Prevod sa pakistanskog na norveški jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na norveški jezik

Za online prevod sa pakistanskog na norveški jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa pakistanskog na norveški jezik

Svakome ko ima potrebu u ovoj varijanti jezika da dobije preveden bilo koji pojedinačni dokument ili sadržinu neke dokumentacije će značiti informacija da ga u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje kompletna obrada svih dokumenata.

Zapravo se radi o tome da prevodilac i sudski tumač najpre vrše direktan prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na norveški, a potom primenjuju pravila vezano za overu tako obrađenih sadržaja.

Upravo se taj postupak navodi kao vrlo značajan, zato što pečat sudskog tumača omogućuje konkretnim sadržajima da budu tretirani kao validni sa pravnog, odnosno zakonskog aspekta, a što je naročito važno za nesmetano korišćenje dokumenata.Prevođenje sa pakistanskog na norveški
Prevođenje sa norveškog na pakistanski

Sem svih dokumenata koja ulaze u sastav kako poslovne, građevinske i tehničke, tako isto i tenderske i medicinske dokumentacije, po zahtevu klijenata mogu da budu kompletno obrađena i sva pravna akta.

Napominjemo da će sudski tumači i prevodioci maksimalno profesionalno ispuniti zahteve i onih pojedinaca, kojima su potrebni direktni prevodi ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na norveški. Naravno da mogu da obrade i sadržaje bilo koje vrste, a koji su vezani kako za nauku, tako isto i za oblast obrazovanja.

Pored pomenutih, zaposleni ove institucije mogu da prevedu i overe na propisan način i sva ona dokumenta, koja različite državne službe zahtevaju od svojih klijenata, a primarno se misli na različite tipove izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda.Da budemo precizni, bilo koji dokument, a koji prethodno klijent bude u skladu sa pravilima dostavio na obradu će ovi stručnjaci prevesti i overiti.

Navedena je obaveza dostavljanja originalnih dokumenata na uvid pomenutom stručnjaku, zato što je zakonom propisano da sudski tumač nema pravo nijedan dokument da overi, sve dok se ne uveri da je njegova sadržina ista kao i u originalu. Naime, kada na nekom sadržaju postoji pečat ovog stručnjaka, to se tumači kao da je on u potpunosti isti kao i original, to jest da mu je veran.

Vlasnici dokumenata mogu da ih donesu u bilo koje predstavništvo ove institucije na obradu, ali i da ih pošalju ili preko kurirske službe ili "Pošte Srbije", s tim što u tom slučaju moraju slanje izvršiti preporučenom pošiljkom.

A kod svih ostalih sadržaja za koje klijent zahteva prevod u toj varijanti jezika se primenjuje pravilo o slanju na mejl, a na isti način se vrši i preuzimanje obrađenih materijala.

S obzirom na to da su obavezni da prilože i originale na uvid, klijenti koji zahtevaju prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na norveški ih preuzimaju u poslovnici ove institucije lično. Postoji i druga opcija, a ona podrazumeva da će kurirska služba kompletno obrađena dokumenta zainteresovanom dostaviti na onu adresu, koju bude naveo. Uzevši u obzir da se ta usluga smatra dodatnom, to jest da nije uračunata u cenu obrade dokumenata, podrazumeva se da će biti plaćena odvojeno od nje. Svakako će klijent dobiti precizno obaveštenje o ceni od nadležnih u službi za dostavu, a trebalo bi kuriru plaćanje da izvrši.

Vezano za obradu dokumenata, mora biti istaknuta činjenica da postoji obaveza i overe Haškim pečatom. Ipak, u skladu sa zakonom, stavljanje takozvanog Apostille pečata, što je naziv po kome je poznatiji, se mora izvršiti isključivo za određeni tip dokumenata. A kako prevodioci i sudski tumači, koji su u okviru poslovnica ove institucije angažovani nisu ujedno i zvanično ovlašćeni za postupak nadovere, to nije njihova obaveza da navedene informacije pružaju klijentima. Svakako bi trebalo da se u osnovnim sudovima Republike Srbije vlasnik konkretnih dokumenata raspita o celokupnom postupku nadovere, te da sazna i kada se Apostille pečat na njegova dokumenta mora staviti (posle prevoda i overe sudskog tumača ili na samom početku celokupnog postupka obrade).

Ukoliko nekome ne bude odgovarao rok koji je naveden za izradu prevoda i overe određenog dokumenta, on svakako ima pravo da zahteva takozvani hitan prevod. Navedena usluga će mu biti omogućena, ali isključivo ukoliko on na mejl pošalje određene sadržaje, a onda i priloži u najkraće mogućem roku originale na uvid.

Na zahtev klijenata će sudski tumač i prevodilac izvršiti i usmeni prevod sa pakistanskog jezika na norveški, to jest primeniće pravila koja uključuje bilo prevod uz pomoć šapata, bilo konsekutivni ili simultani, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje se nalazi u zvaničnoj ponudi usluga pomenute institucije.

Kompletna obrada internet materijala će, isto tako biti izvršena ako se za tim javi potreba. U tom slučaju će pomenuti stručnjaci najpre izraditi prevod u toj varijanti jezika kako za programe, internet prodavnice i web sajtove, tako isto i za online kataloge, potom za različite tipove aplikacija i ostale web sadržaje, a onda će primeniti pravila koja se odnose na njihovu optimizaciju. Da naglasimo i to da se alati znani kao SEO (Search Engine Optimisation) implementiraju u tom slučaju, a kako bi se sadržina prethodno pomenutih online materijala uskladila u potpunosti sa pravilima pretrage, a sve to će vremenom dovesti do njihovog značajno boljeg pozicioniranja.

Sve vrste tekstova će pomenuti stručnjaci obraditi, a što se odnosi i na popularne i na stručne, s tim što su u ponudi i direktni prevodi književnih dela sa pakistanskog jezika na norveški. Po potrebi i zahtevu, prevodioci i sudski tumači obraditi i udžbenike, kao i članke iz novina, ali i sadržinu kako ilustrovanih, tako i dečijih i stručnih časopisa.

Podrazumeva se da mogu prevod u ovoj varijanti jezika klijenti da zahtevaju i za različite vrste reklamnih sadržaja, a na prvom mestu se to odnosi na obradu PR tekstova, kataloga i reklamnih flajera, potom plakata i vizit kartica, kao i brošura i svih ostalih materijala, čija je svrha prezentovanje kako usluga, tako i rada određenih preduzeća, odnosno događaja ili proizvoda.

Svaki onaj klijent koji bude zahtevao direktan prevod audio i video materijala sa pakistanskog jezika na norveški će imati mogućnost da se opredeli i za jednu od dodatnih usluga, koje su u ponudi ove institucije, a uključuju ili titlovanje takvih sadržaja ili njihovo stručno sinhronizovanje. Uopšteno govoreći, sudski tumač i prevodilac će osim serija, dokumentarnih i igranih filmova, odnosno reklamnih poruka, te zabavnih i informativnih emisija, obraditi i animirane filmove, potom dečije emisije i one koje su obrazovnog karaktera, ali i crtane filmove i sve ostale što audio materijale, što video.

Prevodi serija sa pakistanskog na norveški jezik i usluga sinhronizacije

Kada pojedinac zahteva obradu serija u ovoj varijanti jezika, on se može odlučiti ne samo za njihovo profesionalno sinhronizovanje, već isto tako može izabrati i uslugu titlovanja prethodno prevedenih serija, pošto Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava stručnjake specijalizovane za pružanje obe navedene dodatne usluge. A svakako su u timu poslovnica te institucije zaposleni i prevodioci i sudski tumači, koji osim serija mogu da obrade i animirane, odnosno igrane filmove, nevezano za to kom žanru pripadaju, kao i reklamne poruke. Isto su specijalizovani i za prevođenje dokumentarnih i crtanih filmova sa pakistanskog jezika na norveški, a po potrebi mogu obraditi i televizijske emisije različite namene i sadržine, odnosno one koje bi trebalo da budu emitovane na radiju (dečije, zabavne, informativne, obrazovne i druge).

Prema zahtevima pojedinaca ovi stručnjaci mogu da u datoj varijanti jezika prevedu i bilo koju vrstu tekstualnih materijala, a što se podjednako odnosi i na naučne, to jest stručne i na one koji se tretiraju kao popularni, uzevši u obzir da bi trebalo širi krug čitalačke publike da ih koristi. Izuzev onih tekstova čija tema je usmerena na oblasti sociologije, psihologije i filozofije, odnosno komunikologije, marketinga i građevinske industrije, sudski tumač i prevodilac će izvršiti i direktan prevod ekonomskih, pravnih i političkih tekstova sa pakistanskog jezika na norveški, te će obraditi i sadržaje iz domena nauke, informacionih tehnologija i obrazovanja, kao i farmacije, medicine i drugih naučnih disciplina. Da pojednostavimo, ma kojom temom da se bave bilo naučni ili popularni tekstovi, pomenuti stručnjaci će ih prevesti i profesionalno i u što kraćem roku.

Obrada onlajn materijala u pojedinim slučajevima iziskuje i njihovo optimizovanje za internet, što znači da se moraju prilagoditi aktuelnim zahtevima pretrage. A to jedino može biti učinjeno ukoliko sudski tumači i prevodioci izvrše implementaciju SEO alata (Search Engine Optimisation) i usklade sadržinu web prodavnica i sajtova, odnosno online kataloga i ostalih internet materijala sa zahtevima koje navodi pretraživač. Tako će se oni naći na prvoj strani pretrage i to u optimalnom roku po postavljanju na web, a što će sasvim sigurno i na poslovanje njihovih vlasnika dobro da se odrazi. Moramo naglasiti i to da se u okviru svake poslovnice pomenute institucije mogu izvršiti i direktni prevodi softvera sa pakistanskog jezika na norveški, a što zapravo znači da će tom prilikom biti prevedena bilo koja aplikacija ili program.

Direktno prevođenje PR tekstova sa pakistanskog jezika na norveški

Različite usluge ili proizvodi, odnosno poslovanje određenog preduzeća, ali i događaji se mogu prezentovati kroz ovu vrstu reklamnih materijala, te je vrlo važno da prevodioci i sudski tumači koji ih obrađuju u navedenoj varijanti jezika vode računa i o primeni pravila marketinga. A to znači da se prevodi reklamnih materijala sa pakistanskog na norveški jezik vrše uz maksimalno prilagođavanje konkretne poruke pravilima ciljanog jezika, a kako bi osobe koje govore norveški jezik ili im je on maternji dobile priliku da se sa njihovom sadržinom na pravi način upoznaju. Svakako će ovi stručnjaci izuzev PR tekstova da profesionalno obrade i plakate, kao i reklamne flajere i brošure, odnosno kataloge i reklamne letke, te vizit kartice i ostale marketinške materijale.

Profesionalni korektori i lektori su na raspolaganju svim licima, koja su zainteresovana za redakturu sadržaja bilo koje vrste. Inače su oni zaposleni u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, te ostvaruju zahteve vezano za stručnu korekturu i lekturu, to jest ispravljaju nekvalitetno prevedene sadržaje i usklađuju ih sa pravilima ne samo norveškog jezika, nego i samog prevođenja, a kako bi njihovi vlasnici imali propisno obrađeni materijal, te dobili priliku i da ih u različitim situacijama primenjuju.

Naravno da su prevodilac i sudski tumač osposobljeni i za usmeno prevođenje sa pakistanskog na norveški jezik, a da je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje usluga, koja je svakom zainteresovanom pojedincu dostupna u navedenoj instituciji. Svakako moramo istaći činjenicu da ovi stručnjaci osim simultanog prevoda u navedenoj varijanti jezika, mogu da primene i takozvano šapatno, ali i konsekutivno. A za koji događaj će biti primenjena koja vrsta usmenog prevoda zavisi samo od njegovih karakteristika, odnosno od načina organizacije. Sa tim u vezi se mora naglasiti da pojedinac, koji je za konkretnu uslugu zainteresovan, treba informacije vezano za organizaciju događaja bilo koje vrste prvo da dostavi ovim stručnjacima, a posle čega će oni njih analizirati i pripremiti ponudu. Očekuje se da ih on tom prilikom informiše kako o prostoru, u kome ta manifestacija treba da bude održana i o njegovim osnovnim karakteristikama, tako isto i o samoj organizaciji, a primarno sa aspekta trajanja događaja i broja učesnika.

Bilo koje književno delo će stalni članovi tima ma kog predstavništva pomenute institucije da prevedu u konkretnoj kombinaciji jezika, a na zahtev klijenata će izvršiti i prevođenje udžbenika sa pakistanskog na norveški jezik. Isto tako, ovi stručnjaci mogu biti angažovani i ukoliko je nekome potrebna obrada članaka iz novina, odnosno prevod bilo koje vrste časopisa u toj kombinaciji jezika.

Prevod poslovnih izveštaja sa pakistanskog na norveški jezik

Svako ko je zainteresovan ne samo za prevod ovih dokumenata u pomenutoj varijanti jezika, nego i bilo kojih drugih, će u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford širom zemlje da dobije i dodatnu uslugu, a koja uključuje overu prethodno prevedenih dokumenata.

Celokupan postupak obrade bilo kog dokumenta je u potpunosti u skladu sa važećim zakonom, pa se shodno tome zahteva od vlasnika da originale na uvid donese ovom stručnjaku ili ih dostavi na jedan od definisanih načina.

Uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači, a koji su u svakom predstavništvu prethodno navedene institucije zaposleni, nisu i zvanično ovlašćeni za postupak nadovere, to se predlaže svakom klijentu da informacije o overi Apostille (Haškom) pečatom neposredno pre dostavljanja sadržaja na prevod samostalno pribavi u nadležnim institucijama naše zemlje.

Kako revizorske, tako isto i godišnje, ali i finansijske poslovne izveštaje će ovi stručnjaci prevesti u konkretnoj varijanti jezika, a onda i izvršiti njihovu overu. Klijentima će omogućiti da dobiju i prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa pakistanskog jezika na norveški, odnosno statuta i osnivačkog akta preduzeća, kao i faktura, poslovnih odluka i uopšteno rečeno, svih ostalih dokumenata koja se delom poslovne dokumentacije smatraju.

Ukoliko to nekome bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumač će kompletno obraditi i sva ona dokumenta koja se različitim nadležnim institucijama moraju predati. Na prvom mestu se misli na uverenje o neosuđivanosti, odnosno na uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stanju računa u banci, s tim da oni mogu kompletno da obrade i potvrdu o stalnom zaposlenju, te potvrdu o visini primanja i saglasnost za zastupanje, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, to jest svaku drugu vrstu saglasnosti, potvrde ili izjave, kao i uverenja.

Navedeni stručnjaci su specijalizovani i za direktno prevođenje krštenice, venčanog lista i umrlice sa pakistanskog jezika na norveški, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih. Naravno da će sudski tumač i prevodilac u skladu sa pravilima obraditi i mnoga druga lična dokumenta (potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, lična karta, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, pasoš, radna dozvola i druga), a takođe će izraditi prvo prevod u ovoj kombinaciji jezika, pa onda i propisanu overu za sadržaje iz oblasti obrazovanja i nauke (nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplomski radovi, rezultati naučnih istraživanja, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, potvrda o redovnom školovanju, prepis ocena, naučni patenti, diploma i dodatak diplomi i svi ostali materijali koji se tiču konkretnih oblasti).

Uz sve pomenuto, zaposleni konkretne institucije izrađuju i direktan prevod punomoćja za zastupanje sa pakistanskog jezika na norveški, a po potrebi kompletno obrađuju i sva ostala pravna akta (tekovine Evropske Unije, sudske tužbe, ugovori, sudske odluke, sudske žalbe, sudska rešenja, presude o razvodu braka i bilo koji drugi dokument koji se odnosi ili na oblast sudstva ili na pravo).

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači u potpunosti profesionalno i po izuzetno pristupačnim uslovima omogućiti klijentima da dobiju kompletnu obradu kako tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti i druga), tako isto i medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i svaki drugi dokument koji konkretni tip dokumentacije čini).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje