Prevod sa pakistanskog na češki jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na češki jezik

Za online prevod sa pakistanskog na češki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa pakistanskog na češki jezik

U navedenoj kombinaciji jezika prevod u pisanoj i u usmenoj varijanti jeste usluga, koju po zahtevu klijenata mogu da izvrše stručni prevodioci i sudski tumači i to na preko 20 lokacija u našoj zemlji, uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford posluje u brojnim gradovima Srbije.

Usmeni prevod sa makedonskog jezika na češki može da bude izvršen u sve tri varijante, a kome god je to potrebno može da se odluči i za uslugu, koja uključuje iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a dostupna je u svakom predstavništvu ove institucije. U skladu sa osnovnim smernicama, koji se tiču organizacije manifestacije i koje će, svakako klijent morati da dostavi će biti doneta odluka da li ovi stručnjaci treba da primene prevod uz pomoć šapata u navedenoj varijanti jezika, odnosno konsekutivni ili simultani.

Na osnovu zahteva pojedinaca, oni mogu profesionalno da prevedu i sve one sadržaje, koji bi trebalo da budu emitovane na različitim medijima ili u bioskopu. Izuzev reklamnih poruka, informativnih emisija i animiranih filmova, prevodilac i sudski tumači će obraditi i serije, kao i dokumentarne i igrane filmove svakog žanra, ali i dečije i zabavne emisije, kao i crtane filmove, te obrazovne emisije i ostale video i audio materijale, a koje budu zainteresovana lica dostavila neposredno pre toga. Inače, u okviru ove usluge se omogućuje klijentima i profesionalno titlovanje svih tih materijala, kao i njihova stručna sinhronizacija.Prevođenje sa pakistanskog na češki
Prevođenje sa češkog na pakistanski

Mogu da budu izvršeni i direktni prevodi tekstova sa pakistanskog jezika na češki, a u kom slučaju zaposleni konkretne poslovnice obrađuju popularne tekstualne materijale bilo koje tematike, kao i stručne.

Dostupna je i usluga obrade svih književnih dela u toj jezičkoj kombinaciji, nevezano za to da li spadaju u poeziju ili prozu, a podrazumeva se da će biti omogućeno klijentima da dobiju i prevod udžbenika, kao i novinskih članaka i svih vrsta časopisa.

Posebno se moramo osvrnuti na činjenicu da je dostupno direktno prevođenje online sadržaja u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a što je usluga koja uključuje i njihovu stručnu optimizaciju, odnosno prilagođavanje za web pretragu. Naime, sudski tumač i prevodilac su upoznati sa pravilima korišćenja alata SEO (Search Engine Optimisation) i svakako ih prilikom obrade online kataloga i veb sajtova, odnosno internet prodavnica i ostalih sadržaja koji su vezani za globalnu mrežu, oni i primenjuju. Trebalo bi da u kratkom roku posle postavljanja tih materijala na web, pretraživač upravo njih da prepozna kao najbolje moguće rezultate za određene reči i izraze, pa će ih samim tim i pozicionirati među prve rezultate. Ukoliko bude bilo potrebno, ovi stručnjaci će izvršiti i direktno prevođenje softvera sa pakistanskog jezika na češki, što znači da će na zahtev klijenata oni da profesionalno prevedu sve programe, odnosno aplikacije.Marketinške sadržaje će zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije da, na osnovu zahteva klijenata prevedu. A sem vizit kartica, reklamnih brošura i flajera, oni će obraditi i plakate, kataloge i PR tekstove, kao i reklamne letke i sve druge sadržaje, koji se marketinga tiču.

Kompletna obrada dokumenata je još jedna usluga, koja može biti izvršena u okviru ove institucije, a ona uključuje prvo prevod dokumenata u navedenoj varijanti jezika, a onda i overu od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Podrazumeva se da je taj postupak u skladu sa aktuelnim zakonom, te ima za cilj da se prevedenom sadržaju pruži priznatost sa zakonskog, odnosno pravnog aspekta. Da budemo precizni, dokument koji je preveden i ima pečat sudskog tumača se smatra potpuno vernim originalu. Pre nego što bude izvršio overu, ovaj stručnjak će morati da izvrši upoređivanje sadržine originalnog dokumenta sa prevedenim, tako da će svaki klijent koji je zainteresovan za prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na češki morati originale da dostavi na uvid, a zarad postupka overe.

Potrebno je da ih pošalje ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili da neku služba za dostavu angažuje za to, a naravno da je dozvoljeno i da originale na uvid lično dostavi u jednu od poslovnica.

Što se tiče svih ostalih materijala, a za koje klijent zahteva prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, ponuđena mu je mogućnost ne samo da ih pošalje na obradu elektronskim putem, nego i da na mejl dobije prevedene sadržaje tog tipa.

Nakon što pomenuti stručnjaci budu obradili sva prethodno dostavljena dokumenta ili kompletne dokumentacije, njihov vlasnik će izabrati da li mu više odgovara da dođe u predstavništvo ove institucije i izvrši njihovo lično preuzimanje ili će se odlučiti za varijantu dostavljanja sadržaja na njegovu adresu. Obavezni smo da naglasimo da se odvojeno od prevoda i overe dokumenata mora platiti usluga dostave, budući da nije uračunata u cenu. Isključivo će angažovana služba za dostavu u tom slučaju odrediti visinu nadoknade, a podrazumeva se da će klijent plaćanje direktno dostavljaču da izvrši i svakako, da će pre toga dobiti tačne informacije o ceni.

Na osnovu iznetih zahteva, može da bude izvršeno i hitno prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na češki, ali samo pod uslovom da klijent sadržaje prvo pošalje skenirane na elektronsku adresu najbliže poslovnice, a da odmah posle toga ispoštuje prethodno pomenuto pravilo, to jest da dostavi originalna dokumenta na uvid zvanično ovlašćenom licu.

Ne samo da će prevodioci i sudski tumači u konkretnoj jezičkoj varijanti da obrade sva lična dokumenta i bilo koji pravni akt, već će isto tako prevesti, a onda i overiti dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama (različite vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti ).

Moramo istaći i to da će biti izvršeni i direktni prevodi poslovne i medicinske dokumentacije za pakistanskog jezika na češki, ali i svih onih dokumenata koja ulaze u sastav građevinske dokumentacije, odnosno tehničke i tenderske. Isto tako klijenti mogu zahtevati i kompletnu obradu kako rezultata naučnih istraživanja, naučnih radova i patenata, odnosno svih ostalih sadržaja iz oblasti nauke, tako isto i svih onih materijala koji su na neki način vezani za oblast obrazovanja.

Da budemo precizni, zaposleni u konkretnoj instituciji su osposobljeni da ostvare zahtev apsolutno svakog klijenta vezano za obradu najrazličitijih dokumenata i celokupnu dokumentaciju.

Profesionalno prevođenje PR tekstova sa pakistanskog na češki jezik

Navedenu vrstu marketinških materijala će, u slučaju da klijent to zahteva, obraditi profesionalno prevodioci i sudski tumači, a koji su u timu svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Uz PR tekstove, oni vrše i direktan prevod reklamnih letaka i flajera sa pakistanskog jezika na češki, ali obrađuju i kataloge, kao i vizit kartice, brošure i plakate, te uopšteno sve marketinške materijale. Podrazumeva se da će se tom prilikom potruditi da primene i sva pravila, koja marketing uključuje, a kako bi konkretnu poruku preneli potencijalnim klijentima, kojima je maternji jezik češki.

Usluge profesionalne lekture i korekture su na raspolaganju svakom klijentu navedene institucije, a osnovna svrha takozvane redakture jeste da svim sadržajima, koji nisu kvalitetno u navedenoj varijanti jezika prevedeni, omogući profesionalnu obradu. Preciznije govoreći, korektori i lektori ove institucije će nastojati da u potpunosti usklade obrađene materijale, a bez obzira da li su u pitanju tekstovi dokumenta ili drugi sadržaji, kako sa originalima, tako i sa onim pravilima, koja važe i u prevodilačkoj struci i u češkom jeziku.

U slučaju da se to zahteva, pomenuti stručnjaci obrađuju i tekstove ne samo različite dužine i tematike, već i složenosti. Naravno da može biti izvršen kako prevod političkih, filozofskih i ekonomskih tekstova sa pakistanskog jezika na češki, tako i onih koji su vezani bilo za oblast bankarstva, prava ili ekonomije, odnosno sociologije, komunikologije i obrazovanja, bilo nauke ili farmacije. Takođe će sudski tumač i prevodilac obraditi stručno i naučne, odnosno popularne tekstove koji se bave različitim temama iz oblasti turizma, građevinske industrije i marketinga, odnosno informacionih tehnologija, te građevinske industrije i drugih naučnih disciplina, a sasvim svejedno da li su svrstane u prirodne ili možda u društvene nauke.

Kada to klijenti budu zahtevali, zaposleni ove institucije će obraditi i različite video i audio materijale, a u sklopu te usluge će klijentima biti ponuđeno njihovo titlovanje, odnosno stručno sinhronizovanje. Po potrebi će prevodilac i sudski tumač obraditi emisije namenjene deci, ali i crtane i animirane filmove. Specijalizovani su i za direktno prevođenje igranih filmova i serija sa pakistanskog jezika na češki, a na osnovu zahteva obrađuju i dokumentarne filmove, obrazovne i informativne emisije, kao i serije i sve ostale audio i video materijale.

Direktan prevod udžbenika sa pakistanskog jezika na češki

Tematika kojom se bavi bilo koji udžbenik, a za koji klijent bude zahtevao stručan prevod u ovoj varijanti jezika može biti vezana za svaku naučnu disciplinu, uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci imaju dovoljno iskustva i znanja.

Osim toga, klijentima Prevodilačkog centra Akademije Oxford se nude i direktni prevodi književnih dela sa pakistanskog na češki jezik, a u kom slučaju će ovi stručnjaci podjednako kvalitetno obraditi i poetska dela, ali i beletristiku, romane i sva ostala književna dela, koja su svrstana u prozu. Ako to bude nekome bilo potrebno, oni će se potruditi da u što kraćem roku obrade kako članke iz novina, tako isto i sadržinu ilustrovanih, dečijih i naučnih, odnosno svih vrsta časopisa.

Budući da ovi stručnjaci mogu da izvrše i usmeni prevod u pomenutoj varijanti jezika, svaki klijent koji je za tu uslugu zainteresovan, ujedno ima obavezu i da ih precizno informiše o načinu organizacije samog događaja. Stvar je u tome da prevodilac i sudski tumač, a podjednako kvalitetno vrše kako simultano i konsekutivno prevođenje sa pakistanskog na češki jezik, tako isto mogu da primene i pravila, koja uključuje takozvani prevod uz pomoć šapata ili šapatni. Inače se precizno određuje koja od svih tih usluga bi trebalo da bude primenjena tek nakon pribavljanja informacija o samoj manifestaciji, a što su upravo podaci koje klijent mora da dostavi. Očekuje se da ih obavesti najpre o tačnom mestu na kome bi trebalo događaj da bude održan, a zatim i da priloži informacije o predviđenom broju učesnika, kao i o tome koliko bi sati ili dana on trebalo da traje. Sa pažnjom će ovi profesionalci sve dobijene informacije analizirati, a onda će sasvim sigurno izabrati najprimereniji uslugu. Obavezni smo da naglasimo i to da pomenuta institucija iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nudi svim svojim klijentima.

Zainteresovani moraju znati da ih u svakoj poslovnici ove institucije očekuju prevodioci i sudski tumači, čija specijalnost je obrada online sadržaja. S obzirom na to da oni poznaju i sva ona pravila, koja se tiču optimizovanja tih materijala za internet pretragu, to znači da klijent po povoljnoj ceni dobija kako prevod onlajn sadržaja sa pakistanskog na češki jezik, tako i uslugu njihovog stručnog optimizovanja. Pored ostalog, ovi stručnjaci će takozvane SEO alate (Search Engine Optimisation) primeniti u toku obrade web sajtova, odnosno internet kataloga i online prodavnica, a podrazumeva se da će u skladu sa iznetim zahtevima oni stručno obraditi i svaki program ili aplikaciju, koje klijent bude prethodno dostavio.

Prevod poslovnih dokumenata sa pakistanskog na češki jezik

Izuzev poslovnih odluka, osnivačkog akta preduzeća i revizorskih izveštaja, prevodioci i sudski tumači će obraditi i sva ostala dokumenta, koja su zvanično svrstana u poslovnu dokumentaciju. Pored već pomenutih, specijalizovani su i za prevođenje rešenja o osnivanju pravnog lica sa pakistanskog jezika na češki, ali i za obradu godišnjih poslovnih izveštaja i faktura, odnosno statuta preduzeća i finansijskih izveštaja, kao i svih ostalih dokumenata koja su za poslovni proces kako određenog preduzeća, tako isto i nekog preduzetnika vezana.

Da bi obrada ne samo pomenutih, već i svih ostalih dokumenata bila kompletna, mora da uključi i overu pečatom zvanično ovlašćenog stručnjaka, a što je usluga koja je na raspolaganju zainteresovanima u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford u brojnim gradovima Republike Srbije. Stavljanjem tog pečata na prevedeni dokument, ovlašćeni sudski tumač će potvrditi da je on u potpunosti veran sa originalom, to jest da vlasnik ima pravo da se tako obrađenim dokumentom služi.

Inače je sam postupak obrade bilo kog dokumenta usklađen sa aktuelnim zakonom, te se podrazumeva da klijent ima obavezu originalna dokumenta na uvid tom stručnjaku da dostavi.

Svaki klijent će biti informisan o tome da overa Apostille pečatom nije u nadležnosti navedenih stručnjaka, a vrlo je važno da informacije o tome budu na vreme pribavljene. Od vlasnika dokumenata se očekuje da sazna sve što je vezano za stavljanje takozvanog Haškog pečata, što je njegov drugačiji naziv.

Pomenućemo i to da klijente ove institucije očekuje i kompletna obrada kako potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju i potvrde o visini primanja, tako isto i prevod, odnosno overa potvrde o stalnom zaposlenju, te saglasnosti za zastupanje i uverenja o neosuđivanosti, ali i potvrde o stanju računa u banci, to jest svih ostalih vrsta što potvrda i uverenja, što izjava i saglasnosti, a što su sve dokumenta koja moraju biti predata nadležnim institucijama.

U slučaju da bude potrebno, mogu da budu izvršeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na češki (izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, saobraćajna dozvola, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, pasoš, uverenje o državljanstvu, lična karta i druga), a u skladu sa zahtevima će sudski tumač i prevodilac kompletno obraditi i celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i bilo koji drugi dokument koji u njen sastav ulazi).

Sva ona dokumenta, koja se prema pravilima svrstavaju u pravna akta, zaposleni u konkretnom predstavništvu pomenute institucije će da obrade prema aktuelnim pravilima. Klijentima će biti omogućeno da uz prevod presuda o razvodu braka, punomoćja za zastupanje i ugovora svih vrsta, odnosno sudskih rešenja i tužbe, te sudskih odluka, licenci i sertifikata, kao i sudskih žalbi i tekovina Evropske Unije, ali i ostalih pravnih akata, dobiju i overu tih dokumenata.

Isto tako će biti ostvaren zahtev svakom klijentu, kome je potreban kako prevod rezultata naučnih istraživanja sa pakistanskog jezika na češki, tako isto i obrada ostalih sadržaja iz oblasti nauke, kao što su na primer naučni patenti ili naučni radovi. A svakako će prevodilac i sudski tumač da kompletno obrade i sadržinu kako građevinske, tako isto i tehničke, odnosno dokumentacije za tendere (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i druga dokumenta koja se smatraju njihovim sastavnim delom), s tim što mogu po potrebi da prevedu, a posle i propisno da overe sva ona dokumenta i druge materijale koji su striktno vezani za oblast obrazovanja. Izuzev seminarskih i diplomskih radova, klijenti mogu zadužiti ove stručnjake i ukoliko su im potrebni direktni prevodi uverenja o položenim ispitima u toj jezičkoj varijanti, odnosno prevod diplome i dodatka diplomi, te se podrazumeva da će oni kompletno obraditi i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, te prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, ali i nastavne planove i programe fakulteta, kao i mnoge druge sadržaje koji se tiču obrazovanja na određeni način.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje