Prevod sa srpskog jezika na pakistanski

Besplatni online prevod sa srpskog na pakistanski jezik

Za online prevod sa srpskog na pakistanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa srpskog na pakistanski jezik

Direktno prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika je na raspolaganju zainteresovanima, a na za sada više od 20 lokacija u celoj zemlji, uzevši u obzir da se predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford izuzev na nekoliko beogradskih opština, nalaze i u Jagodini, Nišu i u Mladenovcu, ali i u Kragujevcu, Ćupriji i Novom Sadu, te isto tako i u Kraljevu, Subotici, Valjevu i u mnogim drugim mestima.

Naglašavamo da prevodilac i sudski tumač mogu, shodno zahtevima pojedinaca da izvrše kako prevođenje dokumenata sa srpskog na pakistanski jezik, tako isto i svih ostalih sadržaja u pisanoj formi.

Međutim, tu nije kraj uslugama za koje su oni specijalizovani, zato što je na raspolaganju klijentima i usluga overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača, a koja se primenjuje samo kada se prevode različita dokumenta, odnosno bilo koji tip dokumentacije.Prevođenje sa srpskog na pakistanski
Prevođenje sa pakistanskog na srpski

Isto tako klijenti mogu da zahtevaju i uslugu sinhronizovanja, odnosno titlovanja bilo koje vrste video i audio sadržaja, a za koju se neposredno pre toga u poslovnici ove institucije bude izvršio prevod. A izuzev igranih filmova, reklamnih poruka i informativnih emisija, sudski tumač i prevodilac će obraditi i animirane i dokumentarne filmove, kao i dečije i obrazovne emisije, odnosno serije, ali i animirane filmove i apsolutno bilo koju drugu vrstu video i audio materijala. Svaki će klijent pojedinačno, a na osnovu ličnih potreba zahtevati ili uslugu njihove sinhronizacije ili titlovanja, a kako bi dobio sadržaje koji su spremni odmor za plasiranje slušaocima ili gledaocima.

Još jedna među brojnim dodatnim uslugama, svakako jeste i usmeni prevod sa srpskog na pakistanski jezik, a u kom slučaju ovi stručnjaci mogu primeniti pravila sve tri vrste prevođenja. U zavisnosti od vrste događaja, odnosno manifestacije, biće definisano da li je potrebno ovi stručnjaci da primene konsekutivno, odnosno simultano prevođenje u toj varijanti jezika ili će najbolja opcija biti primena šapatnog prevođenja. Na osnovu informacija koje će dobiti od klijenata, a tiču se samog događaja i njegove organizacije, na raspolaganju će im biti i mogućnost da izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koja je najnovije generacije i u potpunosti može da odgovori na zahteve i najkompleksnijih događaja.

Pored pomenutih sadržaja, klijenti mogu dobiti i profesionalan prevod u ovoj varijanti jezika za članke iz novina i naučne, odnosno stručne tekstove, a po potrebi će zaposleni konkretne poslovnice ove institucije prevesti i udžbenike, časopise, kao i književna dela, a svejedno da li spadaju u domen poezije ili proze.Činjenica je da u našoj zemlji postoji vrlo mali procenat institucija i pojedinaca, koji su specijalizovani za obradu sadržaja na pakistanskom jeziku i to u bilo kojoj varijanti, ali se ipak može dogoditi da klijent nekome od njih prepusti prevod određenih materijala. Baš zato što ima mali broj profesionalaca, koji odlično poznaju pakistanski jezik, ova institucija može da ponudi i uslugu profesionalne redakture, a koju će u tom slučaju izvršiti korektori i lektori, sa višegodišnjim iskustvom. Podrazumeva se da klijenti koji nisu prethodno pruženom uslugom bili zadovoljni, a bez obzira da li je neki pojedinac ili druga institucija nju izvršila, mogu da angažuju ove stručnjake kako bi dobili profesionalno obrađene sadržaje, usklađene i sa originalima i sa pravilima koja su prisutna u pakistanskom jeziku.

Na osnovu zahteva klijenata, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i sve one materijale koji se odnose na oblast marketinga, kao što su na primer reklamni flajeri, katalozi i PR tekstovi, odnosno plakati, vizit kartice i brošure, to jest svi oni sadržaji koji se koriste zarad prezentovanja kako usluga i proizvoda, tako isto i različitih preduzeća.

Profesionalni prevodi web sajtova sa srpskog na pakistanski jezik će biti izvršeni na zahtev klijenata, ali se isto tako podrazumeva zaposleni konkretnog predstavništva ove institucije mogu da obrade i mnoge druge materijale, koji su vezani za internet. Izuzev web sajtova, oni su specijalizovani i za obradu online prodavnica, kao i svih tipova aplikacija i programa, odnosno internet kataloga i uopšteno rečeno, svih onih sadržaja koji su ili na određeni način vezani za internet ili se odnose na računare. Ono što mora znati svaki zainteresovani klijent, jeste da ovi stručnjaci imaju adekvatno iskustvo u primeni pravila SEO (Search Engine Optimisation), što znači da će svaki sadržaj, a za koji je to potrebno, klijent dobiti i profesionalno optimizovan za web pregledač.

Da se vratimo na obradu dokumenata, jer se radi o specifičnom postupku, zato što uz uslugu njihovog prevoda u datoj varijanti jezika, ova institucija obezbeđuje i overu od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača, a koji je isto u svakoj poslovnici zaposlen. A da bismo malo pojasnili sve ovo, navešćemo da samo preveden dokument koji poseduje pečat ovog stručnjaka može da bude korišćen u praksi. Stvar je u tome da taj pečat njemu daje pravnu validnost, što automatski podrazumeva da je on u istom rangu kao i svaki drugi originalan, odnosno zakonski važeći dokument. Sam proces obrade dokumenata se u velikoj meri razlikuje u odnosu na onaj, koji se primenjuje prilikom prevođenja drugih sadržaja, tako da je neophodno nakon što bude izvršeno njegovo prevođenje sa srpskog na pakistanski jezik, da bude sproveden i postupak overe. A on je specifičan u tom smislu što iziskuje upoređivanje originalnog dokumenta sa prevedenim, pa se na osnovu toga i zahteva da svaki klijent pojedinačno na uvid priloži originale.

Zato i ističemo da se postupak dostavljanja dokumenata svakako razlikuje, jer sve ostale sadržaje klijent može jednostavno i poslati na mejl i isto tako ih preuzeti po završetku obrade.

Originalna dokumenta će poslati ili preko kurirske službe na adresu određenog predstavništva ove institucije ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a kome god to više odgovara, ima pravo i da lično donese sadržaje za koje zahteva ovu uslugu.

Trebalo bi da je svima jasno i da se postupak preuzimanja kompletno obrađenih sadržaja razlikuje u odnosu na druge materijale, a primarno zato što se zahteva da budu dostavljeni i originali. Zato će svaki klijent pojedinačno izabrati da li mu više odgovara da prevedena i pečatom ovlašćenog lica overena dokumenta preuzme lično u jednoj od poslovnica pomenute institucije ili da mu ih kurirska služba dostavi na željenu adresu. Svako ko se odluči za drugu opciju će imati obavezu na licu mesta da plati konkretnu uslugu, s tim što cenu u tom slučaju jedino ima pravo da definiše dostavljačka služba.

Naglašavamo da će prevodilac i sudski tumač ostvariti zahtev i svakog klijenta, kome je iz nekog razloga potreban hitan prevod bilo kog dokumenta ili dokumentacije u toj varijanti jezika. Međutim, budući da se radi o izuzetno kratkom roku za izradu, potrebno je da ih vlasnik najpre skenira i pošalje na mejl, a da vrlo brzo posle toga ispoštuje prethodno pomenuto pravilo, pa da na uvid obavezno priloži originale.

Podrazumeva se da svaki pojedinac može dobiti kompletnu obradu kako poslovne dokumentacije (revizorski izveštaji, fakture, godišnji poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća i druga), tako i svih onih dokumenata koja se predaju različitim nadležnim službama (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju i mnoga druga).

Svakako će biti izvršeni i prevodi ličnih dokumenata sa srpskog na pakistanski jezik, a nakon toga će u skladu sa pravilima biti primenjena i usluga overe. Izuzev pasoša i lične karte, ovi stručnjaci mogu da, pored ostalih obrade i uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu i izvod iz matične knjige rođenih, ali i saobraćajnu dozvolu, dozvolu za boravak i izvod iz matične knjige umrlih, odnosno radnu dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih i bilo koji drugi lični dokument.

Kada bude bilo potrebno nekome, može zadužiti zaposlene u konkretnoj poslovnici, kako bi kompletno obradili sudska rešenja, tužbe i žalbe, odnosno presude o razvodu braka i sve vrste ugovora, ali i licence, sudske odluke i punomoćje za zastupanje, te sertifikate, tekovine Evropske Unije i mnoga druga pravna akta.

Kad god se javi potreba, sudski tumači i prevodioci izrađuju i prevod medicinske dokumentacije sa srpskog na pakistanski jezik, pa tom prilikom osim lekarskih nalaza, kompletno obrađuju i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, potom specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te svaki drugi dokument koji je prema pravilima u sastav medicinske dokumentacije svrstan.

Napominjemo da su stručnjaci ove institucije specijalizovani i za kompletnu obradu, odnosno prevod u datoj varijanti jezika, a zatim i overu kako za sadržinu tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i druga), tako i za obradu svih onih dokumenata koja su striktno vezana za oblast obrazovanja i nauke. A to znači da izuzev diplome i dodatka diplomi, odnosno naučnih radova i naučnih patenata, klijenti mogu da zahtevaju i prevod uverenje o položenim ispitima sa srpskog na pakistanski jezik, ali i seminarskih i diplomskih radova, s tim da prevodilac i sudski tumač mogu da kompletno obrade i rezultate naučnih istraživanja, nastavne planove i programe fakulteta, kao i potvrdu o redovnom školovanju, odnosno svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole i sva ostala dokumenta koja se tih oblasti tiču.

Što se obrade dokumenata tiče, postoji vrlo važna informacija, a sa kojom moraju biti upoznati svi klijenti koji zahtevaju tu uslugu. Naime, zaposleni u ovoj instituciji nemaju obavezu da ih o tome informišu, jer se ta vrsta overe ne nalazi u njihovoj nadležnosti. Reč je o pečatu poznatom kao Haški ili Apostille, a koji se ne mora staviti baš na svaki dokument. Preciznije rečeno, zakonom je regulisano kada se pomenuti pečat stavlja na konkretni dokument i da li je uopšte ta vrsta overe neophodna. S obzirom na to da pomenuti stručnjaci nemaju pravo tu vrstu overe da izvrše, to se očekuje da vlasnik dokumenata samostalno sve te informacije pribavi. Napominjemo još jednom da se Apostille pečat ne mora staviti na svaki dokument, a da se obično stavlja ili pre nego što se pristupi prevođenju i overavanju ili tek kad taj postupak bude bio završen.

Prevođenje lične karte sa srpskog jezika na pakistanski i overa sudskog tumača

Osnovni uslov koji neizostavno mora da bude ispunjen, a da bi prevod ličnih dokumenata sa srpskog na pakistanski jezik bio pravilan, odnosno da bi obrađeni dokument mogao da bude korišćen u praksi, jeste da sudski tumač izvrši njegovu overu, odnosno da na prethodno preveden dokument stavi svoj pečat. Razlog za to leži u činjenici da pečat ovog stručnjaka potvrđuje istovetnost prevedenog dokumenta sa originalnim, pa se iz tog razloga i zahteva da vlasnik na uvid priloži i originale.

Izuzev lične karte, prevodilac i sudski tumač mogu u datoj varijanti jezika da prevedu, a posle toga i overe kako uverenje o državljanstvu, vozačku i dozvolu za boravak, odnosno izvod iz matične knjige rođenih i umrlih, tako isto i pasoš, izvod iz matične knjige venčanih i radnu dozvolu, to jest svaki drugi lični dokument, a koji pre toga klijent dostavi u skladu sa važećim pravilima.

Podrazumeva se da će oni, osim ličnih dokumenata, obraditi i sadržinu različitih vrsta dokumentacija. A pod tim mislimo kako na poslovnu dokumentaciju (rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, fakture, revizorski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji i druga dokumenta koja u njen sastav ulaze), tako isto i na celokupnu sadržinu tehničke, građevinske, tenderske i medicinske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, dokumentacija o medicinskim proizvodima, deklaracije proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinski projekti i svaki drugi dokument koji konkretan tip dokumentacije čini).

Svakako mogu da budu izvršeni i prevodi pravnih akata sa srpskog na pakistanski jezik, a podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci primeniti aktuelna pravila i tom prilikom, te i overiti prevedena dokumenta koja su vezana za oblast sudstva ili prava. Tako će klijenti moći da dobiju kompletno obrađene presude o razvodu braka i druge vrste sudskih presuda, odnosno licence i ugovore svih vrsta, kao i sudske odluke, punomoćje za zastupanje i tekovine Evropske Unije, ali i sudske žalbe, sertifikate i sudske tužbe, potom sudska rešenja i sva ostala pravna akta.

Bude li se javila potreba za tim, ovi stručnjaci mogu biti angažovani i kako bi preveli u datoj kombinaciji jezika, a nakon toga i overeli sve sadržaje koji su na određeni način vezani za oblast nauke i za oblast obrazovanja. Svakako primarno mislimo na svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučne radove i diplomu i dodatak diplomi, odnosno na uverenje o položenim ispitima i seminarske radove naučne patente, nastavne planove i programe fakulteta, s tim što ovi stručnjaci mogu kompletno obraditi i rezultate naučnih istraživanja, prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, kao i svaki drugi dokument, odnosno materijal koji se konkretnih oblasti tiče.

U svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford je dostupna i usluga koja se odnosi na prevođenje izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja sa srpskog na pakistanski jezik, a što se prvenstveno odnosi na ona dokumenta, koja vlasnici imaju obavezu da podnesu nekoj nadležnoj instituciji. Pored potvrde o stalnom zaposlenju, potvrde o visini primanja i uverenja o neosuđivanosti, sudski tumač i prevodilac mogu kompletno da obrade i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i saglasnost za zastupanje, ali i svaki drugi dokument, koji klijent bude zahtevao da dobije preveden u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, pa onda i overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Prevod PR tekstova sa srpskog na pakistanski jezik

Oblast marketinga je vrlo specifična, kao i svi materijali koji se tom prilikom koriste, budući da većina njih nosi određenu poruku namenjenu potencijalnim korisnicima, odnosno klijentima, a koja nije tako lako uočljiva. Baš iz tog razloga je potrebno da prevođenje reklamnih materijala sa srpskog na pakistanski jezik vrše oni stručnjaci, koji iza sebe imaju višegodišnje iskustvo i odlično poznaju ne samo pravila ova dva jezika, nego isto tako i samog marketinga.

U svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford su zaposleni i prevodioci i sudski tumači, čija specijalnost jeste obrada ne samo PR tekstova, nego i reklamnih kataloga i flajera, zatim vizit kartica i brošura, odnosno plakata i reklamnih letaka, ali isto tako i svih ostalih sadržaja, koji se koriste u svrhu reklamiranja neke kompanije, odnosno proizvoda ili usluga.

Pored toga što mogu da obrade različite vrste sadržaja u pisanoj formi, profesionalni sudski tumači i prevodioci mogu pružiti i uslugu usmenog prevoda u toj varijanti jezika. A to da li će za neki događaj biti primenjeno prevođenje uz pomoć šapata sa srpskog jezika na pakistanski ili simultano, odnosno konsekutivno, biće odlučeno isključivo na osnovu informacija, koje je svaki zainteresovani klijent tom prilikom obavezan da dostavi. Jednostavnije govoreći, ponuda za uslugu usmenog prevoda se može formirati tek po dobijanju podataka o samoj lokaciji, na kojoj bi ta manifestacija trebalo da bude organizovana, odnosno o broju učesnika i o njenom trajanju, s tim što je poželjno da klijent dostavi i dodatne informacije, a koje se odnose na samu organizaciju. Ističemo da pored usluge usmenog prevoda, ova institucija omogućuje i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, a po cenama koje u principu važe za vrlo povoljne.

Ukoliko to bude bilo nekome potrebno, može se obratiti ovim stručnjacima, kako bi dobio profesionalan prevod književnih dela sa srpskog jezika na pakistanski, s tim što prevodilac i sudski tumači mogu da obrade i časopise svih vrsta, odnosno novinske članke i udžbenike.

Prevodi radijskih i televizijskih emisija sa srpskog na pakistanski jezik

Nevezano za to koja je tematika emisija, odnosno da li se radi o obrazovnim ili informativnim, te dečijim, zabavnim ili nekim drugim, klijent može biti sasvim siguran da će prevodioci i sudski tumači, zaposleni u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford njihov prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji izvršiti u najkraćem mogućem roku i na najbolji način.

Svakako oni mogu da urade i prevod serija sa srpskog jezika na pakistanski, ali i animiranih i dokumentarnih, odnosno igranih i crtanih filmova, kao i reklamnih poruka i svih ostalih audio i video sadržaja. Pored te usluge, koja se smatra osnovnom, zainteresovani mogu da dobiju i dodatne usluge u vidu sinhronizacije svih tih sadržaja, odnosno njihovog profesionalnog titlovanja.

S obzirom na to da ova institucija, pored već pomenutih stručnjaka zapošljava i lektore i korektore, a da su oni specijalizovani za pružanje usluge redakture, to im se mogu obratiti svi klijenti koji nisu zadovoljni izrađenim prevodom sadržaja različite vrste. Dakle, ako je neki pojedinac ovu uslugu zahtevao od druge institucije, a nije dobio profesionalan prevod tog sadržaja, može se obratiti ovim stručnjacima, koji će u skladu sa pravilima izvršiti lekturu i korekturu tako prevedenih materijala.

Naravno da na zahtev klijenata može da bude izvršeno i prevođenje internet materijala sa srpskog jezika na pakistanski, a u kom slučaju će sudski tumač i prevodilac izuzev online kataloga i veb sajtova, profesionalno da prevedu i internet prodavnice, ali i svaku vrstu softvera, odnosno aplikacije i programe, bez obzira koliko da su kompleksni. Isključivo u zavisnosti od toga o kakvim sadržajima se radi, na raspolaganju će klijentima biti i usluge profesionalnog optimizovanja za web pregledače, budući da ovi stručnjaci prilikom obrade tih materijala, shodno potrebama, primenjuju i pravila poznata kao SEO (Search Engine Optimisation). Efekat koji se postiže na taj način će biti relativno brzo vidljiv, zato što će tako prevedeni materijali biti visokopozicionirani u polju pretrage, a za reči i izraze koji su tačno definisani.

Sve vrste tekstualnih sadržaja iz domena različitih društvenih i prirodnih nauka će, onda kada to klijent zahteva, da obrade prevodilac i sudski tumač ne znam. Naravno da mogu biti izvršeni prevodi turističkih tekstova sa srpskog jezika na pakistanski, ali i svih onih koji se bave temama iz domena filozofije, prava i ekonomije, odnosno građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, zatim sociologije, bankarstva i medicine, ali i finansija, politike i psihologije, kao i marketinga, informacionih tehnologija i menadžmenta, te komunikologije, obrazovanja i farmacije, to jest svih onih tekstova čija tema je vezana za apsolutno bilo koju naučnu disciplinu, bilo da je ona prirodna ili društvena.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje