Prevod sa pakistanskog na danski jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na danski jezik

Za online prevod sa pakistanskog na danski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa pakistanskog na danski jezik

Uz onu uslugu koja je usmerena na obradu sadržaja u pisanoj formi, prevodioci i sudski tumači, angažovani u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford će izvršiti i usmeni prevod sa pakistanskog jezika na danski. A izuzev konsekutivnog, oni mogu da primene i prevod uz pomoć šapata, odnosno simultani u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, dok navedena institucija zainteresovanima nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

A pored mnogih drugih usluga, biće omogućen i profesionalan prevod svih online materijala u toj varijanti jezika, a u sklopu te usluge pomenuti stručnjaci primenjuju i pravila optimizacije. Naime, kada budu obrađivali onlajn prodavnice, sajtove ili programe, odnosno aplikacije i internet kataloge, ali mnoge druge vrste web materijala, oni će implementirati i SEO pravila (Search Engine Optimisation), te tako uskladiti sadržinu konkretnih materijala sa pravilima koja određeni pretraživač podrazumeva.

Sem toga, u ponudi su i direktni prevodi video i audio materijala sa pakistanskog jezika na danski, ali i usluge njihovog titlovanja, kao i profesionalne sinhronizacije. A osim igranih, dokumentarnih i crtanih, odnosno animiranih filmova, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade u toj kombinaciji jezika i serije, te zabavne i obrazovne emisije, ali i one informativnog karaktera, kao i reklamne poruke i sve ostale sadržaje, koji bi trebalo da budu emitovani kako na internetu, radiju i televiziji, tako i u bioskopu.Prevođenje sa pakistanskog na danski
Prevođenje sa danskog na pakistanski

Naučne i popularne tekstove, a čija tematika se odnosi na bilo koju granu društvenih ili prirodnih nauka, zaposleni u svakom predstavništvu pomenute institucije će prevesti u datoj varijanti jezika, s tim što će na zahtev klijenata obraditi i sadržinu različitih udžbenika i bilo koje književno delo.

U skladu sa zahtevima klijenata, biće izvršeno i prevođenje reklamnih materijala sa pakistanskog jezika na danski, a u kom slučaju će sudski tumači i prevodioci osim reklamnih flajera, vizit kartica i PR tekstova, profesionalno obraditi i brošure, zatim reklamne letke i plakate, kao i kataloge i sve ostale sadržaje, koji se koriste kada je potrebno predstaviti neku manifestaciju ili poslovanje firme, odnosno ako se prezentuje usluga ili proizvod.

Usluga redakture uključuje stručnu korekturu, kao i lekturu, a sve to je dostupno u okviru poslovnica ove institucije. Ističemo da će lektori, odnosno korektori primeniti sva pravila svoje struke, a kako bi bilo koju vrstu materijala, koji nije pravilno preveden u ovoj varijanti jezika, obradili i tako klijentima omogućiti da ih koriste u praksi.Bilo koju vrstu dokumenata će prevodioci i sudski tumači, isto tako obraditi u ovoj varijanti jezika, a na raspolaganju je klijentima i overa prethodno prevedenih dokumenata bilo koje vrste.

Da ne bi bilo zabune, naglašavamo da je u pitanju overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača, tako da prevodi dokumenata sa pakistanskog jezika na danski, a koji poseduju i ovu vrstu overe, imaju zakonsku validnost. Ipak, ne treba mešati overu ovog stručnjaka sa nadoverom, to jest sa postupkom koji uključuje stavljanje Haškog ili takozvanog Apostille pečata  na dokumenta.

Svakako je to dodatna usluga, a nju ne smeju da izvrše članovi tima poslovnica ove institucije, pa se svakom pojedinačnom klijentu iznosi preporuka da informacije o nadoveri nastoji da dobije samostalno. Ističemo da je to usluga, koju vrše zaposleni u okviru osnovnih sudova naše zemlje i njima bi trebalo klijent i da se obrati, a kako bi dobio relevantne informacije. Pomenuti pečat se stavlja samo na sadržaje, ako je to definisano zakonom, a i tada po tačno utvrđenom principu, odnosno pre ili posle postupka obrade dokumenta od strane navedenih stručnjaka. Zato je bitno da klijent, koji bude dobio informaciju da je Apostille pečat obavezan za njegova dokumenta, svakako sazna i u kom momentu bi on trebalo da bude stavljen, zato što će sve to maksimalno pojednostaviti obradu konkretnih sadržaja.

Dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, a koje sudski tumač koristi tokom postupka overe je obavezno, tako da ih klijent može poslati ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili za to zadužiti službu za dostavu, s tim što ima pravo, a ako mu to više odgovara i da originalna dokumenta u poslovnicu ove institucije donese lično.

Za sve ostale materijale, za koje se zahteva prevod sa pakistanskog jezika na danski nije obavezujuće dostavljanje originala, što zapravo znači da ih klijent može i poslati na obradu i primiti, a po završetku prevođenja elektronskim putem. Naravno da ako neko ne želi na mejl da pošalje ili primi sadržaje tog tipa, može se raspitati u najbližoj poslovnici ove institucije o drugim mogućnostima.

Samim tim što moraju dostaviti originalna dokumenta na uvid, podrazumeva se da je različit princip njihovog preuzimanja, a nakon završetka prevoda i overe. Osim opcije da u prostorijama odabrane poslovnice izvrši preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata, svakom klijentu se nudi i mogućnost njihove dostave putem kurirske službe. U pitanju je dodatna usluga, a njena naplata se vrši prema cenovniku službe za dostavu, s tim što je svaki klijent u obavezi direktno kuriru da izvrši plaćanje, a podatke o ceni će prethodno dobiti od zaposlenih u izabranoj kurirskoj službi.

Uz sva dokumenta koja su vezana za oblast sudstva, odnosno prava ili nauke, kao i obrazovanja, sudski tumači i prevodioci će izvršiti i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa pakistanskog jezika na danski.

Svakako mogu da obrade i dokumenta, poput recimo uverenja, potvrda ili saglasnosti, kao i izjava, a što se prvenstveno odnosi na ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama.

Ukoliko bude bilo potrebno, ovi stručnjaci mogu da prevedu u pomenutoj varijanti jezika celokupnu sadržinu tehničke i tenderske dokumentacije, odnosno poslovne i građevinske, ali i mnoga druga dokumenta, a posle toga će pristupiti overi u skladu sa pravilima.

Pored svih usluga koje su ovom prilikom navedene, moramo naglasiti i to da zaposleni ove institucije mogu prevod bilo kog dokumenta ili konkretnog tipa dokumentacije da izvrše i u roku, a koji je izuzetno kratak. Samim tim što tom prilikom moraju brzo da deluju, od klijenta se očekuje da kasnije na uvid priloži i originalne sadržaje, a da prvo izvrši njihovo skeniranje i slanje elektronskim putem.

Profesionalno prevođenje softvera sa pakistanskog jezika na danski

Pored aplikacija i programa i to bilo koje namene i vrste, prevodilac i sudski tumač u zadatoj kombinaciji jezika mogu da obrade i mnoge druge sadržaje, koji se na određeni način tiču kako računara, tako i interneta. Ne samo da će, po zahtevu klijenata oni izvršiti direktan prevod online prodavnica i web kataloga sa pakistanskog na danski jezik, već će profesionalno prevesti i web sajtove, a bez obzira koliko su kompleksni i koja je njihova osnovna tema. Ističemo da svaki klijent, kome obrada ovakvih materijala bude bila potrebna, uz osnovnu uslugu dobija i njihovu optimizaciju. A to znači da će ovi stručnjaci implementirati alate, koji su poznati kao Search Engine Optimization, to jest SEO i koji se koriste kako bi svi pomenuti i mnogi drugi online sadržaji bili prilagođeni globalnoj pretrazi. Korisnici interneta, koji budu kucali tačno određenu reč ili neki izraz u polje pretrage će, upravo zahvaljujući kvalitetnoj optimizaciji lakše dolaziti do ovih sadržaja, a koji će od strane pregledača biti okarakterisani kao najbolji u tom slučaju.

Usluga profesionalne lekture je dostupna u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, s tim što je i stručna korektura na raspolaganju zainteresovanima. A primarna svrha takozvane redakture, koju će izvršiti lektori i korektori navedene institucije, jeste da se izvrši stručno ispravljanje svih grešaka u materijalima, za koje je neko drugo lice izvršilo prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Podrazumeva se da će zaposleni u svakoj poslovnici konkretne institucije, odnosno sudski tumači i prevodioci odgovoriti i na zahteve, koji se odnose na obradu marketinških materijala toj kombinaciji jezika. Osim brošura, vizit kartica i reklamnih letaka, mogu da budu izvršeni i profesionalni prevodi kataloga i plakata sa pakistanskog na danski jezik, a svakako će ovi stručnjaci obraditi i reklamne flajere, te takozvane PR tekstove i sve ostale nepomenute sadržaje, koji su vezani za marketing. Potrudiće se da implementiraju i pravila koja se odnose na reklamiranje konkretnih sadržaja, a prisutna su u oblasti marketinga, pošto su sa njima svakako upoznati. Osnovna svrha koju prevod takvih sadržaja ima će na taj način biti ispunjena, zato što će poruka koja se u njima nalazi vrlo lako doći do izvornih govornika danskog jezika.

Trebalo bi reći i to da ovi stručnjaci mogu u relativno kratkom roku da prevedu i tekstove, a što se odnosi kako na stručne, odnosno naučne, tako i na popularne, to jest na sve one sadržaje koji su namenjeni većem broju čitalaca. Uz to što su specijalizovani za prevođenje ekonomskih i političkih tekstova sa pakistanskog na danski jezik, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i sadržaje iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, finansija i građevinske industrije, ali i one koji se bave politikom, te koji su vezani za oblast bankarstva i informacionih tehnologija. Naglašavamo da će oni, isto tako po zahtevu klijenata da prevedu i filozofske tekstove, ali i turističke, te medicinske i one koji se bave različitim temama iz oblasti farmacije, sociologije i nauke, odnosno obrazovanja i marketinga, te stručne i popularne sadržaje čija tema se odnosi na oblasti komunikologije i menadžmenta, odnosno psihologije, kao i svih drugih grana prirodnih ili društvenih nauka.

Direktni prevodi knjiga sa pakistanskog na danski jezik

Na raspolaganju je svakom klijentu ove institucije i usluga, koja se odnosi kako na direktan prevod udžbenika sa pakistanskog jezika na danski, tako isto i na obradu ma kog književnog dela, a bez obzira da li je primarno vezano za poeziju ili za prozu. Isto tako će prevodioci i sudski tumači u toj kombinaciji jezika da obrade i članke iz novina, koji se mogu baviti različitim temama, ali i stručne časopise, kao i sadržinu dečijih i ilustrovanih.

Da bi usluga usmenog prevoda mogla da bude propisno izvršena, zahteva se od zainteresovanog klijenta da na vreme zaposlenima Prevodilačkog centra Akademije Oxford dostavi sve informacije o određenom događaju, a koje mogu imati uticaja na izbor najbolje moguće opcije. Radi se o tome da sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše kako konsekutivno i simultano, tako isto i takozvano prevođenje uz pomoć šapata sa pakistanskog jezika na danski. Sasvim je jasno da se radi o tri različita tipa usluge, što znači da se na osnovu podataka o trajanju manifestacije, odnosno o broju osoba koje će učestvovati, te o samom prostoru u kome je predviđeno da ona bude održana i može doneti odluka o tome koja od svih pomenutih usluga treba da bude primenjena. Upravo to i jesu informacije koje bi trebalo svaki klijent da dostavi, a njih će odmah zatim pomenuti stručnjaci analizirati i utvrditi koja od ponuđenih opcija je najbolja. Naglasili bismo i to da ova institucija svakom svom klijentu, a ako za događaj koji on organizuje treba da bude primenjena ta vrsta usmenog prevoda, omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po pristupačnim cenama.

Usluga profesionalnog sinhronizovanja je isto dostupna u svakom predstavništvu ove institucije, s tim što je zainteresovanima na raspolaganju i mogućnost da angažuju profesionalne titlere, a koji će izvršiti titlovanje bilo kog audio ili video materijala. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač ostvariti zahtev pojedinaca, vezano za prevod svih filmova u ovoj varijanti jezika, a što se prvenstveno odnosi na dokumentarne i animirane, odnosno na različite žanrove igranih filmova, te na crtaće. U ponudi su i direktni prevodi serija sa pakistanskog jezika na danski, te se svakako podrazumeva da klijenti mogu zadužiti ove stručnjake i ako žele da u navedenoj varijanti jezika dobiju prevedene televizijske ili radijske emisije zabavnog, odnosno obrazovnog, ali i informativnog karaktera. A oni mogu da prevedu i reklamne poruke, kao i dečije emisije, te svaku drugu vrstu i audio materijala i video, a bez obzira da li će oni biti emitovan i u bioskopu ili na različitim medijima.

Prevod uverenja o položenim ispitima sa pakistanskog na danski jezik

Overavanje prethodno prevedenih dokumenata, a koju vrši zvanično ovlašćeni sudski tumač je usluga koju svakom klijentu omogućuje Prevodilački centar Akademije Oxford. Zahvaljujući tome, pojedinci kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa pakistanskog jezika na danski će na jednom mestu da dobiju i njihovu kompletnu obradu.

Od zainteresovanih se zahteva da originalna dokumenta pošalju ili donesu u konkretnu poslovnicu ove institucije, a to se traži isključivo zbog postupka overe.

S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač ne poseduju relevantne dozvole za izvršenje postupka, koji je okarakterisan kao nadovera, a odnosi se na stavljanje Haškog, to jest Apostille pečata na dokumenta, to se predlaže klijentima da se oni sami o tome raspitaju i to pri osnovnim sudovima naše zemlje, zato što tamo funkcionišu službe u čijoj nadležnosti se taj postupak nalazi.

A izuzev uverenja o položenim ispitima, klijentima ove institucije je na raspolaganju i kompletna obrada diplome i dodatka diplomi, zatim nastavnih planova i programa fakulteta, te prepisa ocena i potvrde o redovnom školovanju, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, s tim što ovi stručnjaci mogu da prevedu u navedenoj varijanti jezika i diplomske radove, ma koliko oni bili kompleksni i dugi, te seminarske.

Shodno zahtevima pojedinaca, biće izvršeno i prevođenje lekarskih nalaza sa pakistanskog jezika na danski, ali i svih ostalih dokumenata koja su, prema pravilima svrstana u medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikcije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), a sudski tumači i prevodioci će kompletno obraditi i sve vrste pravnih akata (tekovine Evropske Unije, licence, presude o razvodu braka, sudska rešenja, licence, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, ugovori, sudske odluke, sertifikati svih vrsta, sudske tužbe i mnoga druga dokumenta koja su striktno vezana bilo za oblast sudstva ili za oblast prava).

Uz potvrdu o visini primanja, odnosno potvrdu o stanju računa u banci, te potvrdu o stalnom zaposlenju, klijenti pomenute institucije mogu zahtevati i kompletnu obradu za uverenje o neosuđivanosti, te za potvrdu o slobodnom bračnom stanju i saglasnost za zastupanje, ali i za uverenje o nekažnjavanju, to jest za svaku drugu vrstu potvrde i uverenja, odnosno izjava ili saglasnosti, a što se primarno odnosi na dokumenta koja iz određenog razloga moraju biti predata nadležnim institucijama.

Kada je to nekome potrebno, može da kontaktira najbližu poslovnicu pomenute institucije i da zahteva direktan prevod ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na danski. U principu, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade ma koji lični dokument, a svakako se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za prevodom uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu i izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno umrlice i venčanog lista, s tim što ovi stručnjaci mogu da prevedu, a posle toga i da pristupe overi kako radne dozvole i saobraćajne, odnosno dozvole za boravak, tako i pasoša, vozačke dozvole i lične karte, ali i mnogih drugih dokumenta iz te grupe.

Naučne radove različite kompleksnosti, kao i naučne patente, ali i rezultate naučnih istraživanja, to jest sve sadržaje koji se tiču nauke na bilo koji način, će članovi tima svakog predstavništva konkretne institucije u skladu sa trenutno važećim pravilima da obrade, a što znači da će izraditi najpre njihov prevod u ovoj varijanti jezika, pa potom i overu pečatom zvanično ovlašćenog lica.

Biće izvršeni i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa pakistanskog jezika na danski (statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji i mnoga druga dokumenta koja se odnose na poslovanje kako nekog preduzetnika, tako i kompanije), a podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac propisno prevesti, odnosno overiti i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i uputstvo za rukovanje i građevinske projekte, te deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koja čine bilo tehničku ili građevinsku, bilo dokumentaciju za tendere.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje