Prevod sa pakistanskog na albanski jezik

Prevodi sa pakistanskog na albanski jezik

Uslugu usmenog prevoda u toj varijanti jezika će na zahtev klijenata pružiti prevodilac i sudski tumač, koji su zaposleni u svakoj od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademija Oxford. Ne samo da su oni specijalizovani za simultano prevođenje sa pakistanskog jezika na albanski, već isto tako mogu izvršiti i konsekutivno, kao i prevođenje uz pomoć šapata u navedenoj jezičkoj varijanti. Uzevši u obzir da svaka od tih usluga treba da bude primenjena za manifestaciju određenih karakteristika, to znači da svaki zainteresovani pojedinac ima obavezu da ih informiše najpre o mesto, na kome bi ona trebalo da bude održana, a zatim i o tome koliko će sati ili dana trajati i koliko će ljudi da učestvuje. Odluka se donosi nakon analiziranja svih pomenutih podataka, a po potrebi će u ponudu biti uneto i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, jer je i to usluga koja je dostupna svim klijentima navedene institucije.

Sve vrste tekstova, kako stručnih, tako isto i popularnih, a čija se tematika bavi bilo kojom granom društvenih ili prirodnih nauka će, isto tako po zahtevu klijenata ovi stručnjaci profesionalno da obrade. Specijalizovani su i za direktan prevod članaka iz novina za pakistanskog jezika na albanski, a po potrebi obrađuju i sve vrste književnih dela i časopise, kao i članke iz novina.

Svako predstavništvo ove institucije, pored prethodno pomenutih stručnjaka zapošljava i one, koji će ostvariti zahtev klijenata vezano za redakturu materijala. Dakle, u slučaju da je prevod izvršen pre toga, a lice koje se toga prihvatilo nije adekvatno odgovorilo na zahteve ni samog sadržaja, ni ciljanog, odnosno albanskog jezika, to će biti neophodno da korektori i lektori primene svoja znanja, to jest da izvrše lekturu i korekturu tako obrađenih materijala, te da ih prilagode i originalima i pravilima albanskog jezika.Prevođenje sa pakistanskog na albanski
Prevođenje sa albanskog na pakistanski

Predviđeno je da sudski tumači i prevodioci u ovoj varijanti jezika prevedu i sve vrste video i audio sadržaja, a što se odnosi kako na animirane i crtane, odnosno igrane i dokumentarne filmove, tako i na reklamne poruke, potom serije i informativne, dečije, obrazovne i zabavne emisije, kao i na mnoge druge materijale, koji će kasnije biti emitovani ili u bioskopu ili na bilo kom mediju. Klijenti koji se budu obratili zaposlenima ove institucije, sa zahtevom da dobiju prevod za sve prethodno pomenute sadržaje će na raspolaganju imati i uslugu njihovog titlovanja, ali i mogućnost da zahtevaju profesionalnu sinhronizaciju.

U zvaničnoj ponudi navedene institucije se nalaze i direktni prevodi online sadržaja sa pakistanskog jezika na albanski, a što se odnosi na profesionalnu obradu softvera, odnosno programa i aplikacija svih vrsta, kao i na prevod web sajtova, ali i internet kataloga, te onlajn prodavnica i svih ostalih sadržaja koji se mogu videti na internetu, to jest koji su za kompjutere vezani. Uz maksimalno poštovanje smernica koje navodi SEO (Search Engine Optimisation) će biti obrađeni svi ti sadržaji, tako da će oni biti usklađeni sa pravilima koja važe u u okviru web pregledača. Sve to će se odraziti pozitivno na mesto, odnosno poziciju koju oni u polju pretrage zauzimaju, te bi trebalo da u najkraćem mogućem roku nakon što budu bili postavljeni na mrežu, pretraživač upravo njih prepozna kao najbolje rezultate za prethodno tačno određene reči i izraze.

Navedeni stručnjaci mogu u konkretnoj kombinaciji jezika da prevedu i sve vrste materijala iz domena marketinga, a pored vizit kartica, PR tekstova i reklamnih kataloga, prevodioci i sudski tumači će obraditi i brošure, plakate i reklamne letke, kao i flajere i ostale marketinške materijale.Napomenuli bismo da je postupak dostavljanja svih tih sadržaja na prevod i njihovog preuzimanja potpuno isti, jer je omogućeno klijentima da to učine elektronskim putem. A ako nekome ne bude odgovaralo da tom prilikom koristi mejl adresu, može se obratiti zaposlenima konkretnog predstavništva pomenute institucije, kako bi dobio neophodne informacije o ostalim načinima koji su u ponudi.

Svakako može da bude izvršen i direktan prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na albanski, s tim da u sklopu te usluge sve klijente očekuje i njihova overa, a koju bi trebalo zvanično ovlašćeni sudski tumač prema pravilima da izvrši.

Iznet je zahtev pred svakog klijenta, kome je u toj varijanti jezika potrebna obrada bilo kog dokumenta da na uvid pošalje ili lično donese originalne sadržaje. Što se slanja tiče, to može učiniti ili preporučenom pošiljkom putem "Pošte Srbije" ili uz angažovanje bilo koje kurirske službe.

Sva lična dokumenta će sudski tumač i prevodilac, a na osnovu zahteva klijenata da prevedu i overe. A to znači da će izuzev uverenja o državljanstvu, radne dozvole i potvrde o prebivalištu, oni kompletno obraditi i izvod iz matične knjige umrlih, pasoš i dozvolu za boravak, kao i izvod iz matične knjige rođenih, potom vozačku i saobraćajnu dozvolu, te izvod iz matične knjige venčanih i svaki drugi lični dokument, a pod uslovom da ga klijent u skladu sa prethodno pomenutim pravilima dostavi na obradu.

Na raspolaganju je zainteresovanima i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa pakistanskog jezika na albanski (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikcije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga trenutno nepomenuta dokumenta koja u njen sastav ulaze), ali se podrazumeva da će ovi stručnjaci kompletno obraditi i celokupnu sadržinu tenderske, građevinske i poslovne, odnosno tehničke dokumentacije (rešenje o osnivanju pravnog lica, građevinski projekti, finansijski poslovni izveštaji, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, osnivački akt preduzeća, deklaracije proizvoda, poslovne odluke, statut preduzeća, uputstvo za rukovanje, godišnji poslovni izveštaji i bilo koji drugi dokument koji se smatra delom pomenutih tipova dokumentacija).

Svaki klijent pojedinačno će izabrati da li mu više odgovara mogućnost da dođe lično u prostorije određenog predstavništva ove institucije i tako preuzme prethodno prevedene i overene materijale ili će se opredeliti za mogućnost da mu ih određena kurirska služba na željenu adresu dostavi. U slučaju da njegova odluka bude vezana za dostavu sadržaja, moraće tu uslugu i da plati, a isključivo će tada cenu odrediti služba za dostavu, s tim što će prethodno klijent dobiti precizno obaveštenje o visini nadoknade.

Po zahtevu zainteresovanih pojedinaca mogu da budu izvršeni i prevodi pravnih akata sa pakistanskog jezika na albanski, što znači da će prevodilac i sudski tumači izuzev ugovora i sudskih odluka, odnosno sudskih presuda i rešenja, kompletno obraditi i sudske žalbe, licence i punomoćje za zastupanje, kao i sudske tužbe, potom tekovine Evropske Unije i sve vrste sertifikata, ali i svaki drugi dokument koji se tiče ili sudstva ili oblasti prava.

Biće omogućeno svima, kojima to bude bilo potrebno i da prevod bilo kog dokumenta dobiju u posebnom kratkom vremenskom periodu, ali tada se od njih zahteva da originale na uvid donesu ili pošalju naknadno, a da skenirane materijale na mejl adresu najbliže poslovnice pomenute institucije prvo pošalju.

Pored svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potom nastavnih planova i programa fakulteta, te diplome i dodatka diplomi, ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade i uverenje o položenim ispitima, rezultate naučnih istraživanja i potvrdu o redovnom školovanju, ali i seminarske radove i naučne patente, potom diplomske radove i prepis ocena, kao i svaki drugi materijal, koji je primarno vezani li za obrazovanje ili za nauku.

Nama je preostalo još da kažemo i to da se na osnovu zahteva klijenata može izvršiti prevod dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama sa pakistanskog jezika na albanski, a što znači da će sudski tumači i prevodioci kompletno da obrade sve vrste izjava, potvrda i saglasnosti, odnosno uverenja (potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje i sva ostala dokumenta iz te grupe).

Nakon što bude izvršen prevod bilo kog dostavljenog dokumenta, podrazumeva se da će ga sudski tumač overiti i tako mu omogućiti da pred zakonom bude potpuno priznat, zato što će on svojim pečatom izneti potvrdu da je sadržina konkretnog dokumenta ista kao i u njegovom originalu. Međutim, zakonom je definisano da se na neka dokumenta mora staviti i dodatni pečat, a koji je poznat kao Apostille ili Haški. Uzevši u obzir da članovi tima ove institucije nisu ovlašćeni za izvršenje takozvanog postupka nadovere, preporučljivo bi bilo da svaki klijent podatke o tome pokuša prethodno da dobije i to potpuno samostalno. Pod tim mislimo da treba da dobije informacije o tome da li pomenuti pečat na njegova dokumenta mora biti stavljen, te da li se overa njime vrši pre nego što zaposleni konkretne institucije urade svoj deo posla ili tek onog momenta, kada oni sa time završe. Prema svim tim podacima će oni znati i gde je neophodno najpre da odnesu dokument, ali će im isto tako biti jasno i koliko bi otprilike njegova obrada trebalo da traje.

Usmeni prevod sa pakistanskog na albanski jezik

Konkretna usluga je na raspolaganju zainteresovanima u sve tri varijante, uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše kako prevođenje uz pomoć šapata sa pakistanskog jezika na albanski, tako isto i simultani, odnosno konsekutivni prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Budući da je u zvaničnoj ponudi ove institucije i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, podrazumeva se da će konkretna usluga biti ponuđena upravo onim klijentima, za čiju manifestaciju bude predviđena primena baš tog tipa usmenog prevoda. Obavezni smo da napomenemo i to da se ponuda za konkretnu uslugu ne može formirati sve do onog trenutka dok klijent ne dostavi podatke o trajanju događaja, odnosno u njegovoj organizaciji, a u smislu da informiše ove stručnjake o broju osoba koje bi trebalo da budu tada prisutne i o lokaciji održavanja.

Redaktura apsolutno bilo koje vrste materijala je, isto tako na raspolaganju klijentima Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Svakako moraju znati da će korektori i lektori isključivo biti zaduženi za njeno izvršenje, te da će prilagoditi sadržinu loše prevedenih materijala pravilima albanskog jezika, odnosno njihovim originalima.

Uzevši u obzir da je za prevođenje internet sadržaja sa pakistanskog jezika na albanski važna i optimizacija, to podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači tokom obrade internet kataloga i web sajtova, odnosno onlajn prodavnica i ostalih materijala tog tipa primeniti i alate SEO (Search Engine Optimisation). Maksimalno će se potruditi da ih usklade sa svim onim  pravilima, koja važe u okviru polja pretrage, a kako bi na taj način pozitivno uticali na njihovo buduće pozicioniranje. Ako bude bilo potrebno, ovi stručnjaci mogu da prevedu profesionalno i softvere, odnosno bilo koju aplikaciju ili program.

Prevođenje reklamnih materijala sa pakistanskog jezika na albanski

Izuzev kataloga i plakata, odnosno reklamnih flajera i brošura, ali i letaka i vizit kartica, profesionalni sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i direktan prevod PR tekstova sa pakistanskog na albanski jezik, kao i svih ostalih sadržaja koji su vezani za marketing. Moramo naglasiti da oni odlično vladaju svim pravilima, koja su vezana za reklamiranje, pa upravo u skladu sa njima i prevode sve pomenute sadržaje, te ih tako prilagođavaju duhu albanskog jezika, odnosno približavaju potencijalnim klijentima kojima je albanski jezik maternji.

Specijalizovani su pomenuti stručnjaci i za obradu novinskih članaka, ali i književnih dela, kako iz domena poezije, tako i proznih, s tim što će po zahtevu klijenata oni obraditi i udžbenike i sadržinu bilo ilustrovanih ili stručnih, bilo dečijih i drugih vrsta časopisa.

Po zahtevu klijenata će biti izvršeni i profesionalni prevodi tekstova sa pakistanskog na albanski jezik, s tim što moramo naglasiti da sudski tumač i prevodilac mogu maksimalno stručno da obrade tekstualne materijale ma koje tematike. Primarno pod tim mislimo na one tekstove koji se odnose na oblasti, poput recimo turizma, ekonomije, prava i politike, odnosno obrazovanja i finansija, ali i na one koji su vezani za oblasti ekologije i zaštite životne sredine, bankarstva i filozofije, kao i građevinske industrije i komunikologije, te marketinga, psihologije i informacionih tehnologija, potom na oblasti menadžmenta, sociologije i farmacije, to jest svih ostalih društvenih ili prirodnih naučnih disciplina.

Uzevši u obzir da se u okviru svake poslovnice ove institucije može izvršiti i direktno prevođenje serija sa pakistanskog na albanski jezik, ali i svih ostalih video i audio materijala, te da se nude i usluge njihove sinhronizacije, odnosno titlovanja, to znači da će svaki klijent u tom slučaju dobiti kompletnu obradu takvih materijala. Svakako će prevodilac i sudski tumač osim serija, u datoj varijanti jezika da prevedu i crtane filmove, informativne emisije i reklamne poruke, ali i igrane filmove bilo kog žanra, zatim animirane i dokumentarne, kao i zabavne emisije i druge video ili audio materijale.

Prevod presuda o razvodu braka sa pakistanskog na albanski jezik

Ne samo ove, već i sve ostale tipove sudskih presuda će prevodilac i sudski tumači propisno da obrade, a svakako su specijalizovani i za direktno prevođenje sudskih odluka i rešenja sa pakistanskog jezika na albanski, te mogu obraditi i sudske tužbe, punomoćje za zastupanje i sudske žalbe, ali i tekovine Evropske Unije, odnosno sve vrste sertifikata, ugovora i licenci, to jest svaki dokument koji se tiče kako oblasti sudstva, tako isto i prava.

U skladu sa aktuelnim pravilima će biti izvršena obrada i svih pomenutih, ali i ostalih dokumenata, odnosno dokumentacija, a što znači da će uz njihov prevod u pomenutoj varijanti jezika, ovi stručnjaci izvršiti i overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača.

Zvanično je iznet zahtev pred svakog klijenta da obezbedi originalna dokumenta ovom stručnjaku, jer ih on mora uporediti neposredno pre izvršenja overe. Takođe bi bilo dobro i da se svako od njih raspita i to potpuno samostalno o overi Haškim pečatom, a koji je još poznatiji pod nazivom Apostille, uzevši u obzir da se izvršenje te vrste overe ne nalazi u zvaničnoj nadležnosti stručnjaka, zaposlenih u konkretnoj instituciji.

Na zahtev klijenata će biti izvršeno i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na albanski (saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak, pasoš, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu i sva ostala), a podrazumeva se da će sudski tumači i i prevodioci kompletno obraditi i celokupnu sadržinu tenderske, tehničke i građevinske dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i svaki drugi dokument koji se prema pravilima u jednu od njih može svrstati).

Isto tako moramo naglasiti da članovi tima ma koje poslovnice navedene specijalizovane institucije, maksimalno profesionalno odgovaraju zahtevima svih klijenata, kojima su potrebni direktni prevodi rešenja o osnivanju pravnog lica sa pakistanskog jezika na albanski, budući da su oni specijalizovani za kompletnu obradu poslovne dokumentacije. A izuzev tih dokumenata, oni mogu da prevedu, te posle toga i overe godišnje i finansijske poslovne izveštaje, zatim poslovne odluke i statut preduzeća, odnosno fakture i revizorske izveštaje, kao i osnivački akt preduzeća i druga dokumenta, koja se odnose kako na poslovanje preduzetnika, tako isto i na poslovni proces u okviru različitih pravnih lica.

Ističemo da će biti u potpunosti ispunjeni i zahtev i onih pojedinaca, kojima u ovoj varijanti jezika treba prevod za bilo koju potvrdu ili izjavu, odnosno uverenje ili saglasnost. Na prvom mestu mislimo na uverenje o neosuđivanosti i na uverenje o nekažnjavanju, zatim na potvrdu o slobodnom bračnom stanju, potvrdu o stalnom zaposlenju i saglasnost za zastupanje, ali i na potvrdu o stanju računa u banci, te na potvrdu o visini primanja, to jest na svaki onaj dokument koji se predaje nadležnoj službi iz određenog razloga.

Uz sve do sada navedeno, ističemo da sudski tumač i prevodilac mogu da prevedu kako lekarske nalaze i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, tako isto i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima i uopšteno govoreći, celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije.

Naravno da će biti izrađeni i direktni prevodi diplome i dodatka diplomi sa pakistanskog jezika na albanski, ali i svih ostalih sadržaja koji su vezani ne samo za oblast obrazovanja, nego isto tako i za oblast nauke. U toj varijanti jezika, pomenuti stručnjaci mogu da prevedu, a onda i overe kako rezultate naučnih istraživanja, seminarske radove i prepis ocena, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, te potvrdu o redovnom školovanju i naučne patente, tako isto i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, potom diplomske radove, ali i mnoge druge sadržaje, koji se na jednu od navedenih oblasti odnose.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje