Prevod sa pakistanskog na estonski jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na estonski jezik

Za online prevod sa pakistanskog na estonski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa pakistanskog na estonski jezik

S obzirom na to da se u okviru tima svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford na teritoriji naše zemlje nalaze i oni stručnjaci, kojima je specijalnost prevod sadržaja na oba ova jezika, to ne čudi što je upravo u okviru ove institucije dostupno i direktno prevođenje sa pakistanskog jezika na estonski.

Najpre moramo naglasiti da će prevodilac i sudski tumač u toj varijanti jezika obraditi kako sva ona dokumenta, koja bi trebalo vlasnici nakon toga da podnesu nadležnim institucijama (bilo koja vrsta saglasnosti, potvrde, izjave ili uverenja), tako isto i sadržinu medicinske, građevinske, lične i poslovne dokumentacije, odnosno tehničke i dokumentacije za tendere.

Kada to bude nekome potrebno, ovi stručnjaci će kompletno da obrade i bilo koji materijal iz oblasti obrazovanja, odnosno nauke, ali i sva dokumenta, koja su zvanično svrstana u pravna akta, uzevši u obzir da se tiču oblasti sudstva, odnosno prava. Jednostavno govoreći, u okviru ove institucije može da bude izvršen prevod svakog dokumenta u toj jezičkoj kombinaciji, ali i celokupne dokumentacije.Prevođenje sa pakistanskog na estonski
Prevođenje sa estonskog na pakistanski

Međutim, u sklopu te usluge klijente očekuju kako direktni prevodi dokumenata sa pakistanskog jezika na estonski, tako isto i njihova overa, a koju će izvršiti zvanično ovlašćeno lice zaposleno u konkretnoj poslovnici, to jest sudski tumač.

Osnovni cilj stavljanja pečata pomenutog stručnjaka na prevedeni dokument jeste dokazivanje da je njegova sadržina ista kao i u originalnom, pa se shodno tome od svakog zainteresovanog klijenta i očekuje da na uvid priloži i originale, a kako bi overa bila izvršena u skladu sa aktuelnim pravilima.

Omogućeno je ili dostavljanje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno slanje preko kurirske službe ili lično donošenje u poslovnicu konkretne institucije i to u bilo kom gradu.Posebno je značajno da napomenemo i to da sudski tumači i prevodioci nisu zaduženi za izvršenje postupka, koji je okarakterisan kao nadovera, a vezan je za stavljanje Haškog (Apostille) pečata na dokumenta. Svakako klijenti moraju biti obavešteni o tome da zakon navodi obavezu nadovere za tačno definisana dokumenta, ali i na tačno određen način, to jest neposredno pre početka obrade od strane zaposlenih ove institucije ili tek posle toga. Upravo te informacije bi trebalo vlasnik dokumenata da dobije u onim državnim institucijama, u čijoj nadležnosti jeste postupak nadovere, pa bi trebalo njima i da se prvo obrati, te da se detaljno raspita o svemu. Naglašavamo da namenska odeljenja, koja se nalaze u okviru osnovnih sudova Republike Srbije u brojnim gradovima imaju adekvatna ovlašćenja, tako da njihovi zaposleni jedino mogu da izvrše navedenu overu.

Nakon što prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na estonski bude bio izvršen, pristupiće se overi, a neposredno pre toga će sudski tumač uporediti originalna dokumenta sa prevedenim. Svakako je jasno da overa sme biti izvršena samo ako su u pitanju istovetni sadržaji, a ako to ne bude slučaj, vlasnik dokumenata nema nikakvog razloga za brigu, zato što se tada vrši redaktura. Zapravo je u pitanju usluga, koju će pružiti na zahtev korektori i lektori navedene institucije, a koji će tada ispraviti sve postojeće greške i uskladiti prevedena dokumenta sa njihovim originalima. Naravno da se lektura, odnosno usluga korekture može primeniti i na bilo koju drugu vrstu sadržaja, a ukoliko se bude javila potreba da pomenuti stručnjaci isprave greške svojih prethodnika.

Trebalo bi da se odluči o postupku preuzimanja prevedenih i overenih dokumenata svaki klijent, a na raspolaganju mu je opcija da to učini lično u izabranoj poslovnici ove institucije ili da zatraži dostavu na kućnu adresu. Neophodno je da bude informisan o tome da usluga dostave vrši kurirska služba, a sa kojom konkretna institucija sarađuje, te je i direktno od klijenta naplaćuje i to po aktuelnom cenovniku.

Kome god budu bili potrebni direktni prevodi dokumenata u toj kombinaciji jezika u znatno kraćem roku od predviđenog, mora to da naglasi nadležnima u ovoj instituciji, a kako bi prevodioci i sudski tumači bili spremni da odmah po dostavljanju materijala počnu sa njihovom obradom. Međutim, da bi oni zaista ispoštovali zahtev zainteresovanog i omogućili mu da kompletno obrađen bilo koji dokument dobije u izuzetno kratkom roku, potrebno je da vlasnik prvo skenirate sadržaje na mejl adresu ih pošalje. Napominjemo da je dostavljanje originala na uvid obaveza klijenta i u tom slučaju, s tim što mu se preporučuje da odabere upravo onaj način, koji je u datom trenutku najbrži.

A sem dokumenata, zaposleni ove institucije u konkretnoj jezičkoj varijanti prevode i članke iz novina, časopise i udžbenike, ali i sve vrste tekstova i književnih dela.

Specijalizovani su ovi stručnjaci i za simultano, šapatno i konsekutivno prevođenje sa pakistanskog jezika na estonski, a navedena institucija nudi po povoljnim cenama i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

S obzirom na to da svako predstavništvo ove institucije zapošljava i one stručnjake, čija specijalnost je pružanje usluga titlovanja i sinhronizovanja, to podrazumeva da pojedinac zainteresovan za prevod bilo kog audio ili video materijala u ovoj varijanti jezika, tom prilikom dobija njihovu kompletnu obradu, odnosno sadržaje koje može vrlo brzo da prezentuje potencijalnim slušaocima ili gledaocima. Uz to što će sudski tumač i prevodilac da obrade kako animirane i crtane, odnosno dokumentarne i igrane filmove, tako isto i informativne emisije, ali i one obrazovnog i zabavnog karaktera, te dečije, oni će prevesti i serije, kao i reklamne poruke i sve ostale nenavedene audio ili video materijale.

Uz vizit kartice, brošure i PR tekstove, zaposleni ove institucije obrađuju i kataloge, odnosno reklamne letke, kao i brošure i flajere, te mnoge druge sadržaje, koji se odnose na marketing, budući da se primarno koriste kada je potrebno prezentovati određeni događaj ili samu kompaniju, odnosno ako je neophodno reklamirati neku uslugu ili proizvod.

Posebno se moramo osvrnuti na činjenicu da prevodilac i sudski tumač odlično poznaju pravila SEO (Search Engine Optimisation), te se njima rukovode i onda kada vrše direktan prevod online materijala sa pakistanskog jezika na estonski. A uz to što će profesionalno obraditi web sajtove i online prodavnice, oni će prevesti, a onda i optimizovati i internet kataloge, ali i mnoge druge sadržaje, koji su vidljivi na globalnoj mreži. Isto tako će ostvariti zahtev onih pojedinaca, kojima su u navedenoj varijanti jezika potrebni prevodi za softver, te će maksimalno profesionalno da obrade svaku aplikaciju ili program.

Uzevši u obzir da ne moraju originalne sadržaje da dostave u ovom slučaju, zainteresovanima za obradu bilo kog od navedenih materijala se dozvoljava da ga na prevod pošalju elektronski, to jest na mejl, s tim što je predviđen isti takav način i preuzimanja, a nakon završenog prevoda. Inače, ova institucija pruža mogućnost svojim klijentima da i dostavljanje sadržaja ovog tipa na obradu, ali i njihovo preuzimanje izvrše na drugačiji način, tako da bi pojedinac, zainteresovan za to trebalo da najbližu poslovnicu ove institucije kontaktira i raspita se o detaljima.

Direktno prevođenje građevinskih projekata sa pakistanskog jezika na estonski

Izuzev ovih dokumenata, odnosno sadržine celokupne građevinske dokumentacije, zaposleni ove institucije mogu da izvrše i direktan prevod tenderske i tehničke dokumentacije, odnosno da kompletno obrade kako uputstvo za rukovanje i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, tako isto i deklaracije proizvoda, ali i svaki drugi dokument koji je u konkretni tip dokumentacije svrstan.

Budući da su i sudski tumač i prevodilac u ovoj instituciji zaposleni, to znači da će svakom klijenttu biti omogućena i usluga overe za ma koji dokument, koji je u navedenoj kombinaciji jezika pre toga preveden.

Originale će morati na uvid da dostavi svaki klijent ovom prilikom, zato što je to potrebno kada se vrši overa.

Uz to mu se preporučuje i da sve informacije o stavljanju pečata, koji je poznat kao Apostille, odnosno Haški pribavi samostalno i to od nadležnih u osnovnim sudovima naše zemlje.

Bitno je napomenuti i to da zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da obrade i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i svaki drugi dokument, koji se zvanično tretira kao deo medicinske dokumentacije.

A na zahtev klijenata će biti izvršeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa pakistanskog na estonski jezik (izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola, pasoš, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, lična karta, uverenje o državljanstvu i mnoga druga), a svakako će sudski tumači i prevodioci da kompletno obrade, odnosno da nakon prevoda izvrše i overu za sva ona dokumenta, ali i mnoge druge materijale, koji se tiču kako oblasti nauke, tako isto i obrazovanja. Izuzev potvrde o redovnom školovanju i diplome i dodatka diplomi, biće izvršeno i direktno prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa pakistanskog na estonski jezik, ali i svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole. Pomenuti stručnjaci će profesionalno obraditi i naučne patente, nastavne planove i programe fakulteta, kao i seminarske radove i diplomske, ali i naučne, odnosno uverenje o položenim ispitima i ostale materijale, koji se odnose na jednu od pomenutih oblasti.

Ukoliko bilo koji pojedinac to iznese kao zvaničan zahtev, zaposleni u određenom predstavništvu navedene institucije će obraditi u ovoj varijanti jezika i sve vrste kako potvrda i izjava, tako isto i saglasnosti, ali i uverenja.

Uz potvrdu o slobodnom bračnom stanju, potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o visini primanja, prevodioci i sudski tumači će kompletno da obrade i uverenje o neosuđivanosti, odnosno uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o stanju računa u banci, te saglasnost za zastupanje, kao i svaki drugi dokument, koji se prema pravilima mora predati nekoj nadležnoj instituciji.

Istakli bismo i to da su ovi stručnjaci specijalizovani za obradu celokupne poslovne dokumentacije (fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke i svaki drugi navedeni dokument koji se tiče poslovanja), ali će biti izvršeni i direktni prevodi presuda o razvodu braka sa pakistanskog jezika na estonski, ali i svih ostalih pravnih akata (tekovine Evropske Unije, tužbe, punomoćje za zastupanje, licence, sudske žalbe, sudska rešenja, sertifikati, presude o razvodu braka i ostali tipovi sudskih presuda, sudske odluke, ugovori i mnoga druga dokumenta, koja se tiču kako sudstva, isto i prava ).

Prevodi književnih dela sa pakistanskog jezika na estonski

Kako dela beletristike i romane, tako isto i svako drugo prozno, ali i književno delo iz oblasti poezije će prevodilac i sudski tumač u konkretnoj kombinaciji jezika da prevedu, a po izuzetno povoljnim cenama. Specijalizovani su i za direktan prevod udžbenika za pakistanskog na estonski jezik, ali će po potrebi obraditi i sadržinu kako dečijih časopisa, tako i ilustrovanih i stručnih, odnosno novinske članke.

U ponudi ove institucije se nalazi i direktno prevođenje PR tekstova sa pakistanskog na estonski jezik, a podrazumeva se da će na zahtev klijenata sudski tumači i prevodioci da obrade i reklamne flajere, brošure i vizit kartice, ali i plakate, te kataloge i reklamne letke, to jest sve one materijale kroz koje se reklamira kako poslovanje nekog preduzeća, tako isto i neki događaj, ali i usluga, odnosno proizvod.

Sa neskrivenim ponosom ističemo činjenicu da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava kako stručnjake, koji su specijalizovani za izvršenje sinhronizacije bilo kog materijala, tako isto i titlere, a koji će klijentima omogućiti da sve prethodno prevedene sadržaje ovog tipa dobiju titlovane. Uz to što će profesionalno da obrade serije svih vrsta, ali i reklamne poruke, prevodioci i sudski tumači će ostvariti zahtev i onih klijenata, kojima su potrebni direktni prevodi filmova sa pakistanskog na estonski jezik. Napominjemo da će oni prevesti kako igrane filmove i to bilo kog žanra, tako isto i crtane, ali i animirane i dokumentarne, te će na zahtev klijenata obraditi i reklamne poruke, zatim emisije informativnog, zabavnog ili obrazovnog karaktera, te dečije, kao i serije i sve ostale vrste kako audio materijala, tako isto i video.

Usmeni prevod sa pakistanskog na estonski jezik

Obavezni smo odmah na početku da napomenemo da sudski tumač i prevodilac, a u okviru bilo kog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da izvrše kako konsekutivno, odnosno simultano, tako isto i takozvano prevođenje uz pomoć šapata sa pakistanskog jezika na estonski. Takođe, svi koji su za konkretnu uslugu zainteresovani, a ukoliko bude odabrana baš ta vrsta usmenog prevoda, na raspolaganju imaju i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to najnovije generacije, a po izuzetno pristupačnim cenama. Svakako je bitno da pojedinac informiše zaposlene konkretne institucije o svemu što je vezano za sam događaj i njegovu organizaciju, pošto se zvanična ponuda za ovu uslugu može formirati isključivo na osnovu dostupnih informacija o organizaciji određene manifestacije. Radi se o tome, da se moraju analizirati podaci kako o predviđenom trajanju konkretnog događaja, tako isto i o broju lica, koja će mu prisustvovati, s tim što bi klijent trebalo pomenute stručnjake da obavesti i o osnovnim karakteristikama lokacije, na kojoj je organizator predvideo da taj događaj bude održan.

S obzirom na to da lektori, ali i profesionalni korektori čine tim svakog predstavništva pomenute institucije, to će oni na zahtev zainteresovanih lica da izvrše i takozvanu redakturu. Zapravo su u pitanju usluge kako lekture, tako i profesionalne korekture različitih sadržaja, s tim što moramo naglasiti da se one ne smeju izvršiti, samo ako prevod ma kog materijala nije adekvatan. Naime, ukoliko na nekom drugom mestu klijent zatraži obradu bilo kog sadržaja, a dobije ih neprofesionalno obrađene, on bi trebalo da se obrati zaposlenima ove institucije, a kako bi oni prema pravilima sve uočene greške ispravili i tako u potpunosti uskladili njihove sadržaje sa pravilima prevodilačke struke i estonskog jezika, te svakako sa originalnim materijalima.

Ako to bude bilo nekome potrebno, biće izvršeni i profesionalni prevodi internet sadržaja sa pakistanskog jezika na estonski, ali i njihova optimizacija. Izuzev onlajn prodavnica i aplikacija, sudski tumači i prevodioci će na najbolji mogući način da obrade i internet kataloge, kao i programe svih vrsta i web sajtove, ali i bilo koji drugi sadržaj koji je vezan kako za kompjutere, tako isto i za internet. A tom prilikom će oni izvršiti i implementaciju pravila, koja su poznata kao Search Engine Optimisation, to jest skraćeno SEO. Zahvaljujući tome bi trebalo u relativno kratkom roku, a nakon što budu prevedeni i postavljeni na internet, svi ti materijali da budu vidljivi već na prvoj strani pretrage, jer će biti optimizovani prema takozvanim ključnim rečima.

Podrazumeva se, isto tako da će prevodioci i sudski tumači u datoj kombinaciji jezika da obrade različite tipove tekstualnih sadržaja, a nevezano za to da li su u pitanju popularni ili stručni. Svakako će oni izvršiti profesionalni prevod turističkih tekstova sa pakistanskog jezika na estonski, ali i onih koji su vezani za oblasti filozofije, psihologije i sociologije, odnosno finansija, ekonomije i bankarstva, te politike i prava, kao i komunikologije, građevinske industrije i menadžmenta. Osim njih, navedeni stručnjaci mogu da prevedu i stručne, odnosno popularne tekstove iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, potom marketinga i farmacije, ali i nauke, medicine i informacionih tehnologija, te obrazovanja, kao i svake druge društvene ili prirodne naučne discipline.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje