Prevod sa pakistanskog na makedonski jezik

Prevodi sa pakistanskog na makedonski jezik

U želji da apsolutno svakom pojedincu, kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa pakistanskog jezika na makedonski, omogući njihovu kompletnu obradu, Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava stručnjake specijalizovane ne samo za prevod u toj varijanti jezika, nego i za uslugu overe urađenog prevoda.

Navedenim postupkom se vlasniku bilo kog ličnog dokumenta, odnosno nekog pravnog akta omogućuje da u optimalnom roku dobije kompletno obrađen dokument, a koji je sa zakonskog, odnosno pravnog stanovišta validan u potpunosti.

Isto tako će po zahtevu klijenata prevodioci i sudski tumači da kompletno obrade i sadržinu različitih vrsta dokumentacija (građevinska, poslovna, medicinska, tehnička i mnoge druge ), ali i sva ona dokumenta koja klijenti kasnije, u skladu sa zahtevima treba da predaju nadležnim institucijama (sve vrste uverenja, izjava, saglasnosti i potvrda).Prevođenje sa pakistanskog na makedonski
Prevođenje sa makedonskog na pakistanski

Moramo napomenuti i to da se u svakoj poslovnici navedene institucije može izvršiti i direktno prevođenje dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke sa pakistanskog jezika na makedonski, s tim što ovi stručnjaci mogu obraditi i naučne, seminarske i diplomski radove, ali i sve ostale materijale koji se odnose na konkretne oblasti.

Overa pečatom sudskog tumača može da bude izvršena isključivo nakon što taj stručnjak završi sa upoređivanjem originalnog dokumenta sa njegovim prevodom, te pošto se bude uverio lično da nema nikakve razlike između njih. Ističemo da je usluga redakture na raspolaganju klijentima ove institucije, tako da ukoliko prilikom overe budu utvrđeni određeni propusti, odnosno ako bude bilo potrebno, korektori i lektori će izvršiti sve neophodne ispravke, a nakon čega će pomenuti stručnjak moći da izvrši overu. Svakako je važno naglasiti da se usluge korekture i lekture ne primenjuju samo prilikom obrade dokumenata, već i ukoliko u materijalima bilo koje vrste ima određenih grešaka, a koje bi trebalo na taj način da budu ispravljene.

A sada da se vratimo na obradu dokumenata, te da posebno istaknemo informaciju da sudski tumači i prevodioci moraju imati i originalne sadržaje, a koji se primarno koriste prilikom vršenja overe prevoda.Zato se obavezuje svaki klijent, kome je potreban prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na makedonski da donese originale na uvid, a može ih poslati i preporučenom poštanskom pošiljkom ili uz angažovanje bilo koje službe za dostavu.

Kada je nekome prevod određenog dokumenta ili bilo koje dokumentacije, potreban u posebno kratkom vremenskom periodu, mada moramo naglasiti da su inače rokovi za izradu prevoda bilo kog dokumenta prilično kratki, tada dolazi do određenih izmena u postupku dostavljanja sadržaja na obradu. Radi se o tome, da zaposleni u konkretnom predstavništvu navedene institucije moraju što pre početi sa prevodom zahtevanih dokumenata, a da bi to mogli da učine, klijent bi trebalo te materijale da skenira i pošalje ih na mejl adresu odabrane poslovnice. Da ne bi bilo zabune, njegova je obaveza i u tom slučaju da se pridržava prethodno navedenog pravila, to jest da originalna dokumenta na uvid sudskom tumaču blagovremeno dostavi.

Istakli bismo i to da je postupak preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata specifičan, upravo zato što klijenti na uvid treba da prilože i originale. Najpre im je omogućeno da lično dođu u predstavništvo pomenute institucije i na taj način da izvrše preuzimanje obrađenih sadržaja. Međutim, postoje i ona lica kojima takav princip iz nekog razloga ne odgovara, tako da će njima biti ponuđena opcija da isporuku izvrši kurirska služba, a na adresu koju će upravo oni tom prilikom navesti. Svakako odmah moramo istaći da se usluga dostavljanja kompletno obrađenih dokumenata preko kurirske službe naplaćuje isključivo u skladu sa cenovnikom, koji je u kompaniji dostavljača aktuelan, a sve neophodne informacije će biti na vreme date klijentu.

Izuzetno je značajna informacija o postupku nadovere, a koja se primenjuje isključivo za dokumenta i to ona, za koja tako navodi trenutno važeći zakon. Svakako, prevodilac i sudski tumač, koji su zaposleni u poslovnicama ove institucije ne spadaju među lica, koja su nadležna za stavljanje Apostille (Haški) pečata na dokumenta, što znači da ujedno i nije njihova obaveza zainteresovane klijente o tome da informišu. A uzevši u obzir da postupak nadovere ima značajnog uticaja na obradu nekog dokumenta ili dokumentacije, jer upravo od toga da li se Haški pečat stavlja pre ili nakon obrade sadržaja od strane ovih stručnjaka i zavisi na koji način bi trebalo dokument da bude obrađen, to bi vlasnik konkretnih materijala i valjalo sve te informacije da dobije na vreme. Da ne bude nikakve zabune, moramo reći da ukoliko Apostille pečat treba da bude stavljen na početku postupka obrade, sudski tumači i prevodioci imaju obavezu da izvrše kako prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na makedonski, tako isto i prevod samog pečata, a onda i overu. Druga pomenuta varijanta nadovere se smatra klasičnom, zato što se radi prevod dokumenta u ovoj varijanti jezika, odnosno overa sudskog tumača i tek posle svega toga vlasnih tih sadržaja treba da ih odnese u Osnovni sudski tumač u svom gradu, a u čijoj nadležnosti je overa Apostille pečatom i da zahteva njeno izvršenje.

Ne samo da ovi stručnjaci mogu da prevedu dokumenta, odnosno bilo koju vrstu dokumentacije, već isto tako klijentima omogućuju da dobiju i profesionalno obrađene članke iz novina, zatim tekstove bilo koje tematike, namene, dužine i složenosti, ali i časopise svih vrsta (dečiji, stručni, ilustrovani i drugi), s tim što se podrazumeva da će oni prevesti i apsolutno bilo koje književno delo, kao i udžbenik.

Ako bude bilo potrebno, biće izrađeni i direktni prevodi audio i video materijala sa pakistanskog jezika na makedonski, a bez obzira da li su u pitanju serije, emisije različite namene (obrazovne, zabavne, dečije, informativne i druge) ili reklamne poruke, odnosno filmovi (animirani, igrani, crtani, dokumentarni), te bilo koja druga vrsta materijala ovog tipa. Nisu samo sudski tumači i prevodioci zaposleni u okviru konkretne institucije, već i ona stručna lica, koja mogu ostvariti zahtev klijenata vezano za titlovanje svih navedenih sadržaja, ali i za njihovo sinhronizovanje, tako da će zainteresovani, praktično govoreći dobiti kompletnu obradu svih takvih materijala.

Za bilo koju vrstu manifestacije može da bude izvršeno i usmeno prevođenje sa pakistanskog jezika na makedonski, a navedeni stručnjaci primenjuju pravila kako konsekutivnog i prevoda uz pomoć šapata, tako isto i simultanog. Svakako su klijenti obavezni da ih prethodno informišu o svim detaljima, koji se na organizaciju samog događaja odnose (na kom mestu će biti održan, koliko će ljudi tada biti prisutno, koliko će ukupno celokupna manifestacija dana ili sati trajati), a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će biti ponuđeno zainteresovanima.

Izuzev reklamnih flajera i letaka, odnosno plakata i brošura, prevodioci i sudski tumači u toj kombinaciji jezika mogu profesionalno da obrade i vizit kartice, ali i PR tekstove, te kataloge i sve ostale sadržaje, koji se koriste kada je potrebno prezentovati neku uslugu ili događaj, odnosno proizvod ili rad nekog preduzeća.

Usluga optimizovanja onlajn materijala i to bilo koje vrste će biti dostupna svim onim klijentima, koji budu zahtevali prevod u ovoj varijanti jezika kako za internet prodavnice i programe, tako i za veb sajtove, ali i za aplikacije, odnosno online kataloge i sve ostale sadržaje, koji se mogu videti na internetu, to jest koji se odnose na računare. Ustvari radi o tome da zaposleni konkretne institucije odlično znaju da koriste alate, poznate kao SEO (Search Engine Optimisation), te ih po potrebi i primenjuju, a sa osnovnim ciljem da se online sadržajima, koji se prevode u toj varijanti jezika pruži mogućnost da budu uvršteni među glavne rezultate pretrage.

Samim tim što nije neophodno da originalne sadržaje ovog tipa na uvid pomenutim stručnjacima dostave, kao što je to slučaj kada se vrši prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na makedonski, to se zainteresovanima omogućuje da na vrlo jednostavan način izvrše ne samo njihovu dostavu, nego i da ih kasnije preuzmu. Naime, nakon što sudski tumači i prevodioci i ostvare zahtev pojedinaca, te propisno prevedu u pomenutoj varijanti jezika dostavljene materijale ovog tipa, klijent će ih dobiti na mejl, a naravno tako isto će ih na obradu i poslati. Iako se ovo smatra najbržim načinom dostave, lica koja žele na drugačiji način da izvrše ili preuzimanje obrađenih sadržaja ili njihovo slanje na prevod, bi trebalo da kontaktiraju najbliže predstavništvo ove institucije, te da zatraže informacije o ostalim mogućnostima.

Prevodi svih vrsta tekstova sa pakistanskog na makedonski jezik

Ako kažemo da će sudski tumači i prevodioci ostvariti zahtev svakog klijenta vezano za direktno prevođenje tekstova sa pakistanskog jezika na makedonski, a da njihova tematika može da se odnosi na zaista svaku granu prirodnih i društvenih nauka, to podrazumeva, da će oni obraditi i stručne tekstove i popularne. Marketing, obrazovanje, građevinska industrija i komunikologija, odnosno menadžment, informacione tehnologije i nauka, ali i farmacija i ekologija i zaštita životne sredine, te medicina i psihologija su samo pojedine oblasti, na koje bi se mogla odnositi tema tih sadržaja. A izuzev njih, ovi stručnjaci mogu da obrade i filozofske tekstove, kao i one političke tematike ili ekonomske, te sadržaje koji se bave oblašću bankarstva, sociologije ili finansija, odnosno prava i mnogim drugim temama iz različitih naučnih disciplina.

Svako predstavništvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a njih u ovom momentu ima više od 20 na teritoriji cele Srbije, zapošljava i korektore i lektore. Za uslugu redakture su ti stručnjaci specijalizovani, a ona uključuje primenu pravila korekture i lekture, sa osnovnim ciljem da se nepravilno i neprofesionalno prevedeni materijali i to bilo koje vrste, usklade sa pravilima makedonskog jezika, odnosno sa originalnim sadržajima.

Isto tako može da bude u ovoj jezičkoj varijanti izvršen i profesionalan prevod svih onih materijala, koji su vezani ili za računare ili za internet. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač, pored ostalog obraditi web sajtove i internet prodavnice, odnosno online kataloge, a svakako će izvršiti i direktan prevod softvera sa pakistanskog jezika na makedonski, tako da će po zahtevu klijenata obraditi svaku aplikaciju ili program. U zavisnosti od toga koja vrsta internet materijala je u pitanju, biće primenjena i optimizacija, što znači da će ovi stručnjaci uskladiti njihovu sadržinu sa zahtevima onlajn pretrage. Tom prilikom će oni koristiti takozvane SEO alate (Search Engine Optimisation) i omogućiti konkretnim sadržajima da budu lako dostupni potencijalnim klijentima, jer bi upravo zahvaljujući optimizaciji trebalo da ih internet pretraživači prepoznaju kao originalne i najbolje rezultate, a za ključne reči, odnosno izraze, koji će prethodno biti definisani.

Uslugu profesionalnog titlovanja ova institucija takođe nudi svima kojima je potrebna, s tim što je njima na raspolaganju i sinhronizovanje svih audio i video materijala. Svakako će prevodioci i sudski tumači obraditi kako reklamne poruke i zabavne, odnosno emisije obrazovnog ili informativnog karaktera, ali i one koje su namenjene najmlađim i slušaocima ili gledaocima. Na osnovu navedenih zahteva, vrše se i direktni prevodi filmova sa pakistanskog jezika na makedonski, a u kom slučaju ovi stručnjaci osim igranih, mogu da obrade i animirane filmove, ali i dokumentarne i crtane, kao i serije i sve ostale sadržaje tog tipa, koji će kasnije biti prezentovani brojnim gledaocima i slušaocima.

Konsekutivno prevođenje sa pakistanskog jezika na makedonski

Pored pomenute vrste usmenog prevoda, zaposleni u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford vrše i simultani i prevod uz pomoć šapata sa pakistanskog na makedonski jezik. Svakako se u poslovnicama ove institucije svim pojedincima, za čiju manifestaciju bude ta vrsta usluge predviđena, nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a cene su izuzetno pristupačne kada se uzme u obzir visok kvalitet opreme, koja može da zadovolji zahteve događaja bilo koje vrste. Ističemo da će prevodilac i sudski tumač prvo analizirati sve one podatke, koje će klijent morati da im dostavi, a vezano za sam događaj, odnosno manifestaciju. Izuzev onih informacija, koje su vezane za lokaciju na kojoj bi trebalo da bude događaj održan, podrazumeva se da će oni dostaviti i precizne podatke o broju osoba, koje bi trebalo da uzmu učešće, ali i o tome koliko je organizator predvideo da konkretna manifestacija traje. Po završetku analize svih prispelih informacija će biti izrađena ponuda, te će ovi stručnjaci sasvim sigurno izabrati onu uslugu, koja će pružiti adekvatan odgovor svakom učesniku.

Prema iznetim zahtevima će biti izvršeni i profesionalni prevodi knjiga sa pakistanskog na makedonski jezik, a što se odnosi kako na književna dela i to bilo prozna ili poetska, tako i na udžbenike. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci odgovoriti i na zahteve pojedinaca, a vezano za prevođenje članaka iz novina u pomenutoj varijanti jezika, odnosno sadržine bilo ilustrovanih ili stručnih časopisa, bilo onih koje treba da čitaju najmlađi.

Apsolutno svaki sadržaj iz domena marketinga, odnosno koji se koristi prilikom reklamiranja će ovi stručnjaci da prevedu, a ako to bilo koji klijent bude od njih zahtevao. Uz to što će izvršiti prevođenje vizit kartica i plakata sa pakistanskog na makedonski jezik, prevodilac i sudski tumači će propisno obraditi i reklamne flajere, zatim letke i brošure, ali i kataloge i PR tekstove, to jest sve one sadržaje koji služe za prezentovanje bilo rada nekog preduzeća ili proizvoda, bilo usluge ili događaja. S obzirom na to da oni znaju i koja pravila se primenjuju u oblasti marketinga, a kako bi određena poruka namenjena potencijalnim klijentima, odnosno kupcima tom prilikom pravilno bila kreirana, podrazumeva se da će akcenat tokom obrade tih sadržaja staviti upravo na konkretnu poruku koju oni nose i nju će uskladiti u potpunosti sa makedonskim jezikom, te tako omogućiti osobama kojima je on maternji jezik ili ga koriste, da lako razumeju šta se kroz pomenute sadržaje reklamira.

Prevod punomoćja za zastupanje sa pakistanskog na makedonski jezik

Pored pomenute vrste usmenog prevoda, zaposleni u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford vrše i simultani i prevod uz pomoć šapata sa pakistanskog na makedonski jezik. Svakako se u poslovnicama ove institucije svim pojedincima, za čiju manifestaciju bude ta vrsta usluge predviđena, nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a cene su izuzetno pristupačne kada se uzme u obzir visok kvalitet opreme, koja može da zadovolji zahteve događaja bilo koje vrste. Ističemo da će prevodilac i sudski tumač prvo analizirati sve one podatke, koje će klijent morati da im dostavi, a vezano za sam događaj, odnosno manifestaciju. Izuzev onih informacija, koje su vezane za lokaciju na kojoj bi trebalo da bude događaj održan, podrazumeva se da će oni dostaviti i precizne podatke o broju osoba, koje bi trebalo da uzmu učešće, ali i o tome koliko je organizator predvideo da konkretna manifestacija traje. Po završetku analize svih prispelih informacija će biti izrađena ponuda, te će ovi stručnjaci sasvim sigurno izabrati onu uslugu, koja će pružiti adekvatan odgovor svakom učesniku.

Kako konkretni dokument, tako i sva ostala pravna akta će prevodilac i sudski tumač u zahtevanoj varijanti jezika da prevedu, ali će izvršiti i overu u skladu sa važećim pravilima.

U ponudi su direktni prevodi sertifikata i licenci sa pakistanskog jezika na makedonski, ali i presuda o razvodu braka, te svih ostalih vrsta sudskih presuda, s tim što ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade i sudske žalbe, ugovore i sudske tužbe, potom sudska rešenja i tekovine Evropske Unije, ali i sudske odluke i svaki drugi dokument koji je vezan kako za sudstvo, tako i za oblast prava.

Trebalo bi da vlasnik konkretne dokumentacije za koju se zahteva obrada, odnosno bilo kog pojedinačnog dokumenta ispoštuje aktuelno pravilo, te obavezno priloži i originale na uvid, a koji se primenjuju u toku postupka overe.

Uopšteno govoreći, svima njima se predlaže da podatke vezano za nadoveru sami dobiju od nadležnih institucija Republike Srbije, budući da se overa Haškim, to jest takozvanim pečatom Apostille ne nalazi u nadležnosti ove institucije i njenih zaposlenih.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci ostvariti zahteve i onih pojedinaca, kojima je potrebno prevođenje medicinske dokumentacije sa pakistanskog jezika na makedonski. A izuzev lekarskih nalaza, u njen sastav zvanično ulaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te sva dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga dokumenta.

Celokupnu sadržinu kako tenderske, tako i građevinske i poslovne, odnosno tehničke dokumentacije će zaposleni u Prevodilačkom centru Akademije Oxford obraditi na osnovu zahteva klijenata. A pored laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, statuta preduzeća i rešenja o osnivanju pravnog lica, oni će prevesti i overiti građevinske projekte, potom sve vrste poslovnih izveštaja (finansijski, godišnji i revizorski), ali i osnivački akt preduzeća, uputstvo za rukovanje i fakture, kao i poslovne odluke i deklaracije proizvoda, te svaki drugi, sada nepomenuti dokument, a koji se delom konkretnih tipova dokumentacija smatra.

Biće izvršen i profesionalan prevod ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na makedonski (potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola i druga lična dokumenta), a profesionalni prevodioci i sudski tumači će u skladu sa važećim pravilima obraditi i dokumenta koja se predaju nadležnim službama (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i svaka druga vrsta uverenja, odnosno izjave ili potvrde, te saglasnosti).

Zaposleni u brojnim poslovnicama konkretne institucije su specijalizovani i za obradu svih onih sadržaja, koji se tiču bilo nauke na određeni način, bilo obrazovanja. Takođe će profesionalno prevesti diplomske radove, ali i naučne i seminarske, a po potrebi će izvršiti i prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa pakistanskog jezika na makedonski. Osim toga će kompletno obraditi i potvrdu o redovnom školovanju, kao i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, te naučne patente i nastavne planove i programe fakulteta, ali i diplomu i dodatak diplomi, potom prepis ocena i uverenje o položenim ispitima, to jest sve materijale koji se tiču na određeni način jedne od pomenutih oblasti.

Prema iznetim zahtevima će biti izvršeni i profesionalni prevodi knjiga sa pakistanskog na makedonski jezik, a što se odnosi kako na književna dela i to bilo prozna ili poetska, tako i na udžbenike. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci odgovoriti i na zahteve pojedinaca, a vezano za prevođenje članaka iz novina u pomenutoj varijanti jezika, odnosno sadržine bilo ilustrovanih ili stručnih časopisa, bilo onih koje treba da čitaju najmlađi.

Apsolutno svaki sadržaj iz domena marketinga, odnosno koji se koristi prilikom reklamiranja će ovi stručnjaci da prevedu, a ako to bilo koji klijent bude od njih zahtevao. Uz to što će izvršiti prevođenje vizit kartica i plakata sa pakistanskog na makedonski jezik, prevodilac i sudski tumači će propisno obraditi i reklamne flajere, zatim letke i brošure, ali i kataloge i PR tekstove, to jest sve one sadržaje koji služe za prezentovanje bilo rada nekog preduzeća ili proizvoda, bilo usluge ili događaja. S obzirom na to da oni znaju i koja pravila se primenjuju u oblasti marketinga, a kako bi određena poruka namenjena potencijalnim klijentima, odnosno kupcima tom prilikom pravilno bila kreirana, podrazumeva se da će akcenat tokom obrade tih sadržaja staviti upravo na konkretnu poruku koju oni nose i nju će uskladiti u potpunosti sa makedonskim jezikom, te tako omogućiti osobama kojima je on maternji jezik ili ga koriste, da lako razumeju šta se kroz pomenute sadržaje reklamira.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje