Prevod sa pakistanskog na ukrajinski jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na ukrajinski jezik

Za online prevod sa pakistanskog na ukrajinski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa pakistanskog na ukrajinski jezik

Bitno je napomenuti da svako, kome je potrebno usmeno prevođenje sa pakistanskog jezika na ukrajinski može tu uslugu dobiti ukoliko angažuje zaposlene Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Ne samo da oni mogu simultani prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti da izvrše, nego su isto tako prevodioci i sudski tumači te institucije specijalizovani i za primenu prevoda uz pomoć šapata, ali i za konsekutivni, a u ponudi je i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje.

Naravno da su ovi stručnjaci osposobljeni i za obradu mnogih sadržaja u pisanoj formi, tako da ih klijenti mogu zadužiti kako bi preveli sve vrste tekstova, a bez obzira da li su u pitanju stručni, odnosno naučni ili popularni sadržaji, ali i kada su im potrebni direktni prevodi udžbenika sa pakistanskog jezika na ukrajinski. Svakako oni mogu i časopise svih vrsta, odnosno njihovu sadržinu da obrade, kao i prozna i poetika književna dela, ali i novinske članke.

Sem toga, specijalizovani su i za obradu online sadržaja, počev od web sajtova, preko svih tipova aplikacija i programa, pa do internet kataloga i prodavnica, s tim što će prevesti profesionalno i apsolutno bilo koju vrstu materijala koja se tiče kako kompjutera, tako i globalne mreže. Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač znaju kako se koriste smernice SEO (Search Engine Optimisation), to podrazumeva da će oni prilagoditi sve materijale koje prevode pravilima interneta i pretraživača. Navedeni alati se koriste kako bi se poboljšala pozicija, koju konkretni internet sadržaji u polju pretrage zauzimaju.Prevođenje sa pakistanskog na ukrajinski
Prevođenje sa ukrajinskog na pakistanski

Trebalo bi napomenuti i to da su u svakoj poslovnici pomenute institucije zaposleni i stručnjaci koji mogu na zahtev klijenata da izvrše redakturu, a što važi za bilo koju vrstu materijala. Preciznije govoreći, lektori i korektori tom prilikom vrše sve neophodne ispravke, a u onim sadržajima u kojima ima grešaka, budući da lice koje ih je prevodilo nije poštovalo ni pravila samog ukrajinskog jezika, ali ni prevođenja.

Ističemo da može biti izvršen i profesionalan prevod reklamnih materijala sa pakistanskog jezika na ukrajinski, a što podrazumeva stručnu obradu kako flajera, plakata i letaka, tako isto i brošura, PR tekstova i reklamnih flajera, te vizit kartica i uopšteno svih ostalih sadržaja, čija je osnovna svrha reklamiranje.

Pored kompletne obrade serija i svih vrsta filmova, odnosno dokumentarnih, crtanih i igranih, kao i animiranih, sudski tumači i prevodioci mogu u pomenutoj varijanti jezika da obrade i emisije obrazovnog, informativnog i zabavnog karaktera, ali i dečije televizijske i radijske emisije, kao i reklamne poruke i sve ostale video i audio sadržaje. A u okviru te usluge će biti ponuđeno klijentima navedene institucije da angažuju one stručnjake, koji su zaduženi za njihovo profesionalno sinhronizovanje, odnosno za titlovanje svih tih materijala.Pomenuti sadržaji se na obradu mogu dostaviti elektronski, odnosno na mejl najbližeg predstavništva ove institucije. Takođe, klijentima je ponuđena mogućnost da ih na isti takav način i preuzmu, a nakon što ovi stručnjaci budu njihovu obradu izvršili. Postoje i drugačiji načini, kako za preuzimanje, tako i za dostavljanje sadržaja ovog tipa na prevod, a sve informacije o tome će biti date pojedincima, ukoliko se obrate zaposlenima u određenom predstavništvu.

Kompletna obrada svih vrsta dokumentacija, ali i pojedinačnih dokumenata je na raspolaganju zainteresovanima, tako da mogu zadužiti ove stručnjake, pored ostalog za direktno prevođenje građevinske, poslovne i medicinske dokumentacije sa pakistanskog jezika na ukrajinski, ali i tehničke, lične i tenderske.

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači kompletno obraditi i sva dokumenta, koja su vezana za pravo ili sudstvo, odnosno ona koja se podnose nadležnim službama (sve vrste saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja), kao i ona koje se tiču oblasti obrazovanja ili nauke. Ističemo da pomenuta dokumenta predstavljaju samo deo ponude ove specijalizovane institucije, te se podrazumeva da će njeni zaposleni u optimalnom roku izraditi prevod u željenoj varijanti i overiti dokumenta, a kako bi im omogućili validnost pred zakonom.

Radi se o overi pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, a navedeni postupak se vrši prema zakonskim pravilima. Ustvari to znači da ovaj stručnjak ima obavezu prvo da fizički uporedi sadržinu prevedenog dokumenta sa originalom, a kako bi bio sasvim siguran da razlike između njih nema. Tek nakon što to uradi, njegovo je pravo i obaveza da svoj pečat na preveden dokument stavi, te da tako iznese i zvaničnu potvrdu da nema nikakvih odstupanja, odnosno da je on veran originalu.

Zato i jeste drugačiji postupak dostavljanja dokumenata na obradu, a klijent originale može poslati preporučeno preko "Pošte Srbije", ali ih može doneti i lično ili jednostavno, platiti uslugu dostave preko kurirske službe.

Uzevši u obzir da su hitni prevodi dokumenata sa pakistanskog jezika na ukrajinski takođe dostupni u poslovnicama ove institucije, to naglašavamo da svaki klijent ima obavezu skenirane sadržaje, za koje zahteva obradu da pošalje na mejl, a u najkraćem mogućem roku posle toga na uvid i da priloži i originale.

Vlasnik dokumenata će biti obavešten kada sudski tumač i prevodilac završe sa njegovom obradom, te će mu biti ponuđena mogućnost da ili dođe po njih lično u konkretnu poslovnicu ili da ih dobije isporukom na adresu. Međutim, za drugu ponuđenu varijantu će morati da bude angažovana služba za dostavu, a koja će konkretnu uslugu naplatiti direktno od klijenta, zato što nije uračunata u ukupnu cenu obrade dokumenata. Podrazumeva se da će zaposleni u kurirskoj službi kontaktirati klijente tom prilikom i obavestiti ih detaljno o načinu dostave i o ceni.

Postupak obrade dokumenata koji je prethodno opisan je, kao što je već rečeno usklađen sa zakonom, ali postoje odstupanja za pojedine sadržaje. Naime, radi se o tome da zakon predviđa overu Haškim, odnosno pečatom čiji je drugačiji i mnogo poznatiji naziv Apostille, a to nije u zvaničnoj nadležnosti ovih stručnjaka. Sa tim u vezi naglašavamo da bi svakako klijent morao podatke o tom postupku, a koji je poznat kao nadovera, da dobije od zaposlenih u službama Republike Srbije, koji su zaduženi za njeno izvršenje. Naime, odeljenja osnovnih sudova naše zemlje imaju obavezu da overe konkretna dokumenta Apostille pečatom, a za klijenta je izuzetno značajno da sazna i da li se on stavlja na početku postupka obrade ili nakon što bude izvršen njegov prevod u ovoj varijanti jezika, te stavljen pečat sudskog tumača.

Prevođenje vozačke dozvole sa pakistanskog jezika na ukrajinski

Ne samo navedenu dozvolu, već i saobraćajnu, ali i radnu, odnosno dozvolu za boravak će po potrebi da prevedu u ovoj varijanti jezika, a posle toga i da izvrše overu prevoda profesionalni prevodioci i sudski tumači, koji su u predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford u apsolutno svakom gradu naše zemlje zaposleni.

Inače je postupak overe definisan važećim zakonom, te podrazumeva da zvanično ovlašćeno lice, a što je sudski tumač u ovom slučaju, mora uporediti originalan dokument sa sadržinom prevedenog. Zato bi trebalo svaki klijent da ispoštuje pravilo, te da na uvid tom stručnjaku ili na izabrani način pošalje originalna dokumenta ili ih lično donese u poslovnicu koja mu je najbliža.

Isto tako bi trebalo da svako ko je zainteresovan za prevod dokumenata u ovoj varijanti jezika ima na umu da se overa Haškim pečatom u okviru ove institucije ne vrši. Naime, takozvani Apostille pečat, a što je drugačiji naziv za njega, se može na konkretna dokumenta, ako je to potrebno staviti isključivo u okviru namenskih odeljenja osnovnih sudova Republike Srbije. Kako samo ti službenici poseduju relevantne informacije o postupku, koji je poznat kao nadovera, te se odnosi na stavljanje pomenutog pečata na dokumenta, to je vrlo značajno da se svaki klijent prvo obrati njima i sazna sve detalje koji se overe dokumenata Haškim pečatom tiču.

Izuzev pomenutih dozvola, sudski tumač i prevodilac će profesionalno i u skladu sa pravilima da obrade i izvod iz matične knjige umrlih, potvrdu o prebivalištu i pasoš, ali i izvod iz matične knjige rođenih, zatim uverenje o državljanstvu i ličnu kartu, kao i izvod iz matične knjige venčanih i druga lična dokumenta koja nismo naveli ovom prilikom.

Specijalizovani su i za obradu poslovne dokumentacije (fakture, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća i ostala dokumenta koja se tiču ili rada kompanije ili nekog preduzetnika), te se svakako podrazumeva da zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije mogu da obrade i sva dokumenta, koja se odnose kako na oblast nauke, isto tako i na obrazovanje (naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, diplomski radovi, prepis ocena, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučni patenti, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta i ostala).

Isto tako se podrazumeva da prevodilac i sudski tumač u konkretnoj varijanti jezika mogu ne samo da prevedu, nego i da izvrše overu za celokupnu sadržinu kako medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi i ostala), tako i za tendersku, građevinsku i tehničku (deklaracije proizvoda, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i sva ostala dokumenta koja određeni tip dokumentacije čine).

Svakako će ovi stručnjaci, a ukoliko bilo koji klijent to od njih bude zvanično zahtevao, da izvrše i direktan prevod presuda o razvodu braka sa pakistanskog na ukrajinski jezik. Naravno da će sudski tumači i prevodioci obraditi u skladu sa pravilima i druge vrste sudskih presuda, ali i sudska rešenja i tužbe, odnosno odluke i žalbe, te ugovore i licence, kao i tekovine Evropske Unije, sertifikate i punomoćje za zastupanje, to jest svaki dokument koji se tiče kako sudstva, tako i oblasti prava, te se smatra pravnim aktom.

Uz potvrdu o slobodnom bračnom stanju, odnosno potvrdu o stanju računa u banci i potvrdu o visini primanja, klijenti ove institucije na raspolaganju imaju mogućnost i da konkretne stručnjake zaduže kako bi dobili kompletno obrađeno uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o nekažnjavanju, ali i saglasnost za zastupanje, kao i svaku drugu vrstu uverenja ili potvrde, odnosno saglasnosti ili izjave, a što su obično dokumenta koja se podnose nadležnim službama u određenim situacijama.

Direktni prevodi vizit kartica sa pakistanskog na ukrajinski jezik

Uz to što će u najkraćem mogućem roku prevesti i vizit kartice u ovoj varijanti jezika, sudski tumači i prevodioci će, na osnovu zahteva klijenata Prevodilačkog centra Akademije Oxford, da izvrše i profesionalan prevod plakata i reklamnih letaka sa pakistanskog jezika na ukrajinski, ali će naravno da obrade i PR tekstove, kao i kataloge, odnosno brošure i reklamne flajere, kao i svaki drugi sadržaj koji se tiče marketinga na bilo koji način.

Ako je neko konkretnu uslugu već dobio, ali kvalitetom obrađenih materijala nije u potpunosti zadovoljan, biće mu omogućeno da angažuje korektore, odnosno lektore ove institucije, a koji će shodno pravilima da izvrše redakturu takvih materijala. Obavezni smo da napomenemo i to da se kako korektura, tako i lektura primenjuju, a kako bi se već prevedeni sadržaji uskladili i sa ciljanim jezikom i sa njihovim originalima, odnosno uopšteno sa pravilima prevođenja.

Navedeni stručnjaci su specijalizovani i za direktno prevođenje softvera sa pakistanskog jezika na ukrajinski, a što ustvari znači da će maksimalno profesionalno obraditi različite aplikacije i programe, koje pojedinac bude zahtevao. Osim njih, prevodilac i sudski tumači mogu da obrade i online kataloge, te sadržinu web sajta, odnosno internet prodavnice i mnoge druge materijale tog tipa, to jest one koji su vezani za računare i globalnu mrežu. Shodno pravilima pretraživača će ovi stručnjaci izvršiti profesionalno prilagođavanje pomenutih sadržaja, uzevši u obzir da će implementirati pravila, koja podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation).

Na osnovu iznetih zahteva mogu da budu izvršeni i direktni prevodi naučnih i popularnih tekstova sa pakistanskog jezika na ukrajinski, a njihova tema se može ticati kako prirodnih naučnih disciplina, tako isto i društvenih, odnosno svih grana tih nauka. Zainteresovani mogu od strane ovih stručnjaka da dobiju prevod kako za ekonomske, političke i pravne tekstove, odnosno one koji su vezani za oblasti bankarstva i finansija, tako i onih čija tema se primarno odnosi na oblasti informacionih tehnologija, ekologije i zaštite životne sredine, te građevinske industrije. Ističemo da prevodioci i sudski tumači isto tako profesionalno obrađuju i one tekstove, koji se bave tematikom iz oblasti sociologije, obrazovanja i filozofije, odnosno psihologije i nauke, te komunikologije, menadžmenta i obrazovanja, kao i farmacije, marketinga i ostalih naučnih disciplina.

Profesionalan prevod animiranih filmova sa pakistanskog jezika na ukrajinski

Na jednom mestu će svaki klijent kome su potrebni direktni prevodi filmova sa pakistanskog na ukrajinski jezik dobiti njihovu kompletnu obradu, uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i njihovu sinhronizaciju, odnosno uslugu titlovanja. Naime, prevodioci i sudski tumači u ovoj varijanti jezika mogu stručno da obrade i igrane, kao i crtane i dokumentarne filmove, ali i emisije koje su namenjene deci, odnosno reklamne poruke i zabavne, te informativne emisije, serije i obrazovne emisije, ali i svaku drugu vrstu bilo video sadržaja, bilo audio.

Tek jedna među brojnim uslugama, a koje po zahtevu klijenata mogu da izvrše sudski tumač i prevodilac konkretne institucije, jeste i usmeno prevođenje sa pakistanskog na ukrajinski jezik. Činjenica je da ovi stručnjaci izuzev simultanog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, mogu da izvrše i takozvani konsekutivni, ali i prevod uz pomoć šapata. Naglašavamo da je iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje na raspolaganju svakome, ko za tim bude imao potrebu, odnosno za čiju manifestaciju bi trebalo da bude sprovedena upravo ta vrsta usluge. Moramo informisati sve zainteresovane za uslugu takvog prevoda da zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije ne mogu da odluče koja od njih će biti primenjena, sve dok im klijenti ne dostave potrebne informacije. Zapravo će oni morati da sa puno pažnje analiziraju podatke kako o trajanju samog događaja, tako isto i o tačnoj lokaciji njegovog održavanja, ali i o terminima, a na osnovu čega se i donosi odluka o tome da li će prevodilac i sudski tumač primeniti pravila konsekutivnog ili simultanog prevoda, odnosno po potrebi šapatnog.

Biće ostvaren i zahtev svakog klijenta, kome je neophodan direktan prevod knjiga sa pakistanskog na ukrajinski jezik. U tom slučaju se misli kako na književna dela i to ne samo ona, koja su striktno vezana za prozu, nego i ona koja se tiču poezije, tako isto i na udžbenike. Bitno je napomenuti i to da će sudski tumač i prevodilac u konkretnoj varijanti jezika da prevedu i časopise, a bez obzira na njihovu tematiku ili namenu, kao i članke iz novina različite dužine.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje