Prevod sa pakistanskog na ruski jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na ruski jezik

Za online prevod sa pakistanskog na ruski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa pakistanskog na ruski jezik

Sve vrste dokumentacija, ali i pojedinačne dokumente u navedenoj kombinaciji jezika mogu da obrade profesionalni sudski tumači i prevodioci, a koji su u predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford u svakom gradu zaposleni.

Svakako će biti izvršen kako prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na ruski, tako isto i njegova overa, a da bi mu se obezbedila priznatost pred zakonom, to jest da bi njegov vlasnik smeo da ga koristi kao potpuno pravno validan sadržaj.

Osnovni uslov za izvršenje overe prevedenog dokumenta, a koja uključuje stavljanje pečata ovlašćenog sudskog tumača jeste da vlasnik na uvid priloži i originale.Prevođenje sa pakistanskog na ruski
Prevođenje sa ruskog na pakistanski

Osim mogućnosti da klijent dođe u predstavništvo ove institucije lično, a kako bi izvršio dostavu originalnih dokumenata, postoje još dve mogućnosti za dostavljanje. Najpre ih može poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili angažovati neku službu za dostavu, koja će to učiniti umesto njega.

Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač, a u skladu sa zahtevima klijenata izvršiti direktno prevođenje ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na ruski (uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, pasoš, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih i druga), a svakako će profesionalno da obrade i ona dokumenta koja se podnose državnim službama, odnosno bilo koju vrstu saglasnosti, potvrda ili izjava, kao i uverenja (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i bilo koji drugi dokument iz te grupe).

Uzevši u obzir da svaki klijent treba da dostavi i originalna dokumenta, a koja prilikom overe koristi pomenuti stručnjak, jasno je zbog čega se od njega očekuje da po završetku prevoda, odnosno nakon što on bude izvršio overu, vlasnik treba da dođe u konkretnu poslovnicu i lično preuzme obrađene sadržaje. Naravno da postoji mogućnost i da mu ih na željenu adresu donese kurir, a u tom slučaju će o ceni konkretne usluge da odluči isključivo služba za dostavu.Celokupnu sadržinu kako poslovne dokumentacije (rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, fakture, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji i druga), tako i medicinske (dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta koja je čine), će prevodioci i sudski tumači onda kada se to od njih bude zahtevalo da, prema važećim pravilima obrade.

Ukoliko to bude bilo zahtevano, oni će izvršiti i direktan prevod tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije sa pakistanskog jezika na ruski, to jest kompletno će obraditi kako građevinske projekte i deklaracije proizvoda, tako isto i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i uputstvo za rukovanje i mnoga druga dokumenta koja u sastav svake od njih ulaze.

Svaki onaj klijent kome bude bio neophodan prevod ma kog dokumenta u znatno kraćem roku od onoga, koji je predviđen u okviru konkretne institucije bi trebalo da originale na uvid dostavi kasnije, a da prvo skenira te sadržaje i na zvaničnu mejl adresu najbliže poslovnice ih pošalje.

Podrazumeva se da će pomenuti stručnjaci obraditi i dokumenta iz domena sudstva ili prava (sudske tužbe, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, licence, presude o razvodu braka, tekovine Evropske Unije, sudske odluke, ugovori, sertifikati, sudske žalbe i druga), ali će isto tako prevesti i sva ona dokumenta i ostale materijale, a koji se tiču ili oblasti nauke ili oblasti obrazovanja (naučni radovi, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, seminarski radovi, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, prepis ocena i ostala).

Naročito je bitno da obavestimo sve klijente, kojima je prevod u navedenoj varijanti jezika potreban za određenu dokumentaciju ili, pak za neki dokument, da se od njih očekuje da dobiju sve neophodne informacije o takozvanom postupku nadovere. A on uključuje stavljanje specijalnog pečata na dokumenta i to prema tačno utvrđenom principu, s tim što sudski tumač i prevodilac, koje ova institucija zapošljava nisu upoznati sa postupkom overe takozvanim Apostille pečatomom. Naglašavamo da je Haški njegov drugačiji naziv i da su samo ona stručna lica, koja su u namenskim odeljenjima osnovnih sudova naše zemlje zaposlena ujedno, jedina zadužena za tu vrstu overe, tako da i znaju po kom principu se ona za konkretna dokumenta mora izvršiti. Stvar je u tome da je tačno propisano u kom trenutku se Apostille pečat mora staviti, odnosno da li pre ili posle obrade od strane pomenutih stručnjaka, pa u skladu sa tim podacima klijent i zna da li dokument treba prvo da odnese u određeno predstavništvo pomenute institucije ili će ga odneti najpre u nadležne službe, koje su zadužene za stavljanje Haškog pečata. Posebno je važno da klijent dobije sve te podatke, jer će u velikoj meri da uštedi ne samo svoje vreme, nego isto tako i novac.

Pomenuti stručnjaci mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i sve one sadržaje, koji su vezani za oblast marketinga, to jest koji se koriste kada je potrebno prezentovati neki proizvod ili događaj, odnosno uslugu ili samo preduzeće. Primarno se pod tim misli na reklamne kataloge, vizit kartice i flajere, odnosno na PR tekstove i brošure, te reklamne letke i plakate, ali i na sve ostale sadržaje iz te grupe.

Članke iz novina, kao i sve vrste časopisa će, isto tako prevodilac i sudski tumač, a u skladu sa potrebama i iznetim zahtevima klijenata da prevedu u datoj kombinaciji jezika. Takođe će izvršiti i direktno prevođenje udžbenika sa pakistanskog jezika na ruski, ali će obraditi po potrebi i prozna, kao i svako poetsko književna dela.

Uz popularne tekstove, ovi stručnjaci prevode i one koji se smatraju naučnim, a njihova tema se može odnositi na svaku granu ili prirodnih ili društvenih nauka.

Dostupna je u svakoj poslovnici ove institucije i usluga redakture, a koju će isključivo izvršiti po zahtevu klijenata profesionalni korektori i lektori.

Ako se budu zahtevali direktni prevodi internet materijala sa pakistanskog jezika na ruski, podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci nastojati da što bolje implementiraju alate SEO (Search Engine Optimisation). Preciznije govoreći, oni će sadržinu kako online prodavnica i web sajtova, odnosno programa i internet kataloga, kao i svih vrsta aplikacija, te mnogih drugih onlajn sadržaja svakako uskladiti sa pravilima koja važe u okviru konkretnog pretraživača. Time će pomenutim materijalima omogućiti da mnogo bolje budu pozicionirani u okviru polja opšte pretrage, a sve navedeno će imati posebno povoljan uticaj na poslovanje vlasnika prevedenih i optimizovanih web sadržaja.

U zavisnosti od vrste manifestacije, pomenuti stručnjaci mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da primene kako prevod uz pomoć šapata, tako isto i konsekutivni, odnosno simultani. Svakako se nudi klijentima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a vrsta usmenog prevoda koja bi trebalo da bude primenjena će biti izabrana na osnovu osnovnih parametara, koji se odnose na organizaciju manifestacije. Naravno da će njih biti obavezan zainteresovani klijent blagovremeno da dostavi, odnosno da obavesti zaposlene u konkretnom predstavništvu kako o predviđenom trajanju događaja, tako i o planiranom broju učesnika i mestu održavanja.

Usluga sinhronizacije svih video i audio materijala je na raspolaganju klijentima ove institucije u bilo kom gradu, ali će im biti omogućeno i da angažuju profesionalne titlere, koji će u skladu sa pravilima svoje struke obraditi sadržaje ove vrste. Naravno da će sudski tumač i prevodilac odgovoriti profesionalno na zahtev bilo kog pojedinca, a koji želi da dobije direktan prevod emisija sa pakistanskog jezika na ruski, bez obzira da li su u pitanju obrazovne, dečije ili informativne, odnosno zabavne emisije. Takođe oni mogu stručno da prevedu i igrane filmove, kao i reklamne poruke i crtane, odnosno dokumentarne filmove, ali i animirane, te serije i mnoge druge sadržaje ovog tipa.

Naglasili bismo i to da je dostavljanje svih tih materijala na prevod vrlo jednostavno, te da se u velikoj meri razlikuje u odnosu na postupak, koji se poštuje prilikom slanja dokumenata na obradu. A to znači da važi pravilo o slanju konkretnih sadržaja na mejl, te se na sasvim isti način može izvršiti i njihovo preuzimanje, a nakon što zaposleni u konkretnom predstavništvu budu izvršili zahtevanu uslugu. Ipak, moramo istaći da ova institucija svim svojim klijentima nudi mogućnost i da sadržaje te vrste pošalju na nešto drugačiji način na obradu, odnosno da ih preuzmu kako im odgovara, tako da se podrazumeva da će se zainteresovani o svim potrebnim detaljima dogovoriti direktno sa nadležnima, a u onoj poslovnici pomenute institucije koju prethodno lično budu kontaktirali.

Direktni prevodi pravnih akata sa pakistanskog na ruski jezik

Izuzetno je značajno da naglasimo da svaki klijent, koji ima potrebu u pomenutoj varijanti jezika da dobije prevedena ili pravna akta ili neka druga dokumenta, na raspolaganju ima njihovu kompletnu obradu, a koja je usaglašena sa zakonom. Mislimo pod tim na činjenicu da će prevodilac i sudski tumač, najpre izvršiti direktan prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na ruski, te će nakon toga biti upoređena njihova sadržina sa originalima, a onda i izvršena overa. Ipak moramo naglasiti da je za propisno overavanje prethodno prevedeni dokumenata zadužen sudski tumač, a koji poseduje adekvatna ovlašćenja, te je klijent dužan da se pravila o dostavljanju originalnih dokumenata njemu na uvid u potpunosti pridržava.

S obzirom na to da u praksi postoje i ona dokumenta, za koja se zahteva dodatna overa, podrazumeva se da će vlasnik tih sadržaja informacije o njoj zatražiti samostalno i to isključivo od zaposlenih u nadležnim institucijama Republike Srbije. Da ne bude zabune, misli se na overu Haškim pečatom, koji je znatno poznatiji pod nazivom Apostille, a za koji stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford ne poseduju potrebna ovlašćenja.

Sva ona dokumenta koja se tiču prava, odnosno koja se odnose direktno na sudstvo će zaposleni u bilo kojoj poslovnici ove institucije da obrade prema prethodno opisanom principu. Svakako su oni specijalizovani za direktno prevođenje presuda o razvodu braka sa pakistanskog jezika na ruski, odnosno sudskih rešenja i ugovora, te će naravno kompletno obraditi i sudske tužbe, licence i tekovine Evropske Unije, ali i punomoćje za zastupanje, sertifikate i sudske žalbe, te sudske odluke i mnoga druga pravna akta.

Profesionalni sudski tumači i prevodioci će, isto tako prema pravilima prevesti i sva lična dokumenta (dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, uverenje o državljanstvu i sva ostala), ali će po zahtevu klijenata profesionalno da obrade i različite vrste saglasnosti, odnosno izjava i uverenja, kao i potvrda (saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i sva ostala dokumenta koja se nadležnim institucijama moraju predati).

Osim za pomenuta dokumenta, mogu da budu izvršeni i direktni prevodi svedočanstva o završenim razredima osnovnih i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola sa pakistanskog jezika na ruski, s tim što zaposleni u konkretnom predstavništvu mogu da obrade i bilo koji drugi dokument koji se odnosi na obrazovanje. Na prvom mestu mislimo na diplomu i dodatak diplomi, potvrdu o redovnom školovanju i uverenje o položenim ispitima, ali i na prepis ocena, odnosno na nastavne planove i programe fakulteta. Ukoliko to bude bilo zahtevano od strane klijenata, prevodioci i sudski tumači će u najkraćem mogućem roku obraditi u navedenoj varijanti jezika kako diplomske radove i to bilo koje složenosti i tematike, odnosno dužine, tako isto i seminarske.

Podrazumeva se da zainteresovani mogu njih da zaduže i ukoliko su im prevodi u ovoj varijanti jezika potrebni za sadržinu različitih vrsta dokumentacija, to jest za pojedinačna dokumenta koja u njihov sastav ulaze.

Izuzev celokupne sadržine poslovne dokumentacije (rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća i druga), na zahtev klijenata može da bude obrađena i sadržina kako tenderske, građevinske i tehničke dokumentacije (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i sva ostala dokumenta koja u njihov sastav ulaze), tako isto i medicinske (dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i bilo koji dokument koji je u nju zvanično svrstan).

Trebalo bi još reći i to da svaki klijent ove institucije na raspolaganju ima i onu uslugu, koja se odnosi na direktno prevođenje naučnih radova sa pakistanskog jezika na ruski, s tim što se podrazumeva da sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i naučne patente, ali i rezultate naučnih istraživanja i uopšteno govoreći, svaki dokument ili materijal, koji se na nauku odnosi.

Prevođenje kataloga i brošura sa pakistanskog na ruski jezik

Prilikom obrade reklamnih brošura ili kataloga u navedenoj varijanti jezika, sudski tumači i prevodioci će nastojati da implamentiraju i pravila marketinga, a kako bi željena reklamna poruka našla put do potencijalnih klijenata, koji se ili služe ruskim jezikom ili im je on maternji. Naravno da po zahtevu mogu da budu izrađeni i direktni prevodi plakata i vizit kartica sa pakistanskog jezika na ruski, ali i reklamnih flajera i PR tekstova, odnosno letaka i svih ostalih sadržaja, koji se koriste kada je potrebno reklamirati neku uslugu ili poslovanje firme, odnosno prezentovati događaj ili konkretni proizvod.

Sem toga, Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i one stručnjake, čija specijalnost jeste pružanje usluga usmenog prevoda u ovoj varijanti jezika. Najpre moramo naglasiti da pored te usluge, ova institucija nudi i po prilično povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koja može da odgovori adekvatno i na zahteve najkompleksnijih manifestacija. Svakako će klijent morati da dostavi informacije o samom događaju, a primarno one koje se odnose na propisano trajanje i tačno mesto njegovog održavanja, odnosno na broj osoba koje bi trebalo da budu prisutne tom prilikom. Nakon toga će prevodilac i sudski tumač odlučiti da li te zahteve može da zadovolji prevod uz pomoć šapata sa pakistanskog jezika na ruski, odnosno da li je bolje primeniti konsekutivni ili simultani prevod.

Profesionalna obrada web sajtova, ali i aplikacija, odnosno kataloga i prodavnica, te programa bilo koje vrste je isto jedna od usluga, koja je omogućena klijentima navedene institucije. Ono što je od izuzetnog značaja za vlasnike konkretnih onlajn sadržaja jeste činjenica da prevodilac i sudski tumač u skladu sa zahtevima primenjuju i pravila koja su vezana za SEO (Search Engine Optimisation). Jednostavnije rečeno, oni ne prevode samo konkretne materijale, već isto tako i njihovu sadržinu u potpunosti prilagođavaju potrebama, odnosno zahtevima koje propisuje određeni web pregledač. Svrha takvog pristupa jeste da se pozicija konkretnih sadržaja na internetu maksimalno poboljša, a što posredno dovodi i do poboljšanja poslovanja njihovih vlasnika.

Navedeni stručnjaci su specijalizovani i za prevođenje naučnih i popularnih tekstova sa pakistanskog jezika na ruski, a slobodno možemo reći da se njihova tema može odnositi na svaku granu društvenih ili prirodnih nauka. Medicina, filozofija, farmacija i obrazovanje, odnosno ekologija i zaštita životne sredine, komunikologija i turizam su samo neke od oblasti, kojima se može baviti konkretni tekst. Ako to bude bilo potrebno, klijenti mogu zadužiti ove stručnjake i zarad prevođenja političkih tekstova ili onih koji se bave nekom temom iz oblasti sociologije, marketinga i građevinske industrije, potom informacionih tehnologija i menadžmenta, odnosno finansija, bankarstva i prava, te svih ostalih nepomenutih naučnih disciplina.

Prevod udžbenika sa pakistanskog jezika na ruski

Kompleksnost, dužina i tematika udžbenika uopšte ne predstavlja problem stručnjacima, koje u svim predstavništvima zapošljava Prevodilački centar Akademije Oxford, zato što su oni specijalizovani i za pružanje ove usluge, a vezano za svaku vstu udžbenika. Takođe će izvršiti i direktno prevođenje književnih dela za pakistanskog na ruski jezik, što znači da će izuzev različitih poetskih, profesionalno da obrade i ona književna dela koja su svrstana u prozna. Svakako će biti ispunjen zahtev klijenata vezano i za obradu ilustrovanih časopisa, ali i članaka iz novina i svih ostalih sadržaja, koje oni budu dostavili na obradu u skladu sa predviđenim pravilnikom ove ispecijalizovane institucije.

Naravno da nisu u ovoj instituciji zaposleni samo prevodioci i sudski tumači, već i mnogi drugi stručnjaci, koji su specijalizovani za pružanje različitih usluga vezano za obradu sadržaja u datoj varijanti jezika. A primarno mislimo na korektore i lektore, koji će nastojati da u skladu sa pravilima redakture poboljšaju kvalitet prethodno prevedenih materijala. Naravno da se usluge lekture i korekture mogu primeniti na bilo koju vrstu sadržaja, a ukoliko je neophodno da ovi stručnjaci isprave propuste koji su načinjeni, te da usklade njihovu sadržinu najpre sa pravilima same prevodilačke struke, a potom i sa osnovama ruskog jezika.

Naglašavamo da u okviru svakog predstavništva ove institucije zainteresovani klijenti imaju mogućnost da dobiju i vrlo specifične usluge, koje se retko gde na teritoriji naše zemlje mogu pronaći. Na prvom mestu se to odnosi na titlovanje prevedenih video i audio materijala bilo koje vrste, odnosno na njihovu sinhronizaciju. A podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac, u konkretnoj varijanti jezika da prevedu animirane filmove i igrane, odnosno crtane i dokumentarne, te će po potrebi biti izrađeni i direktni prevodi informativnih emisija sa pakistanskog na ruski jezik, ali i onih koje su obrazovne ili zabavne i to bez obzira da li se radi o televizijskim ili radijskim emisijama. Sem toga, klijenti ih mogu zadužiti i zarad obrade reklamnih poruka, koje će biti emitovane na različitim medijima, odnosno serija i uopšteno govoreći, svih ostalih što video, što audio materijala. Svaki će klijent ponaosob posle toga da odabere hoće li dostavljeni materijali da budu titlovani ili sinhronizovani, što praktično znači da će na jednom mestu dobiti njihovu kompletnu obradu, tako da će moći vrlo brzo da ih plasira na različitim medijima ili u bioskopu.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje