Prevod sa pakistanskog na rumunski jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na rumunski jezik

Za online prevod sa pakistanskog na rumunski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa pakistanskog na rumunski jezik

Ne samo da će članovi tima predstavništva ove specijalizovane institucije u svakom gradu da izvrše direktno prevođenje tekstova sa pakistanskog jezika na rumunski, nego će u toj varijanti jezika da obrade i mnoge druge sadržaje, ali i da primene uslugu usmenog prevoda.

Izuzetno je značajna informacija da su prevodioci i sudski tumači u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni, tako da oni kompletnu obradu svih dokumenata pružaju zainteresovanima. Tačnije, uz prevod kako sadržine poslovne i lične dokumentacije, tako isto i građevinske, potom tenderske i medicinske, ali i tehničke, oni će izraditi i overu svakog prevedenog dokumenta.

Naravno da mogu biti urađeni i profesionalni prevodi pravnih akata sa pakistanskog jezika na rumunski, a pomenuti stručnjaci će kompletno obraditi i sve materijale iz oblasti nauke i obrazovanja.Prevođenje sa pakistanskog na rumunski
Prevođenje sa rumunskog na pakistanski

Ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su na primer potvrde svih vrsta, zatim izjave i uverenja, ali i saglasnosti će profesionalni sudski tumači i prevodioci, po potrebi da u toj kombinaciji jezika prevedu, a onda i da izvrše zakonom propisanu overu. Jednostavno rečeno, apsolutno svaki dokument ili celokupnu dokumentaciju, koju klijent bude prema predviđenim pravilima dostavio na obradu će ovi stručnjaci prevesti i overiti u skladu sa zakonom.

Nakon što zvanično ovlašćeni sudski tumač bude svoj pečat stavio na preveden dokument, on će se tretirati kao potpuno zakonski i pravno validan, jer taj pečat potvrđuje da je u potpunosti njegova sadržina verna originalu.

Potrebno je napomenuti i to da u slučaju kada postoji obaveza stavljanja Apostille pečata na neki dokument, zaposleni ove institucije nemaju pravo tu uslugu da pruže. Reč je o pečatu poznatom i pod nazivom Haški, a za izvršenje te usluge su zaduženi zaposleni u osnovnim sudovima naše zemlje, odnosno u njihovim specijalnim odeljenjima. Trebalo bi da se svaki klijent ponaosob kod njih i informiše o postupku, koji je poznat pod nazivom nadovera, odnosno da dobije sve potrebne informacije o stavljanju Apostille pečata na njegova dokumenta. Pod tim mislimo da mora, najpre da sazna da li je ta vrsta overe obavezujuća za konkretne sadržaje, a ukoliko bude dobio informaciju da jeste, moraće da pita i kada se pomenuti pečat na njih mora staviti. Jednostavnije govoreći, Haški pečat se prema utvrđenim pravilima stavlja na svaki dokument, a precizno je određeno da li to mora biti učinjeno prvo, odnosno pre nego što prevodilac i sudski tumač počnu taj dokument da obrađuju ili se navedeni pečat na dokumenta stavlja po završetku prevoda i overe, a od strane pomenutog stručnjaka.S obzirom na to da zvanično ovlašćeni sudski tumač treba da uporedi prevedena dokumenta sa originalnim, a pre nego što zvanično izvrši overu, svaki je klijent dužan da njemu na uvid priloži i originale. Inače, overa ne sme da se izvrši ukoliko postoje razlike između ta dva dokumenta, te se tada pristupa takozvanoj redakturi, a što je usluga koju u okviru svakog predstavništva ove institucije zainteresovanima pružaju korektori i lektori. Tek kada oni budu sve razlike otklonili, te ispravili greške, ovlašćeni sudski tumač će imati pravo da izvrši overu.

Pored toga što mogu lično u jednu od poslovnica ove institucije da donesu originalna dokumenta, klijenti se mogu odlučiti i za opciju da ih pošalju putem "Pošte Srbije", a preporučeno ili da to učine uz angažovanje bilo koje službe za dostavu.

A kada prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na rumunski bude bio završen, odnosno kada taj sadržaj u skladu sa pravilima bude bio overen, klijent će imati mogućnost da izabere ili dostavljanje kompletno obrađenih dokumenata na adresu ili njihovo lično preuzimanje u odabranom predstavništvu navedene institucije. A ako bude odabrao prvu varijantu koja je navedena, biće neophodno i da uslugu dostave kuriru plati, a sve podatke o visini nadoknade u tom slučaju će mu prethodno dati zaposleni u konkretnoj službi.

Kome god bude bilo potrebno da kompletno obrađen bilo koji dokument dobije u posebno kratkom roku, mada sudski tumač i prevodilac uvek nastoje da izvrše direktno prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na rumunski i overu u što kraćem roku, ima pravo to od njih da zahteva, ali mora da što pre pošalje sadržaje na obradu. Naime, jedino u tom slučaju je dozvoljeno odstupanje vezano za postupak dostavljanja sadržaja na prevod, jer je klijentu dozvoljeno da kasnije donese ili pošalje na jedan od načina originale na uvid, a svakako bi trebalo prvo da skenirana dokumenta na mejl najbliže poslovnice ove institucije on pošalje.

Usluga usmenog prevoda je dostupna organizatorima onih događaja, u okviru kojih bi trebalo da učestvuju govornici pakistanskog i rumunskog jezika, a nju zaposleni ove institucije vrše u sve tri varijante. Ustvari su oni specijalizovani i za prevod uz pomoć šapata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, ali isto tako i za simultani, te za konsekutivni, a u okviru brojnih poslovnica ove institucije se klijentima nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnoj ceni. Definisanje onog tipa usmenog prevoda, koji će pružiti propisani odgovor svakom učesniku određenog događaja, može da bude izvršeno tek pošto zainteresovani bude priložio informacije o organizaciji. Na prvom mestu se misli na podatke o trajanju te manifestacije i o broju osoba, koje bi trebalo da budu prisutne, te je svakako poželjno i da klijent ove stručnjake informiše o mestu, na kome je planirano da taj događaj bude organizovan.

Po zahtevu klijenata će biti izvršeno i direktno prevođenje udžbenika i književnih dela sa pakistanskog jezika na rumunski, a podrazumeva se da će pomenuti stručnjaci obraditi i novinske članke, zatim stručne i popularne tekstove, ali i sadržinu naučnih, dečijih, ilustrovanih i svih drugih vrsta časopisa.

U apsolutno bilo kojoj poslovnici ove institucije su zaposleni i oni prevodioci i sudski tumači, koji mogu profesionalno da obrade bilo koji reklamni sadržaj, tako da je klijentima na raspolaganju prevod vizit kartica, kataloga i plakata, odnosno reklamnih flajera i letaka, ali i PR tekstova, te brošura i svih ostalih sadržaja, koji se koriste kada je potrebno reklamirati neku uslugu ili proizvod, odnosno predstaviti događaj ili rad nekog preduzeća.

Profesionalno titlovanje, kao i sinhronizovanje svih video i audio materijala je isto usluga, koja je na raspolaganju klijentima navedene institucije. A pored nje, očekuju ih i direktni prevodi serija sa pakistanskog jezika na rumunski, ali i obrada svih vrsta televizijskih i radijskih emisija (obrazovne, informativne, dečije, zabavne i druge), kao i reklamnih poruka, te bilo koje vrste filmova (igrani, crtani, dokumentarni i animirani).

Uz uslugu prevoda internet sadržaja, a primarno online prodavnica i kataloga, te programa i aplikacija, kao i web sajtova, ali i mnogih drugih, sve klijente navedene institucije očekuje i usluga njihovog stručnog sinhronizovanja. Stvar je u tome da prevodioci i sudski tumači odlično vladaju primenom pravila SEO (Search Engine Optimisation), te na taj način njihovu sadržinu usklađuju sa svim onim pravilima, koja važe za globalnu pretragu. Rezultat bi trebalo relativno brzo da bude vidljiv, zato što će upravo ti materijali da se pojave na prvoj strani pretrage, a čime će se i poslovanje njihovih vlasnika unaprediti, zato što će veći broj posetilaca dolaziti vrlo lako do željenih informacija.

Usmeni prevod sa pakistanskog na rumunski jezik

U sve tri varijante je konkretna usluga dostupna, uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači vrše kako simultano i konsekutivno prevođenje sa pakistanskog jezika na rumunski, tako isto i donekle specifičnu uslugu, a koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata. A na osnovu podataka, koje svakako treba zainteresovano lice ovim stručnjacima da dostavi, će biti doneta konačna odluka o tome koji tip usmenog prevoda će ispuniti očekivanja kako organizatora, tako isto i učesnika. Vrlo je važno da se izvrši analiza informacija o mestu, na kome je određeno da konkretna manifestacija bude sprovedena, ali i onih koje su vezane kako za njeno trajanje, tako isto i za broj učesnika. Svakako će prilikom kreiranja ponude, a ako pomenuti stručnjaci budu odlučili da je najbolja varijanta ta vrsta usluge da bude primenjena, u nju biti uneto i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, pošto konkretna institucija i to može da ponudi.

Profesionalna obrada internet sadržaja, odnosno onih koji su primarno vezani za računare će biti izvršena ukoliko klijenti Prevodilačkog centra Akademije Oxford to budu zahtevali. Naravno da mogu biti izvršeni kako direktni prevodi web sajtova sa pakistanskog jezika na rumunski, tako isto i različitih tipova aplikacija, odnosno internet prodavnica i programa, ali i onlajn kataloga i drugih materijala iz te grupe. A uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač, koje navedena institucija zapošljava, imaju sasvim dovoljno i iskustva i znanja u korišćenju alata za optimizaciju (Search Engine Optimisation – SEO), to praktično znači da će klijenti dobiti maksimalno profesionalnu obradu svih tih sadržaja, jer će oni ne samo biti prevedeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, nego i optimizovani za polje pretrage, to jest maksimalno usklađeni sa njenim zahtevima.

Bude li to bilo izneto kao zvaničan zahtev od strane nekog pojedinca, sudski tumač i prevodilac će izvršiti i direktan prevod naučnih i popularnih tekstova sa pakistanskog jezika na rumunski. A njihova tematika se može ticati zaista bilo koje naučne discipline, a i iz oblasti prirodnih i društvenih nauka. Pored tekstova koji su vezani za oblasti građevinske industrije, turizma i komunikologije, odnosno menadžmenta i farmacije, te informacionih tehnologija, pomenuti stručnjaci će obraditi i one, koji se bave tematikom iz domena sociologije, marketinga i obrazovanja, odnosno politike, filozofije i prava, te ekologije i zaštite životne sredine, ali i finansija, nauke i ekonomije, kao i bankarstva i ostalih naučnih disciplina.

Direktni prevodi časopisa sa pakistanskog jezika na rumunski

Izuzev sadržine stručnih i dečiji časopisa, sudski tumači i prevodioci mogu u konkretnoj varijanti jezika da prevedu i ilustrovane časopise, ali i članke iz novina. A na osnovu zahteva klijenata oni će izvršiti i profesionalno prevođenje udžbenika za pakistanskog na rumunski jezik, te će isto tako obraditi kako književna dela iz oblasti poezije, tako isto i romane, kao i dela beletristike, to jest apsolutno bilo koje prozno književno delo.

U svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford je dostupna i usluga redakture, a nju će na zahtev klijenata da izvrše korektori i lektori, zaposleni takođe u ovoj instituciji. Svakako je važno napomenuti da će se upravo pravilima struke rukovoditi pomenuti stručnjaci kada budu izvršavali lekturu, odnosno korekturu materijala, te će ih uskladiti i sa originalima i sa pravilima, koja podrazumeva ciljani, to jest rumunski jezik.

Oblast marketinga je specifična u tom smislu što se kroz reklamne materijale prenosi poruka do potencijalnih kupaca nekog proizvoda ili korisnika prezentovane usluge, tako da prevodioci i sudski tumači prilikom obrade takvih sadržaja, svakako moraju pažnju i na to obratiti. A budući da su oni upoznati sa onim pravilima, koja u marketingu važe, to možemo reći da će oni izvršiti profesionalan prevod reklamnih materijala sa pakistanskog na rumunski jezik. Pored PR tekstova, flajera i plakata, odnosno brošura, oni će obraditi i kataloge, vizit kartice i reklamne letke, ali i bilo koju drugu vrstu materijala koja se koristi zarad reklamiranja.

U usluge za koje su specijalizovani sudski tumači i prevodioci su svrstani i direktni prevodi audio i video materijala sa pakistanskog na rumunski jezik. Izuzev serija i zabavnih, te emisija informativnog i obrazovnog karaktera, ali i dečijih, klijentima će biti omogućen i prevod animiranih filmova, odnosno reklamnih poruka, kao i igranih filmova različitih žanrova, te crtanih i dokumentarnih, odnosno svih sadržaja koji će biti kasnije prezentovani slušaocima ili gledaocima. S obzirom na to da konkretna institucije zapošljava i ona stručna lica, čija specijalnost je pružanje usluga sinhronizovanja i titlovanja, to su i one dostupne u poslovnicama pomenute institucije širom zemlje.

Prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa pakistanskog na rumunski jezik i usluga overe

Sve materijale koji se na određeni način tiču nauke će prevodilac i sudski tumač u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu, a onda će da izvrše i overu, a za koju poseduju adekvatna ovlašćenja.

Klijentima su na raspolaganju i direktni prevodi diplome i dodatka diplomi sa pakistanskog jezika na rumunski, ali i prepisa ocena i naučnih radova. Takođe će ovi stručnjaci kompletno da obrade i naučne patente, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole i seminarske, kao i diplomske radove, ali i potvrdu o redovnom školovanju, te nastavne planove i programe fakulteta, ali i uverenje o položenim ispitima, prepis ocena i druga dokumenta koja se na prethodno navedene oblasti odnose.

Kada bude bilo potrebno, zaposleni u okviru svake od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da obrade i sva dokumenta, koja će posle toga njihov lasnik predati određenoj nadležnoj instituciji. Tom prilikom će biti izrađeni profesionalni prevodi uverenja o nekažnjavanju i uverenja o neosuđivanosti u pomenutoj varijanti jezika, a podrazumeva se da će ovi stručnjaci izvršiti kompletnu obradu kako potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o stalnom zaposlenju i saglasnosti za zastupanje, tako isto i potvrde o visini primanja, te potvrde o stanju računa u banci, odnosno svih ostalih vrsta što uverenja i potvrda, što izjava, ali i saglasnosti.

Ona dokumenta koja se smatraju ličnim će, isto tako prevodioci i sudski tumači u skladu sa pravilima da obrade, tako da će klijentima biti omogućeni direktni prevodi uverenja o državljanstvu sa pakistanskog jezika na rumunski, ali i svih vrsta dozvola (dozvola za boravak, saobraćajna, radna i vozačka). Osim njih, biće izvršeni i prevodi u konkretnoj jezičkoj varijanti za potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu i izvod iz matične knjige umrlih, ali i venčanih i rođenih, to jest za umrlicu, venčani list i krštenicu, odnosno pasoš i za bilo koji drugi lični dokument koji nije pomenut, a zainteresovano lice ga u skladu sa propisima dostavi.

Moramo naglasiti da u ovom slučaju klijenti imaju obavezu originalna dokumenta da ili pošalju na propisan način ili donesu u jednu od poslovnica ove institucije, jer upravo njih sudski tumači koriste kada vrše overu prevedenih dokumenata.

Da ne bi bilo zabune, istaći ćemo i to da se u nadležnosti zaposlenih ove institucije ne nalazi vršenje overe Haškim, odnosno pečatom koji je poznat kao Apostille, tako da će mnogo biti lakše svakom pojedincu, ukoliko informacije o toj vrsti overe zatraži u nadležnim službama, a koje se nalaze pri osnovnim sudovima naše zemlje.

Podrazumeva se da su sudski tumači i prevodioci u potpunosti osposobljeni i za direktno prevođenje tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije sa pakistanskog jezika na rumunski (deklaracije proizvoda, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i sva ostala dokumenta koja se smatraju njihovim sastavnim delom), ali će isto tako po potrebi obraditi i celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i uopšteno govoreći, svaki drugi dokument koji ulazi u sastav pomenute vrste dokumentacije).

Na osnovu zahteva zainteresovanih, u ovoj varijanti jezika mogu da budu obrađeni kompletno i svi poslovni izveštaji, poput na primer godišnjih, revizorskih ili finansijskih, te se svakako podrazumeva da će zaposleni navedene institucije propisno obraditi i sva ostala dokumenta, koja se tiču rada nekog preduzetnika ili kompanije. U tom slučaju se misli kako na rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno poslovne odluke i fakture, tako isto i na statut preduzeća, kao i na osnivački akt preduzeća i mnoga druga dokumenta, koja su uvrštena zvanično u poslovnu dokumentaciju. Izuzev tekovina Evropske Unije, sudski tumač i prevodilac će, a na osnovu zahteva bilo kog klijenta da izvrše i prevod sertifikata i licenci sa pakistanskog jezika na rumunski, te će prema pravilima obraditi i ugovore svih vrsta, ali i sudska rešenja i tužbe, zatim sudske odluke, kao i presude o razvodu braka, to jest svaku sudsku presudu, odnosno punomoćje za zastupanje i sva ostala pravna akta.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje