Prevod sa pakistanskog na grčki jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na grčki jezik

Za online prevod sa pakistanskog na grčki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa pakistanskog na grčki jezik

Na samom početku je neophodno naglasiti da se po zahtevu klijenata vrše direktni prevodi dokumenata sa pakistanskog jezika na grčki, ali da u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford postoji mogućnost i za izvršenje usluga njihove stručne overe.

Naime, prevodilac i sudski tumač će najpre da pruže osnovnu uslugu, a zatim će da pristupe overi i to prema zakonu, pa će na taj način konkretnim dokumentima bilo koje vrste omogućiti da sa zakonskog stanovišta budu potpuno priznata, to jest da se tretiraju kao da su u istom rangu sa originalnim dokumentima. Da budemo precizni, kada preveden dokument bilo koje vrste ima i pečat zvanično ovlašćenog lica, a što je u ovom slučaju sudski tumač, to znači da je u potpunosti njegova sadržina ista sa onom, koja je navedena u originalu. Pojedinci koji su za konkretnu uslugu zainteresovani će prvo morati da izvrše dostavljanje originalnih dokumenata, a koja će tokom postupka overavanja koristiti pomenuti stručnjak.

Pored mogućnosti da ih pošalju preko kurirske službe, a na adresu konkretne poslovnice prethodno pomenute institucije, zainteresovanima je ponuđena mogućnost i da ih preporučenom pošiljkom i to putem "Pošte Srbije" pošalju na adresu odabrane poslovnice. Naravno da je u ponudi i opcija koja se odnosi na lično dostavljanje, odnosno koja podrazumeva donošenje originalnih dokumenata u jednu od poslovnica navedene institucije.Prevođenje sa pakistanskog na grčki
Prevođenje sa grčkog na pakistanski

Pomenuti stručnjaci mogu biti angažovani kako za direktno prevođenje ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na grčki (potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, radna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih i druga), tako isto i za kompletnu obradu apsolutno bilo kog materijala, koji se na neki način odnosi ili na oblast nauke ili je vezan za obrazovanje (diplomski radovi, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, prepis ocena, diplomski radovi, naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta i sva ostala koja se na jednu od navedenih oblasti odnose).

Samo u slučaju kada vlasnik dokumenata, njihov prevod u toj jezičkoj kombinaciji želi da dobije u posebno kratkom roku, a koji je znatno kraći od propisanog, može da dođe do drugačijeg načina dostavljanja sadržaja na prevod. Naime, da ne bi bilo zabune, naglasićemo da klijent i tada ima obavezu originalna dokumenta da priloži na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču, s tim što može to da uradi kasnije. A pre toga će morati prvo da skenira konkretni tip dokumentacije, odnosno određeni dokument i da ga pošalje na oficijelnu mejl adresu najbliže poslovnice navedene institucije.

Ukoliko bude bilo potrebno, sudski tumači i prevodioci će u skladu sa pravilima da obrade i sva ona dokumenta, koja se podnose nadležnim institucijama. A izuzev saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o stalnom zaposlenju, oni mogu da izrade i direktan prevod potvrde o visini primanja sa pakistanskog jezika na grčki, ali i da u skladu sa aktuelnim smernicama kompletno obrade uverenje o nekažnjavanju, kao i uverenje o neosuđivanosti, to jest svaku drugu vrstu ne samo uverenja i potvrda, već isto tako i izjava, kao i saglasnosti.Za pojedina dokumenta zakon navodi obavezu izvršenja nadovere, a što je proces koji podrazumeva stavljanje specijalne vrste pečata na konkretne sadržaje. Ističemo da se radi o onom pečatu, koji je poznat najpre kao Haški, a zatim i kao Apostille. Međutim, klijenti koji su zainteresovani za obradu dokumenata bilo koje vrste u toj varijanti jezika, svakako moraju znati da prevodioci i sudski tumači, koji su u okviru svakog predstavništva pomenute institucije zaposleni, nemaju pravo ni dozvolu tu vrstu overe da izvrše. Ona se nalazi u nadležnosti osnovnih sudova Republike Srbije, odnosno posebnih odeljenja te institucije, u okviru kojih bi trebalo klijent i da se raspita o svim detaljima. Konkretna vrsta pečata se stavlja na dva načina, a sve zavisi od toga kako zakon propisuje da se ta overa vrši za određena dokumenta. Zapravo se Haški pečat na neka od njih stavlja na samom početku celokupnog postupka obrade, odnosno pre nego što ovi stručnjaci budu počeli konkretni dokument da prevode, te posle toga pristupe overi. Isto tako, postoje i oni sadržaji kod kojih se Apostille pečat stavlja isključivo nakon što ovi stručnjaci budu izvršili prvo njihov prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti, a onda i zakonsku overu.

Dostupan je i direktan prevod medicinske dokumentacije sa pakistanskog jezika na grčki, tako da će klijenti dobiti propisno obrađene i lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali isto tako i bilo koji drugi dokument, koji se smatra sastavnim delom te vrste dokumentacije.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci u datoj varijanti jezika da prevedu i građevinske projekte, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno deklaracije proizvoda, kao i uputstvo za rukovanje, to jest svaki drugi dokument, koji zvanično ulazi u sastav bilo građevinske dokumentacije, bilo tenderske ili tehničke.

Moramo obavestiti zainteresovane da se u ponudi navedene institucije nalaze i direktni prevodi revizorskih, finansijskih i godišnjih poslovnih izveštaja sa pakistanskog jezika na grčki, ali se isto tako podrazumeva da će po njihovom zahtevu biti kompletno obrađene i poslovne odluke, zatim osnivački akt preduzeća i fakture, kao i statut preduzeća, te rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno svaki onaj dokument, koji je zvanično uvršten u poslovnu dokumentaciju.

Na osnovu zahteva pojedinaca, članovi tima konkretnog predstavništva ove institucije će propisno obraditi i apsolutno svaki pravni akt, što znači da će klijenti dobiti prevedene i overene kako sudske presude, odluke i rešenja, odnosno ugovore i sertifikate, tako isto i sudske žalbe, tekovine Evropske Unije i licence, ali i sudske tužbe, potom punomoćje za zastupanje i sva ostala dokumenta, koja se tretiraju kao pravna akta, uzevši u obzir da su za oblast prava, odnosno sudstva vezana.

Potrebno je da napomenemo i to da svaki zainteresovani klijent ima mogućnost da zaduži navedene stručnjake kako bi pružili uslugu usmenog prevoda. Međutim, prvo će morati da ih obavesti o svim relevantnim detaljima, koji se odnose na organizaciju same manifestacije, budući da oni uz uslugu simultanog prevoda u navedenoj varijanti jezika, mogu da pruže i onu koja se odnosi na konsekutivno, odnosno na takozvano šapatno prevođenje. Izuzetno je značajno da ih informišu najpre o tome koliko bi trebalo određena manifestacija dana ili sati da traje, a potom i da im daju tačne podatke o lokaciji njenog održavanja, kao i o broju osoba koje bi trebalo da budu prisutne tom prilikom. Kada budu formirali zvaničnu ponudu, a ukoliko se budu odlučili za simultani prevod sa pakistanskog jezika na grčki, ovi stručnjaci će klijentu ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Specijalizovani su prevodilac i sudski tumači za stručnu obradu kako reklamnih poruka, igranih filmova i zabavnih emisija, odnosno serija i dokumentarnih filmova, tako isto i animiranih filmova, informativnih emisija i obrazovnih, odnosno crtanih filmova i dečijih emisija, te uopšteno govoreći svih vrsta audio i video materijala. S obzirom na to da je jedan od osnovnih ciljeva navedene institucije da svojim klijentima značajno olakša obradu tih materijala, to ne čudi što u svakoj poslovnici oni na raspolaganju imaju i uslugu titlovanja svih prevedenih sadržaja ove vrste, kao i onu koja uključuje njihovo sinhronizovanje.

Popularne tekstualne sadržaje, čija osnovna tema se tiče ma koje grane prirodnih nauka ili društvenih, ovi stručnjaci će prevesti u pomenutoj varijanti jezika. Naravno da oni mogu da profesionalno prevedu i stručne tekstualne materijale, ali će obraditi i udžbenike, kao i članke iz novina, te književna dela i časopise različite tematike i namene.

Sve one sadržaje koji mogu biti viđeni na internetu ili se, pak odnose na računare će, isto tako navedeni stručnjaci profesionalno da obrade u datoj varijanti jezika. Izuzev sajtova, programa i svih vrsta aplikacija, oni mogu da prevedu i internet prodavnice, odnosno web kataloge i druge sadržaje tog tipa. A da bi njihova pozicija posle prevođenja bila još bolja, prevodilac i sudski tumač će implementirati pravila poznata kao SEO (Search Engine Optimisation). Jednostavnije govoreći, oni će u potpunosti optimizovati, odnosno prilagoditi konkretne materijale kako duhu grčkog jezika, tako isto i pravilima koja se primenjuju na internetu.

Na raspolaganju je zainteresovanima i mogućnost da pomenute stručnjake zaduže, a kako bi profesionalno obradili bilo koji reklamni materijal. Izuzev vizit kartica, flajera i brošura, odnosno PR tekstova i reklamnih letaka, oni će da prevedu i kataloge, ali i sve ostale sadržaje koji se marketinga tiču na bilo koji način.

Na mejl bi trebalo klijent da dostavi sve materijale koje smo naveli, a biće mu ponuđena mogućnost i da njihovo preuzimanje na isti takav način izvrši. Moramo istaći i to da ova institucija omogućuje zainteresovanima da i dostavu i preuzimanje takvih sadržaja izvrše na nešto drugačiji način, a o čemu će se oni detaljno dogovoriti sa nadležnima u konkretnoj poslovnici pomenute specijalizovane institucije.

Prevodi ličnih dokumenata sa pakistanskog na grčki jezik

Ne samo da će članovi tima konkretnog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a u skladu sa zahtevima klijenata da izvrše direktan prevod uverenja o državljanstvu sa pakistanskog jezika na grčki, odnosno izvoda iz matične knjige venčanih i lične karte, nego će kompletno da obrade i dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu i radnu dozvolu, ali i izvod iz matične knjige umrlih, potom saobraćajnu dozvolu i krštenicu, kao i pasoš, te vozačku dozvolu i sva ostala lična dokumenta.

Budući da su i prevodioci i sudski tumači u okviru poslovnica ove institucije zaposleni, jasno je zbog čega klijente očekuje ne samo profesionalna, nego i kompletna obrada kako pomenutih, tako isto i svih ostalih dokumenata. Reč je, zapravo o postupku overe prevedenih dokumenata, a kada se pečatom zvanično ovlašćenog lica iznosi potvrda da je njihova sadržina potpuno ista kao i u originalnom dokumentu.

U skladu sa pravilima se podrazumeva da klijent ima dužnost da na uvid ili donese originale ili ih pošalje na propisan način.

Svakako moraju biti obavešteni svi, koji su zainteresovani da u navedenoj varijanti jezika dobiju preveden bilo koji dokument o tome da je njihova, slobodno možemo reći obaveza, sve informacije o nadoveri da pribave. U pitanju je overa Haškim pečatom, a što se nalazi u nadležnosti propisanih državnih institucija, tako da klijent treba njima i da se obrati kako bi dobio sve podatke o takozvanom Apostille pečatu, što je njegov drugačiji naziv.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci, onda kada se to od njih bude zahtevalo da prema pravilima obrade kako sve vrste potvrda, saglasnosti i izjava, tako i različite tipove uverenja. Pored potvrde o visini primanja i saglasnosti za zastupanje, oni će izvršiti i direktno prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju za pakistanskog jezika na grčki, ali će obraditi i potvrdu o stanju računa u banci, zatim uverenje o neosuđivanosti i uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o stalnom zaposlenju i sva ostala dokumenta koja klijent treba da podnese različitim nadležnim institucijama.

Biće omogućeno svima kojima je to potrebno i da dobiju kompletno obrađenu građevinsku, tehničku i dokumentaciju za tendere, što znači da izuzev laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i građevinskih projekata, ovi stručnjaci mogu da prevedu, odnosno overe i uputstvo za rukovanje, kao i deklaracije proizvoda i bilo koji drugi dokument, koji se u konkretni tip dokumentacije svrstava.

Isto tako su u ponudi i prevodi presuda o razvodu braka sa pakistanskog jezika na grčki, ali i mnogih drugih vrsta sudskih presuda, s tim da pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade i sudske žalbe i odluke, licence i sudska rešenja, odnosno tekovine Evropske Unije i punomoćje za zastupanje, te sve vrste sertifikata i ugovora, kao i sudske tužbe i uopšteno govoreći, svaki onaj dokument koji je na određeni način vezan kako direktno za oblast sudstva, tako isto i za oblast prava.

Profesionalni prevodilac i sudski tumač mogu da ostvare zahtev i svih pojedinaca, koji su zainteresovani da u konkretnoj kombinaciji jezika dobiju preveden bilo koji dokument kako iz domena nauke (naučni radovi, naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja i druga), tako i iz oblasti obrazovanja (prepis ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi i mnogi drugi sadržaji iz te oblasti).

Zvanična ponuda navedene institucije uključuje i usluge obrade celokupne poslovne dokumentacije, a u kom slučaju će sudski tumač i prevodilac između ostalog prevesti, te kasnije i izvršiti overu kako za sve vrste poslovnih izveštaja (godišnji, revizorski, finansijski), tako isto i za statut preduzeća, te za poslovne odluke i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i za fakture, odnosno osnivački akt preduzeća, to jest za bilo koji dokument koji se odnosi na poslovanje određenog pravnog lica ili nekog preduzetnika.

Pored svih dokumenata koja su pomenuta do sada, moramo naglasiti i to da zaposleni u svakom predstavništvu navedene institucije mogu da ispune zahtev vezano za kompletnu obradu medicinske dokumentacije. Naravno da se ta usluga ne primenjuje samo prilikom prevođenja lekarskih nalaza u toj varijanti jezika, nego i kada neko zahteva prevođenje specifikacija farmaceutskih proizvoda sa pakistanskog jezika na grčki, s tim što zaposleni ove institucije mogu prevesti i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te mnoga druga dokumenta koja nismo naveli ovom prilikom, a odnose se na medicinsku dokumentaciju.

Prevođenje filmova sa pakistanskog jezika na grčki

Prilikom zahteva za obradom kako igranih i crtanih, tako isto i animiranih, ali i dokumentarnih filmova, klijentima Prevodilačkog centra Akademije Oxford će biti ponuđena usluga najpre njihovog titlovanja, a potom i sinhronizovanja. A oni mogu izabrati jednu od njih, te maksimalno uštedeti vreme, jer će u okviru konkretnog predstavništva ove institucije, praktično rečeno dobiti kompletno obrađene filmove, ali i ostale kako video, tako i audio sadržaje. Svakako su u ponudi i direktni prevodi serija sa pakistanskog na grčki jezik, ali i zabavnih emisija, potom onih koje su obrazovne ili informativne, s tim što sudski tumač i prevodilac mogu da profesionalno obrade i reklamne poruke i mnoge druge materijale iz te grupe.

Prilikom organizacije manifestacije bilo koje vrste, a kada se očekuje učešće govornika oba jezika, zaposleni ove institucije mogu primeniti prevod uz pomoć šapata u toj jezičkoj kombinaciji, ali i simultani, te po potrebi i konsekutivni. U skladu sa definisanim principom organizacije konkretnog događaja će biti i određeno koja od svih pomenutih usluga može maksimalno da olakša učešće svima, te obezbedi nesmetano praćenje konkretne manifestacije. Shodno tome se i zahteva od klijenta da na vreme dostavi podatke o organizaciji, a u smislu da informiše pomenute stručnjake kako lokaciji, na kojoj bi trebalo događaj da bude održan, tako isto i o njegovom tačnom trajanju, odnosno o broju osoba koje bi trebalo da tada uzmu učešće. Iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje je isto tako usluga, koja je dostupna svakom klijentu, a za čiju manifestaciju bude bila odabrana ta vrsta usmenog prevoda.

Uz pomenute sadržaje, na raspolaganju je svakome ko ima za tim potrebu i mogućnost da dobije profesionalan prevod tekstova sa pakistanskog na grčki jezik, a potpuno je svejedno da li se radi o stručnim sadržajima ili o takozvanim popularnim. Svakako će prevodioci i sudski tumači obraditi tekstualne materijale koji se bave tematikom iz oblasti, kao što su recimo politika, pravo, bankarstvo i finansije, odnosno ekonomija, obrazovanje i medicina, ali i one koji se odnose na farmaciju, psihologiju i nauku, odnosno sociologiju i obrazovanje, te filozofiju i građevinsku industriju. A osim na njih, tekstovi se mogu odnositi i na oblasti turizma, marketinga i informacionih tehnologija, te menadžmenta i ekologije i zaštite životne sredine, to jest apsolutno svih grana bilo društvenih nauka, bilo prirodnih.

Prevod web sajtova sa pakistanskog na grčki jezik

Glavni uslov koji mora da bude ispunjen, da bi prevedeni internet sajtovi u pomenutoj varijanti jezika mogli da budu visokopozicionirani jeste da bude izvršeno njihovo stručno optimizovanje. Zzapravo je neophodno da budu primenjeni svi oni alati, koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation) i čiji je cilj da se sadržina sajta prilagodi osnovnim zahtevima, koje podrazumeva web pregledač. U skladu sa tim pravilima će prevodilac i sudski tumač izvršiti i direktno prevođenje online prodavnica sa pakistanskog jezika na grčki, ali će isto tako po potrebi prevesti i programe različite vrste, zatim internet kataloge i aplikacije, te uopšteno sve one sadržaje koji se odnose na kompjutere i internet.

U svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford su, pored prethodno pomenutih stručnjaka zaposleni i korektori sa dugogodišnjim radnim iskustvom, kao i lektori, a koji mogu ostvariti zahtev klijenata vezano za uslugu redakture materijala. Preciznije rečeno, svrha primene korekture i lekture jeste da se nekvalitetno, odnosno neprofesionalno prevedeni sadržaji usklade sa grčkim jezikom i uopšteno sa pravilima prevodilačke struke, a što podrazumeva da će pomenuti stručnjaci na prvom mestu nastojati da isprave sve greške koje je neko pre njih načinio.

U zvaničnoj ponudi ove institucije se nalaze i direktni prevodi knjiga sa pakistanskog jezika na grčki, a što se odnosi ne samo na udžbenike i to bilo koje tematike, obimnosti i kompleksnosti, nego isto tako i na dela književnosti svih žanrova. Svakako će sudski tumači i prevodioci u konkretnoj varijanti jezika da prevedu i članke iz novina, ali i sadržinu kako dečijih i ilustrovanih, tako isto i stručnih časopisa.

Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za obradu svih sadržaja, koji se na određeni način tiču marketinga, to jest koji se koriste kada je potrebno prezentovati neki događaj ili određenu uslugu, odnosno kompaniju ili proizvod. Svakako klijenti ove institucije mogu da dobiju prevod reklamnih kataloga i letaka sa pakistanskog jezika na grčki, ali i PR tekstova i plakata, odnosno brošura i reklamnih flajera, te svih ostalih marketinških materijala. Moramo naglasiti da prevodioci i sudski tumači imaju sasvim dovoljno iskustva u obradi upravo ovakvih sadržaja, tako da će tom prilikom primenjivati ne samo pravila prevođenja i samog grčkog jezika, nego i marketinga.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje