Prevod sa holandskog na nemački jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na nemački jezik

Za online prevod sa holandskog na nemački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa holandskog na nemački jezik

Najpre moramo istaći da su zaposleni u okviru brojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a koje se nalaze u mnogim gradovima naše zemlje, u potpunosti osposobljeni da izvrše usmeno prevođenje sa holandskog jezika na nemački. A konkretna usluga je dostupna u sve tri varijante, tako da ih klijenti mogu angažovati za izvršenje konsekutivnog, te prevoda uz pomoć šapata i simultanog, a svakako im je na raspolaganju i iznajmljivanje najsavremenije opreme za simultano prevođenje.

Isto tako, profesionalni sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj varijanti mogu, u skladu sa potrebama zainteresovanih da obrade i PR tekstove, zatim reklamne brošure i flajere, ali i plakate, kataloge i vizit karte, te reklamne letke, to jest apsolutno sve one sadržaje koji se koriste u marketinške svrhe i kojima je osnovna namena usmerena na reklamiranje.

Specijalizovani su i za direktan prevod knjiga sa holandskog jezika na nemački, tako da mogu obraditi i udžbenike ma koje tematike, ali i romane, te dela beletristike i pesme, odnosno sva poetska i prozna književna dela.Prevođenje sa holandskog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na holandski

Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač ispuniti očekivanja i svih onih pojedinaca, kojima je u navedenoj varijanti jezika potrebna obrada tekstova, a sasvim je svejedno kojom temom se oni bave, te koliko su složeni i da li su primarno namenjeni većem broju čitalaca ili užem krugu stručnjaka za konkretnu oblast.

Potrudiće se, svakako da profesionalno obrade i web sajtove, ali i sve ostale sadržaje koji se odnose i na internet i na komljutere, pa će po zahtevu prevesti i programe i aplikacije, odnosno softver, ali i online kataloge, te web prodavnice i ostale materijale tog tipa. U slučaju da je to potrebno, implementiraće i pravila koja uključuje SEO (Search Engine Optimisation), a kako bi im bila u velikoj meri poboljšana pozicija koju zauzimaju u polju globalne pretrage.

Ko god ima potrebu da dobije prevod za konkretne materijale, ima pravo da ih na prevod ovim stručnjacima dostavi elektronski, a isto tako na mejl može i da dobije obrađene sadržaje. Naravno da su otvorene i druge mogućnosti za dostavljanje, ali i preuzimanje svih tih sadržaja, a svaki pojedinac će o detaljima moći da se dogovori sa zaposlenima u određenom predstavništvu ove institucije.

Naročito je važno istaći da svako kome su potrebni prevodi video i audio sadržaja sa holandskog jezika na nemački,apravo u poslovnicama pomenute institucije dobija njihovu kompletnu obradu, jer su dostupne i usluge kako sinhronizacije, tako i profesionalnog titlovanja svih tih materijala. Generalno govoreći, klijenti mogu da te stručnjake angažuju za obradu crtanih i igranih filmova bilo kog žanra, odnosno serija i zabavnih, te obrazovnih emisija, zatim dokumentarnih filmova, reklamnih poruka i informativnih emisija, ali i svih ostalih sadržaja koji mogu biti odmah po završetku obrade prikazivani i u bioskopu i na televiziji, odnosno internetu, te puštani na radiju, to jest gde god je klijent to planirao.

Poseban osvrt mora biti napravljen na obradu dokumenata, budući da se taj postupak značajno razlikuje, jer prevodioci i sudski tumači tom prilikom rade i njihov prevod i zvaničnu overu, te na taj način potvrđuju istovetnost prevedenih i originalnih dokumenata. Upravo tu treba tražiti razlog zbog čega svaki klijent, koji zahteva direktno prevođenje dokumenata sa holandskog jezika na nemački mora priložiti i originale, jer će njih tokom postupka overe koristiti zvanično ovlašćeni sudski tumač. Inače je taj postupak vrlo precizno određen pravilima i podrazumeva da se mora utvrditi da li postoji razlika između tih sadržaja, jer se overa sme isključivo izvršiti ukoliko je njihova sadržina u potpunosti ista. Ali se svakako može dogoditi i da budu ustanovljene određene razlike, pa se tom prilikom preporučuje klijentima usluga lekture, odnosno korekture. Tačnije, stručnu redakturu bilo dokumenata ili nekih drugih sadržaja će da izvrše korektori i lektori, koji su zvanično zaposleni u ovoj specijalizovanoj instituciji, te će na taj način omogućiti vlasnicima tih sadržaja da dobiju njihovu profesionalnu obradu.

Postupak dostavljanja bilo kog dokumenta na prevod iziskuje ili njegovo donošenje u prostorije konkretne poslovnice ili slanje kako preporučeno, a putem "Pošte Srbije", tako i preko kurirske službe, zato što je svaki pojedinac obavezan u tom slučaju da na uvid priloži i originale konkretnih dokumenata.

Isključivo ako neki klijent zahteva obradu bilo kog dokumenta u izuzetno kratkom roku, njemu je dozvoljeno da ih najpre skenirane na mejl ove institucije pošalje, ali je ipak obavezan posle toga da originalne sadržaje na najbrži od svih opisanih načina dostavi.

Mora se napomenuti i to da sudski tumači i prevodioci, zaposleni u okviru konkretne institucije nisu zvanično ovlašćeni za postupak nadovere, to jest nemaju pravo da na određena dokumenta stave takozvani Apostille pečat, još poznatiji kao Haški. A kako se on neizostavno mora staviti na on dokumenta za koja je to definisano zakonom, potrebno je da svaki pojedinac zatraži podatke o obavezi stavljanja tog pečata na željena dokumenta. Neophodno je da on kontaktira državnu instituciju, koja jedina ima pravo tu vrstu overe da izvrši, te da se detaljno raspita o svemu tome. Važno je da sazna da li Haški pečat mora biti stavljen na ta dokumenta i da li to mora biti urađeno tek pošto prevodioci i sudski tumači budu završili sa njegovom obradom ili će prvo biti stavljen Apostille pečat, pa će se onda pristupiti prevođenju i overi pečatom sudskog tumača. Sasvim je jasno da ti podaci utiču na sve korake koji se preduzimaju tokom procesa obrade konkretnog dokumenta, te je zato i važno pribaviti ih na vreme.

Svaki klijent ima pravo da u prostorije određenog predstavništva dođe lično i izvrši preuzimanje dokumenata za koja je izvršena kompletna obrada, ali isto tako ima mogućnost i da izabere opciju njihovog dostavljanja preko kurirske službe. Konkretna usluga će biti naplaćena od svakog klijenta direktno, a on je obavezan da dostavljaču plati navedeni iznos, koji će prethodno odrediti služba zadužena za dostavu pošiljke.

Sva dokumenta koja su vezana, najpre za oblast sudstva i prava (ugovori, sudske žalbe i presude, sertifikati, sudske odluke, tekovine Evropske Unije, sudske tužbe, licence, sudska rešenja, punomoćje za zastupanje i druga), ali i za oblast nauke i obrazovanja (naučni patenti, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplomski radovi, prepis ocena, naučni radovi, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, potvrda o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, uverenje o položenim ispitima i druga) će sudski tumač i prevodilac, svakako u navedenoj varijanti jezika da prevedu, a odmah posle toga i overe.

Sem toga, ostvariće zahteve i svakog pojedinca kome je potrebno direktno prevođenje ličnih dokumenata sa holandskog jezika na nemački, a kojom prilikom će osim potvrde o prebivalištu, izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu i lične karte, kompletno obraditi i vozačku, zatim saobraćajnu i dozvolu za boravak, ali i izvod iz matične knjige umrlih, te pasoš, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih i mnoga druga lična dokumenta koja sada nisu pomenuta.

Specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, to jest sva ona dokumenta koja zvanično mogu da budu svrstana u medicinsku dokumentaciju će biti kompletno obrađena, a ako to neki klijent zahteva. Naravno, sudski tumač i prevodilac će pristupiti i obradi rešenja o osnivanju pravnog lica, zatim poslovnih odluka i faktura, ali i godišnjih i finansijskih poslovnih izveštaja, te statuta preduzeća, revizorskih izveštaja i osnivačkog akta preduzeća, ali i svakog drugog dokumenta koji je vezan za poslovanje, te se tretira kao deo poslovne dokumentacije.

Zainteresovani će imati mogućnost i da u sklopu svakog predstavništva ove institucije angažuju pomenute stručnjake zarad kompletne obrade svih onih dokumenata, koja bi trebalo da budu predata nadležnim institucijama, a prvenstveno se misli kako na različite vrste saglasnosti i potvrda, tako i uverenja, odnosno izjava. Uz saglasnost za zastupanje, potvrdu o stanju računa u banci i potvrdu o stalnom zaposlenju, biće izvršen i direktan prevod uverenja o neosuđivanosti sa holandskog jezika na nemački, ali i kompletna obrada potvrde o slobodnom bračnom stanju, zatim uverenja o nekažnjavanju i potvrde o visini primanja, te mnogih drugih i potvrda i izjava, ali i uverenja, odnosno saglasnosti. Takođe, kada se bude javila potreba, prevodioci i sudski tumači mogu profesionalno i u skladu sa zakonom da obrade kako laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, tako i uputstvo za rukovanje, zatim deklaracije proizvoda i bilo koji drugi dokument koji je svrstan u tehničku, ali i tendersku, odnosno građevinsku dokumentaciju.

Prevodi rezultata naučnih istraživanja sa holandskog na nemački jezik

Dostupna je navedena usluga na preko 20 lokacija, uzevši u obzir da u mnogim gradovima naše zemlje Prevodilački centar Akademija Oxford ima otvoreno predstavništvo. Svakako će stručnjaci, koji su u okviru tih poslovnica zaposleni izvršiti kako direktan prevod rezultata naučnih istraživanja sa holandskog jezika na nemački, tako i naučnih radova, zatim naučnih patenata i generalno rečeno, svih drugih dokumenata koja su isključivo vezana za oblast nauke. A tom prilikom, oni će se pridržavati važećih pravila, te uz prevod uraditi i overu, kako bi omogućili zakonsku validnost konkretnim materijalima.

Uzevši u obzir da sudski tumač, koji je za izvršenje te usluge nadležan, prvo mora da zvanično uporedi preveden dokument bilo koje vrste sa originalnim, zahteva se od svakog klijenta pojedinačno da priloži i originale na uvid. Neizostavno je važno da svako, ko želi u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da dobije obrađen bilo koji dokument zna, da pomenuti stručnjaci nisu zaduženi za sprovođenje usluge overe Haškim, to jest čuvenim Apostille pečatom. Iz tog razloga se svakome od njih i preporučuje da zatraži te podatke u okviru nadležnih institucija, kako bi na taj način olakšao čitav proces obrade.

Mogu da budu izvršeni i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa holandskog jezika na nemački (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga), te će svakako prevodioci i sudski tumači obraditi kompletno i apsolutno sva lična dokumenta (izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, pasoš, radna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola i ostala).

Maksimalno profesionalno će ovi stručnjaci odgovoriti na zahteve i onih klijenata, kojima je potrebno da dobiju preveden bilo koji dokument, koji je svrstan u poslovnu dokumentaciju. A između ostalog, oni su specijalizovani i za kompletnu obradu osnivačkog akta preduzeća, finansijskih izveštaja i faktura, te rešenja o osnivanju pravnih lica, zatim godišnjih i revizorskih izveštaja, poslovnih odluka i statuta preduzeća, kao i bilo kog drugog dokumenta koji se smatra zvanično sastavnim delom tog tipa dokumentacije.

Naravno da može biti pružena i ona usluga, koja uključuje direktno prevođenje pravnih akata sa holandskog jezika na nemački, a kojom prilikom sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju sudske žalbe i tužbe, sertifikate i punomoćje za zastupanje, zatim presude o razvodu braka i sudske odluke, kao i sudska rešenja i tekovine Evropske Unije, odnosno ugovore, licence i uopšteno rečeno, bilo koji dokument koji je isključivo vezan za oblast prava, ali i sudstva.

Sve vrste potvrda i izjava, te uverenja, odnosno saglasnosti, takođe mogu da budu obrađeni u konkretnoj jezičkoj varijanti. Prvenstveno se misli na potvrdu o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i potvrdu o stalnom zaposlenju, te na uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o visini primanja i uverenje o neosuđivanosti, odnosno na potvrdu o stanju računa u banci i druga dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama.

Valjalo bi, takođe istaći da prevodioci i sudski tumači ostvaruju zahteve svih onih pojedinaca, koji žele da dobiju profesionalno prevedene građevinske projekte, zatim deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te uputstvo za rukovanje i bilo koji drugi dokument koji je svrstan u tehničku i tendersku, odnosno građevinsku dokumentaciju. A specijalizovani su i za prevod potvrde o redovnom školovanju sa holandskog jezika na nemački, to jest bilo kog drugog dokumenta ili sadržaja koji je vezan striktno za oblast obrazovanja, kao što je na primer svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim diploma i dodatak diplomi i prepis ocena. Takođe će ostvariti zahtev i prevesti nastavne planove i programe fakulteta, ali i diplomske radove i uverenje o položenim ispitima, odnosno seminarske radove različite tematike, te potvrdu o redovnom školovanju i sva ostala nenavedena dokumenta, a koja su isključivo za obrazovanje vezana.

Direktno prevođenje udžbenika sa holandskog jezika na nemački

Koju god temu da obrađuju udžbenici, stručnjaci zvanično angažovani u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford će pristupiti njihovom direktnom prevođenju u ovoj jezičkoj kombinaciji. Sem toga, prevodioci i sudski tumači u bilo kom trenutku mogu da izvrše i direktno prevođenje romana sa holandskog na nemački jezik, te da omoguće klijentima profesionalnu obradu za književna dela beletristike, ali i za svako drugo prozno, odnosno poetsko delo književnosti. Pobrinuće se, naravno da prevedu i novinske članke, ako to neko zahteva, kao i stručne časopise, ali i ilustrovane.

Budući da su korektori, ali i profesionalni lektori takođe u svakom predstavništvu navedene institucije zaposleni, to je zainteresovanima dostupna usluga redakture, koja generalno rečeno, uključuje kako lekturu, tako i korekturu. Da malo pojasnimo, radi se o onom tipu usluge koji uključuje ispravljanje grešaka u neadekvatno prevedenim materijalima i to apsolutno bilo koje vrste, a sa ciljem da se njihovim vlasnicima omogući da u optimalnom roku dobiju sadržaje, koji su propisno obrađeni i kao takvi u potpunosti spremni za dalje korišćenje.

Svakako će sudski tumači i prevodioci omogućiti zainteresovanima da dobiju direktan prevod dokumentarnih i igranih filmova sa holandskog na nemački jezik, ali će prevesti isto tako i animirane i crtane filmove, kao i reklamne poruke, te zabavne emisije, zatim serije i televizijske, odnosno radijske emisije informativnog karaktera, to jest sve vrste vide,o ali i audio materijala. Neophodno je napomenuti da ova institucija u ponudi ima kako uslugu sinhronizacije svih tih materijala, tako isto i titlovanja, što znači da klijenti u okviru izabrane poslovnice imaju mogućnost da dobiju sadržaj koji je kompletno obrađen, to jest koji može da bude odmah prikazan.

Isto tako će biti izvršeni i profesionalni prevodi online prodavnica sa holandskog na nemački jezik, kao i web sajtova i aplikacija bilo koje vrste, ali će prevodilac i sudski tumač po zahtevu zainteresovanih prevesti i internet kataloge, kao i programe, te uopšteno rečeno sve one materijale koji se tiču računara i interneta. Mora se istaći da oni poznaju i SEO alate (Search Engine Optimisation), te da su u potpunosti ovladali njihovom pravilnom primenom, a što će se odraziti na pozicioniranje prevedenih sadržaja u pretrazi i to prema prethodno tačno određenim frazama i rečima. Zainteresovani će tako dolaziti brže i lakše do svih potrebnih informacija, a to će naravno uticati dobro i na poslovanje vlasnika konkretnih internet materijala.

Prevod PR tekstova sa holandskog jezika na nemački

Ovu vrstu reklamnih sadržaja klijenti mogu da dobiju maksimalno profesionalno prevedene u konkretnoj kombinaciji jezika, a svakako se podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac da izvrše i direktno prevođenje kataloga i brošura sa holandskog na nemački jezik, odnosno vizit kartica i plakata, ali i svih ostalih marketinških sadržaja. Sa osnovnim ciljem da se reklamna poruka iz tih materijala omogući pristupačnom za govornike nemačkog jezika, se i nastoji da prilikom prevođenja upravo ona bude kvalitetno oblikovana, a kako bi bila njima razumljiva.

Navedeni stručnjaci su, takođe specijalizovani i za pružanje usluge usmenog prevoda u pomenutoj jezičkoj varijanti a iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je isto tako dostupno u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Neophodno je da svi zainteresovani znaju i to da prevodilac i sudski tumač pružaju uslugu kako prevoda uz pomoć šapata, tako i konsekutivnog, ali i simultanog. A činjenica je da se svaka od tih usluga isključivo sme primeniti za događaj, čije su karakteristike sasvim jasno definisane i koji podrazumeva učešće određenog broja ljudi, te tačno definisano trajanje, pa je stoga naročito važno da zainteresovani upravo te podatke i dostavi. Svakako bi bilo dobro i da informiše konkretne stručnjake o samom konceptu organizacije, ali i o lokaciji na kojoj bi događaj trebalo da se održi. Podrazumeva se da će oni sve pribavljene podatke analizirati, kako bi odredili koji tip usmenog prevoda bi trebalo da bude tada primenjen.

Napomenućemo i to da svi koji imaju potrebu, mogu konkretne stručnjake da zaduže i za obradu tekstualnih sadržaja, a čija tema je u domenu prirodnih ili društvenih nauka. Zapravo, ovi stručnjaci mogu da obrade kako tekstove koji se bave filozofskom, političkom ili ekonomskom, odnosno pravnom tematikom, tako i one koji su fokusirani na oblast sociologije, bankarstva, finansija i psihologije. Biće izvršeni i direktni prevodi turističkih tekstova sa holandskog na nemački jezik, ali i onih koji se tiču različitih tema iz oblasti informacionih tehnologija, komunikologije i ekologije i zaštite životne sredine, te menadžmenta, obrazovanja, medicine i nauke, odnosno farmacije, marketinga i svih ostalih grana društvenih ili prirodnih nauka, a koje nismo pomenuli.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje