Prevodi sa pakistanskog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na srpski jezik

Za online prevod sa pakistanskog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa pakistanskog na srpski jezik

Na samom početku je od izuzetnog značaja naglasiti da svaki prevodilac i sudski tumači, a koji je u mnogobrojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposlen, ima sasvim dovoljno iskustva u obradi apsolutno svih sadržaja u datoj kombinaciji jezika.

Svakako oni mogu na zahtev klijenata izvršiti ne samo prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na srpski, nego isto tako i overu prevedenog materijala, a koja će biti prepuštena zvanično ovlašćenom licu.

Za one klijente koji nisu informisani, vrlo je važan podatak da svaki dokument koji se može smatrati pravno i zakonski validannim mora posedovati pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Svrha takvog postupka obrade jeste da se obezbedi dokaz da je prevedeni sadržaj isti kao i njegov original.Prevođenje sa pakistanskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na pakistanski

Isto tako mogu biti ostvareni zahtevi klijenata, vezano za obradu svih ličnih dokumenata (radna dozvola, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih za pasoš i druga), s tim što će na zahtev klijenata prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade i različite vrste izjava saglasnosti i uverenja, odnosno potvrda (saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i druga dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama).

Obavezni smo da naglasimo i to da je u skladu sa zakonom, neophodno da svaki klijent koji želi ne samo pomenuta, već i bilo koja druga dokumenta da dobije prevedena i overena, mora prilikom dostavljanja sadržaja na obradu da priloži i originalne sadržaje na uvid.

Postoje tri mogućnosti za dostavljanje, a one uključuju kako lični dolazak vlasnika dokumenata u jednu od poslovnica, tako i njihovo slanje preporučeno preko "Pošte Srbije" ili uz angažovanje određene kurirske službe.Ukoliko postoji potreba da budu urađeni takozvani hitni prevodi dokumenata sa pakistanskog jezika na srpski, a da bi sudski tumač i prevodilac taj zahtev mogli da ostvare, potrebno je da klijent naknadno dostavi na uvid originale, te da svakako pre toga pošalje na mejl ove institucije skenirana konkretna dokumenta.

Preuzimanje se može izvršiti direktno u poslovnici ove institucije, ali je dozvoljeno klijentima i da iskoriste uslugu dostave na adresu. Napominjemo da kurirska služba, sa kojom konkretna institucija sarađuje tom prilikom dostavlja kompletno obrađena dokumenta na željenu adresu, te navedenu uslugu naplaćuje u skladu sa svojim cenovnikom.

Celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije će, isto tako ovi stručnjaci po potrebi prevesti u datoj kombinaciji jezika i overiti, a što se odnosi kako na specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, tako isto i na lekarske nalaze, zatim uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te na sva ostala dokumenta koja konkretni tip dokumentacije čine.

Ko god želi da dobije profesionalno obrađenu bilo koju dokumentaciju ili pojedinačni dokument, mora biti informisani i o overi takozvanim Apostille pečatom, budući da to nije u nadležnosti zaposlenih ove institucije. Baš zato i naglašavamo da bi svaki klijent trebalo da dobije samostalno informacije o takozvanom Haškom pečatu, kako ga još nazivaju, a što sve može učiniti u okviru nadležnih institucija Republike Srbije. Uz to što će morati da sazna da li na konkretna dokumenta ta vrsta pečata mora biti stavljena, izuzetno je značajno i da nastoji da dobije podatke o momentu, kada se Haški pečat na njih stavlja, jer u većini slučajeva ova vrsta overe treba da bude izvršena nakon prevoda konkretnog dokumenta i overe sudskog tumača, a postoji i opcija kada se takozvani Apostille pečat prvo stavlja, gde se prevode i on i dokument, a zatim i sadržaj overava od strane pomenutog stručnjaka.

Moramo obavestiti zainteresovane, da sudski tumač i prevodilac mogu izraditi i prevod diplome i dodatka diplomi sa pakistanskog jezika na srpski, ali i svih ostalih sadržaja koji su isključivo vezani za oblast obrazovanja. Svakako će oni prevesti i overiti uverenje o položenim ispitima, potvrdu o redovnom školovanju i nastavne planove i programe fakulteta, ali i prepis ocena, zatim svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, te mnoga druga dokumenta koja su za proces obrazovanja vezana. Naravno mogu prevesti i seminarske radove i to bilo koje tematike, ali na zahtev klijenata obraditi i diplomske radove.

Sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako poslovne dokumentacije (statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, fakture, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji i druga), tako i građevinske, odnosno tenderske i tehničke (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i mnoga druga) će pomenuti stručnjaci na osnovu zahteva i potreba klijenata, isto tako da prevedu i overe.

A uz sve što je do sada pomenuto, moramo naglasiti i da će prevodioci i sudski tumači obraditi kako naučne radove, tako i naučne patente, zatim rezultate naučnih istraživanja i svaki drugi dokument ili sadržaj koji se oblasti nauke tiče.

Izuzev toga, specijalizovani su i za prevođenje pravnih akata sa pakistanskog jezika na srpski, što znači da će svaki klijent dobiti kompletno obrađen bilo koji dokument iz domena sudstva ili prava. Osim punomoćja za zastupanje, sudskih rešenja i licenci, odnosno sudskih žalbi i presuda, zainteresovani mogu dobiti kompletno obrađene i sudske tužbe, odluke i sertifikate, kao i ugovore različitih vrsta, tekovine Evropske Unije i ostale sadržaje koji se mogu svrstati u pravna akta.

Podrazumeva se da klijenti mogu zaposlene ove institucije da zaduže i ukoliko imaju potrebu za uslugom usmenog prevoda, uzevši u obzir da su oni specijalizovani kako za konsekutivno i šapatno, tako i za simultano prevođenje u toj jezičkoj varijanti. Treba naglasiti i to da ova institucija u ponudi ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a koju klijent može koristiti po povoljnim cenama.

Tekstualne materijale, čija je osnovna tema se bavi različitim društvenim ili prirodnim naukama će, na osnovu zahteva klijenata sudski tumači i prevodioci maksimalno profesionalno da prevedu u datoj kombinaciji jezika. Svakako će odgovoriti i zahtevima koji se odnose na prevod udžbenika i časopisa sa srpskog na pakistanski jezik, a po potrebi će prevesti i novinske članke, kao i bilo koje književno delo.

Prilikom prevođenja internet materijala u datoj jezičkoj kombinaciji, ovi stručnjaci primenjuju i pravila, koja se odnose na optimizovanje tih sadržaja. Naime, u skladu sa smernicama koje podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation) će biti prevođeni ne samo web sajtovi, nego i online katalozi, zatim programi i aplikacije, kao i web prodavnice i uopšteno govoreći, svi oni materijali koji se mogu videti na internetu ili se na bilo koji način njega, odnosno računara tiču.

U svakom predstavništvu ove institucije je dostupna i usluga takozvane redakture, a koju shodno zahtevima pojedinaca mogu da izvrše profesionalni korektori i lektori, koji imaju izuzetno iskustvo u vršenju ispravki nekvalitetno prevedenih sadržaja bilo koje vrste.

Moramo svakako naglasiti da će biti izvršen i prevod marketinških materijala sa srpskog na pakistanski jezik, a podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač maksimalno profesionalno i uz primenu pravila marketinga prevesti kako plakate i brošure, odnosno vizit kartice i PR tekstove, tako i reklamne flajere, letke i kataloge, te mnoge druge materijale koji su isključivo za oblast marketinga vezani.

Razlog zbog čega smo za kraj ostavili informaciju da članovi tima svake poslovnice ove institucije mogu da izvrše prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti i za različite vrste video i audio materijala jeste što je klijent ima na raspolaganju i mogućnost da, praktično govoreći dobije serije, emisije svih vrsta i reklamne poruke, odnosno filmove različitih žanrova, kompletno obrađene i spremne odmah za plasiranje. Da pojednostavimo, ova institucija zapošljava i profesionalce, čija specijalnost jeste pružanje usluga sinhronizacije svih takvih sadržaja, ali i njihovog titlovanja.

Prevod diplome i dodatka diplomi sa pakistanskog jezika na srpski

Aktuelnim pravilima je predviđeno da svaki dokument, a za koji se izrađuje prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, neizostavno mora da bude i overen pečatom zvanično ovlašćenog lica. Naime, kada sudski tumač bude uporedio originalna i prevedena dokumenta, te ukoliko ustanovi da se njihova sadržina ne razlikuje, on će stavljanjem svog pečata potvrditi da je prevod veran originalu.

Zato svi klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata sa pakistanskog na srpski jezik moraju na uvid da pošalju ili donesu originale, a trebalo bi i da zatraže od nadležnih institucija Republike Srbije sve neophodne podatke o postupku poznatom kao nadovera. Zapravo, prevodioci i sudski tumači koje ovaj situcija zapošljava, nemaju adekvatnu nadležnost za stavljanje Haškog, to jest takozvanog Apostille pečata, pa zato treba vlasnik dokumenata te informacije da pribavi samostalno.

Ukoliko bude bilo potrebno, ovi stručnjaci mogu da kompletno obrade ne samo diplomu i dodatak diplomi, nego i prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno uverenje o položenim ispitima i sva ostala dokumenta koja se tiču na određeni način obrazovanja. Isto tako oni mogu, a shodno zahtevima pojedinaca da profesionalno prevedu kako seminarske radove različite tematike i kompleksnosti, tako isto i diplomske.

Podrazumeva se da su oni specijalizovani i za prevođenje medicinske dokumentacije sa pakistanskog na srpski jezik, što znači da ih klijenti mogu zadužiti za obradu kako specifikacija farmaceutskih proizvoda i lekarskih nalaza, tako isto i dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te svih ostalih dokumenata koja nisu sada navedena, a zvanično se tretiraju kao deo tog tipa dokumentacije.

Pobrinuće se sudski tumači i prevodioci da profesionalno obrade, odnosno prevedu i overe rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, zatim naučne radove različite dužine, složenosti i tematike, ali i svaki drugi sadržaj koji se na nauku odnosi.

U svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford je dostupna i usluga koja podrazumeva najpre obradu svih onih dokumenata, koja su vezana za poslovanje bilo preduzetnika ili pravnih lica, to jest koja se smatraju delom poslovne dokumentacije. Izuzev različitih vrsta poslovnih izveštaja, poput recimo godišnjih, finansijskih ili revizorskih, prevodioci i sudski tumači mogu da izrade i prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa pakistanskog na srpski jezik, ali i da kompletno obrade poslovne odluke i osnivački akt preduzeća, kao i statut preduzeća, potom fakture i sva ostala dokumenta koja u konkretnu vrstu dokumentacije zvanično ulaze.

Isto tako će oni prevesti, odnosno u skladu sa pravilima overiti i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i građevinske projekte, kao i deklaracije proizvoda i druga dokumenta koja čine tendersku dokumentaciju, odnosno tehničku ili građevinsku.

Naravno da vlasnici mogu zahtevati i kompletnu obradu za sva ona dokumenta, koja je potrebno da podnesu nadležnim službama, kao što su recimo saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i uverenje o nekažnjavanju, te potvrda o visini primanja i potvrda o stalnom zaposlenju, zatim uverenje o neosuđivanosti, ali i potvrda o stanju računa u banci, te sve ostale vrste kako potvrda i uverenja, odnosno saglasnosti, tako isto i izjava.

Na osnovu zahteva klijenata mogu da budu izrađeni i prevodi ličnih dokumenata sa pakistanskog na srpski jezik, a u koja pored ostalih spadaju sve vrste dozvola (saobraćajna, radna, vozačka, dozvola za boravak), kao i potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih i pasoš, odnosno lična karta i uverenje o državljanstvu, ali i krštenica i umrlica, to jest izvod iz matične knjige rođenih i umrlih, kao i mnoga druga nepomenuta dokument.

Ako se za tim bude javila potreba, sudski tumači i prevodioci će izraditi najpre prevod u ovoj varijanti jezika, a posle toga u skladu sa ovlašćenjima koja imaju će izvršiti i overu za sve vrste pravnih akata, odnosno za ona dokumenta koja se primarno odnose na oblast prava, ali i sudstva (licence za sudska rešenja, punomoćje za zastupanje, presuda o razvodu braka, sertifikati, sudske žalbe, tekovine Evropske Unije, sudske odluke, ugovori i mnoga druga).

Prevođenje knjiga sa pakistanskog na srpski jezik

Potpuno je svejedno zaposlenima u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford da li su klijentima potrebni prevodi udžbenika sa pakistanskog jezika na srpski ili nekog književnog dela, zato što su oni podjednako osposobljeni da profesionalno prevedu bilo koju knjigu. Isto tako mogu ostvariti zahtev i onih pojedinaca, kojima je prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji potreban za časopise, bez obzira kojem tematikom se bave, ali i za članke iz novina.

Svakako moramo naglasiti da ova institucija zapošljava i stručna lica, koja imaju dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga sinhronizovanja i titlovanja svih vrsta audio i video materijala. Podrazumeva se da će prvo prevodilac i sudski tumač, a u skladu sa zahtevima koje iznese pojedinačni klijent, izvršiti prevod serija i reklamnih poruka sa pakistanskog jezika na srpski, a onda će klijent izabrati jednu od navedenih dodatnih usluga. Osim pomenutih, oni mogu da obrade i igrane filmove različitih žanrova, ali i zabavne, odnosno emisije informativnog ili obrazovnog karaktera, kao i animirane filmove, potom dokumentarne i crtane, to jest zaista bilo koju vrstu video ili audio materijala. Budući da su dostupne i navedene dodatne usluge, podrazumeva se da će svaki klijent na jednom mestu dobiti i njihovu kompletnu obradu, tako da će praktično vrlo brzo pošto ih preuzme biti u mogućnosti da konkretne materijale prezentuje budućim slušaocima ili gledaocima.

Sa ciljem da svim klijentima obezbede maksimalno profesionalnu uslugu, sudski tumači i prevodioci su se osposobili i za prevođenje marketinških materijala sa pakistanskog jezika na srpski. A s obzirom na to da je oblast marketinga poznata po skrivenim porukama, koje upućuje potencijalnim kupcima nekog proizvoda ili korisnicima određene usluge, jasno je zbog čega se zahteva adekvatno iskustva u prevođenju kako reklamnih kataloga i letaka, odnosno brošura i flajera, tako i plakata, zatim PR tekstova i ostalih marketinških materijala. Svakako ovi stručnjaci mogu ostvariti zahtev i klijentima, kojima je prevod u datoj jezičkoj kombinaciji potreban za vizit kartica.

Prevod web sajtova sa pakistanskog jezika na srpski

Da bi određeni internet sajt, a za koji bude prethodno izrađen prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, mogao da bude vidljiv već u okviru prve strane pretrage, biće potrebno da stručna lica izvrše njegovu optimizaciju, odnosno da primene alate koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation). Baš zahvaljujući tome što sudski tumači i prevodioci, a koji su u predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford u svakom gradu zaposleni, imaju dovoljno znanja i iskustva u primeni tih alata, napominjemo da su prevodi sajtova sa pakistanskog na srpski jezik maksimalno profesionalni. Naravno da ovi stručnjaci mogu prevesti i ostale onlajn materijale, odnosno one koji su vezani za kompjutere, a na prvom mestu mislimo na internet prodavnice, programe različitih vrsta i online kataloge, kao i na aplikacije i mnoge druge onlajn sadržaja.

Ako to nekome bude bilo potrebno, trebalo bi da zna da ova institucija zapošljava i korektore i lektore, što znači da je na raspolaganju usluga redakture, odnosno korekture i lekture materijala. Inače se one vrše ukoliko prethodno urađen prevod bilo koje vrste materijala ne odgovara pravilima. Zapravo će pomenuti stručnjaci prilagoditi loše prevedene sadržaje bilo koje vrste duhu srpskog jezika, odnosno pravilima koja podrazumeva prevodilačka struka.

Naravno da će biti u potpunosti profesionalno ostvaren zahtev i onih pojedinaca, kojima je potrebno bilo simultano prevođenje sa pakistanskog na srpski jezik, bilo šapatno ili konstruktivno. Naime, svaku od tih vrsta usmenog prevoda će primeniti, po potrebi prevodioci i sudski tumači, a primarno sve zavisi od samog događaja i načina njegove organizacije. To i jeste osnovni razlog zbog čega svaki klijent ima obavezu da obavesti zaposlene u konkretnoj poslovnici ove institucije o tome gde bi konkretna manifestacija trebalo da bude organizovana, zatim prema kojim pravilima će biti sprovedena i koliko dana će ukupno trajati. Na osnovu dobijenih informacija, oni će se opredeliti između konkretnih vrsta usluga, a u zavisnosti od toga će biti ponuđena i ona usluga, koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Kome god to bude bilo potrebno, može u poslovnicama ove institucije da zaduži zaposlene kako bi izradili profesionalan prevod tekstova sa pakistanskog na srpski jezik. Ono što klijent u tom slučaju mora da zna jeste da sudski tumač i prevodilac mogu u datoj jezičkoj kombinaciji da prevedu ne samo popularne tekstove bilo koje tematike, nego i stručne. Pored toga što će obraditi tekstove iz domena politike, finansija i ekonomije, odnosno prava i bankarstva, te medicine, nauke i farmacije, oni će prevesti i tekstove čija je osnovna tema vezana za oblast kako informacionih tehnologija, nauke i marketinga, odnosno menadžmenta i ekologije i zaštite životne sredine, tako i građevinske industrije, marketinga i komunikologije, zatim sociologije, psihologije i filozofije, ali i svih ostalih što prirodnih, što društvenih naučnih disciplina koje nisu pomenute. Jednostavno rečeno, oni će u najkraćem mogućem roku i po cenama, koje su vrlo pristupačne prevesti profesionalno tekstualne materijale bilo koje tematike, složenosti i dužine.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje