Prevod sa pakistanskog na švedski jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na švedski jezik

Za online prevod sa pakistanskog na švedski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa pakistanskog na švedski jezik

Na samom početku je posebno važno istaći činjenicu da su u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni kako prevodioci i sudski tumači, koji su specijalizovani za pružanje konkretne vrste prevoda, tako isto i mnogi drugi stručnjaci, čije polje delovanja je usmereno na brojne dodatne usluge u vezi sa prevodom u pomenutoj kombinaciji jezika.

Primarno mislimo na lektore i korektore, čija specijalnost jeste pružanje usluge takozvane redakture materijala. A za sve one sadržaje, za koje nije izvršeno profesionalno i kvalitetno prevođenje sa pakistanskog jezika na švedski, te u kojima ima i grešaka, se primenjuje usluga lekture i korekture. Na taj način ovi stručnjaci ispravljaju sve greške,koje je pre njih neko načinio i praktično rečeno, usklađuju sve tako nestručno obrađene sadržaje sa njihovim originalima, ali istovremeno i sa pravilima koja podrazumeva švedski jezik.

A izuzev njih, navedena institucija zapošljava i iskusne stručnjake, koji će na zahtev klijenata da izvrše titlovanje i sinhronizaciju za sve audio i video materijale. U okviru ove institucije je, dakle dostupna kompletna obrada kako animiranih i igranih filmova, te reklamnih poruka i zabavnih emisija, tako isto i dokumentarnih i crtanih filmova, ali i serija, odnosno obrazovnih, dečijih i informativnih emisija, to jest svih video i audio sadržaja. Praktično rečeno, prvo će prevodilac i sudski tumač u datoj varijanti jezika te materijale da prevedu, a nakon toga bi klijent trebalo da se odluči da li mu više odgovara da oni budu titlovani ili sinhronizovani.Prevođenje sa pakistanskog na švedski
Prevođenje sa švedskog na pakistanski

Izuzev obrade bilo koje vrste sadržaja u pisanoj formi, pomenuti stručnjaci mogu da izvrše i konsekutivno, kao i simultano, te takozvano prevođenje uz pomoć šapata sa pakistanskog jezika na švedski. Trebalo bi da svako, ko je za jednu od tih usluga zainteresovan, tom prilikom ove stručnjake obavesti o organizaciji samog događaja, a u smislu da precizira gde će tačno on biti održan i koje su osobenosti tog prostora, zatim koliko će učesnika biti i koliko bi trebalo sati ili dana taj događaj da traje. Shodno dostavljenim podacima će sudski tumači i prevodioci odrediti koja od svih ponuđenih usluga bi trebalo da pruži najbolji mogući odgovor na konkretne zahteve i učesnika, ali i organizatora te manifestacije. U slučaju da njihov izbor bude vezan za simultani prevod u toj varijanti jezika, u ponudu će biti uneta i usluga koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a koja je u svakom predstavništvu pomenute institucije dostupna.

Isto tako ovi stručnjaci mogu da prevedu i članke iz novina, ali i udžbenike svih vrsta, kao i poetska i prozna dela književnosti. Takođe će po zahtevu klijenata oni da obrade i sadržinu kako dečijih i stručnih, tako isto i ilustrovanih časopisa, te sve tekstualne sadržaje, a čija tematika se može odnositi na svaku naučnu disciplinu.

Naravno da će biti izvršeni i direktni prevodi internet sadržaja sa pakistanskog jezika na švedski (programi, internet prodavnice, aplikacije, web sajtovi, online katalozi i drugi materijali koji su vezani i za računare i za internet), a prevodioci i sudski tumači će izvršiti i njihovo optimizovanje. Reč je o tome da su oni stekli dovoljno iskustva u primeni alata poznatih kao SEO (Search Engine Optimisation), a koji se koriste sa ciljem poboljšanja pozicije konkretnih onlajn sadržaja u opštoj pretrazi. Naime, nakon što budu pomenuti alati primenjeni i prevedeni sadržaji usklađeni sa pravilima pretrage, oni bi trebalo i da budu primetni među prvim rezultatima, a za tačno određenu reč ili izraz, jer će ih internet pretraživač prepoznati kao najbolju opciju za te pojmove.Na raspolaganju je zainteresovanima i mogućnost da zaposlene ove institucije zaduže ukoliko im je u datoj varijanti jezika prevod potreban za bilo koju vrstu marketinških materijala (plakati, reklamni flajeri, brošure, PR tekstovi, vizit kartice, katalozi i ostali).

Najjednostavniji način za dostavu svih ovih sadržaja na obradu jeste slanje na mejl, te je omogućeno klijentima i da na isti takav način njihovo preuzimanje izvrše. Međutim, neretko se događa da elektronski način komunikacije pojedincima ne odgovara, tako da će njima biti pružena mogućnost da izvrše i preuzimanje prethodno obrađenih sadržaja ovog tipa i dostavljanje na prevod prema drugačijim principima, a dodatne informacije su dostupne u svakoj poslovnici na zahtev.

Sada da se osvrnemo i na prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na švedski, što je usluga koju sudski tumač i prevodilac vrše prema propisanim pravilima. A tom prilikom oni rade prevod konkretnih dokumenata, pa ih onda i overavaju, a kako bi na taj način potvrdili istovetnost između njih i originala.

Obaveza je svakog pojedinca da originalna dokumenta pošalje ili preporučenom poštanskom pošiljkom na uvid sudskom tumaču ili preko neke kurirske službe, a podrazumeva se da je dozvoljeno i da ih u konkretno predstavništvu lično donese.

Naime, overa pečatom pomenutog stručnjaka se vrši tek nakon što bude utvrđeno da nema nikakve razlike između prevedenog i overenog dokumenta, a kako bi se na taj način iznela zvanična potvrda da je prevod isti kao i originalan dokument, što znači da je sa zakonskog i pravnog aspekta on u potpunosti validan i priznat pred zakonom.

Svakako će klijent biti obavešten kada navedeni stručnjaci budu kompletno obradili dostavljen dokument ili neku dokumentaciju, te će im biti ponuđena opcija da dođu direktno u poslovnicu i izvrše preuzimanje tih sadržaja. A ukoliko njima to ne odgovara, biće informisani o usluzi dostave kompletno obrađenih dokumenata na adresu vlasnika, koja je isto tako dostupna. Međutim, ona nije uračunata u cenu obrade dokumenata, tako da će nadležni u službi za dostavu informisati svakog pojedinca o ceni i o načinu preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata.

Svojevrsni tip overe, koji nije obavezan za svaki dokument i uključuje stavljanje specijalnog pečata, poznatog kao Haški ili Apostille se ne nalazi u nadležnosti zaposlenih pomenute institucije. Razlog je jednostavan, pošto prevodilac i sudski tumač ne poseduju neophodne dozvole i ovlašćenja za postupak takozvane nadovere, već je to prepušteno namenskim odeljenjima osnovnih sudova Republike Srbije. Baš zato što nisu ovlašćeni za taj postupak, njihova obaveza nije da klijentima pružaju informacije o stavljanju Apostille pečata, već se svakako preporučuje da se prvo oni lično obrate zaposlenima u pomenutim državnim institucijama. A od njih bi trebalo da zatraže informacije o tome da li je Haški pečat obavezno staviti na određena dokumenta ili ne. U slučaju da dobiju potvrdan odgovor, svakako moraju saznati i u kom momentu se on na njih stavlja, zato što postoje najčešće dva principa overe tim pečatom, a kojom prilikom se on stavlja ili na kraju ili na samom početku obrade, odnosno ili posle prevoda i overe sudskog tumača ili pre toga.

U svakoj poslovnici ove institucije su na raspolaganju zainteresovanima i hitni prevodi dokumenata sa pakistanskog jezika na švedski, ali samo ako klijent bude izvršio slanje skeniranih dokumenata na mejl u najkraćem mogućem roku. Naime, da ne bude zabune, njegova je obaveza svakako originale da dostavi na uvid, a zarad pravilnog postupka overe, ali kod hitnog prevoda on to može učiniti i naknadno, s tim što svakako mora da ispoštuje rok, koji on u tom slučaju lično zadaje.

Uz to što će prevodilac i sudski tumač u ovoj varijanti jezika da obrade sva ona dokumenta, koja se tiču kako oblasti sudstva i obrazovanja, tako isto i nauke i prava, oni će kompletno obraditi i sadržinu kako građevinske, tako i poslovne i tehničke dokumentacije.

Ukoliko bude bilo potrebno, izradiće i prevod ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na švedski, ali i onih koja se podnose nadležnim službama, odnosno svih tipova izjava i saglasnosti, kao i potvrda i uverenja.

Isto tako će na zahtev klijenata zaposleni konkretne institucije da prevedu i celokupnu sadržinu dokumentacije za tendere, ali i svaki pojedinačni dokument koji prema pravilima ulazi u sastav medicinske dokumentacije, te bilo koji drugi sadržaj, a koji u skladu sa prethodno opisanim smernicama bude na obradu bio dostavljen.

Prevod internet prodavnica sa pakistanskog jezika na švedski

Ne samo pomenute online sadržaje, nego i veb sajtove, ali i internet kataloge, te mnoge druge će prevodilac i sudski tumač u ovoj varijanti jezika maksimalno profesionalno da obrade, a primeniće i pravila SEO (Search Engine Optimisation). Praktično govoreći, oni će sve te materijale u potpunosti uskladiti sa onim pravilima, koja važe na internetu, a primarno sa onima koja su vezana za pretragu, te će se na taj način i njihovo pozicioniranje u velikoj meri poboljšati. Podrazumeva se da će vrlo brzo posle toga pomenuti online sadržaji da budu u vrhu pretrage, tako da će se i poslovanje njihovih vlasnika unaprediti, budući da će zainteresovani klijenti, a nakon što ukucaju predviđene reči i izraze, doći odmah do njih. Navedeni stručnjaci mogu da izvrše i profesionalno prevođenje softvera sa pakistanskog na švedski jezik, a ako to neki klijent zahteva, što znači da će svaki program tom prilikom obraditi, kao i aplikaciju.

U okviru usluge stručne redakture, a koju u ovom slučaju pružaju korektori i lektori, će biti izvršene sve neophodne ispravke u sadržajima, za koje je prevod u toj jezičkoj kombinaciji urađen prethodno, ali on nije kvalitetan, jer ima grešaka. Svakako će biti primenjena korektura, odnosno lektura takvih materijala, a da bi se oni u potpunosti uskladili sa originalima, ali i sa pravilima koja navodi švedski jezik. Ističemo da se pomenute usluge primenjuju ako pojedinac dostavi različite sadržaje, za koje je na nekom drugom mestu prethodno prevod dobio.

U svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford su dostupni i prevodi udžbenika i književnih dela sa pakistanskog na švedski jezik, s tim da sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i članke iz novina i to bilo koje tematike, ali i sadržinu kako stručnih časopisa, tako isto i ilustrovanih, kao i onih koji su najmlađim čitaocima primarno  namenjeni.

Podrazumeva se da će klijenti pomenute institucije imati pravo da zahtevaju i direktan prevod reklamnih flajera i plakata sa pakistanskog na švedski jezik, a shodno njihovim zahtevima će prevodioci i sudski tumači u toj varijanti jezika obraditi i brošure, PR tekstove i vizit kartice, ali i reklamne letke, kataloge i uopšteno, sve ostale marketinške materijale.

Simultano prevođenje sa pakistanskog na švedski jezik

Ukoliko organizator manifestacije, u kojoj će učešće uzeti izvorni govornici pakistanskog, odnosno švedskog jezika, ima potrebu za uslugom usmenog prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji, mora znati da sudski tumač i prevodilac nju primenjuju u sve tri varijante, a da postoji mogućnost i da izvrši iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje.

Podrazumeva se da će ovi stručnjaci primeniti ili prevod uz pomoć šapata sa pakistanskog jezika na švedski ili takozvani simultani, odnosno konsekutivni. Uopšteno govoreći, ponuda za tu uslugu može da bude kreirana tek nakon što zainteresovano lice dostavi sve neophodne podatke, a vezano za organizaciju samog događaja. Na prvom mestu je važno da zaposlene u konkretnom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford obavesti o njegovom trajanju, zatim o tačnom broju učesnika, a poželjno je i da dostavi podatke o samom mestu, na kome je predviđeno da taj događaj bude održan, odnosno da ih precizno obavesti o njegovim osnovnim karakteristikama. Navedeni stručnjaci će biti u obavezi da izvrše propisanu analizu svih tih podataka, te da odluče koja od konkretnih usluga može te zahteve maksimalno profesionalno da ispuni.

Naravno da mogu biti izvršeni i direktni prevodi političkih, filozofskih i ekonomskih tekstova sa pakistanskog jezika na švedski, a bez obzira da li su u pitanju stručni sadržaji ili popularni. Svakako će prevodioci i sudski tumači obraditi i tekstove pravne, odnosno medicinske tematike, ali i one koji su vezani za oblasti bankarstva, sociologije i finansija, odnosno psihologije i farmacije. Izuzev njih, pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i sve one tekstualne materijale, koji se bave različitim temama iz domena ekologije i zaštite životne sredine, te nauke i marketinga, odnosno obrazovanja i komunikologije, ali i one koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, kao i građevinske industrije i generalno, bilo koje druge kako prirodne naučne discipline, tako isto i društvene.

Usluga profesionalnog titlovanja svih video i audio materijala je dostupna na zahtev, s tim da pomenuta institucija zapošljava i one profesionalce, koji će klijentima omogućiti da takve sadržaje dobiju sinhronizovane. Uz to što će prevodilac i sudski tumač da izvrše direktno prevođenje filmova sa pakistanskog jezika na švedski, a nevezano za to da li su u pitanju dokumentarni ili igrani, odnosno crtani ili animirani filmovi, oni će prevesti i reklamne poruke, kao i emisije namenjene deci, odnosno obrazovne i zabavne, te serije i informativne emisije, ali i sve ostale vrste kako audio materijala, tako isto i video.

Prevodi diplome i dodatka diplomi sa pakistanskog jezika na švedski

Da bi svakome, ko je zainteresovan ne samo za direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa pakistanskog na švedski jezik, već i bilo kog drugog dokumenta, omogućili profesionalnu obradu, članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford obezbeđuju njihovu kompletnu uslugu. A ona uključuje kako prevod svih dokumenata, tako i overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, čime se prevedenim dokumentima daje zakonska, odnosno pravna validnost.

Ko god je zainteresovan za prevod određene dokumentacije ili samo jednog dokumenta u navedenoj varijanti jezika, će biti u obavezi da na uvid pomenutom stručnjaku pošalje na propisani način originalna dokumenta, a može isto tako i da ih samostalno donese u jednu od poslovnica konkretne institucije.

Svakako će pojednostaviti celokupan postupak obrade bilo kog dokumenta onaj klijent, koji bude pre toga zatražio sve podatke o overi takozvanim Haškim pečatom ili Apostille, pošto prevodilac i sudski tumač koji su u okviru svake poslovnice pomenute institucije angažovani, tu vrstu overe nemaju pravo da izvrše.

Pomenuti stručnjaci će obraditi i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i rezultate naučnih istraživanja i uverenje o položenim ispitima, te seminarske radove i naučne patente, ali i potvrdu o redovnom školovanju, diplomske radove i nastavne planove i programe fakulteta, kao i prepis ocena i rezultate naučnih istraživanja, to jest bilo koji dokument ili neki drugi materijal, a koji je striktno za oblast bilo obrazovanja, bilo nauke vezan.

Obavezni su sudski tumači i prevodioci, a kada to klijent zahteva, da izvrše i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa pakistanskog na švedski jezik. Zapravo to znači da će oni zainteresovanima obezbediti kompletnu obradu ne samo potvrde o prebivalištu, pasoša i uverenja o državljanstvu, te izvoda iz matične knjige rođenih i lične karte, već i dozvole za boravak, potom izvoda iz matične knjige venčanih, ali i saobraćajne i radne dozvole, kao i izvoda iz matične knjige umrlih, odnosno umrlice, to jest bilo kog drugog ličnog dokumenta.

Prema iznetim zahtevima, članovi tima konkretnog predstavništva pomenute institucije mogu kompletno da obrade kako celokupno sadržinu građevinske, tenderske, odnosno tehničke dokumentacije (građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i mnoga druga koja ulaze u njihov sastav), tako i poslovne (finansijski poslovni izveštaji, fakture, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća i svakako, ma koji drugi dokument koji je vezan za poslovanje, a sasvim svejedno da li je u pitanju kompanija ili preduzetnik), ali i medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i svaki drugi dokument koji u njen sastav ulazi prema pravilima).

Obavezni smo da naglasimo i to da su direktni prevodi sudskih žalbi i tužbi sa pakistanskog na švedski jezik isto dostupni u ovoj instituciji, s tim što prevodilac i sudski tumač kompletno mogu da obrade, odnosno prvo da prevedu, a shodno pravilima posle toga i da overe i tekovine Evropske Unije, sudska rešenja i licence, odnosno presude o razvodu braka, kao i sve ostale tipove sudskih presuda, ali i punomoćje za zastupanje, odnosno sudske odluke i sertifikate, to jest svaki dokument, koji je svrstan u pravna akta, jer se tiče ili sudstva direktno ili prava.

A izuzev svih dokumenata koja su pomenuta do ovog trenutka, zaposleni konkretne institucije obrađuju i bilo koju vrstu izjave, potvrde ili saglasnosti, odnosno uverenja. A primarno se misli na dokumenta, koja će vlasnici shodno zahtevima posle toga da predaju nekoj nadležnoj službi. Između ostalih, sudski tumač i prevodilac obrađuju kako potvrdu o stanju računa u banci, potvrdu o visini primanja i uverenje o neosuđivanosti, tako i potvrdu o stalnom zaposlenju, a vrše i direktan prevod saglasnosti za zastupanje sa pakistanskog na švedski jezik, te po potrebi obrađuju i uverenje o nekažnjavanju, ali isto tako i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, to jest svaki dokument iz ove grupe, koji će njegov vlasnik prema jasno definisanim pravilima na obradu ovim stručnjacima da dostavi.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje