Prevod sa pakistanskog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na engleski jezik

Za online prevod sa pakistanskog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa pakistanskog na engleski jezik

Bitno je da svako kome je konkretna usluga potrebna, najpre bude informisan o tome da na više od 20 lokacija u celoj našoj zemlji i posluje Prevodilački centar Akademije Oxford. Jednostavno rečeno, direktno prevođenje sa pakistanskog jezika na engleski je, zapravo dostupno svakome, bez obzira u kom mestu da živi.

Budući da su u timu ove institucije vrhunski stručnjaci, a primarno sudski tumači i prevodioci, to svaki klijent koji želi da dobije prevod nekog dokumenta u navedenoj jezičkoj kombinaciji, praktično rečeno na jednom mestu dobija njegovu profesionalnu i kompletnu obradu.

Poznato je da pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača mora biti stavljen na preveden dokument, kako bi bila potvrđena njegova autentičnost, odnosno istovetnost sa sadržinom originalnog dokumenta. Time klijent dobija pravno i zakonski važeći sadržaj, tako da ima pravo kad god je potrebno da ga primenjuje.Prevođenje sa pakistanskog na engleski
Prevođenje sa engleskog na pakistanski

Iako se u većini slučajeva takav postupak obrade smatra dovoljnim da bi dokument bio validan, naglašavamo da ipak za određene sadržaje mora biti izvršena i takozvana nadovera. Radi se o pečatu, koji je poznat i kao Haški i kao Apostille, a njega na konkretna dokumenta nemaju pravo da stave zaposleni ove institucije, zato što se ne nalazi u njihovoj nadležnosti. Upravo zato i iznosimo preporuku svim klijentima da neposredno pre dostavljanja sadržaja ovim stručnjacima na obradu, oni treba da dobiju sve informacije o tom pečatu. Najvažnije je da saznaju u nadležnim institucijama da li je njega obavezno staviti na konkretna dokumenta ili na određeni tip dokumentacije, a u slučaju da jeste, moraju pitati i po kom principu se overa tada vrši. Radi se o tome da Apostille pečat na neka dokumenta mora biti stavljen tek nakon što prevodilac i sudski tumač budu svoje usluge pružili, odnosno preveli i overili konkretni dokument, dok postoje i oni materijali gde je postupak drugačiji, pa se na njih prvo stavlja Haški pečat, a nakon toga se i on i dokument prevode, pa tek posle toga može da se pristupi overi od strane sudskog tumača.

Ističemo da uz prevod pravnih akata sa engleskog jezika na pakistanski (tekovine Evropske Unije, sertifikate svih vrsta, presude o razvodu braka, ugovori, punomoćje za zastupanje, sudske odluke i žalbe, licence, sudska rešenja i druga dokumenta koja su vezana za sudstvo ili pravo), ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade i svaki lični dokument, koji na propisan način pre toga klijent bude dostavio (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, pasoš, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, vozačka dozvola i druga).

Naravno da će se pobrinuti prevodioci i sudski tumači da profesionalno odgovore na zahtev svakome, kome su potrebni direktni prevodi poslovne dokumentacije sa engleskog jezika na pakistanski. Osim faktura, poslovnih odluka i svih vrsta poslovnih izveštaja (finansijski, revizorski i godišnji), oni mogu da obrade i rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća i statut preduzeća, ali i svaki drugi dokument koji se tiče poslovanja kako nekog preduzetnika, tako isto i pravnog lica.Naglašavamo da je dostavljanje originala obavezno u ovom slučaju, tako da će ih klijent ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko neke kurirske službe ili će odabrati opciju ličnog donošenja originalnih dokumenata u jednu od poslovnica.

Lično preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata je tek jedna od opcija, a podrazumeva se da vlasnici mogu da se opredele i za mogućnost da im kompletno obrađene sadržaje na adresu dostavi kurirska služba. S obzirom na to da je u pitanju služba za dostavu, koja ne funkcioniše u okviru ove institucije, već je njen eksterni partner, to se konkretna usluga i naplaćuje u skladu sa njenim cenovnikom, a klijent mora kuriru u trenutku dostave da je plati.

Dostupna je i usluga koja se odnosi na direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa engleskog jezika na pakistanski, a u kom slučaju će sudski tumači i prevodioci izuzev lekarskih nalaza, po zahtevu klijenata kompletno obraditi i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i svaki drugi dokument koji prema pravilima u sastav pomenutog tipa dokumentacije ulaze.

Naravno da na zahtev klijenata može da bude prevedena, odnosno overena i diploma i dodatak diplomi, ali i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i rezultati naučnih istraživanja, prepis ocena i uverenje o položenim ispitima, odnosno naučne patente, te sve vrste radova koji su vezani za oblast obrazovanja i nauke, odnosno diplomske, seminarske i naučne, kao i svaki drugi sadržaj koji se za te oblasti odnosi.

Preostalo nam je da kažemo i to da pomenuta usluga može biti primenjena i na sadržinu kako tenderske i tehničke dokumentacije, tako isto i građevinske. Svakako će pomenuti stručnjaci kompletno obraditi ne samo građevinske projekte, nego isto tako i uputstvo za rukovanje, ali i deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te svaki drugi dokument neke od njih ulazi.

U slučaju da bilo ko ima potrebu da prevod dokumenata sa engleskog jezika na pakistanski dobije u roku, koji je znatno kraći od predviđenog, moraće sadržaje prvo skenirati i poslati na zvaničan mejl najbliže poslovnice, te posle toga obavezno na uvid doneti ili poslati na jedan od opisanih načina originale.

Osim različitih tipova dokumentacija, odnosno bilo kog pojedinačnog dokumenta, prevodilac i sudski tumač u pomenutoj jezičkoj kombinaciji svakako mogu da prevedu i bilo koji drugi sadržaj u pisanom obliku, ali isto tako i da pruže usluge usmenog prevoda, a ako je to nekome potrebno. Naravno da mogu primeniti i simultano prevođenje sa engleskog jezika na pakistanski, ali isto tako će pružiti i uslugu takozvanog šapatnog ili konsekutivnog prevoda, što isključivo zavisi od tipa događaja i njegovih glavnih karakteristika. Inače, ova institucija u ponudi ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a koja je poslednje generacije i ispunjava sve standarde kvaliteta.

Navedeni stručnjaci mogu biti angažovani i ukoliko je klijentu potrebna obrada članaka iz novina, različitih vrsta časopisa ili udžbenika, odnosno stručnih i popularnih tekstova, kao i romana, te mnogih drugih proznih i poetskih književnih dela.

Marketinške materijale će, isto tako prevodioci i sudski tumači da obrade, a ako se od njih to bude zahtevalo. Ne samo da mogu prevesti reklamne letke i flajere, odnosno plakate, brošure i vizit kartice, već i kataloge, PR tekstove i druge materijale koji se primarno koriste u svrhu reklamiranja.

Usluge titlovanja i sinhronizovanja svih video i audio materijala su, takođe na raspolaganju klijentima ove specijalizovane institucije. Svakako mogu da budu izvršeni prevodi filmova sa engleskog jezika na pakistanski, a bez obzira da li su u pitanju animirani, igrani, crtani ili dokumentarni, odnosno reklamnih poruka i zabavnih, te dečijih i informativnih emisija, kao i serija i ostalih audio i video sadržaja, a posle toga bi svaki pojedinačni klijent trebalo da izabere jednu od ponuđenih usluga.

Izuzev prevoda svih vrsta aplikacija, odnosno web sajtova i programa, pomenuti stručnjaci mogu da obrade i internet prodavnice i kataloge, ali i ostale sadržaje koji se odnose na kompjutere i internet. S obzirom na to da je optimizovanje tih materijala izuzetno značajno za njihovo pozicioniranje na mreži, to podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač svakako, u skladu sa potrebama primeniti i alate SEO (Search Engine Optimisation), odnosno da će ih pravilno optimizovati.

Elektronskim putem mogu svi prethodno navedeni materijali da budu dostavljeni, a isto tako je predviđeno da budu i preuzeti po završetku obrade. Ukoliko nekom klijentu ne odgovara nešto od navedenog, može se obratiti zaposlenima u najbližoj poslovnici i izabrati neki drugi od dostupnih načina.

Pored usluga koje su vezane za prevod sa engleskog jezika na pakistanski za različite vrste materijala, ovaj institucija nudi klijentima i usluge kako lekture, tako i korekture, a ako je potrebno.

Prevod uverenja o nekažnjavanju sa pakistanskog na engleski jezik

Osnovna obaveza apsolutno svakog pojedinca, kome je prevod ili ovog ili ma kog drugog dokumenta potreban u konkretnoj jezičkoj varijanti, jeste da ovlašćenom sudskom tumaču obezbedi originalne sadržaje, zato što ih on koristi tokom postupka propisane overe. Ističemo da Prevodilački centar Akademije Oxford obezbeđuje svojim klijentima kako prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na engleski, tako i uslugu overe zvanično ovlašćenog sudskog tumača, odnosno nudi mogućnost da na jednom mestu i po odličnim cenama dobiju dokument, koji mogu kasnije koristiti u skladu sa potrebama, budući da će on sa pravnog stanovišta biti tretiran kao potpuno validan.

Sama činjenica da prevodilac i sudski tumač, koji su zaduženi za pružanje konkretnih usluga ne poseduju dozvole za izvršenje overe Apostille, odnosno takozvanim Haškim pečatom dovodi do toga da ova institucija svakom klijentu preporučuje sve te podatke da dobije od nadležnih lica.

Uverenje o nekažnjavanju je tek jedan od dokumenata, koja klijenti treba da predaju nadležnim institucijama, a koji može da bude prevedeno u konkretnoj varijanti jezika. Svakako se podrazumeva da zaposleni ove institucije mogu kompletno obraditi i potvrdu o stanju računa u banci, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i saglasnost za zastupanje, ali i potvrdu o visini primanja, te uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i bilo koju drugu vrstu uverenja i potvrde, odnosno saglasnosti ili izjave.

Moramo naglasiti i to da se u ponudi navedene institucije nalaze i direktni prevodi ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na engleski, a što se odnosi ne samo na kompletnu obradu izvoda iz matične knjige rođenih, lične karte i uverenja o državljanstvu, odnosno potvrde o prebivalištu, već isto tako i na prevod, odnosno overu sudskog tumača za ostala dokumenta koja se smatraju ličnim. Pod tim mislim primarno na vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih i dozvolu za boravak, odnosno radnu dozvolu i umrlicu, to jest izvod iz matične knjige umrlih, odnosno saobraćajnu dozvolu i druga dokumenta koja u konkretnu grupu spadaju.

Naglasilo bismo i to da će sudski tumači i prevodioci, a na osnovu zahteva koje klijent bude izneo, prema pravilima da obrade i sve vrste pravnih akata (tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, licence, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, presude o razvodu braka, sudske tužbe, sertifikati, sudske odluke, ugovori i bilo koji drugi dokument koji se sudstva ili prava tiče), a svakako mogu izraditi prevod, odnosno overiti svaki onaj dokument, koji je uvršten u poslovnu dokumentaciju (rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, fakture, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaji i ostala dokumenta koja je čine).

Kada klijent bude zahtevao, može biti izvršeno i prevođenje specifikacija farmaceutskih proizvoda sa pakistanskog jezika na engleski, ali i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, potom dokumentacije o medicinskim proizvodima i lekarskih nalaza, to jest apsolutno svakog dokumenta koji se zvanično može uvrstiti u medicinsku dokumentaciju.

Naravno, prevodilac i sudski tumač su specijalizovani i za pružanje usluge kompletne obrade svih onih dokumenata, koja se tiču ili građevinske ili tenderske, odnosno tehničke dokumentacije, kao što su na primer laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti i deklaracije proizvoda, ali i uputstvo za rukovanje i mnoga druga.

Izuzev diplomskih, seminarskih i naučnih radova, a bez obzira kojom tematikom da se bave i koliko da su dugački, odnosno kompleksni, klijenti mogu zaposlene ove institucije da zaduže i ukoliko su im potrebni prevodi dokumenata iz domena nauke i obrazovanja sa pakistanskog jezika na engleski. A osim rezultata naučnih istraživanja, uverenja o položenim ispitima i diplome i dodatka diplomi, podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac kompletno obraditi i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, zatim potvrdu o redovnom školovanju i naučne patente, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te bilo koji drugi dokument koji se tih oblasti tiče.

Usmeno prevođenje sa pakistanskog jezika na engleski

Navedena usluga je dostupna u sve tri varijante, uzevši u obzir da su profesionalni sudski tumači i prevodioci specijalizovani kako za konsekutivni prevod sa pakistanskog na engleski jezik, tako isto i za pružanje usluga simultanog, odnosno takozvanog šapatnog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji. Svakako Prevodilački centar Akademije Oxford u ponudi ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što je usluga koju će na raspolaganju imati svi, za čiji događaj je predviđena primena konkretnog tipa usmenog prevoda. Formiranje ponude za navedenu uslugu je uslovljeno pribavljanjem informacija o karakteristikama samog događaja, a koje je dužan zainteresovani klijent da dostavi. Mislimo najpre na podatke o broju lica, koja bi trebalo tada da budu prisutna, odnosno na one koje su vezane za mesto održavanja samog događaja i njegovo trajanje. U principu, tek posle toga će pomenuti stručnjaci moći da izvrše adekvatnu analizu prispelih podataka, a onda će na osnovu njih definisati koja vrsta usmenog prevoda je najprimerenija.

Naravno da na zahtev klijenata mogu da budu izvršeni i direktni prevodi književnih dela sa pakistanskog na engleski jezik, a što se odnosi i na ona koja spadaju u poeziju i na ona koja se tretiraju kao prozna. Isto tako će prevodilac i sudski tumač obraditi i udžbenike, nevezano za to kojom tematikom se bave i koliko su obimni, a po potrebi će prevesti i članke iz novina, kao i dečije, ilustrovane i naučne, te sve ostale vrste časopisa.

Marketinški materijali isto tako mogu biti prevedeni u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a ukoliko to neki klijent zahteva. Podrazumeva se da su zaposleni ove institucije kvalifikovani za prevođenje reklamnih flajera i letaka sa pakistanskog na engleski jezik, s tim što će naravno obraditi i PR tekstove, vizit kartice i plakate, odnosno kataloge i brošure, ali i sve ostale vrste sadržaja, koje se koriste prvenstveno za reklamiranje i to kako poslovanja firmi, tako isto i određenih usluga ili proizvoda.

Direktni prevodi serija sa pakistanskog na engleski jezik

Uz pomenutu uslugu, svaki klijent Prevodilačkog centra Akademije Oxford ima na raspolaganju mogućnost i da se opredeli između dve dodatne usluge, koje su u ponudi, a uključuju titlovanje ne samo serija, nego i svih drugih video i audio sadržaja, odnosno njihovo profesionalno sinhronizovanje. Jednostavnije govoreći, na zahtev klijenata će prevodilac i sudski tumač, da izrade i direktan prevod informativnih emisija sa pakistanskog jezika na engleski, odnosno obrazovnih i zabavnih, kao i dečijih, s tim što će naravno prevesti i crtane i animirane, kao i dokumentarne i igrane filmove, te reklamne poruke i sve ostale vrste kako video materijala, tako isto i audio.

S obzirom na to da svaka poslovnica pomenute institucije zapošljava i korektore, ali i lektore, usluga za koju su oni specijalizovani je na raspolaganju zainteresovanima. Prvenstveno će profesionalna redaktura, a koja uključuje i korekturu i lekturu biti izvršena ukoliko neki klijent poseduje prevedene materijale bilo koje vrste, a u kojima postoji određeni broj grešaka, te je neophodno da pomenuti stručnjaci njih isprave. Podrazumeva se da će oni primeniti pravila svoje struke, te maksimalno uskladiti sadržinu prevedenih materijala sa pravilima koja važe u ciljanom, odnosno engleskom jeziku.

U skladu sa zahtevima klijenata, mogu da budu izvršeni i prevodi internet materijala sa pakistanskog jezika na engleski, odnosno svih onih sadržaja koji se tiču računara ili se mogu videti na globalnoj mreži. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci, osim web sajtova da obrade i aplikacije različitih vrsta, zatim online kataloge i programe, kao i internet prodavnice, ali i sve druge sadržaje iz te grupe. Budući da oni poznaju i sva ona pravila, koja se koriste prilikom optimizovanja ovakvih sadržaja, podrazumeva se da će ih primeniti, a ako je to u skladu sa karakteristikama samog onlajn sadržaja. Zapravo, oni će se rukovoditi pravilima SEO (Search Engine Optimisation), a koje će implementirati u svoj rad i tako omogućiti da prevedeni materijali budu mnogo bolje pozicionirani nego ranije.

Sve vrste tekstualnih materijala, nevezano za to da li se smatraju popularnim ili stručnim će zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije prevesti, a ukoliko to od njih bude bilo zahtevano. Ističemo da su prevodioci i sudski tumači specijalizovani za obradu tekstova iz domena obrazovanja, marketinga i nauke, odnosno farmacije, medicine i komunikologije, ali da će isto tako izvršiti i prevođenje političkih i ekonomskih tekstova sa pakistanskog jezika na engleski. Pored ostalog, oni će obraditi i tekstove koji se bave tematikom iz domena turizma, sociologije i filozofije, ali i bankarstva, prava i politike, odnosno građevinske industrije, finansija i ekologije i zaštite životne sredine, te informacionih tehnologija i svih ostalih grana prirodnih ili društvenih nauka.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje