Prevod sa bosanskog na finski jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na finski jezik

Za online prevod sa bosanskog na finski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na finski jezik

Budući da je jedan od osnovnih principa poslovanja Prevodilačkog centra Akademije Oxford da u potpunosti ispuni očekivanja svakog zainteresovanog klijenta, to su u našoj ponudi usluga i direktni prevod sa bosanskog jezika na finski, a za čiju profesionalnu izradu će se pobrinuti prevodioci i sudski tumači.

Na prvom mestu će ovi stručnjaci da pristupe kompletnoj i profesionalnoj obradi dokumenata, pa će tako klijentima da omoguće i overu od strane ovlašćenog lica - sudskog tumača, čime će konkretnom dokumentu omogućiti da stekne pravnu validnost. Tako će klijenti u velikoj meri da uštede najpre svoje vreme, jer će u okviru naše poslovnice da dobiju sve što je potrebno da bi mogli dokumenta koja su prevedena u ovoj kombinaciji jezika da koriste u praksi, te će uz to biti pošteđeni i nepotrebnog davanja novca.

Jedino što je njihova obaveza se odnosi na dostavljanje originalnih dokumenata i to na uvid, pošto je sam postupak overe tako definisan da sudski tumač prvo mora da izvrši upoređivanje prevedenog dokumenta sa originalom, a zatim on treba da stavi svoj pečat, ali samo pod uslovom da je sasvim uveren da je njihova sadržina potpuno ista. Ukoliko se, pak bude prilikom ovog postupka utvrdilo da ima nepodudaranja između sadržine ova dva dokumenta, klijentu će biti predložena redaktura, a to je svakako usluga koju će dobiti od profesionalnih korektora i lektora, takođe zaposlenih u timu svake naše psolovnice.


Prevođenje sa bosanskog na finski
Prevođenje sa finskog na bosanski

Važno je istaći i to da svaki klijent kome je direktan prevod sa bosanskog jezika na finski za bilo koju vrstu dokumentacije ili dokumenta potreban, uz sve navedeno treba da proveri i to samostalno da li se za ta dokumenta zahteva overa Apostille (haškim) pečatom. Naime, konkretni tip overe svakako nije obavezujući za apsolutnu svaki dokument koji se prevodi u navedenoj varijanti, ali sudski tumač i prevodilac koji su zaposleni u našim poslovnicama nemaju dovoljno ovlašćenja za tu vrstu overe, već to čine nadležne službe koje se nalaze u okviru osnovnih sudova Republike Srbije. A kako se haški pečat ne stavlja uvek na istovetan način, to jest na neka dokumenta se može staviti nakon što pomenut stručnjaci završe sa njegovom obradom, a na neka pre toga, to znači da bi klijent trebalo da dobije i ove informacije.

Naši stručnjaci će kompletno da obrade bilo koji dokument za koji je klijentu potrebno direktno prevođenje sa bosanskog jezika na finski, a to se na prvom mestu odnosi na različite tipove izjava i uverenja, odnosno potvrda, kao i saglasnosti, to jest za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Takođe kompletno obradđuju i sva poslovna, ali i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, a zatim i lična dokumenta i pravna akta, te bilo koju vrstu dokumentacije, poput tehničke, medicinske i tenderske, ali i građevinske i mnogih drugih.

Način slanja sadržaja na obradu kod dokumenata je specifičan upravo zato što se dostavljaju obavezno i originali, tako da klijenti mogu da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili da nam ih lično donesu, a svakako je otvorena mogućnost i za njihovo slanje preko kurirske službe. A sve to ne važi ako oni zahtevaju prevod sa bosanskog jezika na finski za neke druge sadržaje za koje će takođe prevodioci i sudski tumači izvršiti profesionalnu obradu, ali koja ne uključuje i overu. Tada imaju pravo da nam pošalju elektronskim putem, odnosno preko mejla.Kako se razlikuje način dostavljanja sadržaja na prevod, isto tako se razlikuje i način njihovog preuzimanja. Pa po završetku njihove obrade, klijenti prevedena i od strane sudskog tumača overena dokumenta mogu lično da preuzmu u našoj poslovnici, ali isto tako mogu i da im budu poslata na određenu adresu i to preko kurirske službe. Međutim, ovde imamo obavezu da posebno istaknemo podatak da se ta usluga naplaćuje odvojeno od prevođenja i overe, a da njenu cenu isključivo ima pravo da definiše kurirska služba, te je klijent obavezan da izvrši plaćanje u onom trenutku kada bude preuzimao pošiljku. Nasuprot tome, preuzimanje prevedenih sadržaja za koje su prevodi sa bosanskog jezika na finski uređeni, ali ne podrazumevaju overu, može da bude izvršeno na najjednostavniji i najbrži način, to jest preko mejla, naravno pod uslovom da konkretnom klijentu to i odgovara.

Dozvoljeno je slanje skeniranih dokumenata na mail samo u jednoj situaciji, to jest kada klijent zahteva njihov hitan prevod u ovoj kombinaciji jezika, te naravno on i tada mora da dostavi na uvid originale i to svakako ima obavezu da učini u najkraćem roku nakon što ih pošalje skenirane.

Uz sve do sada pomenuto, sudski tumač i prevodilac klijentima omogućuju i obradu mnogih drugih sadržaja u pisanoj formi, poput na primer udžbenika i tekstova bilo koje sadržine i kompleksnosti, odnosno dužine, a zatim i književnih dela i marketinških materijala. Naravno, oni profesionalno rade i direktan prevod sa bosanskog jezika na finski kako za softvere, tako i za web sajtove, ali i za sve ostale internet materijale, te prevode članke iz novina i časopise.

Ukoliko je nekom klijentu potrebna usluga usmenog prevoda u navedenoj kombinaciji jezika, prevodilac i sudski tumač mu stoje na raspolaganju za njeno izvršenje, jer su oni specijalizovani kako za primenu konsekutivnog i simultanog, tako i prevoda uz pomoć šapata, što zapravo znači da će ma koji tip događaja imati odgovarajuću vrstu usmenog prevoda. A ako bude bila doneta odluka da se za konkretni događaj primeni ta vrsta usluge, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Izuzetno je važno da napomenemo i da svi oni klijenti kojima su direktni prevodi sa bosanskog jezika na finski potrebni bilo za neku seriju ili emisiju zabavnog, odnosno informativnog i obrazovnog karaktera ili, pak za različite vrste i žanrove igranih filmova, te za ostale audio i video sadržaje, u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobijaju i dodatne usluge u vidu njihove profesionalne sinhronizacije, ali i titlovanja.

Prevod stručnih i ilustrovanih časopisa sa bosanskog na finski jezik

Klijenti kojima su direktni prevodi sa bosanskog jezika na finski potrebni kako za ilustrovane, tako i za stručne časopise mogu očekivati njihovu profesionalnu obradu od strane stručnjaka koji su angažovani u svakoj od mnogobrojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A profesionalni prevodioci i sudski tumači u ovoj jezičkoj kombinaciji takođe obrađuju i novinske članke, te zainteresovanim klijentima omogućuju i kvalitetan prevod za romane i ostala prozna dela, kao i za beletristiku, te po potrebi prevode i ona dela književnosti koja se svrstavaju u poeziju, kao i udžbenike koji se odnose na apsolutno bilo koju oblast.

Uz to bi trebalo da naglasimo i da pomenuti stručnjaci odlično vladaju SEO pravilima (Search Engine Optimisation), pa kada vrše direktan prevod internet materijala sa bosanskog jezika na finski, oni upravo njih primenjuju. Svi klijenti kojima je pomenuta usluga potrebna tako dobiju sadržaje koji su ne samo prevedeni u zahtevanoj jezičkoj kombinaciji, već i optimizovani u skladu sa pravilima koja su aktuelna. Trebalo bi svakako da u kratkom roku tako obrađeni internet materijali budu na još boljoj poziciji u okviru polja pretrage, a ne sumnjamo da će njihovi vlasnici imati jasan uvid u poboljšanje poslovanja, jer se optimizovanje na to najpre i odražava. Pored web sajtova, sudski tumač i prevodilac rade i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na finski za online brošure, ali i za softvere, to jest za različite programe, kao i za aplikacije, a zatim i za web prodavnice i mnoge druge materijale koji su postavljeni na mrežu.

Stručna obrada marketinških materijala isto je u domenu usluga koje pružaju naši zaposleni svima koji su zainteresovani. A kako su oni takođe upoznati i sa pravilima koja navodi marketing, to će prilikom obrade reklamnih brošura ili kataloga, odnosno letaka i plakata, ali i PR tekstova, flajera, vizit kartica i ostalih sadržaja iz ove grupe, oni prilagoditi određenu poruku koja se u svima njima nalazi i to prema pravilima i duhu finskog jezika. Govornici finskog jezika koji budu došli u susret sa pomenutim sadržajima će imati jasnu sliku o tome šta se tačno kroz njih reklamira, a na taj način prevodilac i sudski tumač uspevaju da ostvare glavnu ulogu koju prevod marketinških materijala sa bosanskog jezika na finski ima.

Profesionalan konsekutivni prevod sa bosanskog jezika na finski

Mada se konsekutivno prevođenje sa bosanskog na finski jezik relativno često primenjuje, činjenica je da prevodioci i sudski tumači mogu isto tako da primene i prevod uz pomoć šapata u ovoj kombinaciji jezika, ali i simultani, a što sve zavisi isključivo od tipa događaja za koji se konkretna usluga i zahteva. Tačnije, zvanična ponuda se može formirati isključivo na osnovu pribavljenih informacija o organizaciji određenog događaja, odnosno o broju ljudi koji će mu prisustvovati, ali i o njegovom trajanju, te bi svakako zainteresovani klijenti trebalo da nam pruže i informacije koje su vezane za prostor u okviru koga bi taj događaj trebalo da bude održan. Onog trenutka kada nam budu obezbedili sve potrebne podatke koji su zahtevani, naši stručnjaci pristupaju izradi ponude za ovu uslugu. A tom prilikom oni će da sagledaju sve pomenute informacije i da odluče koja vrsta usmenog prevoda je najprimerenija, te ako je to simultani prevod sa bosanskog na finski jezik, mi klijentima omogućujemo i po vrlo povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Isto tako u ponudi imamo i profesionalnu obradu tekstualnih materijala i to kako onih koji važe za stručne, tako isto i onih koji se tretiraju kao popularni, a najpre zato što je predviđeno da budu dostupni široj čitalačkoj publici. Kako je izuzetno veliki broj oblasti na koje se tema ovih tekstova može odnositi, gotovo je nemoguće da ih sve pomenemo, pa ćemo nastojati da ovom prilikom navedemo upravo one koje obrađuju oni tekstovi za koje se najčešće zahtevaju direktni prevodi sa bosanskog na finski jezik: menadžment, nauka, komunikologija, farmacija, obrazovanje, marketing, građevinska industrija, medicina, informacione tehnologije, ekonomija, turizam, bankarstvo, pravo, sociologija, politika, filozofija, ekologija i zaštita životne sredine, psihologija i ostale grane ne samo društvenih, već i prirodnih nauka.

Prevodioci i sudski tumači ispunjavaju zahteve i onih klijenata kojima je direktno prevođenje sa bosanskog na finski jezik potrebno za igrane filmove, ali im nude i uslugu njihovog titlovanja. Svakako, ako neki klijent to zahteva mi ćemo omogućiti i sinhronizaciju, ali se sve pomenuto ne odnosi samo na igrane filmove, već isto tako i na mnoge druge i video, ali i audio sadržaje (informativne emisije, reklamne poruke, animirani filmovi, zabavne emisije, dokumentarni filmovi, obrazovne emisije, serije, crtani filmovi i ostali video i audio materijali).

U slučaju da je bilo koji klijent imao prilike pre toga da direktno prevođenje sa bosanskog na finski jezik dobije u bilo kojoj drugoj instituciji, to jest od nekog pojedinca, ali je reč o neprofesionalno i nekvalitetno obrađenim materijalima i to bilo koje vrste, lektori i korektori Akademije Oxford takvim klijentima stoje na raspolaganju i nude im uslugu kompletne redakture tako obrađenih sadržaja.

Prevođenje diplome i dodatka diplomi sa bosanskog jezika na finski

Uz diplomu i dodatak diplomi, stručnjaci Akademije Oxford svakako vrše i direktan prevod sa bosanskog na finski jezik za sva ostala dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja, a što pored ostalog podrazumeva kompletnu obradu i uverenja o položenim ispitima, odnosno potvrda o redovnom školovanju, te svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i prepisa ocena, ali i nastavnih planova i programa fakulteta i ostalih dokumenata. Svakako će uz njihov prevod da pristupe i overi, a isključivo u skladu sa ovlašćenjima koja su dobili od strane nadležnih državnih institucija. Da bi oni tu uslugu izvršili u skladu sa pravilima koja su predviđena, neophodno je da klijenti prilikom slanja sadržaja na obradu obavezno prilože i originalna dokumenta i to na uvid našem stručnjaku koji će i da izvrši overu, to jest sudskom tumaču.

Mi svakako svakom klijentu kome su direktni prevodi sa bosanskog na finski jezik potrebni za dokumenta iznosimo predlog da se raspita da li je potrebno na njih staviti i takozvani Apostille pečat, čiji je drugačiji naziv haški i koji se isključivo stavlja na dokumenta definisana zakonom i u okviru državnih institucija koje su nadležne. Posebno ističemo da naši stručnjaci tu overu ne mogu da izvrše ako je potrebno, te zato i iznosimo ovu preporuku.

Takođe ćemo klijentima u navedenoj kombinaciji jezika ponuditi kompletnu obradu i za dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest za različite vrste kako saglasnosti i potvrda, tako isto i izjava, odnosno uverenja (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, suglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i druge), te ćemo svima koji su zainteresovani omogućiti da dobiju i profesionalan prevod pravnih akata sa bosanskog na finski jezik (sudske žalbe i odluke, licence, sudske tužbe, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, punomoćje za zastupanje, ugovori, sudske presude, sertifikati i ostala dokumenta vezana za oblast prava ili sudstva).

Sem toga će prevodilac i sudski tumač stručno da obrade i seminarske radove, ali i diplomske, odnosno naučne radove, te po potrebi izlaze u susret zahtevima klijenata i omogućuju im profesionalan prevod za rezultate naučnih istraživanja, kao i za naučne patente, te za sva ostala dokumenta koja se odnose na oblast nauke.

Različite vrste dokumentacija takođe možemo kompletno da obradimo, a to podrazumeva zapravo prevođenje sa bosanskog na finski jezik za bilo koji dokument koji se nalazi u njihovom sastavu. Pored medicinske dokumentacije (dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga), sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju i tehničku, odnosno građevinsku i tendersku dokumentaciju (deklaracije proizvoda, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i druga), ali i poslovnu dokumentaciju (finansijski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, fakture, godišnji izveštaji, statut preduzeća, poslovne odluke i mnoga druga dokumenta koja se striktno vezuju za poslovanje različitih pravnih lica).

Uverenje o državljanstvu, kao i izvod iz matične knjige rođenih, ali i pasoš i potvrdu o prebivalištu, će takođe naši stručnjaci da prvo prevedu u ovoj jezičkoj varijanti, a posle toga i da pristupe overi urađenog prevoda i to isključivo u skladu sa pravilima, ali će klijentima da omoguće i direktan prevod sa bosanskog na finski jezik za izvod iz knjige venčanih, odnosno saobraćajnu i radnu dozvolu, te po potrebi prevodilac i sudski tumač svakako obrađuju i vozačku dozvolu, ali i venčani list, dozvolu za boravak i još mnogo drugih ličnih dokumenata.


Poslovnica bosanski na finski finski na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 2700 3400 2700 3400
Paraćin 2700 3400 2700 3400
Beograd 2700 3400 2700 3400
Novi Beograd 2700 3400 2700 3400
Banovo Brdo 2700 3400 2700 3400
Mladenovac 2700 3400 2700 3400
Kragujevac 2700 3400 2700 3400
Niš 2700 3400 2700 3400
Leskovac 2700 3400 2700 3400
Sombor 2700 3400 2700 3400
Ćuprija 2700 3400 2700 3400
Čačak 2700 3400 2700 3400
Kraljevo 2700 3400 2700 3400
Požarevac 2700 3400 2700 3400
Smederevo 2700 3400 2700 3400
Užice 2700 3400 2700 3400
Novi Sad 2700 3400 2700 3400
Pančevo 2700 3400 2700 3400
Zemun 2700 3400 2700 3400
Zrenjanin 2700 3400 2700 3400
Šabac 2700 3400 2700 3400
Novi Pazar 2700 3400 2700 3400
Valjevo 2700 3400 2700 3400
Bor 2700 3400 2700 3400
Voždovac 2700 3400 2700 3400
Zaječar 2700 3400 2700 3400
Sremska Mitrovica 2700 3400 2700 3400
Ruma 2700 3400 2700 3400
Subotica 2700 3400 2700 3400
Kruševac 2700 3400 2700 3400
Vranje 2700 3400 2700 3400
Inđija 2700 3400 2700 3400
Vršac 2700 3400 2700 3400
Pirot 2700 3400 2700 3400
Stara Pazova 2700 3400 2700 3400
Aranđelovac 2700 3400 2700 3400
Zvezdara 2700 3400 2700 3400
Obrenovac 2700 3400 2700 3400
Kikinda 2700 3400 2700 3400

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje