u ovoj varijanti jezika. Pored toga ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svima koji su zainteresovani, ali svakako zahtevamo da nas klijenti na vreme informišu o detaljima koji se odnose na organizaciju konkretnog događaja, kako bi smo bili u mogućnosti da pripremimo adekvatnu ponudu. Od njih očekujemo da nam dostave informacije o mestu gde će neki događaj biti održan, zatim o broju učesnika koji će tada biti prisutni, te o tome koliko bi on trebalo da traje i kako bi trebalo da bude organizovan, budući da ćemo isključivo moći na osnovu svih tih podataka da definišemo koja od usluga može da ispuni apsolutno svaki zahtev tog događaja.


Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje