Prevod sa pakistanskog na slovački jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na slovački jezik

Za online prevod sa pakistanskog na slovački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa pakistanskog na slovački jezik

Predviđeno je da svako ko je zainteresovan, u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a one za sada funkcionišu na više od 20 lokacija u celoj zemlji, dobije onu uslugu, koja se odnosi na profesionalan prevod sa pakistanskog jezika na slovački.

Napominjemo da prevodioci i sudski tumači konkretnu uslugu primenjuju u obe varijante, uzevši u obzir da su specijalizovani kako za usmeno prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, tako i za obradu apsolutno svakog materijala pisanim putem.

Akcenat je, svakako stavljen na obradu dokumenata, budući da ovi stručnjaci imaju ovlašćenja da izvrše i overu, to jest da na taj način potvrde da je bilo koji preveden dokument u potpunosti isti kao i originalan.Prevođenje sa pakistanskog na slovački
Prevođenje sa slovačkog na pakistanski

Sve to se odnosi kako na različite vrste dokumentacija, poput medicinske, građevinske i lične, odnosno tehničke, poslovne i tenderske, tako isto i na pravna akta, odnosno na ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest na sve vrste izjava, potvrda i uverenja, kao i saglasnosti.

Takođe mogu da budu izvršeni i prevodi potvrde o redovnom školovanju sa pakistanskog jezika na slovački, ali i rezultata naučnih istraživanja i uopšteno govoreći, svakog drugog dokumenta koji se tiče ili oblasti obrazovanja ili je vezan za nauku.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci svaki dostavljeni dokument obraditi u skladu sa pravilima, ali je obaveza klijenta da na uvid priloži u tom slučaju i originale, a kako bi overa bila prema pravilima izvršena.A oni to mogu da učine ili slanjem preko kurirske službe, odnosno "Pošte Srbije", a svakako preporučeno, s tim što imaju pravo i da u konkretnu poslovnicu lično donesu dokumenta za koja zahtevaju prevod u toj varijanti jezika.

Njima će kompletno obrađeni sadržaji biti dostavljeni ili na adresu, preko kurirske službe ili će im biti uručeni lično u prostorijama određenog predstavništva pomenute institucije. Osoba koja se odluči za prvu ponuđenu opciju će morati kuriru da navedenu uslugu plati, a sve podatke o ceni i o samom postupku dostave će prethodno dobiti od nadležnih u konkretnoj kurirskoj službi.

Ko god ima za tim potrebu, može zahtevati i hitno prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na slovački, a što je usluga koja podrazumeva izradu prevoda i overe u posebno kratkom roku. Budući da je vrlo važno pristupiti obradi konkretnih sadržaja što pre, to bi trebalo klijent da ih skenirane pošalje na mejl adresu, a da originale na uvid u najkraćem mogućem roku dostavi posle toga.

Postoje dokumenta na koja se mora staviti i specijalna vrsta pečata, a ta usluga nije u zvaničnoj nadležnosti zaposlenih ove institucije. Naime, u pitanju je overa Haškim, odnosno pečatom poznatim i kao Apostille, a ona nije obavezno za svaki dokument. Međutim, tu vrstu overe vrše specijalna odeljenja u okviru osnovnih sudova naše zemlje, a sve informacije o tome vlasnici dokumenata i mogu dobiti ukoliko ih kontaktiraju. Posebno je značajno da dobiju podatak o tome u kom tačno trenutku se Haški pečat na njihova dokumenta mora staviti, zato što je zakonom regulisano da li se ta vrsta overe vrši neposredno pre nego što prevodilac i sudski tumač započnu da obrađuju dokument ili tek nakon što oni svoj deo posla budu završili. Mnogo će biti lakše svakom klijentu koji konkretne informacije bude pribavio na vreme, zato što će pojednostaviti čitav postupak obrade dokumenata.

Uz simultani prevod, odnosno konsekutivni, pomenuti stručnjaci vrše i prevod uz pomoć šapata sa pakistanskog jezika na slovački, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je uvršteno u ponudu ove institucije. Ono lice koje je zainteresovano za pomenutu uslugu bi trebalo i da informiše zaposlene u izabranoj poslovnici o načinu organizacije samog događaja, a u smislu da dostavi podatke o njegovom trajanju, kao i o broju osoba koje će biti tom prilikom prisutne, te svakako o samoj lokaciji održavanja.

Sve vrste časopisa, odnosno udžbenike, novinske članke i stručne, kao i popularne tekstove, ali i prozna i poetika književna dela će sudski tumač i prevodilac, u slučaju da se to od njih zahteva, prevesti profesionalno u konkretnoj kombinaciji jezika.

Naravno da može biti izvršeno i direktno prevođenje internet sadržaja sa pakistanskog jezika na slovački, a što se osim na web sajtove i programe, odnosno sve tipove aplikacija, odnosi i na online prodavnice, ali na internet kataloge i sve ostale materijale koji su na internetu vidljivi ili se na određeni način tiču kompjutera. Za vlasnike svih tih materijala je vrlo važna informacija da zaposleni u svakom predstavništvu prethodno navedene institucije odlično vladaju primenom alata SEO (Search Engine Optimisation), tako da usklađuju sve te sadržaje sa zahtevima, odnosno sa pravilima koja podrazumeva web pretraga, te na taj način poboljšavaju njihovo pozicioniranje na internetu.

Audio i video sadržaje bilo koje vrste će, isto tako ovi stručnjaci prevesti, a svakako će biti ponuđeno zainteresovanima i da se opredele između usluga njihovog profesionalnog titlovanja, kao i sinhronizacije, pošto su i one dostupne u poslovnicama ove institucije. Podrazumeva se da će biti ostvareni zahtevi vezano za kompletnu obradu kako informativnih, obrazovnih i dečijih, odnosno zabavnih emisija, tako isto i reklamnih poruka, ali i serija, s tim što svakako mogu biti izvršeni i direktni prevodi filmova sa pakistanskog jezika na slovački, a bez obzira da li su u pitanju igrani, animirani ili dokumentarni, odnosno crtani filmovi.

One sadržaje čija je osnovna svrha usmerena na reklamiranje kako usluge ili nekog proizvoda, tako i na prezentovanje rada određenog preduzeća, odnosno konkretnog događaja će, takođe navedeni stručnjaci da prevedu i to uz maksimalno poštovanje pravila marketinga. Izuzev PR tekstova i vizit kartica, oni mogu da obrade i reklamne flajere, zatim brošure, kao i kataloge, ali i plakate, te reklamne letke i druge marketinške materijale.

Na mejl adresu najbližeg predstavništva ove institucije klijent može dostaviti sve sadržaje tog tipa, a predviđeno je i da na potpuno isti način on preuzme prevedene materijale. Potrebno je da se raspita u odabranoj poslovnici o dodatnim opcijama, a vezano kako za preuzimanje prevedenih sadržaja tog tipa, tako isto i za njihovo slanje, onaj klijent kome ne odgovara elektronski vid komunikacije sa zaposlenima pomenute institucije.

Prevod potvrde o stanju računa u banci sa pakistanskog jezika na slovački

Ne samo ovu, već i sve druge vrste što potvrda, što izjava i uverenja, kao i saglasnosti će sudski tumači i prevodioci u pomenutoj varijanti jezika da prevedu, a onda i da izvrše overu prema odredbama trenutno važećeg zakona.

Zapravo će klijenti dobiti kompletnu obradu kako saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju i uverenja o nekažnjavanju, tako isto i prevod potvrde o stalnom zaposlenju sa pakistanskog na slovački jezik, ali i uverenja o neosuđivanosti, te mnogih drugih dokumenata, koja nisu sada pomenuta, a moraju da budu određenoj državnoj službi predata u različitim situacijama.

S obzirom na to da se overa ne sme izvršiti sve dok zvanično ovlašćeno lice ne završi sa upoređivanjem originalnog dokumenta sa prevedenim, a kako bi se na taj način sudski tumač uverio da nema nikakve razlike među njima, to je neophodno da originale na uvid svaki klijent propisno dostavi, odnosno ili ih pošalje ili u jednu od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford ih donese lično.

Potrebno je da napomenemo i to da prevodilac i sudski tumač ne poseduju ovlašćenja za primenu overe Haškim, odnosno pečatom koji je dobro poznat i kao Apostille. Samo to jeste razlog zašto se svakom pojedincu predlaže da te podatke dobije od nadležnih službi, odnosno od zaposlenih u odeljenjima osnovnih sudova naše zemlje, a koji jedino imaju pravo taj tip overe da izvrše.

Svakako su navedeni stručnjaci specijalizovani i za direktno prevođenje ličnih dokumenata sa pakistanskog na slovački jezik (potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, lična karta, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, pasoš i ostala lična dokumenta), te će takođe ostvariti zahtev i onih pojedinaca, kojima je u toj varijanti jezika potrebna kompletna obrada poslovne dokumentacije (osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, fakture, poslovne odluke, revizorski izveštaji, statut preduzeća, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i uopšteno govoreći, svaki drugi dokument, koji se odnosi na poslovanje kako bilo kog preduzetnika, tako isto i firme).

Uz to što će obraditi svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, te diplomu i dodatak diplomi, sudski tumač i prevodilac mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu, odnosno overe i prepis ocena, kao i uverenje o položenim ispitima, te potvrdu o redovnom školovanju, ali i diplomske, odnosno seminarske radove, to jest bilo koju vrstu materijala koja se na oblast obrazovanja odnosi.

U usluge za koje su ovi stručnjaci specijalizovani, svakako spadaju i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa pakistanskog na slovački jezik, a što uključuje kompletnu obradu kako specifikacija farmaceutskih proizvoda i dokumentacije o medicinskim proizvodima, tako i lekarskih nalaza, ali i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno svakog onog dokumenta koji se delom medicinske dokumentacije zvanično smatra.

Shodno iznetim zahtevima pojedinaca će profesionalni prevodioci i sudski tumači u ovoj jezičkoj kombinaciji obraditi i naučne radove, ali i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente, te mnoge druge sadržaje koji su upravo za nauku vezani.

Podrazumeva se da će prevesti i overiti, a kada to pojedinačni klijent bude od njih zahtevao i sve vrste pravnih akata (punomoćje za zastupanje, licence, sudske tužbe, ugovori, sudska rešenja, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, presude o razvodu braka i druge presude, sudske odluke, ali i sva ostala dokumenta koja se na sudstvo ili pravo odnose), a isto tako su ovi stručnjaci specijalizovani i za direktno prevođenje deklaracija proizvoda sa pakistanskog na slovački jezik, te po potrebi kompletno obrađuju i uputstvo za rukovanje, potom laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i građevinske projekte, odnosno svaki dokument koji je uvršten kako u građevinsku i tehničku, tako isto i u dokumentaciju za tendere.

Konsekutivno prevođenje sa pakistanskog na slovački jezik

Potrebno je da prvo bude izvršena analiza svih dostupnih podataka o samom događaju, a da bi sudski tumači i prevodioci mogli da primene ili konsekutivni ili simultani, odnosno prevod uz pomoć šapata sa pakistanskog jezika na slovački, budući da su osposobljeni za izvršenje svake od tih usluga. Takođe, Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i po naročito povoljnim uslovima iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje. Trebalo bi da svaki zainteresovani pojedinac ove stručnjake informiše ne samo o predviđenom trajanju manifestacije, nego i o prostoru u kome će ona biti održana, odnosno o njegovim osnovnim karakteristikama, te će svakako morati da dostavi i podatke o tačnom broju učesnika, a poželjno je i da zaposlene u konkretnom predstavništvu ove institucije obavesti i o celokupnoj organizaciji.

Na zahtev klijenata, lektori i korektori, a koji su u apsolutno svakom predstavništvu konkretne specijalizovane institucije zaposleni, će da pruže uslugu stručne redakture. Primarno se ona mora primeniti na one materijale, koji su u datoj kombinaciji jezika prevedeni, ali osoba koje je tu uslugu pružala nije to učinila profesionalno. Dakle, ako u sadržajima bilo koje vrste ima propusta, odnosno grešaka, podrazumeva se da će ih kroz lekturu i korekturu upravo ovi stručnjaci ispraviti, te tako konkretne materijale prilagoditi i njihovim originalima i svim onim pravilima, koja u ciljanom jeziku važe.

Mogu biti izvršeni i direktni prevodi književnih dela i udžbenika za pakistanskog jezika na slovački, ali će prevodilac i sudski tumač u skladu sa zahtevima zainteresovanih da obrade kako članke iz novina, tako isto i sadržinu svih vrsta časopisa, počev od dečijih i ilustrovanih, pa do stručnih.

U brojne usluge koje članovi tima svake poslovnice pomenute institucije pružaju klijentima je uvršteno i direktno prevođenje reklamnih sadržaja sa pakistanskog jezika na slovački. Budući da su sudski tumač i prevodilac upoznati dobro sa marketinškim pravilima, to će ih oni implementirati tokom obrade kako flajera, kataloga i plakata, tako i prilikom prevoda PR tekstova, zatim reklamnih letaka i brošura, te mnogih drugih sadržaja iz oblasti marketinga. Podrazumeva se da će po potrebi ispuniti zahtev klijenata i vezano za prevod vizit kartica u ovoj varijanti jezika, a što će učiniti u posebno kratkom roku.

Direktan prevod aplikacija i programa sa pakistanskog jezika na slovački

Svaku vrstu softvera, a za koju klijent bude zahtevao profesionalan prevod u pomenutoj kombinaciji jezika će sudski tumači i prevodioci da profesionalno obrade. Takođe su oni specijalizovani i za direktno prevođenje internet prodavnica sa pakistanskog na slovački jezik, te po potrebi mogu da prevedu kako veb sajtove, tako i online kataloge, ali i generalno sve druge sadržaje, koji se ili tiču računara ili su dostupni na internetu. Kada budu prevodili neke od pomenutih materijala, oni će se potruditi i da ih što bolje usklade sa svim onim zahtevima, koji se odnose na veb pregledače, a to znači da će izvršiti implementaciju alata, koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation). Dobro je poznato da upravo njihova primena značajno utiče na pozicioniranje prevedenih materijala, a uzevši u obzir da se prilikom prilagođavanja njihove sadržine vodi računa i o svim onim važnim rečima i izrazima, koje posetioci interneta kucaju u polje pretrage.

Tekstove različite dužine, odnosno namene, ali i složenosti i tematike će prevodilac i sudski tumač, takođe u datoj kombinaciji jezika po potrebi da prevedu. Svakako će biti izvršeni direktni prevodi stručnih i popularnih tekstova sa pakistanskog na slovački jezik, a čija tema se tiče oblasti obrazovanja, nauke i politike, te finansija, medicine i menadžmenta, odnosno komunikologije, prava i ekonomije, ali i menadžmenta, informacionih tehnologija i komunikologije. Filozofske tekstove će ovi stručnjaci, isto tako prevesti kada je potrebno, ali i one koji se bave oblašću informacionih tehnologija, sociologije i farmacije, kao i svim ostalim kako prirodnim naučnim disciplinama, isto tako i društvenim.

A na osnovu želja pojedinačnih klijenata će sudski tumači i prevodioci da obrade u toj varijanti jezika svaki audio ili video sadržaj. Uz to što su specijalizovani za prevod reklamnih poruka sa pakistanskog na slovački jezik, odnosno informativnih emisija, serija i animiranih filmova, oni mogu da obrade i crtane filmove, potom dečije emisije i igrane filmove, ali i dokumentarne filmove, te emisije obrazovnog, ali i informativnog karaktera, to jest svaki video ili audio materijal. U bilo kom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford su dostupne i usluge profesionalne sinhronizacije svih sadržaja tog tipa, ali i njihovo titlovanje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje