Prevod sa holandskog na bosanski jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na bosanski jezik

Za online prevod sa holandskog na bosanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa holandskog na bosanski jezik

Na samom početku se mora naglasiti da su i prevodioci i sudski tumači angažovani u timu mnogobrojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford u zemlji, te da imaju višegodišnje iskustvo u obradi mnogih materijala u ovoj varijanti jezika u pisanoj formi.

Isto tako, klijenti moraju biti upoznati i sa informacijom da oni vrše simultani, ali i konsekutivni i šapatni prevod sa holandskog jezika na bosanski, te da konkretna institucija u svojoj ponudi ima i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje.

Akcenat poslovanja ove institucije je stavljen na obradu dokumenata, te je klijentima omogućeno da dobiju i prevod i overu kako za sva lična dokumenta (pasoš, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, lična karta, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu i ostala lična dokumenta), tako i za sva ona koja su svrstana u pravna akta (ugovori, sudske presude, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, licence, sudske tužbe, sertifikati, sudska rešenja, tekovine Evropske Unije i mnoga druga dokumenta koja se tiču i prava i sudstva.Prevođenje sa holandskog na bosanski
Prevođenje sa bosanskog na holandski

Predviđeno je da svaki pojedinac, koji je zainteresovan za prevod ma kog dokumenta u navedenoj varijanti jezika, obavezno sudskim tumačima na uvid dostavi i originalna dokumenta, a što znači da ih može kako poslati preporučenom poštanskom pošiljkom i preko kurirske službe, tako i doneti.

Svakako će sudski tumači i prevodioci omogućiti zainteresovanima da dobiju i hitan prevod bilo kog dokumenta u navedenoj varijanti jezika, a da bi konkretna usluga bila urađena u zahtevanom periodu, potrebno je da prvo budu dostavljena skenirana dokumenta, pa posle toga i izvršeno slaganje ili donošenje originalnih sadržaja na uvid pomenutim stručnjacima.

Važno je posebno da naglasimo da pravila navode obavezu izvršenja nadovere za tačno određena dokumenta, a ona se odnosi na stavljanje specijalnog pečata, koji je inače poznat kako pod nazivom Haški, tako i pod nazivom Apostille. Međutim, klijenti moraju znati da stručnjaci koje ova institucija zapošljava tu vrstu overe ni u kom slučaju nemaju pravo da izvrše, jer se ona nalazi isključivo u nadležnosti određenih državnih institucija. Stoga bi bilo dobro da se oni njima i obrate, kako bi zatražili sve informacije o tom postupku, te na taj način poštedeli sebe bespotrebnog gubljenja i vremena, ali i novca.

Podrazumeva se da će svaki klijent imati mogućnost da preuzme kompletno obrađen bilo koji dokument lično i to direktno u određenoj poslovnici, ali može od zaposlenih zahtevati i da mu ti sadržaji budu isporučeni na kućnu adresu. Najvažnije da zna da uslugu dostave mora da izvrši kurirska služba, sa kojom ova institucija ima saradnju, tako da će je u skladu sa svojim cenovnikom i naplatiti tu uslugu, a direktno od klijenta.

Izuzev pomenutih dokumenata, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa holandskog jezika na bosanski (specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i druga), ali svakako kompletno obrađuju i različite vrste saglasnosti, potom izjava i potvrda, kao i uverenja (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom, stanju uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama Republike Srbije).

Sem toga, oni ispunjavaju sve zahtevi vezano za obradu kako poslovne dokumentacije (revizorski izveštaji, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća i sva ostala dokumenta koja se tiču poslovanja različitih pravnih lica ili preduzetnika, tako i građevinske, ali i tehničke i tenderske dokumentacije (građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i sva ostala dokumenta koja zvanično u sastavu određenog tipa dokumentacije ulaze).

Podrazumeva se da profesionalni sudski tumač i prevodilac mogu ispuniti očekivanja i onih klijenata, kojima su potrebni direktni prevodi diplome i dodatka diplome sa holandskog jezika na bosanski, ali će kompletno obraditi i rezultate naučnih istraživanja, uverenje o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučne patente i potvrdu o redovnom školovanju, kao i prepis ocena, te naučne radove, seminarske i diplomske, to jest sve sadržaje koji su za nauku na neki način vezani ili se tiču obrazovanja.

U sklopu usluge koja uključuje prevod različitih kako video sadržaja, tako i audio, poput na primer serija, emisija i filmova, odnosno reklamnih poruka, klijente pomenute institucije očekuju i dodatne usluge, a one podrazumevaju titlovanje svih tih materijala i njihovu stručnu sinhronizaciju.

Naravno da pomenuti stručnjaci mogu da pruže i uslugu koja se odnosi na obradu svih internet sadržaja u toj varijanti jezika, kao što su na primer programi, online prodavnice i katalozi, ali i veb sajtovi, zatim aplikacije svih vrsta i generalno govoreći, svi oni sadržaji koji se odnose na internet ili računare. Onda kada to materijali zahtevaju, prevodioci i sudski tumači primenjuju i pravila optimizovanje, to jest koriste na najbolji mogući način SEO alate (Search Engine Optimisation).

Sem toga, obrađuju shodno zahtevima pojedinaca i književna dela, zatim tekstualne sadržaje bilo koje namene i složenosti, odnosno tematike i dužine, kao i novinske članke, te časopise svih vrsta i udžbenike.

Po potrebi, pomenuti stručnjaci izrađuju i direktan prevod reklamnih letaka i brošura sa holandskog jezika na bosanski, ali i kataloga, plakata i vizit kartica, te reklamnih flajera, PR tekstova i ostalih marketinških materijala.

Pored usluge prevoda u pisanoj formi, ali i usmenog prevođenja u konkretnoj varijanti jezika, ova institucija zainteresovanima nudi i uslugu koja uključuje kako profesionalnu lekturu, tako i korekturu, te ima za cilj prilagođavanje svih sadržaja koji su nestručno u ovoj varijanti jezika prevedeni.

Prevod PR tekstova sa holandskog na bosanski jezik/h3>

Svi koji su zainteresovani za direktno prevođenje marketinških materijala sa holandskog jezika na bosanski, a u koje spadaju ne samo PR tekstovi, već i flajeri i katalozi, te brošure, odnosno vizit kartice, plakati i drugi slični sadržaji, u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford imaju na raspolaganju njihovu kompletnu i profesionalnu obradu. A sve to zahvaljujući činjenici da prevodioci i sudski tumači ove institucije odlično poznaju pravila reklamiranja, te ih svakako implementiraju tokom obrade pomenutih materijala i tako upravo onu poruku, koju oni nose približavaju svim onim osobama koje se koriste bosanskim jezikom, to jest kojima je on maternji.

Uzevši u obzir da stručnjaci koje angažuje pomenuta institucija poznaju i pravila koja se tiču optimizovanja (SEO - Search Engine Optimisation), to se podrazumeva da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi internet materijala sa holandskog jezika na bosanski, zapravo ujedno dobijaju i optimizovane sadržaje. Preciznije govoreći, kada prevodilac i sudski tumač obrađuju kako online prodavnice i sajtove, tako i web kataloge, ali i softvere, te mnoge druge internet, odnosno sadržaj koji se tiču racunara, oni primenjuju i ova pravila. Na taj način njihovu sadržinu usaglašavaju sa svim onim pravilima, koja nameće konkretni pretraživač, tako da se njihova pozicija poboljšava u odnosu na onu koju su neposredno pre prevođenja zauzimali.

Kada kažemo da klijenti mogu pomenuti stručnjake da angažuju, kako bi dobili prevedene tekstualne materijale bilo koje sadržine, mi to zapravo i mislimo, budući da je u ponudi direktan prevod i stručnih i popularnih tekstova sa holandskog jezika na bosanski. A njihova tematika se može odnositi na bilo koju granu što prirodnih nauka, što društvenih. Svakako će sudski tumač i prevodilac, između ostalog obraditi tekstove iz domena finansija, ekonomije, bankarstva i prava, kao i politike, filozofije, menadžmenta i marketinga, ali i psihologije, sociologije i komunikologije. Prevešće i sadržaje koji se odnose na oblast turizma, te medicine i ekologije i zaštite životne sredine, zatim nauke i informacionih tehnologija, ali i informacionih tehnologija, farmacije i obrazovanja, odnosno građevinske industrije i svih ostalih naučnih disciplina.

Prevodi zabavne emisija sa holandskog jezika na bosanski

One emisije koje imaju zabavni karakter i treba da budu emitovane bilo na televiziji ili radiju, će profesionalni prevodioci i sudski tumači u konkretnoj varijanti jezika da prevedu. A isto tako će izvršiti i direktan prevod informativnih emisija sa holandskog na bosanski jezik, ali će obraditi i animirane filmove, serije i igrane filmove, kao i reklamne poruke, te obrazovne emisije i dokumentarne, odnosno crtane filmove i ostale kako video, tako i audio sadržaje. Klijentima pomenute institucije će tom prilikom biti omogućena i dodatna usluga, koja uključuje kako sinhronizovanje svih tih materijala, isto tako i njihovo titlovanje.

Uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford u svakoj svojoj poslovnici zapošljava i korektore, kao i lektore, to znači da zainteresovani mogu da dobiju uslugu redakture, a koja se vrši za različite sadržaje loše prevedene u pomenutoj varijanti jezika.

Naravno da će biti urađeni i direktni prevodi udžbenika sa holandskog na bosanski jezik, ali će isto tako sudski tumači i prevodioci, koje angažuje ova institucija da prevedu i književna dela, potom članke iz novina, te sadržinu kako stručnih, tako i ilustrovanih, ali i onih časopisa, koji su namenjeni najmlađim čitaocima.

Svakako, zainteresovanima može da bude pruženo kako simultano i šapatno prevođenje sa holandskog na bosanski jezik, tako i konsekutivni prevod u toj varijanti jezika, ali im je omogućeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po cenama koje su izuzetno pristupačne. Formiranje zvanične ponude za navedenu uslugu ne može da bude izvršeno odmah po zahtevu klijenata, već isključivo nakon što prevodilac i sudski tumač izvrše analizu dostupnih informacija vezano za organizaciju samog događaja. Upravo zato se i zahteva da oni dobiju uvid kako u broj učesnika, tako i u trajanje konkretne manifestacije, ali da budu informisani o načinu organizacije i mestu njenog održavanja.

Prevođenje deklaracija proizvoda sa holandskog na bosanski jezik

Kada se neki klijent zaposlenima u okviru konkretne institucije obrati sa zahtevom da dobije direktan prevod deklaracija proizvoda sa holandskog jezika na bosanski, on će dobiti i informaciju o tome da ga u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i dodatna usluga, a koja podrazumeva overu svakog dokumenta koji se prethodno prevede.

Zahvaljujući tome što je celokupan postupak obrade bilo kog dokumenta u navedenoj varijanti jezika pravno regulisan, to svaki klijent na uvid prilaže originale. A isto tako ni o nadoveri, svakako trebalo samostalno da se raspita, uzevši u obzir da se stavljanje Haškog, to jest onog pečata koji je još pod nazivom Apostille poznat, ne nalazi u nadležnosti zaposlenih u okviru ove institucije, a može da ima izuzetan uticaj na celokupan postupak obrade bilo koje dokumentacije ili dokumenta.

Profesionalni prevodioci i sudski tumači će u navedenoj jezičkoj kombinaciji obraditi i uputstvo za rukovanje, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali isto tako i građevinske projekte, te bilo koji drugi dokument koji se u sastavu tehničke i tenderske, kao i građevinske dokumentacije nalazi.

Prema zahtevima pojedinaca, radi se i direktno prevođenje tekovina Evropske Unije sa holandskog jezika na bosanski, ali i svih onih dokumenata koja se svrstavaju u pravna akta (sudska rešenja, licence, sudske odluke, ugovori, sudske tužbe, sertifikati, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, sudske presude i druga), te isto tako konkretni stručnjaci obrađuju i sva dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga dokumenta koja u njen sastav ulaze).

Isto tako će zaposleni u konkretnoj poslovnici prvo da prevedu bilo koji lični dokument, a onda da ga i prema važećim pravilima overe, tako da klijenti mogu dobiti kompletno obrađenu ličnu kartu, pasoš i uverenje o državljanstvu, ali i potvrdu o prebivalištu, kao i sve vrste izvoda iz matičnih knjiga (venčanih, rođenih i umrlih), to jest venčani list, krštenicu i umrlicu, ali i različite tipove dozvola (saobraćajna dozvola, radna, vozačka i dozvola za boravak).

Izuzev svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i nastavnih planova i programa fakulteta i diplome i dodatka diplomi, prevodilac i sudski tumači kompletno obrađuju i prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju i uverenje o položenim ispitima, te shodno zahtevima i diplomske i seminarske radove, kao i ostale sadržaje koji se tiču obrazovanja na određeni način.

A kada se to bude od njih zahtevalo, zaposleni ove institucije mogu da urade i direktan prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju sa holandskog jezika na bosanski, te isto tako mogu kompletno da obrade i sve ostale vrste potvrda, poput na primer potvrde o stalnom zaposlenju, zatim potvrde o visini primanja i potvrde o stanju računa u banci, a takođe će pristupiti stručnoj obradi i uverenja o neosuđivanosti, te uverenja o nekažnjavanju i saglasnosti za zastupanje, ali i svih ostalih vrsta ovih dokumenata, što znači da će obraditi sve one sadržaje koje bi klijent kasnije trebalo da preda određenoj državnoj instituciji.

Uz sva dokumenta koja su prethodno pomenuta, sudski tumač i prevodilac mogu da prevedu i overe kako rezultate naučnih istraživanja i naučne patente i radove, te ostala dokumenta koja se isključivo tiču nauke, tako i sva ona koja se smatraju delom poslovne dokumentacije (statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, fakture, finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i ostala).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje