Prevod sa pakistanskog na slovenački jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na slovenački jezik

Za online prevod sa pakistanskog na slovenački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa pakistanskog na slovenački jezik

Profesionalan prevod u konkretnoj kombinaciji jezika je na raspolaganju apsolutno svakom zainteresovanom i to na brojnim lokacijama širom zemlje, uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford posluje kako u Beogradu, Nišu i Novom sadu, tako isto i u Jagodini, Kragujevcu i Subotici, ali i u Mladenovcu, Kraljevu i Valjevu, te u ostalim kako većim, tako i u manjim gradovima na teritoriji Republike Srbije.

A u svakoj poslovnici te institucije su zaposleni sudski tumači i prevodioci, koji su pored ostalog specijalizovani za direktno prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na slovenački. Navedena usluga uključuje i overu pečatom sudskog tumača, a koja se vrši u skladu sa propisanim pravilima.

Podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade kako sve vrste pravnih akata, odnosno dokumenta vezana za obrazovanje ili nauku, tako isto i lična, ali i ona dokumenta koja moraju biti podneta nadležnim institucijama naše zemlje, to jest sve tipove što izjava, što potvrda i saglasnosti, odnosno uverenja.Prevođenje sa pakistanskog na slovenački
Prevođenje sa slovenačkog na pakistanski

Takođe oni mogu prvo prevesti u toj jezičkoj kombinaciji, a onda izvršiti i stručnu overu za sadržinu tehničke dokumentacije, odnosno za sva dokumenta koja ulaze u sastav tenderske, ali i poslovne, kao i medicinske i građevinske dokumentacije, to jest svaki dokument koji pojedinac bude na tačno definisani način dostavio.

Upoređivanje originala i prevoda je obavezno pre postupka overe, te je stoga bitno da vlasnik ili pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe originale ili da ih lično u odabrano predstavništvo ove institucije donese.

Navedeni postupak dostavljanja je vezan samo za prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na slovenački, a za sve ostale sadržaje važi nepisano pravilo da ih klijent i dostavlja i preuzima po završetku obrade elektronskim putem. U slučaju da neko ne može na taj način da dostavi, odnosno preuzme ostale sadržaje, on to može da učini na drugačiji način, a sve potrebne podatke o ostalim principima će dobiti prilikom kontakta sa zaposlenima u jednoj od poslovnica.

Osim mogućnosti da lično preuzme kompletno obrađena dokumenta, klijent se može opredeliti i za varijantu njihove dostave preko kurirske službe. Konkretna usluga podleže dodatnom naplaćivanju, a isključivo kompanija koja vrši dostavu definiše cenu, te klijent ima obavezu kuriru i da plati propisanu nadoknadu.

Svakako će sudski tumači i prevodioci izvršiti u ovoj varijanti jezika i hitan prevod za bilo koji dokument, što znači da će ga obraditi u izuzetno kratkom vremenskom periodu. Podrazumeva se da vlasnik dokumenata tada mora poslati ili doneti na propisani način originale na uvid, ali to može učiniti naknadno, a prethodno će na mejl poslati skenirane sadržaje, kako bi pomenuti stručnjaci sa njihovom obradom počeli u što kraćem roku.

Istakli bismo i to da nad overa, a koja nije obavezna za apsolutno svaki dokument koji se prevodi u konkretnoj jezičkoj varijanti, ne može biti izvršena u okviru ove institucije, a iz prostog razloga što neophodna ovlašćenja njeni zaposleni nemaju. Svakako će imati uticaja podaci o tome da li Apostille, to jest takozvani Haški pečat treba da bude stavljen na određeni dokument, pa je zato neophodno da se svaki pojedinac o tome raspita. Konkretne informacije može da dobije u osnovnim sudovima Republike Srbije, a u okviru kojih se nalaze posebna odeljenja isključivo specijalizovana za vršenje overe Haškim pečatom. Ne samo da će klijent tada pitati da li je Apostille obavezujući za njegova dokumenta, nego će morati i da dobije precizne podatke o načinu overe njime, zato što je tačno definisano da li se na određene sadržaje ta vrsta pečata stavlja posle ili pre obrade od strane zaposlenih u ovoj instituciji.

Svako ko za tim ima potrebu, može pomenute stručnjake da angažuje i zarad izvršenja usluge, koja uključuje prevođenje uz pomoć šapata sa pakistanskog jezika na slovenački, odnosno uslugu simultanog ili konsekutivnog prevoda, uzevši u obzir da su prevodilac i sudski tumač za svaku od njih specijalizovani. Takođe će im biti na raspolaganju i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a od njih se očekuje da blagovremeno informišu zaposlene o načinu organizacije konkretne manifestacije, u smislu da im dostave podatke kako od tačnom trajanju, odnosno o broju osoba koje bi trebalo da budu učesnici, tako isto i o samom prostoru u kome će taj događaj da bude održan, to jest o njegovim karakteristikama.

Sve vrste marketinških materijala će, takođe biti obrađene po zahtevu klijenata, a to se odnosi kako na reklamne flajere, vizit kartice i PR tekstove, tako i na letke, brošure i plakate, odnosno na sve vrste kataloga, ali i na bilo koju nepomenutu vrstu sadržaja koja služi za reklamiranje.

Isto tako zainteresovani mogu u svakom predstavništvu ove institucije da angažuju zaposlene, kako bi dobili profesionalno obrađene članke iz novina, odnosno ilustrovane, kao i dečije i stručne časopise. A podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač obraditi i romane, zatim poetska književna dela, ali i beletristiku i sva ostala dela iz domena proze, te udžbenike.

Na raspolaganju su pojedincima i direktni prevodi web sajtova sa pakistanskog jezika na slovenački, a kojom prilikom će ovi stručnjaci da izvrše i njihovu stručnu optimizaciju. Ustvari se radi o tome da će se oni rukovoditi primarno pravilima SEO (Search Engine Optimisation), te da će na taj način u potpunosti pravilno uskladiti konkretni sajt sa zahtevima koji važe u okviru pretraživača. Upravo zato i napominjemo da će uz pomoć optimizovanja, sajtovi koji su prevedeni u toj jezičkoj kombinaciji, ali i onlajn prodavnice, kao i katalozi koji su vidljivi na internetu, te mnogi drugi materijali tog tipa, biti uvršteni na prvu stranu rezultata pretrage za definisane ključne reči. A takođe će, ako se to od njih zahteva, sudski tumač i prevodilac profesionalno prevesti i softvere, što znači da će na zahtev obraditi i aplikacije svih vrsta, kao i programe.

Stručne tekstualne materijale, a čija tema se bavi bilo kojom društvenom ili prirodnom naučnom disciplinom će oni, shodno zahtevima prevesti u ovoj varijanti jezika, a podrazumeva se da će klijentima omogućiti i obradu popularnih tekstova ma koje tematike.

Budući da svaka poslovnica konkretne institucije zapošljava i one stručnjake, koji već dugo godina vrše titlovanje različitih sadržaja, ali i one čija specijalnost je sinhronizacija, to znači da svaki klijent kome je potrebno direktno prevođenje audio i video materijala sa pakistanskog jezika na slovenački, praktično na jednom mestu dobija njihovu kompletnu obradu. Naravno da će prvo pomenuti stručnjaci prevesti emisije različite sadržine, poput obrazovnih, zabavnih ili informativnih, ali i reklamne poruke, te dokumentarne i crtane filmove, kao i serije, odnosno animirane i igrane filmove, ali i ostale sadržaje koji treba na određenom mediju da budu prezentovani ili u bioskopu, a nakon toga bi trebalo svaki klijent pojedinačno da odluči koja od ponuđenih dodatnih usluga njemu najviše odgovara.

Prevođenje tekstova sa pakistanskog na slovenački jezik

Izuzev popularnih tekstualnih materijala, na osnovu zahteva zainteresovanih klijenata će biti izvršeni i direktni prevodi naučnih tekstova sa pakistanskog jezika na slovenački, a njihova tematika se može ticati različitih disciplina. Pored tekstova koji obrađuju temu iz oblasti građevinske industrije, ekonomije i komunikologije, te farmacije, informacionih tehnologija i marketinga, sudski tumači i prevodioci će obraditi i filozofske tekstove, odnosno političke, turističke i pravne, kao i one koji su vezani za oblasti medicine, menadžmenta i sociologije, odnosno psihologije, ali i informacionih tehnologija i obrazovanja, kao i svih ostalih naučnih disciplina.

Biće omogućeno svakom klijentu da zaposlene Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaduži i za usmeni prevod sa pakistanskog jezika na slovenački. Zahvaljujući tome što sudski tumači i prevodioci poznaju pravila prevoda uz pomoć šapata u konkretnoj jezičkoj varijanti, odnosno simultanog i konsekutivnog, podrazumeva se da će bilo koja vrsta manifestacije biti održana bez ikakvih smetnji. Naime, ovi stručnjaci će se nakon dobijenih informacija o samom događaju opredeliti za onaj tip usmenog prevoda, koji će na zahteve kako učesnika manifestacije, tako i organizatora, na najbolji način odgovoriti. Zato i jeste važno da zainteresovani klijent dostavi podatke o trajanju događaja, odnosno o tačnoj lokaciji na kojoj je planirano da on bude održan, ali i o broju osoba koje će tom prilikom učestvovati. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će u zvaničnu ponudu biti uneto, u slučaju da zaposleni u konkretnoj poslovnici procene na osnovu dostavljenih informacija da će simultani prevod u toj jezičkoj varijanti odgovoriti propisno na zahteve određene manifestacije.

Trebalo bi reći i to da profesionalni prevodilac i sudski tumač znaju na koji način da pravilno implementiraju takozvane alate SEO (Search Engine Optimisation), a što je izuzetno značajno kada se vrši direktno prevođenje online materijala za pakistanskog jezika na slovenački. Radi se o tome da će sudski tumač i prevodilac kompletno obraditi kako internet kataloge, odnosno web sajtove, tako i onlajn prodavnice, ali i bilo koju drugu vrstu materijala koja je na internetu vidljiva, to jest koja je vezana za kompjutere. Izuzev njih, prevešće i softver, odnosno svaku aplikaciju ili program, a koji klijent bude propisno na obradu dostavio.

Prevod građevinskih projekata sa pakistanskog jezika na slovenački

Da bi zainteresovano lice moglo da bez ikakvih poteškoća koristi građevinske projekte, prevedene u toj jezičkoj kombinaciji, biće neophodno da prevodioci i sudski tumači izvrše njihovu kompletnu obradu.

Ustvari to znači da će oni izvršiti direktno prevođenje dokumenata sa pakistanskog na slovenački jezik, a posle toga će overiti prevedene sadržaje.

U skladu sa zakonom će biti izvršena overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača, a zato se i zahteva od apsolutno svakog klijenta originalna dokumenta njemu na uvid i da dostavi.

Poželjno je i da se, neposredno pre toga, vlasnik konkretnih dokumenata u institucijama, u čijoj nadležnosti je nadovera, o tom postupku detaljno raspita. Mislimo prvenstveno pod tim na onaj postupak, koji uključuje stavljanje Haškog pečata na određena dokumenta, to jest onoga koji je daleko poznatiji kao Apostille. Ovo smo istakli samo zato što članovi tima poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford nemaju propisane dozvole i ovlašćenja za izvršenje propisane nadovere.

A izuzev građevinske dokumentacije, sudski tumač i prevodilac mogu kompletno da obrade i sadržinu tehničke, odnosno dokumentacije za tendere, tako da će klijentima biti obezbeđen direktan prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa pakistanskog na slovenački jezik, ali i propisna obrada uputstava za rukovanje, te deklaracija proizvoda i svih ostalih dokumenata, koja ulaze u sastav pomenutih vrsta dokumentacija.

Pored potvrda i saglasnosti, članovi tima konkretne poslovnice ove institucije će propisno obraditi i sve vrste izjava, odnosno uverenja, to jest ona dokumenta koja bi nadležnim institucijama trebalo u određenoj situaciji da budu predata (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i druga dokumenta iz te grupe).

Na zahtev klijenata će pomenuti stručnjaci da prevedu, odnosno overe i svaki lični dokument. Pored lične karte, pasoša i uverenja o državljanstvu, biće izrađeni i direktni prevodi umrlice, krštenice i venčanog lista sa pakistanskog na slovenački jezik, što znači da će ovi stručnjaci kompletno obraditi kako izvod iz matične knjige umrlih, tako i rođenih i venčanih. Uz to će oni da prevedu, a onda i da overe saobraćajnu dozvolu, ali i radnu i vozačku, te potvrdu o prebivalištu i dozvolu za boravak, kao i svaki drugi lični dokument, koji ovom prilikom nije pomenut.

Sadržinu poslovne dokumentacije će, na zahtev klijenata sudski tumači i prevodioci propisno da obrade (rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, fakture, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, poslovne odluke, revizorski izveštaji i svaki drugi dokument, koji se poslovanja kako pravnog lica, tako i preduzetnika tiče), a biće izvršeno i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa pakistanskog na slovenački jezik (specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i ostala dokumenta iz te grupe).

U skladu sa potrebama zainteresovanih lica, stručnjaci ove institucije mogu da obrade kompletno kako naučne patente, tako isto i diplomske, odnosno naučne radove, ali i uverenje o položenim ispitima, rezultate naučnih istraživanja i prepis ocena, odnosno potvrdu o redovnom školovanju, te seminarske radove, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potom diplomu i dodatak diplomi, nastavne planove i programe fakulteta, to jest apsolutno bilo koju vrstu sadržaja koja se tiče i nauke i obrazovanja.

Biće pružena i ona usluga, koja podrazumeva direktan prevod sudskih tužbi i žalbi sa pakistanskog na slovenački jezik, a svakako će prevodioci i sudski tumači obraditi i presude o razvodu braka, ali i svaku drugu sudsku presudu, odnosno odluku i rešenje, kao i tekovine Evropske Unije, sertifikate i licence, te ugovore i mnoga druga pravna akta.

Prevodi igranih filmova sa pakistanskog jezika na slovenački

Pored toga što će zainteresovani pojedinac imati mogućnost da dobije prevod filmova sa pakistanskog na slovenački jezik, a u kom slučaju će sudski tumači i prevodioci da obrade i igrane i animirane filmove, ali i crtane i dokumentarne, on će moći da izabere i jednu od ponuđenih dodatnih usluga. Naime, svako predstavništvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford zapošljava i profesionalce, koji će izvršiti sinhronizaciju kako filmova, tako i reklamnih poruka i serija, ali i titlovanje zabavnih emisija, potom obrazovnih i dečijih, te informativnih, to jest svih video i audio materijala.

Isto tako su u poslovnicama navedene specijalizovane institucije zaposleni kako lektori sa višegodišnjim iskustvom, tako i korektori, a oni će pružiti uslugu redakture svakom klijentu, koji bude imao potrebu za tim. Moramo naglasiti da se konkretna usluga, a koja obuhvata i korekturu i lekturu, vrši u slučaju kada postoje urađeni prevodi sadržaja, bez obzira da li su u pitanju tekstovi, knjige ili dokumenta, u kojima ima grešaka. Naime, događa se da pojedinci urade prevod tih materijala, ali ne ispoštuju pravila ni ciljanog jezika ni originale, pa tada ovi stručnjaci vrše ispravke i maksimalno ih prilagođavaju originalima.

Kome god bude bilo potrebno će biti omogućeno i direktno prevođenje udžbenika sa pakistanskog na slovenački jezik, te se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da obrade i književna dela poezije, odnosno beletristiku, kao i romane i svako drugo prozno delo književnosti.

Materijali koji služe za reklamiranje usluga, odnosno proizvoda, ali i za prezentovanje određenih firmi i događaja će prevodioci i sudski tumači u pomenutoj kombinaciji varijanti jezika da stručno prevedu. Uz to što će, shodno zahtevima pojedinaca biti obrađeni katalozi, PR tekstovi i reklamne flajeri, biće izvršeni i direktni prevodi kataloga i reklamnih letaka sa pakistanskog na slovenački jezik, ali i vizit kartica i plakata, to jest svih marketinških materijala. Uz poštovanje pravila reklamiranja će ovi stručnjaci da izvrše njihovu obradu, a najvažnije je da će poruku, koju oni nose i koja je izvornim govornicima slovenačkog jezika namenjena, oni profesionalno oblikovati i time ostvariti glavni cilj, koji prevođenje ovakvih sadržaja ima.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje