Prevod sa bosanskog na španski jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na španski jezik

Za online prevod sa bosanskog na španski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na španski jezik

Direktan prevod sa bosanskog jezika na španski je vrsta usluge koju svim zainteresovanim klijentima po vrlo povoljnim cenama i u optimalnim rokovima nude prevodioci i sudski tumači u svim poslovnicama Akademije Oxford.

A oni, izuzev obrade različitih materijala u pisanoj formi, mogu kada je potrebno da primene i usmeno prevođenje u ovoj varijanti jezika, to jest da pristupe kako simultanom i konsekutivnom prevodu, tako isto i takozvanom šapatnom. Klijentima kojima je ta usluga potrebna će biti znatno lakše, jer kod nas mogu po odličnim uslovima da iznajme i opremu za simultano prevođenje, stim da će stručni tim naše poslovnice da odluči koja od svih pomenutih usluga je najbolja za primenu, a kako bi zahtevi događaja koji klijenti organizuju bili u potpunosti ispunjeni.

Ovi stručnjaci mogu da urade i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na španski za udžbenike i bilo koje književno delo, a što uključuje kako romane i dela beletristike, tako i bilo koje poetsko ili prozno delo, te takođe obrađuju i sadržaje koji su vezani kako za oblast interneta (sajtovi, online katalozi, programi, sadržina web prodavnica, aplikacije i drugi).


Prevođenje sa bosanskog na španski
Prevođenje sa španskog na bosanski

Isto tako obrađuju i one koji su, na prvom mestu namenjeni reklamiranju (plakati, vizit karte, brošure, PR tekstovi, reklamni flajeri, katalozi i ostali), a ako je potrebno sudski tumač i prevodilac u navedenoj kombinaciji jezika prevode i stručne tekstove različite tematike, kao i popularne. Uz to prevode i različite vrste ne samo video sadržaja, nego isto tako i audio, a ta usluga uz prevođenje sa bosanskog jezika na španski za reklamne poruke, emisije različitih vrsta i filmove (dokumentarni, crtani, animirani, igrani i drugi), te serije i ostale sadržaje ovog tipa, svakako podrazumeva i njihovu sinhronizaciju, to jest uslugu koja podrazumeva titlovanje svih prevedenih sadržaja ovog tipa. Profesionalni lektori i korektori mogu da pruže svoje usluge svim zainteresovanim klijentima, a ako prevodi sa bosanskog jezika na španski koje oni poseduju nisu kvalitetno urađeni.

Sve pomenute sadržaje, ali i mnoge druge za koje su vam potrebni direktni prevodi u pomenutoj kombinaciji jezika na obradu možete da pošaljete preko elektronske pošte, a nakon što bude izvršena njihova obrada, to jest pošto prevodioci i sudski tumači izvrše svoju obavezu, možete da ih lično preuzmete na isti takav način.

U slučaju da zahtevate prevođenje sa bosanskog jezika na španski za neki dokument, morate znati da naši stručnjaci rade njegovu kompletnu obradu u skladu sa pravilima, to jest prvo pristupaju njegovom prevodu u pomenutoj varijanti jezika, a zatim i overavanje prevoda. Ipak moramo naglasiti da u pojedinim slučajevima ovakav način obrađivanja različitih vrsta dokumenata ne može da se smatra dovoljnim da bi se on tretirao kao pravno ispravan, jer je neophodno izvršiti nadoveru. A kada se radi nadovera, to podrazumeva stavljanje haškog pečata, koji je još znan i kao Apostille, ali za koji nisu nadležni stručnjaci Akademije Oxford, pa bi zato svaki pojedinačni klijent kome je potrebna obrada dokumenata trebalo da se raspita u službama koje su nadležne za overu ovim pečatom. Tada bi trebalo da pitaju da li je on obavezan i za dokumenta za koje su njemu potrebni prevodi sa bosanskog jezika na španski, a ako bude dobio potvrdan odgovor (pošto se ovaj pečat ne stavlja na sva dokumenta koja se u pomenutoj varijanti jezika prevode), onda je u svakom slučaju vrlo važno da pita kada je potrebno staviti taj pečat, budući da se on na pojedina dokumenta stavlja tek kada sudski tumač i prevodilac završe svoj deo posla, a na neka se prvo stavlja pomenuti pečat, pa se onda pristupa prevodu. Ali u tom slučaju se prevodi i sadržina haškog pečata i dokumenta, te se na kraju radi overa ovlašćenog sudskog tumača.Za overavanje pečatom sudskog tumača je vrlo važno da taj stručnjak prilikom izvršenja te usluge poseduje i originalan dokument, jer on ima zakonsku obavezu da proveri verodostojnost prevoda, to jest da ga uporedi sa originalnim, tako da je svaki klijent koji zahteva prevođenje sa bosanskog jezika na španski za dokumenta u obavezi da priloži i originalne, ali se oni koriste isključivo na uvid i vraćaju se uz obrađena dokumenta. Postupak dostavljanja dokumenata na obradu podrazumeva ili njihovo slanje preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a klijenti imaju mogućnost i da ih lično donesu u prostorije jedne od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Ako je potrebno da prevodioci i sudski tumači urade hitan prevod sa bosanskog jezika na španski za neki dokument, klijentu je tada dopušteno da najpre pošalje skenirane materijale preko mejla, a dužan je da nakon toga izvrši i dostavljanje originalnih materijala prema prethodno opisanim načinima. Takođe je važno naglasiti i da se dostavljanje obrađenih dokumenata razlikuje u odnosu na ostale materijale, jer klijenti mogu da ih preuzmu lično u prostorijama jedne od naših poslovnica, ali ako im to ne odgovara omogućićemo im dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata preko kurirske službe i to po vrlo povoljnoj ceni. A ovo naglašavamo pošto je u pitanju dodatna usluga i njeno plaćanje svaki pojedinačni klijent treba da izvrši kada preuzima pošiljku.

Prevod uverenja o neosuđivanosti sa bosanskog na španski jezik

Ne samo prevođenje uverenja o neosuđivanosti sa bosanskog jezika na španski, već isto tako naši stručnjaci vrše i overavanje urađenog prevoda ovoga, ali i mnogih drugih dokumenata, a u skladu sa važećim pravilima.

Primaran uslov koji mora da ispuni svaki pojedinačni klijent kome je potreban prevod u ovoj varijanti jezika kako za pomenuto uverenje, tako i za bilo koji drugi dokument, jeste da nam donese ili pošalje originalna dokumenta koja sudski tumač koristi prilikom postupka overe. A sem toga je poželjno da svaki klijent pre svega toga, sazna da li je potrebno pristupiti i nadoveri, to jest da proveri da li se za određena dokumenta zahteva overa haškim (Apostille) pečatom.

Prevodioci i sudski tumači obrađuju svakako u ovoj kombinaciji jezika i uverenje o nekažnjavanju, a zatim i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i potvrdu o visini primanja, te saglasnost za zastupanje i potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i potvrdu o stanju računa u banci, ali i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Naši stručnjaci rade i direktan prevod sa bosanskog jezika na španski za različite vrste pravnih akata (licence, sudske odluke, tekovine Evropske Unije, sudske presude i žalbe, ugovori, sudske tužbe, sertifikati, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja i ostala pravna akta).

Ako je potrebno, kompletno obrađujemo i sva poslovna dokumenta (fakture, revizorski i finansijski izveštaji, statut preduzeća, godišnji izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i sva druga dokumenta koja su vezana za poslovanje), a uz to sudski tumač i prevodilac klijentima nude i prevođenje sa bosanskog jezika na španski, a potom i overu za diplomu i dodatak diplomi, seminarske i diplomske radove, odnosno za nastavne planove i programe fakulteta, kao i za svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, te za potvrdu o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima i za naučne patente, ali i za rezultate naučnih istraživanja i naučne radove, to jest za bilo koja dokumenta koja se svrstavaju kako u oblasti nauke, tako isto i u oblast obrazovanja.

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac da pristupe i kompletnoj obradi ličnih dokumenata, te da uz njihovo prevođenje sa bosanskog jezika na španski klijentima nude i overu i to kako za vozačku dozvolu, pasoš i potvrdu o prebivalištu, tako i za izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajnu dozvolu i ličnu kartu, odnosno za dozvolu za boravak, uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu i mnoga druga nepomenuta lična dokumenta. A u ovoj kombinaciji jezika, naši stručnjaci prevode i različite vrste dokumentacija, pa klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na španski za tendersku dokumentaciju, odnosno građevinsku ili medicinsku, kao i tehničku mogu da dobiju kompletno obrađen bilo koji dokument koji je u njihovom sastavu. Pod tim se misli kako na obradu građevinskih projekata i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te lekarskih nalaza, tako isto i na prevod u ovoj kombinaciji jezika za deklaracije proizvoda i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno za uputstvo za rukovanje i ostala dokumenta koja u sastav bilo koje od pomenutih vrsta dokumentacija ulaze.

Simultano prevođenje sa bosanskog na španski jezik

Sama činjenica da je simultani prevod sa bosanskog jezika na španski najčešće korišćena usluga nas je navela da je izdvojimo među ostalima, mada prevodioci i sudski tumači takođe mogu da primene i prevod uz pomoć šapata, ali i da izvrše u navedenoj kombinaciji konsekutivni prevod. Naglasićemo i to da klijentima koji su zainteresovani omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali je isto tako izuzetno važno da nas na vreme informišu o svemu što je bitno za organizacije odu događaja za koji im je konkretna usluga potrebna, tako da bi trebalo da nas obaveste o njegovom trajanju, a zatim i o prostoru gde bi trebalo da bude taj događaj održan, te da nam pruže informacije o broju osoba koje će mu prisustvovati. Inače, ovo se zahteva zato što na osnovu tih podataka stručni tim naše poslovnice, koji je zadužen za izradu ponude može da izabere onaj tip uluge koja će maksimalno kvalitetno i korektno da odgovori na sve te zahteve i time će postići da svi učesnici tog događaja budu i više nego zadovoljni.

Sem toga, sudski tumač i prevodilac rade i direktan prevod sa bosanskog jezika na španski za sve vrste književnih dela (beletristika, poezija, romani, proza i drugi), kao i za udžbenike, a zatim i za časopise (dečiji, stručni, ilustrovani i ostali), ali i za novinske članke i tekstove. Kada su u pitanju prevodi sa bosanskog jezika na španski za tekstove, naglašavamo da pomenuti stručnjaci mogu jednako profesionalno i kvalitetno da prevedu i popularne sadržaje, ali i stručne, stim da tema tekstova može biti usmerena na bilo koju granu i prirodnih, ali i društvenih nauka. Izuzev onih čija tema se tiče oblasti građevinske industrije, psihologije, nauke i informacionih tehnologija, oni prevode i tekstove koji obrađuju teme iz domena ekologije i zaštite životne sredine, filozofije i prava, odnosno ekonomije i politike, ali i svih ostalih nepomenutih grana društvenih i prirodnih nauka.

Sobzirom na to da prevodioci i sudski tumači poznaju pravila marketinga, oni će vrlo lako da ispune zahteve klijenata i urade prevod sa bosanskog jezika na španski kako za reklamne kataloge i flajere, odnosno brošure, tako i za PR tekstove, ali i vizit karte, reklamne letke i sve ostale materijale koji su na prvo mesto usmereni na reklamiranje različitih sadržaja. Svaki klijent koji zahteva ovu uslugu treba da znam i da stručnjaci koji su u našem timu svakako jako dobro poznaju marketinška pravila i da ih pravilno primenjuju kako bi postigli primaran cilj obrade ovakvih materijala, a čime će svaki klijent biti i više nego zadovoljan.

Prevodi web kataloga sa bosanskog jezika na španski

U toku obrade internet kataloga, ne samo da će prevodilac i sudski tumač da urade njegov prevod sa bosanskog na španski jezik, nego će da implementiraju i SEO smernice (Search Engine Optimisation) i tako postignu značajno bolju vidljivost za takve materijale na internetu. Sem toga oni će na zahtev klijenata u ovoj kombinaciji jezika takođe da urade i prevod web sajtova, kao i programa i online prodavnica, a zatim i različitih tipova aplikacija i svih ostalih sadržaja koji se odnose na internet.

Svaki onaj klijent poseduje sadržaje bilo koje vrste, a za koje su direktni prevodi sa bosanskog na španski jezik izvršeni, ali su u pitanju prevodi u kojima postoje brojne greške, u svim našim poslovnicama ima mogućnost da dobije uslugu za koju su zaduženi stručnjaci u našem timu - lektori i korektori. A kada oni budu primenili pravila koja su prisutna u okviru usluge redakture, apsolutno svaki klijent će biti zadovoljan kvalitetom tako obrađenih sadržaja.

Prevod sa bosanskog na španski jezik uključuje i obradu kako audio sadržaja različite vrste, tako i video, a to znači da će sudski tumači i prevodioci izuzev za serije i igrane filmove, klijentima da ponude i direktno prevođenje sa bosanskog na španski jezik za reklamne poruke i animirane filmove, odnosno za zabavne emisije, te za crtane i dokumentarne filmove, obrazovne emisije, serije i ostale video i audio sadržaje. A sa ciljem da klijentima omogućimo kompletno obrađene materijale ovog tipa, ponudićemo im i njihovo titlovanje, dok po potrebi možemo da uradimo i profesionalnu sinhronizaciju svih tih sadržaja.


Poslovnica bosanski na španski španski na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1800 2600 1800 2600
Paraćin 1800 2600 1800 2600
Beograd 1800 2600 1800 2600
Novi Beograd 1800 2600 1800 2600
Banovo Brdo 1800 2600 1800 2600
Mladenovac 1800 2600 1800 2600
Kragujevac 1800 2600 1800 2600
Niš 1800 2600 1800 2600
Leskovac 1800 2600 1800 2600
Sombor 1800 2600 1800 2600
Ćuprija 1800 2600 1800 2600
Čačak 1800 2600 1800 2600
Kraljevo 1800 2600 1800 2600
Požarevac 1800 2600 1800 2600
Smederevo 1800 2600 1800 2600
Užice 1800 2600 1800 2600
Novi Sad 1800 2600 1800 2600
Pančevo 1800 2600 1800 2600
Zemun 1800 2600 1800 2600
Zrenjanin 1800 2600 1800 2600
Šabac 1800 2600 1800 2600
Novi Pazar 1800 2600 1800 2600
Valjevo 1800 2600 1800 2600
Bor 1800 2600 1800 2600
Voždovac 1800 2600 1800 2600
Zaječar 1800 2600 1800 2600
Sremska Mitrovica 1800 2600 1800 2600
Ruma 1800 2600 1800 2600
Subotica 1800 2600 1800 2600
Kruševac 1800 2600 1800 2600
Vranje 1800 2600 1800 2600
Inđija 1800 2600 1800 2600
Vršac 1800 2600 1800 2600
Pirot 1800 2600 1800 2600
Stara Pazova 1800 2600 1800 2600
Aranđelovac 1800 2600 1800 2600
Zvezdara 1800 2600 1800 2600
Obrenovac 1800 2600 1800 2600
Kikinda 1800 2600 1800 2600

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje