Prevod sa pakistanskog na francuski jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na francuski jezik

Za online prevod sa pakistanskog na francuski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa pakistanskog na francuski jezik

Konkretna usluga je dostupna u obe varijante, budući da su profesionalni prevodioci i sudski tumači specijalizovani ne samo za usmeno prevođenje sa pakistanskog jezika na francuski, nego isto tako i za obradu bilo kog materijala u pisanom obliku.

Primarno moramo naglasiti da su oni specijalizovani za obradu svih dokumenata u ovoj varijanti jezika, jer klijentima uz njihov prevod omogućuju i uslugu overe. Ona se primenjuje sa ciljem da se prevedenom dokumentu omogući zakonska i pravna validnost, jer pečat ovlašćenog stručnjaka, to jest sudskog tumača, potvrđuje da je sadržina originalnog i prevedenog dokumenta potpuno ista. A to dalje podrazumeva da će vlasnik tog dokumenta imati pravo da ga preda svakoj nadležnoj instituciji, odnosno da ga koristi u svakoj prilici, jer je on sa stanovišta zakona i prava potpuno ispravan.

S obzirom na to da je celokupan postupak obrade dokumenata usklađen sa pravilima, to je iznet zahtev pre svakog zainteresovanog da na uvid priloži originalne sadržaje, a što ne važi i za ostale materijale, za koje je potrebno izvršiti prevod u toj varijanti jezika.Prevođenje sa pakistanskog na francuski
Prevođenje sa francuskog na pakistanski

Naime, sve njih klijent ima pravo i da pošalje elektronski na obradu i isto tako da ih primi, a nakon što pomenuti stručnjaci budu izvršili njihov prevod.

Kod dokumenata je situacija drugačija, upravo zato što se moraju originali priložiti na uvid, tako da njih klijent ili lično donosi u poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford ili ih šalje preporučeno, a preko "Pošte Srbije", s tim što je otvorena mogućnost da slanje izvrši i preko neke kurirske službe.

Preuzimanje će biti izvršeno u prostorijama odabranog predstavništva ove institucije, a omogućena je i usluga dostavljanja na adresu klijenta. Ističemo da se ta usluga naplaćuje odvojeno od osnovne, budući da nije uračunata u cenu celokupne obrade dokumenata.Svakako može da bude izvršeno i hitno prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na francuski. Isključivo zato što se radi o izuzetno kratkom roku za izradu, dozvoljava se klijentima da ih pošalju na mejl prvo, a da naknadno dostave na uvid originalne sadržaje.

Ono što je izuzetno važno za obradu dokumenata se odnosi na postupak koji je okarakterisan kao nadovera, a koja uključuje stavljanje posebne vrste pečata. Reč je o takozvanom Haškom pečatu, koji je još poznatiji kao Apostille i koji nije u nadležnosti zaposlenih u konkretnoj instituciji. Sama činjenica da se pomenuti pečat mora staviti samo na ona dokumenta, za koja to predviđa aktuelni zakon, dovodi do toga da se klijentima iznosi preporuka da se prvo raspitaju o svemu u vezi sa njom u nadležnim službama Republike Srbije, a kako bi sprečili nepotrebno gubljenje vremena. Naime, ima dokumenata na koja se Apostille pečat stavlja tek nakon što prevodilac i sudski tumač urade u skladu sa zakonom svoj deo posla, odnosno pošto izvrše prevod tog dokumenta u konkretnoj jezičkoj varijanti, a nakon toga ga i overe. Isto tako postoje i dokumenta, kod kojih je postupak overe Haškim pečatom nešto drugačiji, pa se podrazumeva da će na njih prvo biti stavljen taj pečat, a onda će pomenuti stručnjaci pristupiti obradi, odnosno izvršiće prevod kako sadržine samog dokumenta, tako i navedenog pečata, a tek posle toga imaju pravo da tako obrađen dokument overe u skladu sa ovlašćenjima koja poseduju.

Na zahtev klijenata će biti izvršeni direktni prevodi ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na francuski, a u koja osim krštenice, pasoša i lične karte, svakako spada i uverenje o državljanstvu, zatim vozačka i saobraćajna dozvola, kao i izvod iz matične knjige venčanih, odnosno dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu i radna dozvola, te izvod iz matične knjige umrlih i mnoga druga. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci u navedenoj jezičkoj kombinaciji da prevedu, a onda i izvrše overu za sva ona dokumenta, koja njihovi vlasnici moraju predati različitim nadležnim službama u različitim situacijama. Osim saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju i uverenja o neosuđivanosti, odnosno potvrde o visini primanja i potvrde o stalnom zaposlenju, oni će kompletno obraditi i potvrdu o stanju računa u banci, kao i uverenje o nekažnjavanju i bilo koju drugu vrstu uverenja, saglasnosti i izjava, kao i potvrda.

Ukoliko bude nekom bilo potrebno, može zadužiti pomenute stručnjake, kako bi profesionalno obradili celokupnu sadržinu, najpre poslovne dokumentacije (rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, fakture, godišnji poslovni izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća i druga), tako i medicinske (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala), ali i građevinske, tehničke i dokumentacije za tendere (građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i mnoga druga).

Napominjemo da sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i profesionalno prevođenje pravnih akata sa pakistanskog jezika na francuski, a u kom slučaju će izuzev sudskih presuda, tekovina Evropske Unije i ugovora, oni kompletno da obrade i sudske odluke, zatim sertifikate svih vrsta i sudske žalbe, odnosno punomoćje za zastupanje i sudska rešenja, kao i sudske tužbe, ali i licence i sva ostala dokumenta koja su na određeni način vezana kako za oblast sudstva, tako isto i za oblast prava.

Svakako moramo naglasiti i to da zainteresovana lica mogu u okviru svake poslovnice ove specijalizovane institucije da dobiju uslugu prevoda za mnoga dokumenta, odnosno za bilo koju vrstu materijala, koji se tiču oblasti nauke ili obrazovanja. A izuzev svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, rezultata naučnih istraživanja i uverenja o položenim ispitima, oni će propisno obraditi i diplomu i dodatak diplomi, zatim naučne patente i nastavne planove i programe fakulteta, kao i potvrdu o redovnom školovanju, seminarske i diplomske radove, te prepis ocena i naučne radove bilo koje tematike, to jest svaku vrstu materijala koja se na navedene oblasti odnosi.

Na samom početku smo pomenuli da prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i uslugu, koja uključuje usmeni prevod sa pakistanskog jezika na francuski, a oni će tada primeniti pravila kako konsekutivnog i šapatnog, tako isto i simultanog prevoda. A u okviru ove institucije moguće izvršiti i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, kako bi događaj za koji konkretna vrsta usmenog prevoda treba da bude primenjena, protekao u najboljem redu.

Uzevši u obzir da u svim poslovnicama pomenute institucije rade i profesionalni titleri sa dugogodišnjim iskustvom, to je usluga titlovanja prevedenih video i audio materijala svakako na raspolaganju zainteresovanima. Isto tako klijenti mogu da angažuju i one stručnjake, koji će na njihov zahtev izvršiti sinhronizaciju prevedenih serija i filmova svih vrsta, odnosno emisija i reklamnih poruka, ali i svih ostalih audio i video materijala.

Pored već pomenutih stručnjaka, navedena institucija zapošljava i korektore, ali i profesionalne lektore, koji mogu ostvariti zahtev vezano za izvršenje usluge takozvane redakture. Moramo istaći da se ona primenjuje u slučaju da prevod, koji je klijent dobio u okviru neke druge institucije, nije propisno urađen, te je potrebno izvršiti sve neophodne ispravke.

Osim već navedenih usluga, svaki klijent ove institucije ima pravo da zahteva i obradu tekstualnih materijala, a nevezano za to da li su u pitanju stručni ili popularni sadržaji, te bez obzira kojom tačno tematikom se bave. Isto tako će biti izvršeni, a shodno njihovim zahtevima i direktni prevodi novinskih članaka sa pakistanskog jezika na francuski, ali i svih vrsta časopisa, odnosno književnih dela i udžbenika.

Pored ostalog, sudski tumači i prevodioci mogu da prevedu i PR tekstove, reklamne flajere i vizit kartice, odnosno brošure i reklamne letke, kao i kataloge i plakate, te sve ostale materijale koji spadaju u domen marketinga.

Prilikom ispunjenja zahteva klijenata, vezano za prevođenje internet sadržaja u toj varijanti jezika, pomenuti stručnjaci će implementirati i pravila SEO (Search Engine Optimisation), odnosno izvršiće profesionalnu optimizaciju svih takvih materijala. Ne samo da će oni prevesti web sajtove, već i programe svih vrsta, odnosno internet kataloge i aplikacije, ali i online prodavnice i uopšteno govoreći, sve one materijale koje možemo videti na internetu ili se na određeni način tiču računara.

Direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa pakistanskog na francuski jezik

Svaki dokument koji se zvanično smatra sastavnim delom medicinske dokumentacije će profesionalni sudski tumač i prevodilac da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevedu i overe. A izuzev specifikacija farmaceutskih proizvoda, na raspolaganju su zainteresovanima i direktni prevodi dokumentacije o medicinskim proizvodima sa pakistanskog jezika na francuski, kao i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te lekarskih nalaza i ostalih dokumenata, koja su deo konkretnog tipa dokumentacije.

Istakli bismo i informaciju, koja se odnosi na postupak obrade bilo kog dokumenta, jer svaki klijent ima na raspolaganju kako njegov prevod u navedenoj varijanti jezika, tako isto i uslugu koja je vezana za overu prethodno prevedenog dokumenta.

Taj proces je u potpunosti usklađen sa važećim zakonom, te se podrazumeva da ovlašćeni sudski tumač mora da proveri da li su prevedena dokumenta ista kao i originalna, pa tek posle toga da zvanično i overi prevod. Klijenti i jesu zato obavezni da na uvid dostave originalna dokumenta, a dobro bi bilo i da saznaju sve što se odnosi na postupak nadovere. Naime, bitno je naglasiti da nadovera uključuje stavljanje Haškog pečata ili takozvanog Apostille, a da to nije svrstano u nadležnost zaposlenih u Prevodilačkom centra Akademije Oxford.

U skladu sa zahtevima, prevodioci i sudski tumači će izvršiti i direktan prevod ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na francuski, što znači da će kompletno obraditi izvod iz matične knjige rođenih, pasoš i uverenje o državljanstvu, kao i vozačku dozvolu i venčani list, ali i dozvolu za boravak, ličnu kartu i izvod iz matične knjige umrlih, zatim saobraćajnu i radnu dozvolu, te svaki drugi dokument koji njegov vlasnik, bude dostavio u skladu sa važećim pravilima.

Zaposleni konkretne institucije su specijalizovani i za obradu bilo kog materijala, koji se odnosi na oblast kako nauke, tako isto i obrazovanja. Osim rezultata naučnih istraživanja, diplome i dodatka diplomi, te prepisa ocena i nastavnih planova i programa fakulteta, oni mogu kompletno da obrade i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplomske i seminarske radove, kao i naučne patente i potvrdu o redovnom školovanju, odnosno uverenje o položenim ispitima i naučne radove, ali i svaki drugi sadržaji koji se odnosi primarno na konkretne oblasti.

Prema zahtevima pojedinaca, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i sadržinu poslovne dokumentacije. Uz prevođenje osnivačkog akta i statuta preduzeća sa pakistanskog jezika na francuski, na raspolaganju je klijentima ove institucije i mogućnost da dobiju kompletno obrađeno rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i poslovne odluke i fakture, ali i finansijske i godišnje poslovne izveštaje, potom revizorske izveštaje i ostala dokumenta, koja se tiču poslovanja ili pravnog lica ili određenog preduzetnika.

Bilo koji pravni akt će pomenuti stručnjaci, takođe prevesti u konkretnoj jezičkoj varijanti, a odmah posle toga i overiti. Izuzev punomoćja za zastupanje, sudskih rešenja i tužbi, oni mogu kompletno da obrade i tekovine Evropske Unije, sudske žalbe i licence, zatim sudske odluke i sertifikate, ali i presude o razvodu braka, te sve vrste ugovora i druga dokumenta, koja se smatraju pravnim aktima, zato što su vezana za oblast kako sudstva, isto tako i prava.

Podrazumeva se da može biti izvršeni i direktan prevod građevinskih projekata sa pakistanskog jezika na francuski, ali i svakog drugog dokumenta koji je svrstan bilo u građevinsku dokumentaciju, bilo u tehničku ili dokumentaciju za tendere. Najpre će sudski tumači i prevodioci, a na osnovu zahteva klijenata da obrade uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i bilo koji drugi dokument koji se smatra delom prethodno pomenutih vrsta dokumentacija.

Sve tipove potvrda, kao i uverenja i izjava, odnosno saglasnosti će zaposleni u bilo kom predstavništvu ove institucije da prevedu u pomenutoj kombinaciji jezika, a posle toga će i da izvrše propisanu overu. Osim potvrde o visini primanja i potvrde o stalnom zaposlenju, odnosno uverenja o neosuđivanosti i potvrde o stanju računa u banci, klijenti mogu dobiti i kompletno obrađenu potvrdu o slobodnom bračnom stanju, zatim saglasnot za zastupanje i uverenje o nekažnjavanju, ali i svaki drugi dokument koji mora nekoj nadležnoj instituciji da bude podnet.

Prevod softvera sa pakistanskog jezika na francuski

Prilikom obrade programa i aplikacija različite vrste će sudski tumači i prevodioci izuzetno voditi računa o pravilima, koja važe u francuskom jeziku, a kako bi klijentima omogućili maksimalno profesionalnu uslugu. Napominjemo da oni vrše i direktno prevođenje online prodavnica sa pakistanskog na francuski jezik, ali i internet sajtova i web kataloga, te svih ostalih sadržaja koji se mogu na internetu videti ili se na određeni način odnose na računare. Uzevši u obzir da su u pitanju specifični materijali, važno je da njihova sadržina bude adekvatno optimizovana, a što će imati uticaja na njihovo pozicioniranje u pretrazi. Upravo iz tog razloga pomenuti stručnjaci će izvršiti implementaciju alata SEO (Search Engine Optimisation), tako da će klijentima omogućiti da dobiju prevedene sadržaje, koji su prilagođeni pravilima pretrage.

Na zahtev klijenata, ovi stručnjaci mogu da obrade i sve vrste tekstualnih sadržaja, a što se odnosi kako na popularne, tako isto i na one koji se tretiraju kao stručni, odnosno naučni. Pored ostalog, biće izvršeni direktni prevodi tekstova iz oblasti sociologije, filozofije i psihologije sa pakistanskog na francuski jezik, ali i svih onih koji se bave temama iz domena obrazovanja, farmacije i nauke, odnosno menadžmenta, medicine i ekologije i zaštite životne sredine. Napominjemo da prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i one tekstualne sadržaje, koji se tiču komunikologije i turizma, odnosno oblasti ekonomije, informacionih tehnologija i bankarstva, kao i finansija i politike, te svih ostalih trenutno nenavedenih naučnih disciplina, a nezavisno od toga da li one zvanično spadaju u prirodne nauke ili u društvene.

Ne samo da pomenuti stručnjaci mogu u navedenoj varijanti jezika da obrade različite sadržaje pisanim putem, nego isto tako po zahtevu mogu da pruže i uslugu, koja podrazumeva usmeni prevod sa pakistanskog na francuski jezik. Takođe je bitno dodatno naglasiti da osim simultanog prevoda, oni primenjuju i pravila koja podrazumeva prevod uz pomoć šapata, kao i konsekutivni, tako da će biti obaveza svakog klijenta podatke o konkretnoj manifestaciji da blagovremeno dostavi. Inače se zvanična ponuda za uslugu usmenog prevoda kreira u skladu sa podacima o predviđenom trajanju samog događaja i o broju osoba, koje bi trebalo da u okviru njega uzmu učešće, s tim što se podrazumeva i da će klijent morati da ih informiše o samom prostoru, u kome će biti održan, to jest o njegovim karakteristikama. Trebalo bi da svaki klijent bude potpuno siguran da će sudski tumač i prevodilac primeniti isključivo onu vrstu usmenog prevoda, koja će na najbolji mogući način odgovoriti zahtevima kako učesnika, tako isto i samog događaja. Ističemo da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje omogućuje zainteresovanima, a ukoliko bude bilo predviđeno da pomenuti stručnjaci taj tip usluge primenjuju za određenu manifestaciju.

Prevodi članaka iz novina sa pakistanskog na francuski jezik

Ma kojom tematikom da se bave novinski članci, klijenti mogu biti potpuno uvereni da će prevodilac i sudski tumač izraditi njihov prevod u ovoj varijanti jezika u najkraćem mogućem roku i vrlo profesionalno. Naravno da oni mogu pružiti zainteresovanima i onu uslugu, koja uključuje prevod časopisa sa pakistanskog jezika na francuski, a u kom slučaju mogu da prevedu celokupnu sadržinu i dečijih i ilustrovanih, ali i stručnih.

Zainteresovanima će biti omogućeno i da dobiju profesionalan prevod udžbenika u toj jezičkoj kombinaciji, ali i književnih dela iz domena kako poezije, tako i proze.

U svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford su, izuzev već pomenutih stručnjaka, zaposleni i oni čija je specijalnost vezana za pružanje usluge redakture. Da budemo precizni, lektori i korektori će primeniti sva pravila svoje struke, a kako bi nepropisno prevedene sadržaje bilo koje vrste uskladili sa ciljanim jezikom, odnosno sa pravilima koja navodi francuski jezik i na taj način pružili mogućnost vlasnicima da ih koriste u bilo kojoj situaciji.

Podrazumeva se da će na zahtev klijenata biti izvršeno i direktno prevođenje video i audio materijala sa pakistanskog jezika na francuski. Tom prilikom će izuzev igranih filmova različitih žanrova, sudski tumači i prevodioci profesionalno da obrade i serije, zabavne i obrazovne emisije, odnosno animirane filmove i reklamne poruke, kao i informativne emisije, crtane i dokumentarne filmove, ali i svaku drugu vrstu kako video sadržaja, tako i audio. U poslovnicama ove institucije su zaposleni i stručnjaci, koji će shodno zahtevima klijenata da izvrše titlovanje svih tih materijala, kao i njihovu sinhronizaciju.

Sem svih pomenutih usluga, na zahtev klijenata mogu da budu izrađeni i prevodi vizit kartica sa pakistanskog jezika na francuski, kao i reklamnih kataloga i letaka, odnosno plakata i PR tekstova, ali i brošura, flajera i ostalih sadržaja, koji su prvenstveno vezani za oblast marketinga, odnosno koji se koriste prilikom reklamiranja proizvoda, usluga ili rada kompanija, te zarad prezentacije određenih manifestacija. S obzirom na to da ovi stručnjaci poznaju i pravila, koja važe u marketingu, a da istovremeno imaju dovoljno iskustva u obradi takvih materijala, sa sigurnošću ćemo reći da će im biti omogućeno profesionalan prevod svih sadržaja te vrste, a koje budu dostavili. Svakako će oni primenjivati i pravila reklamiranja, a kako bi sadržinu prethodno navedenih materijala u potpunosti uskladili sa svim onim pravilima, koja uključuje ciljani jezik, te tako približili ono što se reklamira izvornim govornicima francuskog jezika.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje