Prevod sa pakistanskog na hebrejski jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na hebrejski jezik

Za online prevod sa pakistanskog na hebrejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa pakistanskog na hebrejski jezik

Sve vrste dokumenata će prevodioci i sudski tumači, zaposleni u svakom predstavništvu ove specijalizovane institucije da obrade, a uz maksimalno poštovanje aktuelnog zakona.

Budući da se vrše kako prevodi dokumenata sa pakistanskog jezika na hebrejski, tako isto i njihova overa, klijent ima priliku da na jednom mestu dobije kompletnu obradu bilo ličnih dokumenata ili sadržine medicinske, odnosno tehničke, poslovne i tenderske, kao i građevinske dokumentacije.

Takođe ovi stručnjaci mogu obraditi i bilo koji materijal, odnosno dokument koji je vezan kako za oblasti obrazovanja i prava, tako isto i za nauku ili sudstvo.Prevođenje sa pakistanskog na hebrejski
Prevođenje sa hebrejskog na pakistanski

Naravno da može da bude izrađen i direktan prevod dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama sa pakistanskog jezika na hebrejski, a u tom slučaju će sudski tumači i prevodioci izuzev različitih vrsta potvrda, kompletno da obrade i sve tipove uverenja, zatim saglasnosti i izjava.

Morao bi svaki zainteresovani klijent na uvid pomenutim stručnjacima da dostavi i originalna dokumenta, zato što je postupak overe prevoda propisan zakonom. Naime, sudski tumač će staviti svoj pečat na bilo koji prethodno preveden dokument, ali samo ako sa sigurnošću može da navede da je njegova sadržina ista kao i u originalu. U suprotnom, odnosno ako ima razlike između ta dva dokumenta, njegova je obaveza da vlasniku preporuči izvršenje usluge redakture, a koju će u svakoj poslovnici navedene institucije po zahtevu da primene korektori i lektori. Naravno, podrazumeva se da se lektura i korektura vrše i za bilo koju drugu vrstu sadržaja, a za koje postoji urađen prevod, ali i greške koje moraju pravilno da budu ispravljene.

Dakle, pojedinac može dokumenta poslati preko kurirske službe ili "Pošte Srbije", s tim što mora izabrati opciju preporučene pošiljke, a dostupna je i mogućnost da ih u prostorije bilo kog predstavništva ove institucije lično donese.Trebalo bi da se svaki klijent pojedinačno raspita i o overi Apostille pečatom za konkretna dokumenta, a tu vrstu pečata nazivaju još i Haški. Stvar je u tome da prevodilac i sudski tumač ne mogu tu vrstu overe da izvrše ako je potrebno, zato što je ona u nadležnosti državnih institucija, tačnije posebnih odeljenja osnovnih sudova Republike Srbije. Stoga bi trebalo svaki klijent da se zaposlenima u tim službama obrati i zatraži sve informacije, koje se odnose na taj tip overe. Napominjemo da je zakonom propisano da li se Apostille pečat na određena dokumenta stavlja pre nego što pomenuti stručnjaci započnu sa njegovom obradom ili će prvo oni izvršiti prevod i overiti ga, a onda će klijent odneti dokument u nadležnu instituciju, kako bi bila izvršena overa Haškim pečatom.

Prevedena i pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača overena dokuementa će klijenti moći da preuzmu u prostorijama jedne od poslovnica navedene institucije, a može im i nadležna kurirska služba dostaviti kompletno obrađene sadržaje na adresu. Dostava se naplaćuje po cenovniku kurirske službe, a informacije o tome će biti na raspolaganju blagovremeno svakom klijentu.

U ponudi ove institucije je i usluga, koja podrazumeva hitan prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na hebrejski. U tom slučaju su klijenti obavezni da kasnije, a uz poštovanje zadatog roka, prilože originale na uvid sudskom tumaču, a pre toga će skenirana dokumenta poslati na mejl adresu one poslovnice, koja im je najbliža.

Istakli bismo i to da sudski tumač i prevodilac u datoj varijanti jezika mogu da obrade kako novinske članke i popularne, odnosno stručne tekstove, tako isto i udžbenike i bilo koju vrstu časopisa, ali i književna dela, koja spadaju i u prozu i u poeziju.

Takođe mogu biti ostvareni zahtevi, koji se odnose na obradu PR tekstova, plakata i brošura, odnosno kataloga, reklamnih letaka i flajera, ali i vizit kartica i mnogih drugih marketinških materijala.

Dostupni su i direktni prevodi web sajtova sa pakistanskog jezika na hebrejski, te se podrazumeva da će pomenuti stručnjaci u toj kombinaciji jezika obraditi i programe bilo koje vrste, online kataloge i internet prodavnice, ali i aplikacije i sve ostale sadržaje, koji su na određeni način vezani ili za internet ili se tiču računara. Zainteresovani za tu uslugu moraju imati na umu činjenicu da prevodioci i sudski tumači te institucije znaju kako treba koristiti alate SEO (Search Engine Optimisation), to jest da uz prevod svih tih sadržaja, oni po potrebi vrše i njihovu optimizaciju za web pregledače.

Kako reklamne poruke, serije i obrazovne televizijske ili radijske emisije, tako isto i dokumentarne, crtane i igrane filmove, odnosno animirane, ali i informativne emisije, odnosno zabavne i dečije, kao i bilo koju drugu vrstu video i audio sadržaja će zaposleni u apsolutno svakom predstavništvu ove institucije ne samo da provedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, nego i da titluju, odnosno po potrebi da izvrše njihovu sinhronizaciju.

Svako ko je zainteresovan za obradu do sada prezentovanih materijala ima mogućnost da ih i pošalje na prevod, ali i dobije po završetku rada pomenutih stručnjaka, elektronskim putem. Shodno zahtevima klijenata, a kojima ne odgovara da na zvaničnu mejl adresu pošalju ove sadržaje, njihovo dostavljanje i preuzimanje može biti izvršeno na drugačiji način, te bi oni trebalo da kontaktiraju najbližu poslovnicu i saznaju sve detalje o tome.

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac za bilo koju vrstu događaja, odnosno za ma koju manifestaciju primeniti kako prevođenje uz pomoć šapata, tako isto i simultano, ali i konsekutivno prevođenje sa pakistanskog jezika na hebrejski. Moramo naglasiti da ova specijalizovana institucija u ponudi ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što je zainteresovanima omogućeno po izuzetno povoljnim uslovima. Svaka od pomenutih usluga bi trebalo da bude primenjena u okviru tačno definisane vrste događaja, a uopšteno govoreći, zvanična ponuda može da bude kreirana tek nakon što klijent dostavi osnovne podatke o njegovoj organizaciji. Ne samo da bi trebalo pomenute stručnjake da informiše o lokaciji, na kojoj je predviđeno da taj događaj bude održan, nego mora dostaviti i validne podatke o tome koliko dana ili sati će trajati, odnosno koliko osoba ukupno bi trebalo da mu prisustvuje.

Prevod potvrde o stalnom zaposlenju sa pakistanskog na hebrejski jezik

Izuzev navedene usluge, sve klijente u okviru brojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i izvršenje overe prevedenih dokumenata, a od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Konkretnim postupkom se svim prevedenim materijalima pruža zakonska, odnosno pravna validnost, tako da vlasnici mogu nesmetano njima da se koriste kada imaju potrebu za tim.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci, osim za već pomenutu potvrdu, izvršiti i prevod uverenja o nekažnjavanju sa pakistanskog jezika na hebrejski, ali će obraditi i potvrdu o stanju računa u banci, kao i saglasnost za zastupanje i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o visini primanja, ali i svaku drugu nenavedenu vrstu potvrde, odnosno saglasnosti i uverenja, te izjave, a što se prvenstveno odnosi na sva ona dokumenta, koja se nadležnim službama iz različitih razloga moraju podneti.

Kako ovlašćeni sudski tumač prilikom izvršenja overe mora da preveden dokument bilo koje vrste uporedi sa originalom, jer svoj pečat isključivo može staviti na prevedena dokumenta, čija sadržina je potpuno ista kao i u originalima, to podrazumeva da vlasnik mora njih na uvid prethodno i da priloži.

Potrebno je i da svako, ko je zainteresovan za obradu dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji izvrši neophodne provere, a vezano za onaj postupak, koji je okarakterisan kao nadovera. Ističemo da prevodilac i sudski tumač, koji su u poslovnicama konkretne institucije zaposleni nemaju pravo Apostille pečat, odnosno takozvani Haški ni na jedan dokument da stave. A upravo iz tog razloga se navodi da klijent treba informacije o ovom postupku da pribavi u okviru državnih institucija, u čijoj nadležnosti se izvršenje te vrste overe nalazi.

Dostupni su po zahtevu klijenata i direktni prevodi krštenice i venčanog lista sa makedonskog jezika na hebrejski, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih, s tim što će svakako zaposleni ove institucije obraditi i mnoga druga lična dokumenta u skladu sa pravilima (dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, pasoš, radna dozvola, potvrda o prebivalištu i ostala), a isto tako će ostvariti zahtev svih onih klijenata, koji u ovoj varijanti jezika žele da dobiju kompletno obrađena dokumenta koja se tiču kako oblasti nauke, tako isto i obrazovanja (naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, diplomski radovi, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, naučni radovi, seminarski radovi, rezultati naučnih istraživanja, nastavni planovi i programi fakulteta i ostali sadržaji koji se na pomenute oblasti odnose).

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac ostvariti zahteve i onih lica, kojima je potrebno direktno prevođenje pravnih akata sa pakistanskog jezika na hebrejski (sudske tužbe, licence, presude o razvodu braka, sudske žalbe, punomoćje za zastupanje, sertifikati, sudske odluke, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja i druga dokumenta koja se tiču prava ili se odnose na sudstvo), a takođe će pristupiti kompletnoj obradi svih onih dokumenata, koja se svrstavaju u medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala).

Svakako klijenti ove specijalizovane institucije, mogu njene zaposlene zadužiti i u slučaju da im je prevod u datoj varijanti jezika potreban za bilo koji dokument, koji se odnosi na poslovanje kako nekog preduzetnika, tako isto i kompanije. Izuzev osnivačkog akta preduzeća i rešenja o osnivanju pravnog lica, pomenuti stručnjaci mogu da prevedu, a prema pravilima posle toga i da overe poslovne odluke i statut preduzeća, kao i fakture, te sve vrste poslovnih izveštaja, kao što su na primer finansijski, godišnji ili revizorski, ali i svaki drugi dokument, koji je u skladu sa aktuelnim pravilima uvršten u poslovnu dokumentaciju.

Pomenuli bismo i to da prevodioci i sudski tumači maksimalno kvalitetno i profesionalno, a u optimalnom roku vrše i direktno prevođenje laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa pakistanskog jezika na hebrejski, ali i svakog drugog dokumenta koji važi za deo tehničke dokumentacije, odnosno građevinske i tenderske (uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i sva ostala koja u njihov sastav prema pravilima ulaze).

Prevođenje reklamnih poruka sa pakistanskog na hebrejski jezik

Profesionalna obrada kako reklamnih poruka, tako i mnogih drugih što video materijala, što audio je na raspolaganju apsolutno svakom klijentu Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Stvar je u tome da primarno prevodioci i sudski tumači i izvršavaju svoj deo posla, to jeste vrše direktan prevod serija sa pakistanskog jezika na hebrejski, ali i emisija različite sadržine, odnosno namene (informativne, obrazovne, zabavne, dečije i ostale), te po zahtevu prevode kako igrane filmove, tako i crtane i dokumentarne, odnosno animirane, ali i sve ostale i video i audio materijale, a onda klijent bira između dve dodatne usluge. Preciznije govoreći, ova institucija zapošljava i stručna lica sa dugogodišnjim iskustvom u vršenju sinhronizovanja svih takvih materijala, odnosno njihovog titlovanja.

S obzirom na to da svaka poslovnica prethodno pomenute institucije, pored mnogih drugih stručnjaka zapošljava i one, koji vrše lekturu i korekturu materijala, to su zainteresovanima i te usluge na raspolaganju. Da budemo precizni, svrha redakture, a koju će korektori i lektori po potrebi primeniti, jeste da se poboljša kvalitet prethodno neprofesionalno prevedenih sadržaja, a nevezano za to da li su u pitanju književna dela, dokumenta, udžbenici ili neki drugi materijali.

Ukoliko to bude bilo potrebno, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade kako književna dela i to i poetska, ali i prozna, tako isto i udžbenike. Naravno da se u ponudi navedene institucije nalaze i direktni prevodi članaka iz novina sa pakistanskog jezika na hebrejski, te se podrazumeva da će ovi stručnjaci po zahtevu obraditi i sadržinu svih vrsta časopisa, kako dečijih, tako i ilustrovanih i stručnih.

A izuzev svih pomenutih sadržaja, zaposleni u svakom predstavništvu te institucije mogu da obrade kako onlajn materijale bilo koje vrste, tako isto i one koji se na računare odnose. Svakako će oni da izvrše profesionalno prevođenje programa i aplikacija sa pakistanskog jezika na hebrejski, a obradiće stručno i internet kataloge, kao i web sajtove i online prodavnice, ali i mnoge druge materijale tog tipa. Usluga optimizovanja svih takvih sadržaja će biti omogućena klijentima, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač tokom postupka njihove obrade primenjuju i alate, koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation), a kako bi na najbolji mogući način sadržinu web sajtova i ostalih internet materijala uskladili sa zahtevima same pretrage i time uticali na njihovo bolje pozicioniranje.

Prevodi popularnih i naučnih tekstova sa pakistanskog jezika na hebrejski

Kako tekstove čija tema je vezana za bilo koju društvenu nauku, tako i one koji se bave različitim temama vezano za prirodne nauke će prevodilac i sudski tumač u pomenutoj kombinaciji jezika profesionalno da obrade. Svakako su oni specijalizovani za direktan prevod filozofskih, ekonomskih i turističkih tekstova sa pakistanskog na hebrejski jezik, ali će po potrebi prevesti i one koji se bave temama iz oblasti sociologije, bankarstva i politike, odnosno psihologije i prava. Podrazumeva se da će obraditi i tekstualne materijale, koji se tiču kako oblasti građevinske industrije, komunikologije i nauke, odnosno farmacije i obrazovanja, tako isto i one koji su vezani za informacione tehnologije, menadžment i ekologiju i zaštitu životne sredine, ali i marketing, te medicinu i mnoge druge sada nenavedene naučne discipline.

Onda kada bude bilo potrebno, članovi tima bilo kog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford će izvršiti kako konsekutivno i simultano, tako isto i takozvano prevođenje uz pomoć šapata sa pakistanskog na hebrejski jezik. Naravno da će biti omogućeno zainteresovanima i da u navedenoj instituciji izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Obavezni smo da posebno napomenemo i to da sudski tumači i prevodioci svaku od navedenih usluga vrše profesionalno, te da vrstu usmenog prevoda u ovoj varijanti jezika usklađuju sa zahtevima samog događaja, odnosno sa principima njegove organizacije. Stoga se i iznosi zahtev pred svakog klijenta, a koji je zainteresovan za tu uslugu, da podatke o organizaciji njima blagovremeno dostavi, kako bi kreirali ponudu. Na prvom mestu je važno da ih informišu o tome koliko bi trebalo da bude prisutno ljudi, odnosno koliko je organizator predvideo da taj događaj traje i gde će biti održan.

Obrada svih reklamnih sadržaja će biti izvršena kada to neki klijent bude zahtevao, a podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači tom prilikom maksimalno poštovati i sva ona pravila, koja se primenjuju u oblasti marketinga. Između ostalog, mogu da budu izvršeni direktni prevodi flajera i reklamnih letaka sa pakistanskog na hebrejski jezik, ali i vizit kartica, kataloga i PR tekstova, odnosno brošura, potom plakata i svih ostalih sadržaja, čija je osnovna namena kako reklamiranje usluga različite vrste, tako isto i proizvoda, ali i firmi, te događaja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje