Prevođenje sa pakistanskog na flamanski jezik

Prevodi sa pakistanskog jezika na flamanski

Sasvim je svejedno da li su klijenti zainteresovani za usmeni prevod sa pakistanskog jezika na flamanski ili je potrebno da određeni sadržaj bude preveden u pisanom obliku, zato što zaposleni u Prevodilačkom centra Akademije Oxford imaju iskustva u primeni svih tih usluga.

Da odmah napomenemo i to da su prevodilac i sudski tumač osposobljeni kako za simultano prevođenje u toj jezičkoj kombinaciji, tako isto i za konsekutivno, odnosno šapatno, a klijenti mogu izvršiti i iznajmljivanje oprema za simultano prevođenje poslednje generacije. Potrebno je da svaki klijent, koji želite te stručnjake da angažuje kako bi primenili uslugu usmenog prevoda za određenu manifestaciju, dostavi i podatke o načinu njene organizacije. Na prvom mestu se pod tim misli na informacije o broju osoba koje su potvrdile učešće, ali i o tome koliko bi manifestacija trebalo da traje, te je svakako neophodno da ih obavesti i o mestu njenog održavanja. A kada sve te podatke budu dobili, zaposleni konkretnog predstavništva će ih pažljivo analizirati, da bi doneli odluku koja od navedenih usluga će za taj događaj da bude primenjena.

Pobrinuće se ovi stručnjaci da u datoj jezičkih kombinaciji prevedu i marketinške materijale bilo koje vrste, ali i stručne i popularne tekstove, kao i udžbenike i članke iz novina. A dostupni su i direktni prevodi časopisa sa pakistanskog jezika na flamanski, ali i književnih dela, bez obzira da li su u pitanju poetska ili prozna.Prevođenje sa pakistanskog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na pakistanski

Usluge titlovanja i sinhronizacije se na zahtev izvršavaju, tako da svaki klijent kome je prevod neophodan bilo za seriju ili određeni film, odnosno reklamnu poruku ili emisiju, te neki drugi audio ili video sadržaja, praktično u samoj poslovnici ove institucije dobija njegovu kompletnu obradu.

Ko god bude zahtevao prevođenje web sajtova i online kataloga sa pakistanskog jezika na flamanski, odnosno softvera, to jest programa i aplikacija, ali i internet prodavnica i ostalih web sadržaja, dobija i njihovu profesionalnu optimizaciju. Da pojednostavimo, prevodioci i sudski tumači znaju kada i kako treba implementirati SEO alate (Search Engine Optimisation), tako da upravo zahvaljujući njima oni usaglašavaju sadržinu svih tih materijala sa pretragom na internetu i njenim pravilima, te na taj način pozitivno utiču na njihovo kotiranje u polju pretrage.

Kada je neophodno ispraviti propuste koji postoje u već urađenim prevodima bilo kog sadržaja, angažuju se korektori i lektori ove specijalizovane institucije. Zahvaljujući primeni pravila, koja podrazumeva redaktura se loše prevedeni materijali usaglašavaju kako sa originalima, tako isto i sa pravilima ciljanog jezika, što znači da se vlasnicima omogućuje da dobiju profesionalno obrađene sadržaje, jer će u njima sve prethodno načinjene greške biti ispravljene.Obrada dokumenata se izvršava prema pravilima, tako da sudski tumač i prevodilac omogućuju klijentima da dobiju kompletno obrađene sve vrste dokumentacija (građevinska, lična, poslovna, tehnička, medicinska i druge), ali i mnoga druga dokumenta.

Da budemo precizni, oni će izvršiti kako prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na flamanski, tako isto i overu, čime će ovlašćeni sudski tumač potvrditi da je preveden dokument isti kao i originalan, to jest on će se tretirati kao zakonski važeći.

Podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu da obrade i dokumenta koja se podnose nadležnim službama, poput na primer potvrda i izjava različitih vrsta, ali i saglasnosti u i uverenja, a u ponudi su i direktni prevodi ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na flamanski.

Isto tako će oni kompletno da obrade i svaki pravni akt, odnosno dokumenta koja se tiču najpre oblasti obrazovanja, a potom i nauke.

S obzirom na to da je obrada dokumenata propisana zakonom, to je vrlo važno da se klijent pridržava pravila i da sudskom tumaču donese na uvid originalna dokumenta. A ima pravo i da ih pošalje preko kurirske službe na adresu najbliže poslovnice ove institucije, odnosno da ih preporučeno i to preko “Pošte Srbije“, takođe pošalje na obradu.

Kako sudski tumači i prevodioci nisu zvanično ovlašćeni za stavljanje takozvanog Haškog pečata, a koji je i pod nazivom Apostille takođe poznat, to je poželjno da se vlasnik konkretnih dokumenata o detaljima vezano za tu vrstu overe samostalno u nadležnim službama Republike Srbije raspita. Pri osnovnim sudovima postoje odeljenja, u kojima su zaposlena lica isključivo zadužena za postupak poznat kao nadovera, to jest za stavljanje pomenutog pečata na dokumenta, a oni imaju i sve relevantne informacije o obavezama klijenata u konkretnom slučaju. Zato i jeste navedeno da bi vlasnik dokumenata njih trebalo da kontaktira najpre, te da sazna da li Apostille pečat treba da bude stavljen na određena dokumenta i po kom principu, to jest u kom trenutku (pre postupka prevoda i overe sudskog tumača ili posle toga).

Istakli bismo i informaciju da je ponudom obuhvaćeno hitno prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na flamanski, a da je način dostavljanja sadržaja na obradu tom prilikom nešto drugačiji. Stvar je u tome da prevodilac i sudski tumač imaju obavezu u što kraćem roku da pristupe obradi dokumenata, tako da se očekuje da klijent kasnije originale njima na uvid dostavi, a da na mejl adresu prvo izvrši slanje skeniranih dokumenata.

Odlučiće vlasnik dokumenata kako će preuzeti kompletno obrađene sadržaje, uzevši u obzir da su u ponudi dve opcije. Dakle, postoji mogućnost da ih u prostorijama određenog predstavništva ove institucije samostalno preuzme, ali i da mu budu dostavljena na adresu koju navede. Ipak, moramo informisati sve koji su za drugu ponuđenu varijantu zainteresovani, da će tu uslugu biti u obavezi prema cenovniku konkretne kurirske službe i da plate, a to će učinitiu momentu kada pošiljku budu preuzimali.

Prevodi ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na flamanski

U svakom predstavništvu ove specijalizovane institucije je dostupna usluga obrade ličnih dokumenata, a koja uključuje najpre njihov direktan prevod sa pakistanskog jezika na flamanski, pa potom i overu, koju u tom slučaju ovlašćeni sudski tumač izvršava u skladu sa pravilima. Tako klijenti dobijaju kompletno obrađenu i ličnu kartu i pasoš, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, ali i uverenje o državljanstvu, te potvrdu o prebivalištu i izvod iz matične knjige venčanih i umrlih, kao i sve vrste dozvola (radna, dozvola za boravak, saobraćajna, vozačka), odnosno sva ostala lična dokumenta.

Takođe će se sudski tumači i prevodioci potruditi da maksimalno profesionalno odgovore zahtevima svih pojedinaca, kojima su u toj varijanti jezika neophodni prevodi za sadržinu kako poslovne i medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, osnivački akt preduzeća, dokumentacija o medicinskim proizvodima, poslovne odluke, finansijski, revizorski i godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, fakture i druga), tako i za celokupnu sadržinu tenderske, tehničke i građevinske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti i mnoga druga dokumenta koja u njihov sastav ulaze).

Isto tako će po zahtevu biti izvršeno i direktno prevođenje pravnih akata sa pakistanskog jezika na flamanski, a u kom slučaju će sudski tumači i prevodioci osim svih vrsta ugovora, odnosno presuda i žalbi, kao i sudskih rešenja, odluka i tužbi, kompletno da obrade i tekovine Evropske Unije, zatim sertifikate i licence bilo kog tipa, kao i punomoćje za zastupanje i generalno rečeno, sva ostala dokumenta koja su za sudstvo i pravo vezana.

Shodno iznetim zahtevima se mogu obraditi i ona dokumenta, koja kasnije vlasnici treba da predaju nekoj državnoj instituciji. Izuzev potvrde o slobodnom bračnom stanju, odnosno potvrde o visini primanja i potvrde o stalnom zaposlenju, te potvrde o stanju računa u banci, prevodioci i sudski tumači izvršavaju kompletnu obradu i za saglasnost za zastupanje, odnosno uverenje o neosuđivanosti, kao i za uverenje o nekažnjavanju, te za sve ostale tipove što potvrda i uverenja, što saglasnosti, ali i izjava.

Značajno je naročito naglasiti i to da je obavezan svaki klijent originalna dokumenta tom prilikom na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču da priloži, a kako bi postupak njihove overe u potpunosti bio ispoštovan.

Uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac nemaju dozvolu Apostille, odnosno takozvani Haški pečat na bilo koji dokument da stave, to naravno znači da oni i nisu dužni klijentima podatke o toj vrsti overe da pružaju. Potrebno je iz tog razloga da se vlasnik dokumenata informiše samostalno u nadležnim institucijama da li navedeni pečat treba na njegov dokument da bude stavljen i da li se ta vrsta overe izvršava nakon što pomenuti stručnjaci završe svoj deo posla ili neposredno pre toga.

Pomenuli bismo i to da će biti izvršeno direktno prevođenje nastavnih planova i programa fakulteta sa pakistanskog jezika na flamanski, ali i svih ostalih dokumenata koja su vezana za oblast obrazovanje, kao i nauke. Prvenstveno pod tim mislimo na kompletnu obradu svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, zatim diplome i dodatka diplomi, te rezultata naučnih istraživanja i potvrde o redovnom školovanju, kao i naučnih patenata, odnosno diplomskih i naučnih, ali i seminarskih radova i svih ostalih sadržaja koji se na jednu od tih oblasti odnose.

Direktni prevodi popularnih tekstova sa pakistanskog na flamanski jezik

Sasvim je svejedno da li su popularni tekstualni materijali vezani za neku društvenu ili prirodnu nauke, jer će njih sudski tumač i prevodilac u ovoj jezičkoj kombinaciji profesionalno da prevedu. Takođe će izraditi i direktan prevod stručnih tekstova sa pakistanskog jezika na flamanski, a obradiće po zahtevu i književna dela, odnosno časopise i udžbenike, te članke iz novina različite tematike i dužine.

Sve one materijale koji su usko vezani za oblast marketinga, odnosno reklamiranja će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevesti, ali će se primarno tom prilikom rukovoditi upravo pravilima koja važe u oblasti reklamiranja.

A pored ostalog, specijalizovani su i za direktno prevođenje web sajtova sa pakistanskog jezika na flamanski, odnosno aplikacija svih vrsta, kao i sadržine internet kataloga i online prodavnica, odnosno različitih programa, te mnogih drugih onlajn materijala. Samo zahvaljujući tome što imaju dovoljno i znanja, ali i iskustva u korišćenju SEO alata (Search Engine Optimisation), oni klijentima omogućuju i uslugu profesionalne optimizacije.

Usluga koja se primenjuje kada je potrebno ispraviti prethodno prevedene materijale, a koja je poznata kao redaktura, uključuje njihovu lekturu i korekturu. Upravo te usluge su u svim poslovnicama ove specijalizovane institucije dostupne, a njih po zahtevu klijenata izvršavaju korektori i lektori sa adekvatnim iskustvom u radu. Tom prilikom će oni sadržinu loše prevedenih materijala bilo koje vrste da usaglase sa njihovim originalima, odnosno sa flamanskim jezikom i pravilima koja se u njemu poštuju.

Kako igrane i animirane, tako i crtane, ali i dokumentarne filmove će prevodilac i sudski tumač u pomenutoj varijanti jezika profesionalno da prevedu. Isto tako mogu biti izvršeni i direktni prevodi informativnih emisija sa pakistanskog jezika na flamanski, ali i obrazovnih, te dečijih i zabavnih, odnosno reklamnih poruka, serija i svih ostalih video sadržaja, ali i audio. U apsolutno svakoj poslovnici pomenute specijalizovane institucije su zaposleni i oni stručnjaci, koji će na zahtev klijenata da izvrše usluge sinhronizacije takvih materijala ili titlovanja.

Prilikom organizacije bilo kog događaja će zaposleni ove institucije, onda kada je potrebno izvršiti simultano prevođenje u toj jezičkoj kombinaciji, odnosno konsekutivno ili šapatno. Isključivo od načina organizacije događaja zavisi i odabir konkretne usluge, pa je zato vrlo važno da članovi tima konkretnog predstavništva pomenute institucije sa svim tim detaljima budu prethodno upoznati. Moguće je da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svi koji su zainteresovani, ali naravno ako je to usklađeno sa zahtevima samog događaja, odnosno sa uslugom koju će primeniti sudski tumači i prevodioci tom prilikom.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje