Prevod sa pakistanskog na kineski jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na kineski jezik

Za online prevod sa pakistanskog na kineski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa pakistanskog na kineski jezik

Bilo koju vrstu dokumentacije ili ma koji pojedinačni dokument da klijent ima potrebu da dobije preveden u ovoj varijanti jezika, mora imati na umu da ga kompletna obrada očekuje u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Razlog za to jeste što su i prevodilac i sudski tumač u okviru te institucije zaposleni, tako da najpre vrše direktno prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na kineski, a posle toga izvršavaju i overu u skladu sa trenutno važećim pravilima.

Konkretni postupak je u potpunosti usklađen sa slovom aktuelnog zakona, te podrazumeva da će zvanično ovlašćeno lice, što je u ovom slučaju sudski tumač, morati neposredno pre stavljanja svog pečata na preveden dokument, da njegovu celokupnu sadržinu uporedi sa originalima.Prevođenje sa pakistanskog na kineski
Prevođenje sa kineskog na pakistanski

Postupak dostavljanja dokumenata na prevod podrazumeva obavezu donošenja originala na uvid ovom stručnjaku, odnosno slanja originalnih sadržaja preko kurirske službe ili "Pošte Srbije", ali mora biti preporučena pošiljka.

Mogućnost da na mejl pošalje skenirana dokumenta ima isključivo onaj klijent koji zahteva njihov prevod u izuzetno kratkom vremenskom periodu. A podrazumeva se da i u tom slučaju mora biti ispoštovano pravilo o dostavljanju originalnih dokumenata na uvid, ali se očekuje da klijent u tom slučaju izabere onaj način, koji je za njega najbrži.

Samim tim što imaju dužnost da na uvid prilože i originalna dokumenta, podrazumeva se da će doći lično da ih preuzmu, a nakon što sudski tumači i prevodioci budu završili sa njihovom obradom. Ukoliko klijentima, međutim takav postupak ne odgovara, imaju opciju da iskoriste uslugu dostavljanja kompletno obrađenih dokumenata na njihovu adresu. Budući da u tom slučaju mora biti služba za dostavu angažovana, to znači da će klijent imati obavezu upravo dostavljaču, odnosno kuriru da plati konkretnu uslugu, a cenu tom prilikom definiše ona služba, koja je i zadužena za dostavu.Pomenuti stručnjaci su specijalizovani kako za direktan prevod medicinske dokumentacije sa pakistanskog jezika na kineski (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i bilo koji drugi dokument koji ovaj tip dokumentacije čini), tako i za kompletnu obradu svih onih dokumenata, koja su vezana za oblasti prava i sudstva (sudske žalbe, punomoćje za zastupanje, sertifikati, sudske tužbe, sudske odluke, licence, sudska rešenja, presude o razvodu braka i druge vrste sudskih presuda, ugovori svih vrsta, tekovine Evropske Unije i mnoga druga pravna akta).

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači u skladu sa iznetim zahtevima, izvršiti kako prevod u ovoj varijanti jezika, tako isto i uslugu overe za deklaracije proizvoda i uputstvo za rukovanje, odnosno za građevinske projekte, s tim što će kompletno obraditi i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i svaki drugi dokument koji se nalazi u sastavu bilo tehničke i građevinske, bilo dokumentacije za tendere.

Valjalo bi da pomenemo i uslugu nadovere, a koja nije dostupna u poslovnicama ove institucije, te sa kojom mora svaki klijent pojedinačno da bude upoznat. U pitanju je obaveza stavljanja posebne vrste pečata na dokumenta, a za koja se izrađuje prevod u ovoj varijanti jezika, s tim što pomenuti stručnjaci nemaju pravo da je izvrše ako je potrebno, već je to prepušteno zaposlenima u okviru osnovnih sudova, odnosno u njihovim posebnim odeljenjem. Takozvani Apostille pečat, a koji nazivaju još i Haški, se na određena dokumenta stavlja prema tačno definisano u principu, pa je izuzetno značajno da klijent informacije o tome dobije u pomenutim institucijama. Svakako mora da pita na prvom mestu da li je Apostille pečat za njegova dokumenta obavezan, a posle toga i da dobije informaciju o tome na koji tačno način se overa njime vrši u tom slučaju. Naglašavamo da se Haški pečat, na većinu dokumenata stavlja nakon što ovi stručnjaci završe sa njegovim prevodom i overe ga, ali postoji i druga opcija, koja podrazumeva overu tim pečatom na početku celokupnog procesa. Taj tip overe se razlikuje u smislu da ovi stručnjaci moraju izvršiti prevod i sadržine dokumenta i pomenutog pečata, a tek nakon toga se može pristupiti overi, za koju je ovlašćeni sudski tumač zadužen.

Sva ona dokumenta koja nadležne službe zahtevaju, isto tako mogu po zahtevu biti prevedena u konkretnoj jezičkoj varijanti i overena prema pravilima. Biće izvršeni direktni prevodi potvrda o stalnom zaposlenju sa pakistanskog jezika na kineski, ali i potvrde o slobodnom bračnom stanju i saglasnosti za zastupanje, te će naravno ovi stručnjaci kompletno obraditi i uverenje o neosuđivanosti, odnosno potvrdu o visini primanja i uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o stanju računa u banci, ali i sve ostale vrste kako uverenja i potvrda, tako i saglasnosti i izjava.

Sadržaje koji su vezani za oblast nauke ili se primarno tiču obrazovanja će, isto tako sudski tumač i prevodilac da u ovoj kombinaciji jezika prvo prevedu, a onda i da izvrše zakonom propisanu overu. Tako će klijenti pored diplome i dodatka diplomi, dobiti kompletno obrađena svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, rezultate naučnih istraživanja i uverenje o položenim ispitima, kao i prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, ali i naučne patente i nastavne planove i programe fakulteta, a po potrebi i sve vrste radova iz ovih oblasti, to jest diplomske, naučne i seminarske.

Uz sva lična dokumenta (uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta i druga), biće izvršeno i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa pakistanskog jezika na kineski (statut preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, fakture, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća i sva ostala koja su vezana za poslovni proces ili preduzetnika ili kompanije).

Naravno da će prevodilac i sudski tumač, po potrebi da izvrše i usmeni prevod u datoj jezičkoj kombinaciji. A da bi u potpunosti profesionalno odgovorili na zahteve bilo koje manifestacije, odnosno njenih učesnika, uzevši u obzir da mogu da primene i konsekutivni i šapatni, ali i simultani prevod sa pakistanskog jezika na kineski, potrebno je svakako da budu informisani detaljno o principu organizacije samog događaja. Zato se i naglašava da svaki klijent, koji želi da oni izvrše pomenutu uslugu, mora da dostavi kako podatke o broju učesnika, tako i one koji su vezani za njegovo trajanje i za mesto održavanja. Podrazumeva se da će ovi stručnjaci izvršiti profesionalnu analizu svih pomenutih informacija i utvrditi koja od svih navedenih usluga može da pruži najbolji odgovor na zahteve same manifestacije. U slučaju da se opredele za simultani prevod kao najbolju opciju, oni će zainteresovanim klijentima ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Materijali iz oblasti marketinga će, na osnovu zahteva pojedinaca svakako biti profesionalno prevedeni u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Zapravo će klijenti dobiti prevod kako reklamnih flajera, kataloga i letaka, tako i PR tekstova, odnosno plakata i brošura, s tim što pomenuti stručnjaci po potrebi mogu da prevedu i vizit kartice.

Kada se to bude zahtevalo, biće izvršen i prevod tekstova sa pakistanskog jezika na kineski, a koji mogu biti i stručnih i popularnih, s tim što naglašavamo da sudski tumači i prevodioci mogu da obrade sadržaje apsolutno svaka tematike.

Novinske članke, časopise i književna dela svih vrsta, ali i udžbenike će isto tako ovi stručnjaci da prevedu, a ukoliko to neki klijent bude zahtevao.

Inače se navedeni materijali dostavljaju na drugačiji način, nego kada se zahteva obrada dokumenata, budući da nije neophodno originalne sadržaje tom prilikom priložiti na uvid. Zato i naglašavamo da je najbrži način za dostavljanje na obradu, odnosno za preuzimanje po završetku prevoda upravo elektronski, a kojom prilikom klijenti treba navedene materijale da pošalju na mejl. Svakako ova institucija nudi i drugačije mogućnosti za oba postupka, što znači da osoba kojoj ne odgovara slanje na mejl, odnosno isto tako preuzimanje po završetku, ima pravo da kontaktira najbližu poslovnicu i sazna koje su još opcije ponuđene.

Uzevši u obzir da su profesionalni titleri zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije, to znači da klijenti koji zahtevaju direktno prevođenje video i audio sadržaja sa pakistanskog jezika na kineski imaju mogućnost da dobiju i tu uslugu. A pored nje, dostupna je i ona koja se odnosi na stručnu sinhronizaciju kako serija i filmova svih vrsta (animirani, dokumentarni, crtani, igrani), tako i reklamnih poruka za s tim što sudski tumač i prevodilac mogu u pomenutoj jezičkoj varijanti da prevedu i dečije emisije, koje bi trebalo da budu emitovane i na televiziji i na radiju, ali i informativne, zabavne i obrazovne, te mnoge druge sadržaje ovog tipa.

Obavezni smo da napomenemo i to da zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije imaju iskustva i u korišćenju takozvanih alata SEO (Search Engine Optimisation), a što je izuzetno značajno kada se u navedenoj varijanti jezika prevode online sadržaji bilo koje vrste. Da budemo precizni, prilikom obrade onlajn prodavnica, sajtova ili internet kataloga će biti implementirani pomenuti alati, to jest sadržina svih pomenutih materijala će biti u potpunosti usklađena sa zahtevima samog veb pregledača. Trebalo bi da u optimalnom roku posle toga ti sadržaji budu vidljivi već u okviru prve strane pretrage, s tim što će pomenuti stručnjaci precizno odrediti i izraze, odnosno reči koje su za konkretne materijale ključne i po kojima klijenti i dolaze do željenih rezultata. Osim pomenutih, ovi stručnjaci mogu da profesionalno obrade i softvere, a što se odnosi na bilo koji program ili aplikaciju.

Izuzev pomenutih profesionalaca, ova institucija zapošljava i one, čija specijalnost je pružanje usluge redakture, odnosno lekture i korekture. Naime, u pojedinim slučajevima će biti neophodno da korektori, odnosno profesionalni lektori obrade prethodno prevedene materijale, to jest da u okviru njih isprave sve propuste koji su načinjeni, te da njihovu sadržinu usaglase i sa pravilima samog kineskog jezika, ali ujedno i sa pravilima prevođenja.

Direktni prevodi ličnih dokumenata sa pakistanskog na kineski jezik

Apsolutno bilo koji dokument, koji klijent bude dostavio prema propisanim pravilima na obradu će prevodioci i sudski tumači, zaposleni u bilo kom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford ne samo da u datoj varijanti jezika prevedu, nego i da primene pravila koja se odnose na overu obrađenog dokumenta.

A s obzirom na to da se postupak overe isključivo sme izvršiti u skladu sa aktuelnim pravilima, to je od izuzetnog značaja da svaki klijent ispuni svoju obavezu, to jest da originale na uvid ovlašćenom sudskom tumaču ili pošalje na jedan od opisanih načina ili ih donese u poslovnicu lično.

Kako je potrebno na neka dokumenta staviti i posebnu vrstu pečata, a koji je poznat pod nazivima Haški ili Apostille, te za čije izvršenje nisu zaduženi članovi tima ove institucije, to bi bilo poželjno da se svaki klijent pojedinačno potrudi apsolutno sve podatke o tome prethodno da dobije i to u okviru institucija Republike Srbije, u čijoj zvanični nadležnosti je ta vrsta overe.

Naravno da osim lične karte, potvrde o prebivalištu i pasoša, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade i izvod iz matične knjige venčanih, zatim saobraćajnu i dozvolu za boravak, kao i izvod iz matične knjige umrlih, te vozačku dozvolu i radnu, ali i uverenje o državljanstvu i mnoga druga trenutno nenavedena lična dokumenta.

Bude li neki klijent izneo zahtev da dobije prevod medicinske dokumentacije sa pakistanskog jezika na kineski, to podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači izuzev specifikacija farmaceutskih proizvoda i dokumentacije o medicinskim proizvodima, propisno da obrade i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno lekarske nalaze i svaki drugi dokument, koji je zakonski uvršten u taj tip dokumentacije.

Naravno da oni prevode u konkretnoj jezičkoj varijanti, a posle toga i overavaju bilo koja dokumenta koja njihovi vlasnici moraju u određenim situacijama da predaju nekoj nadležnoj instituciji. Na prvom mestu mislimo na potvrdu o slobodnom bračnom stanju, potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o nekažnjavanju, odnosno na potvrdu o stanju računa u banci i na saglasnost za zastupanje, ali isto tako i na potvrdu o visini primanja, te na uverenje o nekažnjavanju i na sve ostale vrste kako potvrda i uverenja, tako i izjava, ali i saglasnosti.

Uz obradu tekovina Evropske Unije, odnosno sudskih žalbi i odluka, biće izvršeni i direktni prevodi sudskih tužbi i rešenja sa pakistanskog jezika na kineski, s tim što će sudski tumači i prevodioci po potrebi kompletno obraditi i sve tipove ugovora, zatim licence i punomoćje za zastupanje, kao i sve vrste sertifikata, te presude o razvodu braka i sva ostala dokumenta, koja se tiču ili sudstva ili prava, to jest koja se smatraju pravnim aktima.

Pored građevinskih projekata, deklaracija proizvoda i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, ovi stručnjaci mogu da kompletno obrade i uputstvo za rukovanje, ali i svaki drugi dokument, koji ulazi u sastav najpre građevinske dokumentacije, a zatim tehničke i tenderske.

Isto tako će oni obraditi celokupnu sadržinu poslovne dokumentacije, a što podrazumeva da će klijenti dobiti propisno prevedene i overene poslovne odluke, godišnje i finansijske poslovne izveštaje, zatim osnivački akt preduzeća i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i revizorske izveštaje, statut preduzeća i fakture, to jest bilo koji nenavedeni dokument, a koji se na poslovanje kako različitih preduzeća, tako isto i preduzetnika odnosi.

Ostalo je da pomenemo i to da se, na osnovu zahteva klijenata vrši i direktno prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa pakistanskog jezika na kineski, ali i svih ostalih sadržaja kako iz domena nauke, tako isto i obrazovanja. Svakako će sudski tumači i prevodioci u skladu sa aktuelnim pravilima da obrade kako svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučne patente i seminarske radove, tako isto i diplomu i dodatak diplomi, potom prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, ali i diplomske radove i uverenje o položenim ispitima, odnosno naučne radove i nastavne planove i programe fakulteta, te svaki drugi dokument, odnosno materijal koji se na navedene oblasti odnosi.

Profesionalno prevođenje online materijala sa pakistanskog jezika na kineski

Izuzev web sajtova, odnosno internet prodavnica i onlajn kataloga, prevodilac i sudski tumač su specijalizovani i za direktan prevod softvera sa pakistanskog na kineski jezik, a u kom slučaju će obraditi svaku aplikaciju ili program, koji klijent bude zahtevao. Budući da se radi o specifičnoj vrsti materijala, te da neki od njih zahtevaju i optimizaciju, to podrazumeva da će ovi stručnjaci svakako po potrebi primeniti pravila SEO (Search Engine Optimisation). Upravo će na taj način izvršiti prilagođavanje njihove sadržine polju pretrage, to jest zahtevima samog pregledača, pa bi oni i trebalo relativno brzo da budu vidljivi na prvoj strani pretrage, a prethodno će pomenuti stručnjaci precizno odrediti takozvane ključne reči i izraze.

Svako ko je zainteresovan, može zaposlene u Prevodilačkom centra Akademije Oxford da zaduži, kako bi bili izvršeni prevodi stručnih i popularnih tekstova sa pakistanskog na kineski jezik. Izuzev tekstova koji se bave tematikom vezano za oblasti obrazovanja, marketinga i nauke, odnosno komunikologije i farmacije, te menadžmenta i medicine, sudski tumač i prevodilac će obraditi i tekstove koji se bave tematikom iz domena ekologije i zaštite životne sredine, finansija i psihologije, odnosno građevinske industrije i turizma, ali i one koji su vezani za politiku, bankarstvo i ekonomiju, te za oblasti prava i informacionih tehnologija, kao i svih ostalih naučnih disciplina, a bez obzira da li su u pitanju prirodne ili društvene nauke.

Među brojnim uslugama, za koje su zaposleni konkretne institucije specijalizovani se, svakako izdvaja i usmeno prevođenje sa pakistanskog na kineski jezik. Dostupna je i usluga, koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači shodno zahtevima same manifestacije primeniti kako prevod uz pomoć šapata u navedenoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i konsekutivni, odnosno simultani. Naime, neophodno je da svako ko je zainteresovan baš njih da angažuje, a zarad izvršenja pomenute usluge, obavezno dostavi sve relevantne podatke koji se odnose na organizaciju same manifestacije. Uz informacije o njenom trajanju, potrebno je svakako da dostavi i one, koje se odnose na broj učesnika, odnosno na lokaciju održavanja. Upravo se i ponuda za uslugu usmenog prevoda u pomenutoj jezičkoj varijanti formira na osnovu tih informacija, to jest posle njihove analize.

Prevod animiranih i crtanih filmova sa pakistanskog na kineski jezik

Ukoliko neki pojedinac bude zahtevao da dobije prevedene ili crtane ili animirane filmove u toj jezičkoj kombinaciji, biće mu omogućeno da zahteva i uslugu kako njihovog profesionalnog titlovanja, tako isto i sinhronizacije. Naravno da će sudski tumači i prevodioci, po zahtevu da izvrše i direktno prevođenje dokumentarnih i igranih filmova sa pakistanskog jezika na kineski, ali će obraditi i emisije kako obrazovnog i informativnog karaktera, tako isto i zabavnog, kao i mnoge druge, odnosno reklamne poruke i serije, to jest apsolutno bilo koju vrstu audio ili video sadržaja.

Isto tako klijenti Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu u svakoj poslovnici te institucije dobiti i one usluge, za čije izvršenje su zaduženi isključivo lektori i korektori. Naime, redaktura se primenjuje u specifičnim slučajevima, odnosno onda kada prevod u navedenoj varijanti jezika postoji za određeni materijal, ali on nije profesionalno urađen. A tom prilikom će pomenuti stručnjaci primeniti pravila redakture, to jest izvršiće lekturu tih materijala i njihovu korekturu, sa ciljem usaglašavanja prevedenog materijala sa svim onim pravilima, koja važe u kineskom jeziku.

Osim toga, na osnovu zahteva klijenata mogu da budu izvršeni i prevodi književnih dela sa pakistanskog jezika na kineski, a bez obzira da li su ona svrstana u poetska ili prozna. Takođe će prevodilac i sudski tumač obraditi udžbenike, koji se bave različitom tematikom, kao i časopise i novinske članke, a nevezano za to na koju tačno temu se oni odnose.

Moramo istaći i to da su članovi tima poslovnica ove institucije specijalizovani i za direktan prevod reklamnih materijala sa pakistanskog jezika na kineski, što znači da izuzev PR tekstova, brošura i plakata, odnosno vizit kartica i reklamnih letaka, oni svakako mogu da obrade profesionalno i kataloge, kao i reklamne flajere, te mnoge druge materijale čiji je primarni cilj reklamiranje. Potpuno je svejedno da li se kroz njih prezentuje neki događaj ili usluga, odnosno rad određenog preduzeća ili proizvod, jer prevodioci i sudski tumači tom prilikom maksimalno poštuju sva ona pravila, koja oblast marketinga podrazumeva.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje