Prevod sa bosanskog na ukrajinski jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na ukrajinski jezik

Za online prevod sa bosanskog na ukrajinski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na ukrajinski jezik

Pored toga što će prevodioci i sudski tumači u skladu sa zahtevima klijenata da izvrše direktno prevođenje sa bosanskog jezika na ukrajinski u pisanoj formi, oni će isto tako kad god je to potrebno da pruže i uslugu usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a tom prilikom mogu da primene sve tri vrste ove usluge, to jest kako prevođenje uz pomoć šapata, tako isto i konsekutivno i simultano prevođenje. A u skladu sa preciznim informacijama koje budemo dobili od svakog klijenta koga interesuje pomenuta usluga, mi ćemo pripremiti svakako najbolju ponudu, te ako je to potrebno možemo da u nju unesemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Takođe će prevodilac i sudski tumač u ovoj varijanti jezika da obrade i mnoge druge sadržaje, poput na primer udžbenika ili različitih književnih dela, a prevode i popularne, odnosno stručne tekstualne materijale. Zainteresovanim klijentima omogućujemo i profesionalan prevod sa bosanskog jezika na ukrajinski i za članke iz novina, odnosno za sve sadržaje čija je namena reklamiranje, poput na primer brošura, plakata, letaka i kataloga, te PR tekstova, vizit kartica i drugih sličnih materijala.

Isto tako će sudski tumači i prevodioci da pristupe obradi svih internet sadržaja i to uz korišćenje SEO pravila (Search Engine Optimisation), čime će klijentima da ponude i kvalitetno i profesionalno optimizovane materijale za Internet. Uz to možemo, po potrebi da obradimo i bilo koju vrstu audio sadržaja, ali i video materijala, te da klijentima omogućimo da u okviru konkretne poslovnice dobiju i njihovo sinhronizovanje ili titlovanje. Tako će naši prevodioci i sudski tumači pored igranih filmova različitog žanra i serija, da izvrše i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na ukrajinski i za animirane, te za dokumentarne filmove, a zatim i za informativne emisije, reklamne poruke i crtane filmove, te za sve ostale video i audio sadržaje.


Prevođenje sa bosanskog na ukrajinski
Prevođenje sa ukrajinskog na bosanski

Redakturu svih vrsta materijala će korektori, odnosno lektori Akademije Oxford da ponude klijentima kojima je to potrebno, te će prema aktuelnim pravilima prevodilačke struke da izvrše sve potrebne izmene i to isključivo u onima sadržajima koji su neprofesionalno prevedeni.

Dostavljanje svih pomenutih vrsta materijala bi trebalo da bude izvršeno preko mejla, jer se to ujedno i smatra najlakšim i najbržim načinom, a naravno ako to odgovara zainteresovanim klijentima, oni će od nas da dobiju prevedene sadržaje na istovetan način.

Svi naši klijenti moraju da znaju da sudski tumač i prevodilac, takođe mogu profesionalno u pomenutoj jezičkoj varijanti da obrade i svaki dokument, tako da se način dostavljanja ovih sadržaja na prevod u tom slučaju razlikuje. A razlikuje se zato što je svaki klijent obavezan da dostavi i originalna dokumenta, jer njih sudski tumač koristi prilikom postupka overe. Izuzev mogućnosti da ih pošalju preko kurirske službe, klijenti mogu i lično da dođu u konkretnu poslovnicu naše institucije i donesu dokumenta za koja su im potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na ukrajinski, ali to isto mogu da učine i slanjem preporučene pošiljke preko “Pošte Srbije”.Budući da je u pitanju dostavljanje originalnih dokumenata, to se i način slanja obrađenih sadržaja svakako razlikuje u odnosu na sve one materijale koji ne uključuju uslugu overe, pa klijenti ili vrše njihovo lično preuzimanje u prostorijama naše poslovnice ili im mi prevedena i overena dokumenta šaljemo na adresu. Uzevši u obzir da će tu uslugu izvršiti kurirska služba, klijenti će imati obavezu da je plate prema važećem cenovniku pomenute službe.

A u slučaju da su nekome direktni prevodi u pomenutoj varijanti jezika i to zaista i za ma koju vrstu dokumenata, potrebni u posebno kratkom roku, klijenti bi trebalo prvo da ih skenirane pošalje preko našeg mejla, ali i da u najkraćem mogućem roku posle toga pristupi dostavljanju originalna na uvid.

Da bi svaki klijent kome je ova usluga potrebna za različite tipove dokumenata mogao da kroz čitav postupak njihove obrade prođe što jednostavnije, moramo da naglasimo da on ima još jednu obavezu. Naime, moramo prvo da kažemo da prevodilac i sudski tumač nemaju ovlašćenja da izvrše overu haškim, to jest Apostille pečatom, a on se stavlja samo na neka dokumenta, odnosno na ona koja će da odredi zakon. Budući da se ova vrsta overe najčešće radi na dva načina, to jest pre nego što naši stručnjaci obrade neki dokument ili kada oni to učine, to bi značilo da svaki pojedinačni klijent koji je za uslugu obrade ma kog dokumenta u ovoj kombinaciji jezika zainteresovan, treba da u okviru nadležnih institucija naše zemlje dobije i te informacije, koje će mu sasvim sigurno biti od izuzetne koristi.

Pored svih onih dokumenata koja se svrstavaju u lična, sudski tumači i prevodioci takođe kompletno obrađuju i mnoge vrste dokumentacija, poput na primer medicinske, tehničke i građevinske, kao i tenderske i poslovne, ali i različite tipove pravnih akata. Sem toga, klijentima ćemo omogućiti i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na ukrajinski za svaki dokument koji može da bude vezan za oblast obrazovanja ili, pak nauke, ali i za dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, to jest za ma koju vrstu saglasnosti i izjava, ali i uverenje, te potvrda, odnosno za sva ostala dokumenta koja nisu ovom prilikom pomenuta.

Prevođenje uverenja o nekažnjavanju sa bosanskog jezika na ukrajinski

Uz direktan prevod uverenja o nekažnjavanju sa bosanskog na ukrajinski, sve klijente u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford svakako očekuje i overa urađenog prevoda, a koju vrše lica koja su od strane državnih institucija za to i zvanično ovlašćena (sudski tumači). Tako svi naši klijenti u velikoj meri štede i svoje vreme, ali i značajnu količinu novca, jer dobijaju kompletno obrađena dokumenta na jednom mestu, te imaju mogućnost i da ih vrlo brzo koriste kao i svaki drugi pravno priznat dokument.

A prevodioci i sudski tumači svakako obrađuju i ostale vrste uverenja, ali i sve tipove izjava i saglasnosti, odnosno potvrda, to jest sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama (potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci i druga).

Napominjemo da svaki klijent kome su direktni prevodi sa bosanskog na ukrajinski jezik potrebni kako za pomenuto uverenje, tako i za bilo koji drugi dokument, svakako moraju da ispune obavezu i prilikom slanja materijala na obradu prilože i originalna dokumenta, jer se sudski tumač obavezuje da ih uporedi sa prevodima, pa tek onda da izvrši overu. Takođe iznosimo opštu preporuku klijentima kojima je pomenuta usluga potrebna da se pobrinu za pribavljanje informacija vezanih za overu haškim, odnosno Apostille pečatom, jer taj tip overe nije u nadležnosti stručnjaka koji su zaposleni u našim poslovnicama.

U zavisnosti od potreba, sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obrađuju sva lična dokumenta (radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, pasoš, uverenje o državljanstvu, venčani list, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige umrlih, vozačka dozvola, lična karta i druga), a klijentima omogućuju da dobiju i direktno prevođenje sa bosanskog na ukrajinski jezik kako za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, tako isto i za uputstvo za rukovanje, ali i za deklaracije proizvoda i za mnoga druga dokumenta koja se tretiraju kao sastavni deo bilo tenderske i tehničke, bilo građevinske dokumentacije.

Svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, odnosno prepis cena i nastavne planove i programe fakulteta, te diplomu i dodatak diplomi, takođe će prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade kada je potrebno, ali i sva ostala dokumenta koja se vezuju za oblast obrazovanja, te sva ona koje su usko vezana za oblast nauke, kao što su na primer naučni patenti ili rezultati naučnih istraživanja, te naučni radovi i ostala dokumenta iz konkretnih oblasti.

Sem toga, u ponudi usluga koje pomenuti stručnjaci mogu da izvrše se nalaze i direktni prevodi sa bosanskog na ukrajinski jezik za medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), ali i za sve vrste pravnih akata (sudska rešenja, licence, sudske presude, tekovine Evropske Unije, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, sudske odluke, sertifikati, sudske tužbe i ostala dokumenta koja su vezana za oblast prava i sudstva).

Napominjemo i to da naši stručnjaci mogu da izađu u susret i svakom klijentu kome prevod sa bosanskog na ukrajinski jezik potreban za ma koji dokument vezan za poslovanje, tako da će oni pored ostalog da kompletno obrade statut i osnivački akt nekog preduzeća, odnosno revizorske izveštaje, kao i fakture i rešenje o osnivanju pravnih lica, te finansijske i godišnje izveštaje, poslovne odluke i ostala nenavedena dokumenta koja se tiču poslovanja pravnih lica ili preduzetnika.

Prevodi softvera sa bosanskog na ukrajinski jezik

Uz profesionalnu obradu bilo kog programa ili aplikacije, sudski tumači i prevodioci omogućuju i direktan prevod sa bosanskog jezika na ukrajinski i za sve ostale sadržaje koji se odnose na oblast interneta. Tako će oni, između ostalog da obrade i online prodavnice, odnosno web sajtove, ali i internet kataloge i ostale slične materijale, a kada to bude iziskivao sadržaj, podrazumeva se da će oni da primene i pravila koja se tiču optimizovanja, to jest vodiće računa o adekvatnom korišćenju SEO (Search Engine Optimisation). Njihovom primenom u praksi se postiže znatno bolje pozicioniranje prevedenih materijala, a time se i pozitivno utiče na poboljšanje poslovanja njihovih vlasnika.

Isto tako naši stručnjaci mogu da izvrše i direktan prevod sa bosanskog jezika na ukrajinski za članke iz novina, ali i za sadržinu kako ilustrovanih, tako i stručnih, te mnogih drugih vrsta časopisa, a zainteresovanim klijentima omogućuju i kvalitetnu obradu svih vrsta književnih dela (poetska, prozna dela, romani, beletristika i drugi), kao i udžbenika.

U situaciji kada su prevodi sa bosanskog jezika na ukrajinski za bilo koju vrstu sadržaja urađeni, ali su u njima prisutne određene greške koje se svakako moraju ispraviti, mi našim klijentima omogućujemo redakturu svih materijala. Moramo da napomenemo da tu uslugu vrše stručnjaci koji su usko specijalizovani, to jest lektori i korektori koji svakako imaju višegodišnje iskustvo u toj oblasti, tako da sa velikom sigurnošću možemo da kažemo da će oni u kratkom roku da dobiju maksimalno kvalitetno i profesionalno obrađene materijale, a koje će svakako moći da koriste nesmetano.

Pored svih pomenutih usluga, sudski tumači i prevodioci rade i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na ukrajinski za bilo koju vrstu ne samo video sadržaja, već i audio, a to podrazumeva da će oni na zahtev klijenata da prevedu kako serije i sve vrste filmova (animirani, igrani, dokumentarni i crtani), tako i reklamne poruke, te emisije bilo koje sadržine. Ukoliko to bude odgovaralo klijentima, profesionalni titleri koji su zaposleni u svakoj našoj poslovnici, kao i stručnjaci koji mogu da izvrše sinhronizaciju, će im ponuditi svoje usluge, što znači da će klijenti zapravo na jednom mestu i u prilično kratkom roku da dobiju video i audio materijale bilo koje vrste koji su prevedeni i sinhronizovani, odnosno titlovani, a samim tim i mogu odmah da budu prikazani gde je potrebno.

Direktan prevod popularnih i naučnih tekstova sa bosanskog jezika na ukrajinski

U slučaju da je tema tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa bosanskog na ukrajinski jezik nešto ređe obrađivana ili kompleksnija, vi zapravo nemate uopšte razloga za zabrinutost, pošto prevodioci i sudski tumači koji su za pružanje te usluge specijalizovani, imaju sasvim dovoljan nivo opšteg obrazovanja da mogu lako u ovoj kombinaciji jezika da prevedu tekstove bilo koje tematike, a nevezano za to da li su u pitanju stručni ili popularni sadržaji. Tako će oni, uz tekstove koji obrađuju temu vezano za oblast finansija i ekonomije ili prava, odnosno bankarstva i politike, u ovoj kombinaciji jezika da prevedu i one sadržaje koji su vezani za oblast građevinske industrije, turizma i farmacije, odnosno obrazovanja i ekologije i zaštite životne sredine, ali će isto tako da se pobrinu i da klijenti kojima je prevod sa bosanskog na ukrajinski jezik potreban za tekstualni sadržaj iz oblasti psihologije i filozofije ili sociologije dobiju tu uslugu u najkraćem roku. Napominjemo da sve navedene oblasti ni u kom slučaju ne predstavljaju celokupnu ponudu usluga za koje su prevodilac i sudski tumač specijalizovani, jer oni zapravo mogu da prevedu tekstove bilo koje tematike i složenosti.

Sem toga, omogućićemo i klijentima kojima je prevod u ovoj jezičkoj varijanti potreban za bilo koju vrstu sadržaja iz oblasti marketinga da u najkraćem mogućem roku dobiju profesionalno prevedene ne samo reklamne flajere i brošure, odnosno vizit karte, nego i tekstove, zatim i kataloge i sve ostale sadržaje kroz koje bi trebalo da se reklamira neka usluga ili određeni proizvod, odnosno da se prezentuje neka kompanija i njeno poslovanje. Tom prilikom će pomenuti stručnjaci da obrate naročitu pažnju i na pravila marketinga, te će ih primeniti prilikom oblikovanja određene reklamne poruke u skladu sa pravilima, ali i duhom ciljanog jezika, a što je u navedenoj varijanti ukrajinski. A takvim načinom obrade se postiže i primarni cilj koji prevođenje marketinških materijala sa bosanskog na ukrajinski jezik ima, jer svi zainteresovani klijenti koji se konkretnim jezikom služe na najbolji mogući način upoznaju sa sadržajem pomenutih materijala.

Isto tako možemo da se pohvalimo činjenicom da svi naši klijenti kojima je to potrebno, mogu da angažuju stručnjake koji su specijalizovani za pružanje usluga usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika. A prevodilac i sudski tumač mogu da primene apsolutno bilo koju vrstu ove usluge, tako da će se na osnovu informacija koje klijent dostavi o određenom događaju i odlučiti da li će biti primenjena usluge simultanog ili šapatnog, odnosno konsekutivnog prevoda u toj jezičkoj varijanti. Posebno ističemo da se svi tipovi ove usluge koji su pomenuti primenjuju na vrstu događaja koja je tačno definisana, te da upravo iz tog razloga klijenti moraju da preuzmu na sebe obavezu da nas obaveste o svim detaljima koji se tiču organizovanja, to jest da nas informišu ne samo o predviđenom trajanju nekog događaja i o broju učesnika, već isto tako da nam daju i informacije koje se odnose na prostor u kome će konkretni događaj da bude održan i sve ostale podatke koji mogu da imaju određeni uticaj na izbor adekvatne usluge. A ako stručnjaci koji budu bili zaduženi za izradu ponude za pomenutu uslugu procene da je najbolje primeniti simultani prevod sa bosanskog na ukrajinski jezik, mi ćemo tom prilikom u ponudu da unesemo i onu uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što svi zainteresovani klijenti kod nas mogu da dobiju po vrlo povoljnim uslovima.


Poslovnica bosanski na ukrajinski ukrajinski na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 2000 2600 2000 2600
Paraćin 2000 2600 2000 2600
Beograd 2000 2600 2000 2600
Novi Beograd 2000 2600 2000 2600
Banovo Brdo 2000 2600 2000 2600
Mladenovac 2000 2600 2000 2600
Kragujevac 2000 2600 2000 2600
Niš 2000 2600 2000 2600
Leskovac 2000 2600 2000 2600
Sombor 2000 2600 2000 2600
Ćuprija 2000 2600 2000 2600
Čačak 2000 2600 2000 2600
Kraljevo 2000 2600 2000 2600
Požarevac 2000 2600 2000 2600
Smederevo 2000 2600 2000 2600
Užice 2000 2600 2000 2600
Novi Sad 2000 2600 2000 2600
Pančevo 2000 2600 2000 2600
Zemun 2000 2600 2000 2600
Zrenjanin 2000 2600 2000 2600
Šabac 2000 2600 2000 2600
Novi Pazar 2000 2600 2000 2600
Valjevo 2000 2600 2000 2600
Bor 2000 2600 2000 2600
Voždovac 2000 2600 2000 2600
Zaječar 2000 2600 2000 2600
Sremska Mitrovica 2000 2600 2000 2600
Ruma 2000 2600 2000 2600
Subotica 2000 2600 2000 2600
Kruševac 2000 2600 2000 2600
Vranje 2000 2600 2000 2600
Inđija 2000 2600 2000 2600
Vršac 2000 2600 2000 2600
Pirot 2000 2600 2000 2600
Stara Pazova 2000 2600 2000 2600
Aranđelovac 2000 2600 2000 2600
Zvezdara 2000 2600 2000 2600
Obrenovac 2000 2600 2000 2600
Kikinda 2000 2600 2000 2600

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje