Prevod sa pakistanskog na hrvatski jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na hrvatski jezik

Za online prevod sa pakistanskog na hrvatski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa pakistanskog na hrvatski jezik

Maksimalno profesionalno će konkretnu uslugu izvršiti stručnjaci, koji imaju višegodišnje iskustvo u toj oblasti, a praktično govoreći ta usluga je dostupna u celoj zemlji. Radi se o tome da Prevodilački centar Akademije Oxford posluje na nekoliko mesta u Beogradu, ali i u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu, te ima poslovnice i u Subotici, Jagodini i Mladenovcu, ali i u Kragujevcu i u ostalim što manjim, što većim gradovima naše zemlje.

Svakako su prevodioci i sudski tumači članovi tima svake poslovnice ove institucije, a njihova specijalnost je, pored ostalog i direktno prevođenje sa pakistanskog jezika na hrvatski.

Osim njih, lektori i korektori su zaposleni u navedenoj instituciji, tako da zainteresovani imaju mogućnost njih da angažuju ukoliko im je neophodna redaktura, a što je usluga koja se može primeniti na svaku vrstu materijala.Prevođenje sa pakistanskog na hrvatski
Prevođenje sa hrvatskog na pakistanski

Obavezni smo da napomenemo da ovi stručnjaci obrađuju kako sadržaje različite vrste u pisanoj formi, tako isto pružaju i usluge usmenog prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Specijalizovani su kako za simultano i konsekutivno prevođenje sa pakistanskog jezika na hrvatski, tako isto i za pružanje usluge prevoda uz pomoć šapata, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je u zvaničnoj ponudi ove institucije.

Na osnovu zahteva klijenata, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i bilo koju vrstu marketinških materijala (reklamni flajeri, katalozi, plakati, PR tekstovi, brošure, vizit kartice i ostali materijali koji su vezani za marketing), a shodno zahtevima klijenata oni u navedenoj varijanti jezika prevode i stručne, odnosno popularne tekstove, kao i članke iz novina i sadržinu svih vrsta časopisa. Naravno da mogu da obrade i različita književna dela, a potpuno svejedno da li su vezana za poeziju ili za prozu, te će po zahtevu pojedinaca oni da prevedu i udžbenike.

Specijalnost ovih stručnjaka su isto tako i direktni prevodi online materijala sa pakistanskog jezika na hrvatski, tako da na zahtev klijenata oni obrađuju ne samo sajtove, nego i programe, onlajn prodavnice i aplikacije, kao i internet kataloge i ostale sadržaje koji su za globalnu mrežu i računare vezani. Tom prilikom će implementirati i alate, koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation), što znači da će te sadržaje i pravilno optimizovati.

Između ostalih usluga, prevodilac i sudski tumač u toj varijanti jezika mogu, po potrebi da obrade i sve vrste radijskih ili televizijskih emisija (informativne, dečije, zabavne, obrazovne i druge), ali i reklamne poruke, kao i filmove (animirani, igrani, crtani, dokumentarni i ostali), te serije i uopšteno govoreći, sve vrste video i audio materijala. Po želji klijenata, zaposleni u ovoj instituciji mogu da pruže i dodatne usluge, te da primene usluge sinhronizovanja ili titlovanja tih materijala.

Istakli bismo da ove sadržaje klijenti mogu na obradu elektronski da dostave, a predviđeno je isto tako da im ovi stručnjaci na mejl pošalju kompletno obrađene materijale. Ako im to iz nekog razloga ne bude bilo odgovarajuće, postoje i druge opcije i za dostavljanje sadržaja na prevod i za njihovo preuzimanje, a dodatne informacije o svemu tome su dostupne u okviru konkretne poslovnice te institucije.

Naročito moramo istaći da se uz prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na hrvatski, u svakom predstavništvu konkretne institucije vrši i overa, a koju shodno pravilima primjenjuje ovlašćeni sudski tumač. Tačnije, neposredno pre nego što zvanično stavi svoj pečat na preveden dokument, on će morati da ga sa originalom uporedi, što znači da je svaki klijent dužan da obezbedi i originalna dokumenta tom prilikom.

Može ih poslati preko kurirske službe ili preporučenom pošiljkom "Pošte Srbije", a ima pravo i da ih donese lično u jednu od poslovnica.

Trebalo bi da svaki klijent prilikom dostavljanja sadržaja na prevod jasno navede i da li želi da ih preuzme lično po završetku obrade ili mu više odgovara druga varijanta, koja podrazumeva da će mu kurirska služba kompletno obrađena dokumenta dostaviti na adresu, koju bude naveo. Izuzetno je značajno da svaki pojedinac bude informisan o tome da ta usluga mora biti naplaćena odvojeno od osnovne, pošto nije zvanično uračunata u cenu prevoda dokumenata i njihove overe. Podrazumeva se da će nadležno lice službe za dostavu obavestiti svakog klijenta o ceni, a i informisati ga da je njegova obaveza plaćanje da izvrši kuriru i to u momentu preuzimanja pošiljke.

Iako su rokovi u kojima sudski tumači i prevodioci obrađuju najrazličitije vrste dokumenata prilično kratki, naglašavamo da je klijentima na raspolaganju i hitno prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na hrvatski. Neophodno je da vlasnik sadržaja njih pošalje na mejl, što je izuzetak koji važi samo u tom slučaju. Ipak, klijenti će biti u obavezi da prethodno navedeno pravilo ispoštuje, te da na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču dostavi originale, ali to mora biti izuzetno brzo.

Moramo naglasiti i to da će ovi stručnjaci obraditi bilo koji pojedinačni dokument, koji klijent na propisan način dostavi, odnosno sadržinu celokupnih dokumentacija, a pored ostalog oni mogu prevesti i overiti kako pravna akta i lična dokumenta, tako i sve one sadržaje koji se tiču oblasti obrazovanja i nauke.

Isto tako su u ponudi konkretne institucije i direktni prevodi građevinske, medicinske i poslovne dokumentacije sa pakistanskog jezika na hrvatski, a podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač kompletno obraditi i sadržinu tehničke i medicinske dokumentacije.

Različite tipove izjava, potvrda i uverenja, kao i saglasnosti, ali i bilo koji drugi dokument koji mora biti predat konkretnoj nadležnoj instituciji, a pod uslovom da klijent ispoštuje pravilo o dostavljanju originala na uvid, će isto tako biti prvo preveden u ovoj varijanti jezika, a onda i overen od strane pomenutog stručnjaka.

Postoji dodatna usluga, koja se primenjuje samo za neka dokumenta, a koju ne smeju da izvrše ovi stručnjaci, zato što im nadležne institucije nisu dale potrebna ovlašćenja za to. Pod tim mislimo na overu Haškim pečatom, koji je pod nazivom Apostille još poznatiji. S obzirom na to da postoji jasno zakonsko određenje na koja dokumenta i u kom trenutku se taj pečat mora staviti, a ovi stručnjaci nisu dužni sve informacije o tome da poseduju i daju ih klijentima, to se uopšteno preporučuje vlasniku dokumenata da sve njih prethodno dobije samostalno. Ističemo da je overa Apostille pečatom u nadležnosti osnovnih sudova Republike Srbije, a u okviru kojih postoje specijalna odeljenja koja se time bave. Zaposlene u toj instituciji bi trebalo klijenti da kontaktiraju, te da saznaju da li je pomenuti pečat za njihova dokumenta obavezujući i kada se ta vrsta overe vrši. Moramo naglasiti da se za većinu dokumenata primenjuje pravilo stavljanja Haškog pečata na samom početku, odnosno pre nego što prevodilac i sudski tumač uopšte budu započeli obradu tog sadržaja. Isto tako postoje i ona dokumenta, za koja se prvo moraju izvršiti prevodi sa pakistanskog jezika na hrvatski, a onda se i overiti pečatom sudskog tumača, pa tek onda vlasnik mora da ih odnese na overu Apostille pečatom.

Direktni prevodi brošura i kataloga sa pakistanskog na hrvatski jezik

Sadržinu ove vrste reklamnih materijala će, svakako prevodilac i sudski tumač u skladu sa zahtevima pojedinaca da profesionalno prevedu u navedenoj varijanti jezika. Naravno da su oni specijalizovani i za direktan prevod PR tekstova sa pakistanskog jezika na hrvatski, ali isto tako mogu da propisno obrade i reklamne flajere, kao i vizit kartice, te plakate i reklamne letke, kao i uopšteno govoreći, sve ostale materijale koji se tiču oblasti marketinga, odnosno služe za reklamiranje. Uzevši u obzir da oni poznaju pravila koja važe u navedenoj oblasti, primarno će njih i poštovati, jer je vrlo važno da konkretna poruka koja se u sadržajima ovog tipa nalazi, stigne do potencijalnih kupaca nekog proizvoda, odnosno posetilaca događaja ili korisnika usluge, a kojima je upravo hrvatski jezik maternji ili se njime služe.

U navedenoj varijanti jezika će sudski tumač i prevodilac izvršiti i usmeni prevod, a zvanična ponuda Prevodilačkog centra Akademije Oxford obuhvata i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Međutim, priprema ponude za pomenutu vrstu prevoda iziskuje određenu analizu, zato što ovi stručnjaci vrše kako simultano, odnosno konsekutivno prevođenje sa pakistanskog jezika na hrvatski, tako isto klijentima pružaju i specifičnu uslugu, koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata. A da bi usmeni prevod bio propisno izvršen, odnosno da bi svi učesnici određenog događaja dobili maksimalno kvalitetnu uslugu, neophodno je da se izvrši analiza informacija o njegovoj organizaciji. Zato i jeste iznet zahtev da svako, ko želi pomenute stručnjake da zaduži za izvršenje te usluge, dostavi podatke o konkretnoj manifestaciji. Primarno bi trebalo da ih informiše o samoj lokaciji, na kojoj će ona biti održana, a zatim i o tome koliko osoba će uzeti učešće, odnosno koliko bi prema programu ona trebalo da traje. Nakon što klijent bude navedene podatke na propisan način dostavio, zaposleni u izabranom predstavništvu će izvršiti njihovu analizu i usaglasiti se oko toga koja od tih usluga treba da bude primenjena, a kako bi događaj protekao bez ikakvih smetnji.

Ukoliko bude bilo potrebno, prevodioci i sudski tumači će u ovoj varijanti jezika obraditi kako književna dela iz domena poezije, tako i ona koja su vezana za prozu, kao što su na primer romani ili dela beletristike. U skladu sa zahtevima pojedinaca, mogu da budu izvršeni i prevodi članaka iz novina za pakistanskog jezika na hrvatski, ali i ilustrovanih časopisa, s tim što ovi stručnjaci obrađuju i udžbenike različite tematike i obimnosti, kao i kompletnu sadržinu bilo dečijih ili stručnih časopisa.

Prevodi dokumentarnih filmova sa pakistanskog na hrvatski jezik

Prilikom sprovođenja pomenute usluge će zainteresovanima biti na raspolaganju ne samo direktan prevod filmova sa pakistanskog jezika na hrvatski, nego i usluga koja se odnosi kako na njihovo profesionalno titlovanje, tako isto i na sinhronizaciju. Naravno da će sudski tumači i prevodioci izuzev dokumentarnih filmova, da obrade i animirane, odnosno igrane i crtane filmove, ali i reklamne poruke, te emisije informativnog, obrazovnog i zabavnog karaktera, kao i dečije emisije i serije, to jest svaku vrstu video ili audio sadržaja.

Inače, svaka poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, izuzev već pomenutih stručnjaka zapošljava i one, koji će omogućiti klijentima da dobiju profesionalnu lekturu ili korekturu. Moramo istaći da se usluga redakture primenjuje na one sadržaje, koje je neko preveo u datoj varijanti jezika, ali ipak to nije učinio korektno i uz poštovanje pravila ni hrvatskog jezika, ni samog prevođenja. Tom prilikom će korektori i lektori uskladiti sadržinu ne samo sa pomenutim pravilima, nego i sa originalnim materijalima, a kako bi vlasnicima omogućili da dobiju profesionalno obrađene materijale.

Kome god to bude bilo potrebno, u bilo kojoj poslovnici navedene institucije može stručna lica zadužiti i za direktno prevođenje internet prodavnica i web sajtova sa pakistanskog jezika na hrvatski, s tim što će prevodioci i sudski tumači u toj jezičkoj kombinaciji obraditi i različite tipove programa i aplikacija, ali i online kataloge i ma koju drugu vrstu sadržaja, koja se odnosi kako na računare, tako isto i na internet. Uz maksimalno pravilno korišćenje alata poznatih kao SEO (Search Engine Optimisation) će pomenuti stručnjaci obraditi sve materijale tog tipa, te im na taj način omogućiti mnogo bolju vidljivost u globalnoj pretrazi, a što će naravno imati pozitivan efekat i na njihove vlasnike, odnosno na poslovanje konkretnih preduzeća.

Nevezano za to da li su klijentima potrebni prevodi popularnih tekstova sa pakistanskog jezika na hrvatski ili, pak onih koji se smatraju stručnim, odnosno naučnim, podrazumeva se da će zaposleni navedene institucije i njihovoj obradi pristupiti maksimalno profesionalno. Naime, sudski tumač i prevodilac imaju sasvim dovoljno iskustva u obradi tekstova najrazličitije tematike, ali i složenosti i dužine, tako da će klijenti u optimalnom roku dobiti njihov stručan prevod u ovoj varijanti jezika. Na bilo koju granu društvene ili prirodne nauke se ti tekstovi mogu odnositi, a njihova tema se može ticati kako turizma, farmacije i marketinga, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, finansija i psihologije, tako isto i informacionih tehnologija, medicine i komunikologije, te bankarstva, sociologije i nauke, s tim što ovi stručnjaci mogu propisno da obrade i tekstove iz oblasti građevinske industrije, politike i apsolutno bilo koje druge naučne discipline, a bez obzira da li spada u prirodne ili u društvene nauke.

Prevođenje osnivačkog akta i statuta preduzeća sa pakistanskog na hrvatski jezik

Celokupnu sadržinu poslovne dokumentacije će sudski tumači i prevodioci u datoj kombinaciji jezika da prevedu, a onda će da izvrše stručnu overu, pošto za nju imaju relevantna ovlašćenja.

Tako će svaki klijent u konkretnom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford kompletan prevod poslovne dokumentacije sa pakistanskog jezika na hrvatski da dobije. A nju je, osim navedenih dokumenata uključeno i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i različiti tipovi poslovnih izveštaja, kao što su na primer godišnji, finansijski ili revizorski, te poslovne odluke, fakture i druga dokumenta.

Bitno je da zainteresovano lice na uvid sudskom tumaču ili pošalje na propisan način ili donese originalna dokumenta, jer ih on mora uporediti pre nego što stavi pečat na prevedene sadržaje, a kako bi bio siguran da nikakva odstupanja ne postoje.

Uopštena je preporuka da svaki pojedinac, koji je za obradu dokumenata u konkretnoj jezičkoj varijanti zainteresovan, neposredno pre dostavljanja sadržaja na obradu ovim stručnjacima, kontaktira Osnovni sud u svom gradu i raspita se o svemu što se tiče postupka nadovere. Zapravo se misli na stavljanje posebnog pečata, čiji su nazivi Haški ili Apostille, zato što se ta vrsta overe vrši samo za one sadržaje, za koje to propisuje zakon i na tačno definisani način, a sa čime su isključivo upoznati zaposleni u okviru pomenutih sudova.

Na osnovu iznetih zahteva, mogu biti izvršeni i prevodi tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije sa pakistanskog jezika na hrvatski, a u kom slučaju će sudski tumač i prevodilac pristupiti kompletnoj obradi kako građevinskih projekata, tako isto i uputstava za rukovanje, potom deklaracija proizvoda i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, ali i svih ostalih dokumenata koja su u skladu sa pravilima svrstana u jedan od navedenih tipova dokumentacija.

Uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i lekarske nalaze i bilo koji drugi dokument, koji ulazi u sastav medicinske dokumentacije će članovi tima konkretnog predstavništva pomenute institucije prvo prevesti u ovoj varijanti jezika, a posle toga i izvršiti overu za koju su im data ovlašćenja.

Kada bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumač će po navedenom principu obraditi i sva dokumenta, koja se podnose različitim nadležnim institucijama, a to se prvenstveno odnosi na potvrde svih vrsta, kao i na izjave i saglasnosti, odnosno na uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i bilo koji drugi dokument tog tipa).

Navedeni stručnjaci su specijalizovani i za direktno prevođenje ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na hrvatski (radna dozvola, uverenje o državljanstvu, lična karta, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih i sva druga lična dokumenta), a naravno da će sudski tumači i prevodioci kompletno da obrade i bilo koju vrstu pravnih akata (licence, sudske žalbe, punomoćje za zastupanje, sertifikati, sudske tužbe, presuda o razvodu braka i druge presude, sudska rešenja, ugovori, sudske odluke, tekovine Evropske Unije i sva ostala dokumenta koja nisu pomenuta, a vezana su bilo za oblast sudstva ili za oblast prava).

Preostalo nam je još da kažemo i to da su u svakom predstavništvu navedene institucije klijentima na raspolaganju i direktni prevodi diplomskih, naučnih i seminarskih radova sa pakistanskog jezika na hrvatski. Podrazumeva se naravno da će biti maksimalno profesionalno ispunjeni njihovi zahtevi, a vezano za obradu dokumenata iz domena obrazovanja ili nauke. Pored svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavnih planova i programa fakulteta i uverenja o položenim ispitima, pomenuti stručnjaci obrađuju i rezultate naučnih istraživanja, kao i prepis ocena i diplomu i dodatak diplomi, ali i naučne patente, te potvrdu o redovnom školovanju, ali i mnoga nenavedena dokumenta koja se konkretnih oblasti na bilo koji način tiču.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje