Prevod sa pakistanskog na bosanski jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na bosanski jezik

Za online prevod sa pakistanskog na bosanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa pakistanskog na bosanski jezik

Možda samo na prvi pogled pomalo neuobičajena kombinacija jezika, ali svakako postoje pojedinci kojima su potrebni direktni prevodi sa pakistanskog jezika na bosanski, a ta usluga je dostupna na više od 20 lokacija u Srbiji.

Stalni članovi tima svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford su prevodioci i sudski tumači, čija specijalnost je kako obrada mnogi sadržaja u ovoj kombinaciji jezika pisanim putem, tako i usluga.

Bitno je napomenuti da ovi stručnjaci podjednako profesionalno mogu da obrade i sve vrste marketinških materijala (vizit kartice, katalozi, plakati, PR tekstovi, brošure, reklamni flajeri i ostali sadržaji kroz koje se reklamiraju usluge, proizvodi ili firme, odnosno prezentuju događaji), a na zahtev klijenata će oni izvršiti i direktan prevod knjiga sa pakistanskog jezika na bosanski. Osim književnih dela iz domena proze, odnosno onih koja su svrstana u poetska, sudski tumači i prevodioci će u toj kombinaciji jezika prevesti profesionalno i sve udžbenike, a bez obzira koliko bili obimni, te kojom temom da se oni bave.Prevođenje sa pakistanskog na bosanski
Prevođenje sa bosanskog na pakistanski

Ukoliko to bude bilo potrebno, pomenuti stručnjaci će obraditi i novinske članke, ali i sadržinu kako ilustrovanih časopisa, tako isto i dečijih i stručnih.

Prema iznetim zahtevima, oni mogu da profesionalno prevedu i bilo koji audio ili video sadržaj, počev od televizijskih ili radijskih emisija (dečije, obrazovne, informativne, zabavne i druge), preko reklamnih poruka i serija, pa do svih vrsta filmova (crtani, dokumentarni, igrani i animirani ). Želeći da svakome, ko zahteva prevod pomenutih sadržaja u toj varijanti jezika omogući kompletnu uslugu na jednom mestu, ova institucija nudi i sinhronizaciju svih tih materijala, a po želji klijent se može odlučiti i za uslugu titlovanja, koja je isto dostupna u svakom predstavništvu.

Takođe, lektori su u ovoj instituciji zaposleni, kao i profesionalni korektori, a oni ostvaruju zahteve klijenata vezano za uslugu redakture. Da pojasnimo, ako je neko od pojedinca ili neke druge institucije zahtevao prevod u ovoj varijanti jezika i dobio ga, ali on nije izvršen profesionalno, tada će biti neophodno da angažuje navedene stručnjake, koji će prema pravilima lekture, odnosno korekture sve postojeće greške u takvim sadržajima ispraviti i uskladiti ih sa originalima, odnosno sa bosanskim jezikom i njegovim pravilima.Uz uslugu koja se odnosi na obradu web materijala, klijentima će biti omogućena i ona, koja se odnosi na njihovo optimizovanje. Svakako mogu da budu izvršeni direktni prevodi internet prodavnica i web kataloga sa pakistanskog jezika na bosanski, ali i programa, odnosno aplikacija, te naravno web sajtova i ostalih sadržaja tog tipa, a onda će prevodilac i sudski tumač primeniti alate poznate kao SEO (Search Engine Optimisation). Osnovna svrha takvog postupka obrade jeste da svi pomenuti, ali i mnogi drugi onlajn sadržaji u skladu sa zahtevima pregledača budu prevedeni, a kako bi njihovo mesto u polju pretrage bilo mnogo bolje nego ranije.

Na osnovu iznetih zahteva, te u skladu sa karakteristikama manifestacije, u okviru koje će učešće uzeti govornici oba pomenuta jezika, ovi stručnjaci mogu da izvrše i usmeni prevod. Preciznije govoreći, moraće da analiziraju podatke o samom događaju, a da bi odlučili hoće li primeniti simultano, konsekutivno ili prevođenje uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika. Predmet analize će biti kako podaci o predviđenom trajanju događaja, tako isto i o broju osoba koje bi trebalo da budu prisutne i svakako o samom prostoru. Inače se u okviru ove institucije, onim klijentima za čiju manifestaciju je odabrana ta vrsta usmenog prevoda, nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Na mejl bi trebalo sve sadržaje ovog tipa klijent da dostavi, a nakon što sudski tumač i prevodilac, odnosno ostali zaposleni u konkretnoj poslovnici ove institucije njihovu obradu budu završili, klijent će ih isto elektronski preuzeti, ako to želi. Budući da postoje i druge opcije, to bi trebalo zainteresovani pojedinci da se o njima dodatno raspitaju u najbližoj poslovnici konkretne institucije.

Podrazumeva se da je u usluge, a za koje su navedeni stručnjaci specijalizovani svrstano i direktno prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na bosanski. Posebno je važno da vlasnici dokumenata znaju da ih kompletna obrada očekuje u ovoj instituciji, zato što će nakon izvršenog prevoda, ovlašćeni sudski tumač pristupiti postupku overavanja prevoda.

Konkretan princip obrade je u potpunosti predviđen aktuelnim zakonom, te podrazumeva da će ovaj stručnjak prvo izvršiti upoređivanje originalnog dokumenta sa prevedenim, jer njegov pečat služi kako bi zvanično bila izneta potvrda da se radi o sadržajima koji su verni originalu.

Shodno pravilima, klijent koji je zainteresovan za prevod bilo kog pojedinačnog dokumenta ili, pak celokupne dokumentacije bi trebalo upravo njemu, a na uvid da pošalje ili donese originalna dokumenta. A to može da učini ili preko kurirske službe ili ličnim dostavljanjem u konkretnu poslovnicu, a na raspolaganju mu je mogućnost i da originalna dokumenta pošalje preporučeno i to putem "Pošte Srbije".

Sa druge strane, preuzimanje može da izvrši lično, s tim što mu prevedena i overena dokumenta bilo koje vrste mogu biti poslata i na adresu, koju bude naveo. Ali u tom slučaju će uslugu dostave naplatiti kurirska služba po sopstvenom cenovniku, jer ona nije uračunata u cenu prevoda, odnosno overe bilo kog dokumenta.

Uz to što će kompletno da obrade bilo koju vrstu saglasnosti, izjave ili potvrde, odnosno uverenja, to jest sva dokumenta koja pojedinci treba da predaju nekoj nadležnoj službi, prevodioci i sudski tumači će prevesti, pa overiti i sadržinu kako građevinske, medicinske i poslovne dokumentacije, tako isto i tehničke, ali i dokumentacije za tendere.

Po zahtevu će biti izvršen i direktan prevod ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na bosanski, a podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu shodno pravilima i zahtevima obraditi i dokumenta, ali i sve ostale materijale koji se tiču bilo oblasti nauke ili obrazovanja, kao i pravna akta. Uopšteno govoreći, oni mogu da prevedu i overe svaki dokument, a pod uslovom da klijent u potpunosti ispoštuje pravilo vezano za dostavu originala na uvid.

Budući da vlasnici dokumenata, možda nisu upoznati sa činjenicom da se za određene sadržaje mora izvršiti i takozvana nadovera, a da taj postupak nije dostupan u ovoj instituciji, to napominjemo da bi oni trebalo informacije o njemu da zatraže u institucijama, u čijoj nadležnosti se nalazi. Da ne bude zabune, pod pojmom nadovera se smatra proces stavljanja pečata, koji je dobro poznat kao Haški, a još poznatiji kao Apostille. Odmah moramo naglasiti da ta vrsta overe nije obavezna za baš svaki dokument, koji se u datoj kombinaciji prevodi, a informacije o tome su na raspolaganju vlasnicima dokumenata u odeljenjima osnovnih sudova naše zemlje. Kada bude kontaktirao zaposlene te institucije, on bi trebalo da sazna i po kom principu se za njegova dokumenta overa Haškim pečatom mora izvršiti. Naime, radi se o tome da je zakonom određeno da li se pomenuti pečat stavlja na samom početku, odnosno pre nego što prevodilac i sudski tumač počnu sa svojim poslom, ili će takozvani Apostille pečat na dokument biti stavljen nakon što se završi njegovo prevođenje sa pakistanskog jezika na bosanski, odnosno nakon što pomenuti stručnjak bude stavio svoj pečat i overi ga na taj način.

Prevod online kataloga sa pakistanskog na bosanski jezik

Celokupnu sadržinu svih kataloga, koji su dostupni na internetu će prevodilac i sudski tumač u konkretnoj varijanti jezika profesionalno da obrade, a shodno zahtevima klijenata. U ponudi su i direktni prevodi online prodavnica sa pakistanskog jezika na bosanski, ali i aplikacija bilo koje vrste, potom veb sajtova i programa, kao i svih ostalih sadržaja koji su vezani ili za računare na određeni način ili za internet. Navedeni stručnjaci su upućeni i u postupak optimizovanja svih web sadržaja, tako da njihovoj obradi primarno pristupaju profesionalno, to jest implementiraju takozvane alate SEO (Search Engine Optimisation). Izuzetno je značajno što će oni klijentima omogućiti da ne dobiju samo prevedene onlajn materijale, već i optimizovane, to jest usklađene sa pravilima pretrage. Na taj način će korisnici interneta, a koji budu ukucavali u pretraživač tačno određenu reč, odnosno izraz dolaziti lako do konkretnih sadržaja, što će imati uticaja i na poboljšanje poslovanja kompanije ili pojedinca, koji je njihov vlasnik.

Na osnovu iznetih zahteva, korektori i lektori, a koji su u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford isto zaposleni će da izvrše stručnu redakturu i to za svaki sadržaj, za koji to bude bilo potrebno. Moramo naglasiti da se i korektura i lektura bilo koje vrste materijala mora isključivo onda izvršiti, kada njihov prevod u datoj varijanti jezika nije usklađen kako sa originalnim sadržajima, tako isto i sa pravilima samog prevođenja. Naravno da se navedene usluge primenjuju samo na onim materijalima, koje je vlasnik već dao negde na prevod, ali osobe koje su tu uslugu izvršile, svakako nisu to učinile profesionalno.

Podrazumeva se da zaposleni ove institucije mogu da izvrše i prevođenje tekstova sa pakistanskog jezika na bosanski, a nevezano za to da li su u pitanju stručni materijali, to jest naučni ili oni koji su većem broju čitalaca namenjeni i smatraju se popularnim. Uz to što će sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da obrade tekstove, čija tema se odnosi na oblasti nauke, farmacije i obrazovanja, odnosno medicine, komunikologije i građevinske industrije, te menadžmenta i ekologije i zaštite životne sredine, oni će prevesti i tekstove koji se bave tematikom iz oblasti filozofije, marketinga i finansija, te sociologije, informacionih tehnologija i politike, ali i ekonomije, sociologije i prava, kao i psihologije i svih ostalih nepomenutih naučnih disciplina, a koje se mogu ticati i društvenih i prirodnih.

S obzirom na to da svako predstavništvo ove institucije, pored već pomenutih stručnjaka, zapošljava i one, koji su specijalizovani za pružanje usluga sinhronizacije i titlovanja, to svi oni pojedinci, kojima su potrebni direktni prevodi audio i video materijala sa pakistanskog jezika na bosanski, praktično rečeno na jednom mestu dobiju njihovu kompletnu obradu. Podrazumeva se da će osim informativnih, dečijih i obrazovnih, odnosno zabavnih, kako televizijskih i radijskih emisija, prevodioci i sudski tumači u pomenutoj varijanti jezika da profesionalno obrade i reklamne poruke, te animirane i dokumentarne filmove, odnosno crtane i igrane, kao i serije i ostale sadržaje koji mogu, po završetku obrade da budu emitovani kako na internetu i televiziji, odnosno radiju, tako isto prikazivani i u bioskopima.

Prevodi udžbenika sa pakistanskog jezika na bosanski

Nikakav problem neće predstavljati zaposlenima u konkretnoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, ukoliko su udžbenici nešto obimniji ili kompleksniji, zato što sudski tumač i prevodilac imaju dovoljno i znanja i iskustva, te mogu da obrade sve vrste udžbenika.

Isto tako su oni specijalizovani i za direktno prevođenje romana sa pakistanskog na bosanski jezik, s tim što će, naravno da prevedu u toj varijanti jezika i sva ostala kako prozna književna dela, tako isto i poetska. A sem toga, oni mogu po zahtevu da obrade i članke iz novina, kao i sadržinu bilo stručnih ili ilustrovanih, bilo dečijih, te svih ostalih časopisa.

Takođe, svi zainteresovani klijenti moraju biti svesni činjenice da ovi stručnjaci mogu primeniti pravila sve tri vrste usmenog prevoda, a svakako se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u ponudi pomenute institucije nalazi.

Naglašavamo da prevodioci i sudski tumači mogu da primene pravila, koja podrazumeva kako simultani, tako i konsekutivni prevod sa pakistanskog jezika na bosanski, te klijentima omogućuju i izvršenje one usluge, koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata u konkretnoj varijanti jazika. Inače se na osnovu podataka o manifestaciji i donosi odluka koja od svih tih usluga bi trebalo da bude primenjena, a najvažnije je da zainteresovani pojedinac, sve podatke o njenoj organizaciji na vreme dostavi u izabranu poslovnicu. Na prvom mestu je bitno da zaposlene u konkretnom predstavništvu ove institucije on informiše o tome koliko bi dana, odnosno sati trebalo da traje događaj, a potom i o tome na kojoj lokaciji je planirano da bude održan i svakako da ih obavesti o tačnom broju osoba, koje će tom prilikom uzeti učešće.

Bilo koja vrsta sadržaja iz oblasti marketinga može, takođe po zahtevu pojedinaca da bude obrađena profesionalno u ovoj varijanti jezika. Svakako moramo naglasiti da prevodilac i sudski tumač imaju dovoljno iskustva u prevođenju takvih sadržaja. A u zvaničnoj ponudi pomenute specijalizovane institucije su, pored ostalih i direktni prevodi reklamnih letaka i flajera sa pakistanskog na bosanski jezik, ali i PR tekstova, te vizit kartica i kataloga, odnosno brošura i plakata, kao i mnogih drugih materijala, koji su namenjeni kako prezentovanju određenog događaja, tako isto i reklamiranju neke firme, odnosno konkretnog proizvoda ili usluge.

Prevođenje lekarskih nalaza sa pakistanskog na bosanski jezik

Što se tiče obrade lekarskih nalaza u ovoj varijanti jezika, zainteresovani za tu uslugu moraju znati da prevodilac i sudski tumač maksimalno poštuju odredbe važećeg zakona, tako da vrše i direktan prevod medicinske dokumentacije sa pakistanskog jezika na bosanski i overu, a za koju su im data propisana ovlašćenja.

Moramo napomenuti da će sudski tumač svoj pečat na prethodno preveden i pomenuti dokument i bilo koji drugi, staviti isključivo nakon što se lično uveri da je njegova sadržina potpuno ista kao i u originalnom dokumentu. A da bi on to mogao pravilno da učini, vlasnik tih sadržaja će morati originale na uvid njemu ili da donese lično ili da na jedan od dostupnih načina pošalje.

Opšta je preporuka za svakog klijenta, koji u navedenoj jezičkoj kombinaciji želi da dobije preveden, odnosno propisno overen dokument, da prvo kontaktira Osnovni sud u svom gradu, te da zatraži sve relevantne informacije o takozvanoj nadoveri, odnosno o postupku stavljanja Apostille, to jest takozvanog Haškog pečata na ta dokumenta.

Naravno da u medicinsku dokumentaciju spadaju i lekarski nalazi, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te celokupna dokumentacija o medicinskim proizvodima, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i mnoga druga dokumenta koja ovog puta nismo pomenuli, tako da će pomenuti stručnjaci sve njih propisno da obrade, a ako se to od njih bude zahtevalo.

Na osnovu iznetih zahteva će sudski tumač i prevodilac da oprevedu i overe apsolutno sva ona dokumenta, koje će njihovi vlasnici posle toga moći da podnesu određenoj nadležnoj službi. Ne samo da će biti izrađeni direktni prevodi potvrda o slobodnom bračnom stanju sa pakistanskog jezika na bosanski, odnosno saglasnosti za zastupanje i potvrda o visini primanja, te uverenja o neosuđivanosti, već će pomenuti stručnjaci kompletno obraditi i potvrde o stalnom zaposlenju, kao i uverenja o nekažnjavanju, odnosno potvrde o stanju računa u banci, to jest bilo koju drugu vrstu kako uverenja, saglasnosti i izjava, isto tako i potvrda.

Sva ona dokumenta koja se smatraju ličnim će, onda kada to pojedinac zahteva, članovi tima konkretnog predstavništva ove institucije da prevedu u pomenutoj varijanti jezika i overe u skladu sa pravilima (saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, pasoš,  izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, vozačka dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih i mnoga druga), te će sudski tumači i prevodioci svakako obraditi i kompletnu sadržinu poslovne dokumentacije (poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, fakture, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i apsolutno svaki drugi dokument, koji se na određeni način poslovanja kako pravnih lica, tako isto i preduzetnika tiče).

A u slučaju da to bude bilo izneto kao zvaničan zahtev, navedeni stručnjaci vrše i direktan prevod pravnih akata sa pakistanskog jezika na bosanski, to jest obrađuju sva ona dokumenta, koja su najpre za oblast prava, ali i sudstva vezana. Prvenstveno mislimo na punomoćje za zastupanje, sudske žalbe i licence, te sudska rešenja i tužbe, kao i na tekovine Evropske Unije, odnosno na sudske odluke, ali i na sve vrste sudskih presuda, ugovore i na sva ostala dokumenta, a koja se vezuju za oblast ili prava ili sudstva.

Podrazumeva se, isto tako da će profesionalni prevodilac i sudski tumač u ovoj varijanti jezika da prvo prevedu, a onda i overe sva ona dokumenta, to jest bilo koju drugu vrstu materijala, a koji se primarno odnose kako na nauku (naučni radovi, naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja i mnoga druga), tako isto i na oblast obrazovanja (prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima i svi ostali sadržaji koji se tiču primarno oblastiobrazovanja).

Valjalo bi reći i to da, onda kada to pojedinci zahtevaju, svakako mogu da budu izvršeni i profesionalni prevodi građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije sa pakistanskog jezika na bosanski. A tom prilikom će zaposleni u ovoj instituciji kompletno da obrade, odnosno da prevedu i overe kako laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, tako isto i deklaracije proizvoda, ali i uputstvo za rukovanje, to jest vaki onaj dokument koji je uvršten prema pravilima u jednu od pomenutih tipova dokumentacija.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje