Prevod sa pakistanskog na bugarski jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na bugarski jezik

Za online prevod sa pakistanskog na bugarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa pakistanskog na bugarski jezik

S obzirom na to da svako predstavništvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford zapošljava iskusne stručnjake, čija specijalnost je usmeno prevođenje sa pakistanskog jezika na bugarski, to je klijentima na raspolaganju čak tri varijante te usluge u tom slučaju. Naime, sudski tumači i prevodioci su u istoj meri specijalizovani za izvršenje prevoda uz pomoć šapata u konkretnoj varijanti jezika, ali isto tako i za simultano i konsekutivno. U skladu sa osnovnim karakteristikama same manifestacije će biti određeno i koja od svih pomenutih usluga može maksimalno da zadovolji zahteve organizatora, odnosno učesnika. A na osnovu toga će klijentima biti omogućena i ona usluga, koja podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Svakako mogu prevodi u toj varijanti jezika da budu izvršeni i za sve sadržaje iz oblasti i marketinga, kao što su na primer plakati, katalozi i vizit kartice, odnosno brošure i reklamni flajeri, ali i PR tekstovi i generalno rečeno, svi oni materijali čija je glavna svrha usmerena na reklamiranje, a sasvim svejedno da li se proizvod, usluga ili događaj prezentuje, odnosno konkretna firma.

Moramo naglasiti i to da će biti izvršeni i direktni prevodi članaka iz novina za pakistanskog jezika na bugarski, a ukoliko bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumač će obraditi i udžbenike, potom različite vrste časopisa, kao i svako književno delo, a koje zainteresovano lice bude na prevod dostavilo.Prevođenje sa pakistanskog na bugarski
Prevođenje sa bugarskog na pakistanski

Inače se sadržaji ovog tipa šalju na mejl, a isto tako i preuzimaju nakon što bude izvršen njihov stručni prevod u toj kombinaciji jezika. Napominjemo da ova institucija nudi mogućnost i drugačijeg slanja, odnosno preuzimanja takvih materijala, a osoba koja je za drugačije varijante zainteresovana bi trebalo da kontaktira najbližu poslovnicu i sazna sve neophodne detalje.

Naravno da zaposleni navedene institucije mogu da obrade i sve one materijale, koji imaju veze sa kompjuterima i internetom. Shodno zahtevima klijenata će biti izvršen direktan prevod programa i aplikacija sa pakistanskog jezika na bugarski, a izuzev softvera bilo koje vrste, sudski tumač i prevodilac će obraditi i internet prodavnice, onlajn kataloge i web sajtove, ali i mnoge druge sadržaje tog tipa. U zavisnosti od vrste materijala koji se prevodi, oni će primeniti i pravila, koja se odnose na optimizovanje, to jest implementiraće takozvane SEO alate (Search Engine Optimisation), a kako bi se mesto u pretrazi svih tih sadržaja značajno poboljšalo.

Profesionalna i kompletna obrada kako filmova i to bilo kog žanra i vrste (dokumentarni, animirani, crtani, igrani), odnosno reklamnih poruka, te zabavnih i obrazovnih, kao i dečijih i informativnih emisija, ali i serija i ostalih sadržaja koji bi trebalo da budu emitovani na brojnim medijima je, takođe usluga koju izvršavaju zaposleni u konkretnoj instituciji. Međutim, moramo naglasiti da u nju nije uključen samo prevod svih tih materijala u ovoj varijanti jezika, nego isto tako i sinhronizovanje, ali i usluga titlovanja.Naročito je značajno da se osvrnemo na činjenicu da su dostupni i direktni prevodi dokumenata sa pakistanskog jezika na bugarski, ali  i činjenica da klijente očekuje i usluga njihove overe i to od strane zvanično ovlašćenih sudskih tumača. Takav postupak se primenjuje uz maksimalno poštovanje zakona, tako da se iznosi zvanična potvrda da je preveden dokument u potpunosti veran originalnom. Naime, pomenuti stručnjak će prvo izvršiti upoređivanje originalnog i prevedenog sadržaja, te nakon što bude bio uveren da nema razlike, staviće svoj pečat na prevod i tako potvrditi da je on veran originalu.

Međutim, može se dogoditi da klijent donese već preveden bilo koji dokument, a čija sadržina ne odgovara originalu, pa će tada biti primenjena usluga redakture. Inače je i ona dostupna u svakom predstavništvu navedene institucije, a za njeno izvršenje su isključivo zaduženi iskusni korektori i lektori. Svakako moramo naglasiti da se profesionalna lektura, odnosno korektura primenjuju kako za dokumenta, tako isto i za bilo koju drugu vrstu sadržaja, a ako za tim postoji potreba.

Dakle, jasno je da prevodioci i sudski tumači prilikom obrade bilo kog dokumenta moraju imati i originale, tako da će se klijent obavezati da ih prilozi na vreme. Dostupna je mogućnost ili da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da ih u određeno predstavništvo lično donese, a takođe se može opredeliti i za onu varijantu, koja podrazumeva slanje originalnih dokumenata preko kurirske službe na adresu najbliže poslovnice navedene institucije.

Kako sadržinu medicinske, odnosno tehničke, tako i građevinske dokumentacije će ovi stručnjaci prvo prevesti, a onda i izvršiti i overu. Takođe mogu kompletno da obrade i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav tenderske i poslovne dokumentacije, ali i pravna akta i lična dokumenta.

U skladu sa zahtevima klijenata će biti izvršeno i direktno prevođenje izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda sa pakistanskog jezika na bugarski, a što zapravo znači da će zaposleni konkretne poslovnice da obrade sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama.

Izuzev pomenutih, oni mogu da u skladu sa pravilima obrade i sve vrste materijala, a primarno dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, ali i bilo koji drugi sadržaj, koji klijent u skladu sa navedenim smernicama bude dostavio na obradu.

Posebno je značajno napomenuti da overa Apostille pečatom ne može da bude u okviru ove institucije izvršena, a jednostavno zato što nadležnost za stavljanje takozvanog Haškog pečata, kako njega još nazivaju, nije u rukama pomenutih stručnjaka. Najbitnije je da vlasnik dokumenata kontaktira zaposlene u osnovnim sudovima Republike Srbije, te da od njih zatraži sve relevantne informacije o postupku, koji se naziva nadovera za njihova dokumenta. Primarno se misli da mora pitati da li je stavljanje pomenutog pečata potrebno u tom slučaju, a onda će svakako saznati i da li se on stavlja na početku ili na kraju postupka obrade.

Svaki klijent bi trebalo da izabere između dve mogućnosti za preuzimanje kompletno obrađene dokumentacije, odnosno pojedinačnog dokumenta. Naravno da može doći u prethodno izabranu poslovnicu i lično izvršiti njihovo preuzimanje, a po zahtevu će mu ih kurirska služba isporučiti na željenu adresu. Ističemo da konkretna usluga mora da bude plaćena odvojeno od prevoda, odnosno overe dokumenata, s tim što isključivo služba za dostavu formira cenu i o tome obaveštava svakog klijenta.

Kada bude bilo potrebno da prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na bugarski bude izvršen izuzetno brzo, podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci odgovoriti i na te zahteve. Međutim, biće neophodno da vlasnik dokumenata izvrši njihovo slanje na mejl, a kako bi obrada mogla da počne u što kraćem roku. Podrazumeva se da je obaveza dostavljanja originala na uvid i tada važeća, s tim što bi trebalo vlasnik u što kraćem roku to da učini.

Prevodi dokumentacije o medicinskim proizvodima sa pakistanskog na bugarski jezik

Isključivo sa aspekta važećeg zakona se može izvršiti direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa pakistanskog jezika na bugarski, a u koju su izuzev pomenutih svrstani i lekarski nalazi, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga pojedinačna dokumenta.

Kako su u Prevodilačkom centra Akademije Oxford zaposleni i prevodioci i sudski tumači, to znači da će klijent uz prevod ovih i svih ostalih dokumenata dobiti i onu uslugu, koja se odnosi na overu prethodno prevedenih sadržaja. Svaki dokument koji bude bio na taj način obrađen će biti smatran zakonski važećim, a trebalo bi da originale na uvid navedenom stručnjaku svaki klijent pošalje ili donese lično.

Bitno je i da osoba, koja je za obradu ma kog dokumenta u pomenutoj jezičkoj kombinaciji zainteresovana, ima na umu da se overa Haškim, to jest Apostille pečatom ne nalazi među ovlašćenjima, koja su data zaposlenima ove institucije. Zato i jeste naglašeno da bi svako od njih podatke o tom postupku trebalo prethodno da pribavi i to potpuno samostalno, a što može da učini u sklopu specijalnih odeljenja osnovnih sudova Republike Srbije.

Po zahtevu pojedinaca može da bude izvršeno i direktno prevođenje poslovne dokumentacije u ovoj jezičkoj kombinaciji (revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, statut preduzeća, fakture, godišnji poslovni izveštaji i svaki drugi dokument koji se odnosi na poslovanje, kako nekog pravnog lica, tako i preduzetnika), a takođe će sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade i sadržinu kako građevinske i tenderske dokumentacije, tako isto i tehničke (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i ostala).

Stručnjaci ove specijalizovane institucije će obraditi i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i potvrdu o visini primanja, te uverenje o nekažnjavanju, a svakako će na zahtev klijenata biti urađeni i direktni prevodi potvrde o stalnom zaposlenju sa pakistanskog jezika na bugarski, s tim što će profesionalni prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade i potvrdu o stalnom zaposlenju, te potvrdu o stanju računa u banci i uverenje o neosuđivanosti, ali i svaku drugu vrstu kako potvrde i uverenja, tako isto i izjave ili saglasnosti, to jest dokumenta koja se nadležnim službama u različitim prilikama moraju predati.

A pored materijala iz oblasti nauke i obrazovanja (naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, naučni radovi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju i druga), takođe će sudski tumači i prevodioci propisno da obrade i apsolutno sva dokumenta iz oblasti prava ili sudstva (sertifikati, sudske odluke, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, punomoćja za zastupanje, sudske žalbe, ugovori, licence, sudske tužbe i sva ostala pravna akta).

Osim radne dozvole, odnosno vozačke i saobraćajne, kao i dozvole za boravak, na zahtev klijenata pomenuti stručnjaci obrađuju kompletno i sva druga lična dokumenta. A to se odnosi kako na direktan prevod pasoša i lične karte sa pakistanskog jezika na bugarski, tako isto i na obradu uverenja o državljanstvu, potom izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, odnosno krštenice, venčanog lista i umrlice, ali i potvrde o prebivalištu, te svih ostalih ličnih dokumenata, a koja nisu nabrojana ovom prilikom.

Prevod serija i filmova sa pakistanskog jezika na bugarski

Da bi usluga obrade bilo kog audio ili video sadržaja bila kompletna, te da bi ispunila očekivanja svakog klijenta, pobrinuće se zaposleni u predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford u svakom gradu na teritoriji naše zemlje. A to znači da će oni izvršiti direktno prevođenje audio i video materijala sa pakistanskog na bugarski jezik, te omogućiti klijentima i dodatne usluge u vidu njihovog sinhronizovanja, odnosno titlovanja. U tom slučaju će prevodilac i sudski tumač da obrade ne samo serije i sve vrste filmova (crtani, dokumentarni, igrani i animirani), nego i zabavne emisije, odnosno one koje su informativnog ili obrazovnog karaktera, ali i reklamne poruke, te dečije emisije i mnoge druge materijale ovog tipa.

U skladu sa zahtevima pojedinaca će biti izrađeni profesionalni prevodi književnih dela sa pakistanskog na bugarski jezik, a što uključuje i obradu dela beletristike, romana i drugih iz oblasti proze, ali i pesama, te poema i ostalih poetskih dela književnosti. Takođe će sudski tumači i prevodioci u zadatoj kombinaciji jezika da prevedu i udžbenike, ali i sadržinu kako dečijih i ilustrovanih časopisa, tako isto i stručnih, odnosno novinske članke.

Obrada internet sadržaja će biti, isto tako izvršena po zahtevu klijenata ove institucije. A to uključuje kako prevod programa i aplikacija sa pakistanskog na bugarski jezik, tako i profesionalnu obradu internet prodavnica, web kataloga i sajtova, kao i svih ostalih onlajn, odnosno materijala koji su za računare i internet vezani. Kada budu obrađivali neke od njih, a za koje je potrebno, oni će primeniti i pravila, koja podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation). Jednostavnije govoreći, klijenti će na jednom mestu dobiti i prevod svih tih sadržaja i njihovo stručno optimizovanje za pregledače. Ističemo da je postupak prilagođavanja materijala pravilima pretrage izuzetno značajan za poziciju koju će oni na internetu imati, te se očekuje i da se poslovanje njihovih vlasnika u relativno kratkom roku nakon završetka prevoda i postavljanja na web značajno poboljšava.

Prevođenje marketinških materijala sa pakistanskog jezika na bugarski

Bilo koja vrsta sadržaja, koja se koristi u svrhu reklamiranja, kako usluga i proizvoda različite vrste, tako isto i određene kompanije, odnosno nekog događaja će u ovoj varijanti jezika profesionalno da bude prevedena. Svakako će biti izvršeni direktni prevodi plakata i vizit kartica sa pakistanskog na bugarski jezik, te se podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci obraditi i reklamne letke, brošure i flajere, kao i kataloge, ali i PR tekstove i sve ostale sadržaje, koji su vezani za marketing. Istakli bismo i to da su oni upoznati sa pravilima, koja se primenjuju prilikom reklamiranja, te da se upravo njima i rukovode, tako da usklađuju na najbolji mogući način sadržinu svih pomenutih materijala sa ciljanim jezikom, a kako bi izvornim govornicima bugarskog jezika omogućili da lako razumeju šta se na taj način reklamira.

U okviru usluge redakture se primenjuju pravila korekture i lekture, a svakako su one dostupne u mnogobrojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Da ne bi bilo zabune, napomenućemo da lektori i korektori svoje usluge pružaju samo onim klijentima, koji poseduju urađen prevod u ovoj varijanti jezika, a za ma koju vrstu materijala, ali u kojima ima određenih grešaka. Upravo njih će ovi stručnjaci i ispraviti, te će se potruditi da bilo koji sadržaj usklade kako sa pravilima bugarskog jezika, tako i sa originalnim materijalima.

A na osnovu zahteva pojedinaca će prevodioci i sudski tumači obraditi i tekstove, nevezano za to da li su takozvani popularni ili stručni, s tim da njihova tematika može na apsolutno svaku granu društvenih ili prirodnih naučnih disciplina da se odnosi. Uz to što će izraditi direktan prevod političkih, ekonomskih i pravnih tekstova sa pakistanskog ne bugarski jezik, pomenuti stručnjaci će obraditi i tekstove iz oblasti bankarstva i finansija, ali i menadžmenta, marketinga i komunikologije, odnosno sociologije, građevinske industrije i psihologije, te informacionih tehnologija, turizma i obrazovanja. Pored pomenutih, oni će prevesti i tekstove čija se osnovna tema vezuje za oblasti informacionih tehnologija, potom farmacije i nauke, ali i medicine i svih drugih naučnih disciplina koje nisu navedene, a tiču se bilo prirodnih nauka, bilo društvenih.

Zainteresovanima je u okviru svake poslovnice navedene institucije ponuđena mogućnost da zaduže stručnjake, čija specijalnost je kako prevođenje uz pomoć šapata sa pakistanskog na bugarski jezik, tako isto i primena usluge simultanog, odnosno konsekutivnog prevoda u konkretnoj kombinaciji jezika. Međutim, da bi prevodilac i sudski tumač zaista ispunili očekivanja i organizatora nekog događaja i osoba, koje će mu prisustvovati, klijent bi trebalo da ih obavesti o svim relevantnim detaljima. Prvenstveno mislimo pod tim na dostavljanje podataka o trajanju same manifestacije i o definisanom broju učesnika, ali i o najvažnijim osobenostima prostora, u kome će ona biti održana. Izuzev usluge usmenog prevoda, navedena institucija nudi i po pristupačnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje