Prevod sa pakistanskog na nemački jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na nemački jezik

Za online prevod sa pakistanskog na nemački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa pakistanskog na nemački jezik

Uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford spada u jednu od retkih institucija, koje posluju na teritoriji Republike Srbije, a koja zapošljava stručnjake specijalizovane za direktan prevod sa pakistanskog jezika na nemački, to je neophodno odmah napomenuti da osim usluge obrade sadržaja u pisanoj formi, prevodilac i sudski tumač mogu izvršiti i tu uslugu u usmenom obliku.

Najpre moramo napomenuti da oni izuzev simultanog prevoda, koji se za većinu događaja primenjuje, mogu izvršiti i takozvani prevod uz pomoć šapata u toj jezičkoj kombinaciji, ali i konsekutivni. Važno je da svako ko je zainteresovan da njih angažuje, a zarad izvršenja pomenute usluge, ima na umu da se ona mora definisati isključivo u skladu sa principom organizacije same manifestacije. A to u stvari znači da će klijent morati pomenute stručnjake da informiše ne samo u predviđenom trajanju konkretnog događaja i o broju osoba, koje bi trebalo da budu prisutni, već i o tome na kom tačno mestu će on biti održan i kako je, generalno osmišljeno da bude sproveden. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je, isto tako usluga koja je zainteresovanima ove institucije na raspolaganju.

Ukoliko bude bilo potrebno, pomenuti stručnjaci mogu da obrade i bilo koji tekst u konkretnoj jezičkoj varijanti, budući da su specijalizovani za direktno prevođenje popularnih i stručnih tekstova sa pakistanskog jezika na nemački. Njihova tematika se može ticati bilo koje naučne discipline, zato što sudski tumači i prevodioci imaju sasvim dovoljno iskustva u obradi najrazličitijih tekstualnih materijala.Prevođenje sa pakistanskog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na pakistanski

Svakako mogu ostvariti zahteve klijenata vezano i za obradu udžbenika, ali i književnih dela svih vrsta, s tim što će na osnovu zahteva klijenata izraditi prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i za bilo koju vrstu časopisa, ali i za članke iz novina najrazličitije tematike.

Posebno moramo istaći činjenicu da svako predstavništvo navedene institucije zapošljava i iskusne lektore, odnosno korektore, a koji će u najkraćem mogućem roku izvršiti profesionalnu redakturu. Zapravo je u pitanju usluga, koja je dostupna na zahtev klijenata i to isključivo onih, koji su prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji za taj sadržaj dobili, ali on nije izvršen na najbolji mogući način. Jednostavno rečeno, pomenuti stručnjaci će se potruditi da loše prevedene materijale bilo koje vrste usklade sa pravilima koja podrazumeva, sa jedne strane ciljani jezik, odnosno nemački, a sa druge sama prevodilačka struka.

Pored svih pomenutih sadržaja, prevodioci i sudski tumači mogu, isto tako po zahtevu klijenata da izvrše i direktno prevođenje audio i video materijala sa pakistanskog jezika na nemački. Ne samo da će oni tom prilikom obraditi igrane filmove, a bez obzira kom žanru da pripadaju, nego će prevesti i serije, animirane filmove i obrazovne emisije, kao i reklamne poruke, te dečije i emisije i crtane filmove, odnosno dokumentarne filmove, informativne emisije i ostale sadržaje tog tipa. Zainteresovanim klijentima će biti omogućeno da angažuju i stručnjake, takođe zaposlene u svakoj poslovnici ove institucije, a koji će izvršiti njihovu profesionalnu sinhronizaciju ili titlovanje.U skladu sa pravilima, koja podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation) će biti obrađeni različiti internet materijali. A pod ti mislimo ne samo na web sajtove, nego i na online prodavnice, te na bilo koju vrstu programa, ali i na internet kataloge i aplikacije, odnosno na svaki drugi onlajn sadržaj.

Naravno da će biti izrađeni i prevodi marketinških materijala sa pakistanskog jezika na nemački, a što se odnosi kako na brošure, PR tekstove i vizit kartice, tako i na reklamne flajere, plakate i letke, odnosno kataloge i sve ostale sadržaje koji se koriste prilikom reklamiranja.

Najjednostavniji način za slanje pomenutih materijala na prevod jeste elektronski, ali se podrazumeva da svaki klijent može da se odluči i za neku drugu opciju kako za njihovo slanje, tako i za preuzimanje prevedenih materijala te vrste. Svakako je najlakše da ih isto elektronski dobiju, a nakon što ovi stručnjaci budu završili sa njihovim prevođenjem.

Naročito moramo napomenuti da prevodilac i sudski tumač mogu, na osnovu zahteva pojedinaca i u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom, da izvrše i profesionalni prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na nemački. Mislimo ustvari na to da će oni pružiti njima kompletnu uslugu, odnosno nakon što urade prevod bilo kog dokumenta, prepustiće obradu zvanično ovlašćenim licima, koja su zadužena za overu prethodno prevedenih dokumenata.

Cilj takvog postupka obrade jeste da se vlasnicima bilo kog dokumenta obezbedi profesionalna usluga, budući da jedino sadržaj koji je na taj način obrađen može da se smatra zakonski i pravno važećim.

Pored svih ličnih dokumenata (izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, pasoš, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola i mnoga druga), klijenti mogu od ovih stručnjaka zahtevati i prevod, odnosno overu apsolutno bilo kog dokumenta, koji je svrstan u pravna akta (punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, presude o razvodu braka, licence, ugovori, sudska rešenja, tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudske odluke i ostala dokumenta koja se tiču kako sudstva, tako i prava).

Svakako je važno napomenuti i to da se od svakog zainteresovanog klijenta zahteva da originalna dokumenta donese u jednu od poslovnica ove institucije, a na uvid sudskom tumaču ili da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da to učini preko neke kurirske službe.

Odabraće klijent i na koji način će izvršiti njihovo preuzimanje, a nakon što sudski tumači i prevodioci i budu izvršili obradu u skladu sa pravilima. Na raspolaganju je mogućnost kako ličnog preuzimanja, isto tako i dostavljanja kompletno obrađenih dokumenata na adresu vlasnika. S obzirom na to da tom prilikom mora biti angažovana kurirska služba, koja će izvršiti dostavu, podrazumeva se da će klijent biti u obavezi plaćanje da izvrši i to isključivo u skladu sa cenovnikom, koji je u okviru konkretne službe aktuelan u tom momentu.

Pored pomenutih dokumenata, može da bude izvršeno i prevođenje medicinske dokumentacije sa pakistanskog jezika na nemački, odnosno lekarskih nalaza, dokumentacije o medicinskim proizvodima i specifikacija farmaceutskih proizvoda, ali i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, to jest svih onih dokumenata koja su u tu vrstu dokumentacije svrstana prema aktuelnim pravilima.

Naravno da klijenti mogu zahtevati i obradu onih dokumenata, a koja kasnije moraju iz nekog razloga da predaju nadležnim institucijama. Osim svih vrsta izjava i uverenja, prevodioci i sudski tumači mogu kompletno da obrade i različite tipove potvrda, odnosno saglasnosti, kao što su recimo potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i potvrde o stanju računa u banci, ali i potvrde o visini primanja, saglasnosti za zastupanje i uverenja o nekažnjavanju, odnosno potvrde o slobodnom bračnom stanju i druga dokumenta koja u konkretnu grupu spadaju.

Isključivo u slučaju da vlasnik dokumenata zahteva obradu u izuzetno kratkom vremenskom periodu, može biti dozvoljeno da dođe do promena u načinu dostavljanja sadržaja, a u smislu da će biti dozvoljeno klijentima da ih skeniraju najpre, a onda i dostave na mejl ove institucije. Međutim, moramo naglasiti i to da je dostavljanje originala na uvid obavezno čak i u toj situaciji, s tim što bi trebalo pojedinac da odabere način, koji je u datom momentu najbrži.

Naravno da mogu biti izvršeni i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa pakistanskog jezika na nemački, odnosno apsolutno bilo kog dokumenta koji se tiče poslovanja bilo koje kompanije ili preduzetnika. A osim faktura i poslovnih odluka, oni mogu kompletno da obrade i osnivački akt preduzeća, potom rešenje o osnivanju pravnog lica i statut preduzeća, kao i različite vrste poslovnih izveštaja, poput na primer finansijskih, godišnjih ili revizorskih, to jest svih onih dokumenata koja su zvanično u poslovnu dokumentaciju svrstana.

Ako bude bilo potrebno, sudski tumač i prevodilac će kompletno obraditi i celokupnu sadržinu bilo tehničke ili građevinske, bilo dokumentacije za tendere (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i druga), a podrazumeva se da će konkretnu uslugu pružiti i ukoliko klijent zahteva obradu bilo kog sadržaja, koji se odnosi na oblast nauke ili obrazovanja. Svakako klijenti mogu da pomenute stručnjake angažuju ne samo ukoliko žele da dobiju prevod diplome i dodatka diplomi sa pakistanskog jezika na nemački, nego i ako im je potrebna kompletna obrada rezultata naučnih istraživanja, svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole i uverenja o položenim ispitima, s tim što pomenuti stručnjaci mogu u skladu sa pravilima da obrade i naučne patente, prepis ocena i nastavne planove i programe fakulteta, kao potvrdu o redovnom školovanju i mnoga druga dokumenta koja se tih oblasti tiču. Takođe klijenti mogu u svakoj poslovnici pomenute institucije da zaduže zaposlene, koji će propisno prevesti kako diplomske radove, kako i naučne i seminarske, a bez obzira kojom tačno temom da se bave i koliko da su obimni i kompleksni.

Shodno aktuelnom zakonu, na određena dokumenta koja se u konkretnoj jezičkoj varijanti prevode, se mora staviti i specijalna vrsta pečata. Međutim, pomenuti stručnjaci nisu za izvršenje te overe odgovorni, te samim tim nisu ni u obavezi da informišu zainteresovane o postupku overe Haškim pečatom, inače poznatim i kao Apostille. Na neka dokumenta se taj pečat stavlja na početku obrade, odnosno pre nego što pomenuti stručnjaci izvrše prevod i overu, a na neka tek pošto oni to učine. Baš zato što je precizno definisano zakonom kako se pomenuta vrsta overe vrši za određena dokumenta, neophodno je da svaki klijent zatražite informacije u relevantnim državnim institucijama o svemu tome.

Prevod reklamnih letaka i flajera sa pakistanskog jezika na nemački

Prilikom obrade ove vrste marketinških materijala će sudski tumač i prevodilac izuzetno da vode računa o primeni odgovarajućih pravila marketinga, a sa ciljem njihovog što boljeg oblikovanja i prezentovanja potencijalnim klijentima, kojima je maternji jezik nemački. Svakako mogu da budu izvršeni i direktni prevodi PR tekstova sa pakistanskog na nemački jezik, a podrazumeva se da će pomenuti stručnjaci obraditi i vizit kartice, ako to neko bude zahtevao, odnosno brošure i plakate, kao i kataloge, te sve ostale sadržaje koji u oblasti marketinga spadaju.

Naravno da oni mogu da profesionalno odgovore na zahteve svih onih klijenata, koji u ovoj varijanti jezika žele da dobiju obrađene kako romane, tako isto i dela beletristike, ali i svako drugo prozno, odnosno poetsko književno delo. Izvršiće i direktno prevođenje časopisa sa pakistanskog na nemački jezik, a bez obzira da li su u pitanju stručni ili ilustrovani, odnosno dečiji, s tim što mogu prevesti i članke iz novina, kao i udžbenike različite tematike, složenosti i obimnosti.

Onaj klijent koji organizuje manifestaciju bilo koje vrste, a u okviru koje bi trebalo da učestvuju kako izvorni govornici pakistanskog, tako i nemačkog jezika, ima pravo zaposlene u Prevodilačkom centra Akademije Oxford da zaduži kako bi izvršili bilo prevod uz pomoć šapata sa pakistanskog na nemački jezik, bilo konsekutivni ili simultani. S obzirom na to da je u pitanju usluga koja podrazumeva tri varijante, a da se za tačno definisanu vrstu događaja svaka od njih mora primeniti, to znači da klijent ima obavezu da obavesti zaposlene u konkretnom predstavništvu ove institucije o svim neophodnim detaljima. Svakako će prevodilac i sudski tumač analizirati prispele podatke, pa na osnovu broja učesnika, odnosno predviđenog trajanja događaja i karakteristika same lokacije održavanja, oni će definisati i koja od svih ponuđenih vrsta usmenog prevoda će na te zahteve odgovoriti na najbolji mogući način. Istakli bismo i to da se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, isto tako nalazi u ponudi pomenute institucije, a svakako će ta usluga biti uvrštena u ponudu ukoliko pomenuti stručnjaci budu doneli odluku da primene upravo tu uslugu usmenog prevoda.

Prevodi potvrde o stanju računa u banci sa pakistanskog na nemački jezik

Stručnjaci koji su u apsolutno svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni će izvršiti ne samo direktno prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na nemački, nego isto tako i njihovu overu. Za nju će biti angažovani ovlašćeni sudski tumači, koji imaju obavezu da na propisno preveden dokument stavi svoj pečat, a kako bi potvrdili njegovu istovetnost sa originalom.

Svakako klijent mora da ispoštuje važeće pravilo, te da pošalje originalna dokumenta na jedan od propisanih načina ili da ih lično donese, a preporučuje mu se i da izvrši sve potrebne provere o postupku nadovere, odnosno da se raspita o tome da li Haški (Apostille) pečat treba da bude stavljen na dokumentaciju ili pojedinačni dokument za koji on zahteva prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji.

Izuzev pomenute potvrde, može da bude izvršen i prevod uverenja o nekažnjavanju sa pakistanskog jezika na nemački, ali i kompletna obrada potvrde o stalnom zaposlenju i potvrde o visini primanja, odnosno potvrde o slobodnom bračnom stanju i uverenja o neosuđivanosti, te saglasnosti za zastupanje i svih ostalih vrsta što potvrda i uverenja, što saglasnosti i izjava. Jednostavnije rečeno, misli se na apsolutno sva ona dokumenta, koja od pojedinaca zahtevaju različite institucije Republike Srbije.

Sve vrste dokumentacija će zaposleni ove institucije prevesti i overiti u skladu sa pravilima, tako da će klijenti pored ostalih, dobiti kompletno obrađenu celokupnu sadržinu najpre medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), a zatim i tehničke, tenderske i poslovne, odnosno građevinske (uputstvo za rukovanje, finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, deklaracije proizvoda, revizorski izveštaji, fakture, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, građevinski projekti, statut preduzeća, poslovne odluke i sva ostala trenutno nepomenuta dokumenta, koja se smatraju sastavnim delom bilo koje od konkretnih vrsta dokumentacija).

Usluga koja podrazumeva direktno prevođenje ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na nemački je isto dostupna u svakom predstavništvu navedene institucije, a podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači izuzev različitih vrsta dozvola, odnosno vozačke, saobraćajne i radne, te dozvole za boravak, svakako kompletno obraditi i izvode iz matičnih knjiga venčanih, rođenih i umrlih, to jest venčani list, krštenicu i umrlicu, ali i potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i pasoš, te ličnu kartu i druga dokumenta koja se svrstavaju u konkretnu grupu.

Kada bude bilo zahtevano, oni u skladu sa aktuelnim pravilima obrađuju i diplomske i naučne radove, ali i seminarske, odnosno naučne patente i potvrdu o redovnom školovanju, te nastavne planove i programe fakulteta, rezultate naučnih istraživanja i uverenje o položenim ispitima, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i potvrdu o redovnom školovanju i prepis ocena, odnosno diplomu i dodatak diplomi i svaki drugi materijal, to jest dokument, koji je kako za oblast obrazovanja vezan, tako isto i za nauku.

Naravno da mogu biti izvršeni i profesionalni prevodi presuda o razvodu braka sa pakistanskog jezika na nemački, ali i bilo koje druge sudske presude, a svakako će sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade i mnoga druga pravna akta, počev od ugovora i sudskih odluka, odnosno licenci i tekovina Evropske Unije, pa do sudskih žalbi, rešenja i tužbi, odnosno sertifikata i punomoćja za zastupanje, s tim da naravno mogu prevesti, pa overiti i svaki drugi materijal koji se vezuje ili za sudstvo ili zapravo.

Prevod tekstova sa pakistanskog jezika na nemački

Odmah moramo istaći da sve vrste tekstova mogu prevodioci i sudski tumači u datoj kombinaciji jezika da prevedu, ukoliko se to od njih zahteva, a što se odnosi i na stručne tekstove i na one, koji se mogu tretirati kao popularni. Svakako je u ponudi direktno prevođenje turističkih tekstova sa pakistanskog na nemački jezik, ali i onih koji se bave tematikom vezano za oblasti kako marketinga, sociologije i menadžmenta, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, tako i za oblasti filozofije, komunikologije i farmacije, ali i nauke, obrazovanja i medicine. Podrazumeva se da će oni prevesti i one tekstove, čija osnovna tema je usmerena na oblast informacionih tehnologija, ali i one koji su vezani za finansije i bankarstvo, odnosno politiku i pravo, kao i građevinsku industriju i ekonomiju, te na bilo koju drugu oblast koja se odnosi ili na društvene nauke ili na prirodne.

U slučaju da to nekome bude potrebno, Prevodilački centar Akademije Oxford obezbeđuje i uslugu profesionalne lekture, odnosno korekture, a koju vrše iskusni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom. Zapravo je stvar u tome da se redaktura različitih vrsta materijala sprovodi u slučaju da njihov prevod nije kvalitetan, a u smislu da je osoba koja je obrađivala taj sadržaj načinila određene propuste, odnosno greške. Naravno da će njih profesionalni lektori i korektori tokom postupka redakture ispraviti, te na taj način omogućiti vlasnicima konkretnih materijala da mogu njima da se služe u praksi.

Pored ostalih usluga, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i direktno prevođenje programa i aplikacija sa pakistanskog na nemački jezik, ali i da u skladu sa zahtevima klijenata obrade onlajn prodavnice i veb sajtove, kao i internet kataloge i sve ostale sadržaje koji se, uopšteno rečeno tiču ili kompjutera ili interneta. Izuzetno je značajno i to što su oni upoznati sa pravilnom primenom alata, koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation), a čija je osnovna svrha usmerena na dostizanje boljeg mesta u okviru globalne pretrage. Na taj način će vlasnici konkretnih materijala, u optimalnom roku shvatiti koliko je implementacija pomenutih pravila važna, jer će konkretni sadržaji biti izuzetno dobro pozicionirani nedugo posle postavljanja na web.

Ako neko bude zahtevao obradu audio i video sadržaja u ovoj varijanti jezika, biće informisan o tome da svaka poslovnica pomenute institucije zapošljava i one stručnjake, koji su zaduženi za pružanje usluge profesionalnog titlovanja takvih materijala, odnosno njihovog sinhronizovanja. Da pojednostavimo, najpre će prevodilac i sudski tumač da izvrše direktan prevod reklamnih poruka i serija sa pakistanskog na nemački jezik, odnosno svih vrsta filmova (animirani, igrani, crtani i dokumentarni), a po potrebi će prevesti i emisije informativnog, obrazovnog ili zabavnog karaktera, kao i sve ostale sadržaje tog tipa, pa će onda biti omogućeno klijentima da se opredele između sinhronizacije tih materijala ili njihovog titlovanja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje