Prevod sa pakistanskog na španski jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na španski jezik

Za online prevod sa pakistanskog na španski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa pakistanskog na španski jezik

Mogućnost direktnog prevoda u ovoj varijanti jezika je dostupna ne samo u svakom gradu u kome Prevodilački centar Akademije Oxford ima poslovnice, nego i u oba oblika.

Naime, sudski tumači i prevodioci mogu da ispune zahtev klijenta i izvrše usmeni prevod sa pakistanskog jezika na španski, ali i da obrade u toj varijanti jezika ma koju vrstu materijala u pisanom obliku.

Sem simultanog i konsekutivnog, ovi stručnjaci mogu da izvrše i takozvano prevođenje uz pomoć šapata u pomenutoj kombinaciji jezika, tako da sasvim sigurno bilo koja vrsta manifestacije može da bude sprovedena bez ikakvih poteškoća, jer će oni izabrati onaj tip usmenog prevoda, koji je u konkretnom slučaju najprimereniji i koji će omogućiti učesnicima da prate događaj bez ikakvih teškoća. Po povoljnim cenama se nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a konkretna usluga će biti dostupna svakome ko za njom bude imao potrebu. Inače se od zainteresovanih klijenata zahteva da informišu zaposlene konkretnog predstavništva kako u predviđenom trajanju manifestacije, tako isto i o onim detaljima, koji se odnose na broj učesnika i na tačnu lokaciju održavanja. Svi ti podaci se koriste prilikom pripreme ponude, te se nakon njihove pravilne analize može doneti odluka koja od konkretnih vrsta usluga će ispuniti zahteve.Prevođenje sa pakistanskog na španski
Prevođenje sa španskog na pakistanski

Podrazumeva se, isto tako da na zahtev klijenata mogu da budu izvršeni i profesionalni prevodi marketinških materijala sa pakistanskog jezika na španski, a u kom slučaju se pored vizit kartica, brošura i PR tekstova, prevode i katalozi, reklamni flajeri i plakati, ali i mnogi drugi sadržaji koji se odnose na oblast reklamiranja.

Osim toga, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i veb sajtove, ali i onlajn prodavnice, te programe i internet kataloge, odnosno različite vrste aplikacija i uopšteno govoreći, sve sadržaje koji se odnose na internet. U zavisnosti od toga koji materijal se obrađuje, klijentima će biti omogućena i usluga njihovog stručnog optimizovanje za web pregledače, uzevši u obzir da ovi stručnjaci po potrebi primenjuju i alate SEO (Search Engine Optimisation).

Naravno da mogu da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji i tekstove, što stručne, što popularne, a potpuno nevezano za to koje su dužine, kompleksnosti i kojom se tematikom bave. Po zahtevu klijenata, oni prevode i časopise i to bilo koje vrste, zatim udžbenike i novinske članke, ali i poetska književna dela, kao i ona koja su svrstana u prozu.Takođe mogu biti izvršeni direktni prevodi audio i video materijala sa pakistanskog jezika na španski, ali će zainteresovanima biti ponuđena i usluga njihovog profesionalnog titlovanja, odnosno sinhronizovanja. Uz igrane filmove različitih žanrova, prevodilac i sudski tumač mogu, po zahtevu da obrade i serije, zabavne emisije i reklamne poruke, odnosno dokumentarne i animirane filmove, kao i informativne i obrazovne emisije, te crtane filmove i ostale kako audio sadržaje, tako isto i video.

Usluge stručne korekture i lekture su na raspolaganju klijentima ove institucije takođe, a ističemo da će profesionalnu redakturu isključivo u tom slučaju izvršiti visokokvalifikovani korektori i lektori. Naime, ako postoji materijal koji nije profesionalno preveden, te ne zadovoljava zahteve ni ciljanog jezika ni prevodilačke struke, tada se konkretne usluge primenjuju, pa se u najkraćem mogućem roku omogućuje vlasnicima da dobiju propisno prevedene sadržaje i to ma koje vrste.

Dostavljanje svih materijala, koje smo pomenuli se vrši na najbrži način, budući da se omogućuje klijentima da ih pošalju na obradu elektronskim putem. Potpuno je isti način i preuzimanja prevedenih materijala ove vrste, ali naravno postoje i drugačije mogućnosti u ponudi, pa će dodatne informacije o njima dobiti svaki zainteresovani klijent.

Svakako će u poslovnicama ove institucije biti izvršeni i zahtevi onih klijenata, kojima je potrebno direktno prevođenje dokumenata sa portugalskog jezika na španski.

Slobodno možemo reći da će sudski tumač i prevodilac u navedenoj kombinaciji jezika obraditi maksimalno profesionalno svaki dokument, tako da će klijentima osim njegovog prevoda, obezbediti i uslugu, koja se odnosi na overu u skladu sa pravilima. Stvar je u tome da pečat sudskog tumača, koji se stavlja na prethodno preveden dokument potvrđuje da je njegova sadržina sasvim ista kao i u originalu, a na taj način vlasnik konkretnih sadržaja dobija uslugu, koja je propisana i čiji je cilj da se prevedenim dokumentima omogući potpuna validnost pred zakonom, odnosno da se nesmetano korišćenje omogući vlasnicima.

Istakli bismo i to da je princip vršenja overe usklađen sa zakonom, te da zvanično ovlašćeni sudski tumač pre stavljanja svog pečata mora da izvrši upoređivanje između originalnog i prevedenog dokumenta, te je stoga vrlo važno da svaki klijent kome je potreban prevod takvih materijala u ovoj varijanti jezika, donese na uvid i originale.

Ukoliko nekome ne odgovara da lično dođe u predstavništvo ove institucije i tako da dostavi originale na uvid, može to isto da učini ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko odabrane kurirske službe.

Jedini slučaj kada se postupak dostavljanja originalnih dokumenata donekle razlikuje jeste ukoliko klijent zahteva njihov prevod da dobije u mnogo kraćem roku, nego što je to predviđeno u okviru navedene institucije. Naime, tada klijent prvo treba skenirane sadržaje da pošalje na mejl najbliže poslovnice, a u skladu sa pravilima posle toga da na uvid dostavi originale na uvid pomenutim stručnjacima.

Klijenti svakako mogu dobiti prevod pravnih akata sa pakistanskog jezika na španski, to jest svih onih dokumenata koja su na određeni način vezana ili za oblast prava ili za sudstvo. Ne samo da će prevodilac i sudski tumač u tom slučaju kompletno obraditi punomoćje za zastupanje, presude o razvodu braka i sudske tužbe, odnosno ugovore i sudske žalbe, već i različite tipove sertifikata, tekovine Evropske Unije i sudske odluke, odnosno licence i sudska rešenja, ali i bilo koji drugi dokument iz te grupe.

Sem toga, zaposleni ove institucije mogu biti angažovani, a ukoliko su klijentima prevodi u datoj kombinaciji jezika potrebni za različite vrste izjava i uverenja, odnosno potvrda i saglasnosti. Primarno mislimo na uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i saglasnost za zastupanje, ali i na potvrdu o visini primanja i na potvrdu o stanju računa u banci, odnosno na potvrdu o stalnom zaposlenju, te uverenje o neosuđivanosti i na sva ostala dokumenta ovog tipa, a koja će nakon toga njihov vlasnik morati da podnese konkretnoj državnoj instituciji.

Bitno je napomenuti da svaki klijent ima mogućnost izbora između dve opcije za preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata. Zapravo, može to učiniti lično, a direktno u odabranoj poslovnici ove institucije, a može i izneti zahtev da mu ih na željenu adresu dostavi kurirska služba. Napominjemo da cenu u tom slučaju isključivo sme da formira služba za dostavu, tako da klijent ima obavezu da plaćanje izvrši direktno dostavljaču kada bude preuzimao pošiljku.

Na osnovu zahteva zainteresovanih mogu da budu izvršeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na španski (dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih i mnoga druga), a podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci shodno potrebama obraditi i apsolutno sva ona dokumenta i ostale materijale, koji se odnose na oblast obrazovanja ili nauke (diploma i dodatak diplomi, naučni radovi, potvrda o redovnom školovanju, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplomski radovi, prepis ocena, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta i ostali materijali iz te grupe).

Overa koja uključuje stavljanje takozvanog Haškog pečata nije obavezna za svaki dokument, koji se u navedenoj jezičkoj varijanti prevodi, a uz to i nije u nadležnosti zaposlenih konkretne institucije. Samo iz tog razloga i pominjemo stavljanje Apostille pečata, zato što informacije o tome svakako mogu uticati na sam postupak obrade konkretnih sadržaja. Radi se o tome, da overa tim pečatom može biti izvršena na dva načina, a što sve zavisi od zakonskih odredbi, tako da bi trebalo konkretne informacije da dobije od nadležnih institucija Republike Srbije, koje su jedine ovlašćene za tu vrstu overe i funkcionišu u okviru osnovnih sudova. Dakle, prvo moraju saznati da li je uopšte neophodno taj pečat staviti na određena dokumenta, a zatim i da li se on stavlja tek po završetku prevođenja i overe ili pre toga, jer će od svih tih informacija i zavisiti gde je neophodno prvo sadržaje da odnesu na obradu.

Pored svih pomenutih materijala, zainteresovani mogu da dobiju i direktan prevod lekarskih nalaza sa pakistanskog jezika na španski, ali isto tako i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentacije o medicinskim proizvodima i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, to jest apsolutno svih dokumenata koja se zvanično smatraju sastavnim delom medicinske dokumentacije.

Zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije su specijalizovani i za kompletnu obradu celokupne poslovne dokumentacije, što znači da će osim faktura i poslovnih odluka, odnosno rešenja o osnivanju pravnog lica, prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade i osnivački akt preduzeća, te finansijske i revizorske izveštaje, odnosno statut preduzeća i godišnje poslovne izveštaje ali i svaki drugi dokument, koji se tiče poslovanja, bez obzira da li je u pitanju neki preduzetnik ili kompanija.

Sadržinu bilo građevinske dokumentacije, bilo tehničke ili tenderske, isto tako pomenuti stručnjaci mogu da prevedu najpre u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a nakon toga i da u skladu sa ovlašćenjima koja imaju, izvrše propisanu overu. Svakako se to odnosi ne samo na građevinske projekte i uputstvo za rukovanje, nego i na deklaracije proizvoda, te na laboratorijske analize tehničkih uzoraka i na svaki drugi dokument, koji se prema pravilima smatra delom bilo koje od pomenutih vrsta dokumentacija.

Prevođenje emisija sa pakistanskog na španski jezik

U skladu sa iznetim zahtevima klijenata, zaposleni u brojnim poslovnicama ove specijalizovane institucije mogu da izvrše direktan prevod informativnih i zabavnih emisija sa pakistanskog jezika na španski, ali isto tako i onih koje su obrazovnog karaktera ili namenjene slušaocima, odnosno gledaocima najmlađeg od uzrasta. Isto tako će prevodilac i sudski tumač obraditi i igrane filmove, a sasvim je svejedno u koji žanr se oni svrstavaju, ali i reklamne poruke i animirane filmove, odnosno dokumentarne i crtane, kao i serije, te sve ostale vrste video i audio sadržaja. Da bi svaki klijent dobio maksimalno profesionalnu uslugu, odnosno kompletno obrađene materijale te vrste, njemu će biti ponuđena i usluga profesionalnog sinhronizovanja, a svakako može da bude izvršeno i titlovanje takvih sadržaja.

Pored već pomenutih stručnjaka, Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava profesionalne korektore i lektore, čija specijalnost je usluga redakture sadžaja. Moramo naglasiti da konkretna usluga uključuje i lekturu i korekturu, a nakon njihovog izvršenja će sadržina konkretnih materijala biti u potpunosti ispravljena, odnosno usklađena sa pravilima koja navodi ciljani jezik. Zahvaljujući tome će biti omogućeno klijentima da u relativno kratkom roku dobiju materijale koji se smatraju pravilno obrađenim, te koji mogu biti u praksi korišćeni, kad god je to potrebno.

Zaposleni u ovoj instituciji mogu da obrade i sve vrste knjiga, odnosno i književna dela različitih žanrova i udžbenike. Svakako su u ponudi i prevodi novinskih članaka sa pakistanskog jezika na španski, ali i sadržine kako dečijih i ilustrovanih časopisa, tako isto i stručnih.

Ko god bude zahtevao da određeni web sajt ili neki drugi online sadržaj dobije preveden u pomenutoj jezičkoj varijanti, biće obavešten o tome da sudski tumači i prevodioci u tom slučaju implementiraju i sva ona pravila, koja se odnose na SEO (Search Engine Optimisation). A pod tim mislimo na činjenicu da oni prevedene onlajn materijale, odnosno njihovu sadržinu usklađuju sa pravilima koja podrazumeva određeni pretraživač, a sa osnovnim ciljem da oni budu što pre prepoznati kao originalni rezultati za ključne reči i izraze, koje su prethodno određeni. A klijenti mogu da ih zaduže i ukoliko im je potrebno direktno prevođenje online kataloga i prodavnica sa pakistanskog jezika na španski, ali i softvera svih vrsta, odnosno pojedinačnih programa i aplikacija, te će svakako pomenuti stručnjaci maksimalno profesionalno prevesti i internet sajtove i uopšteno govoreći, sve ostale sadržaje koji se mogu videti na globalnoj mreži ili su isključivo vezani za kompjutere.

Prevod građevinske dokumentacije sa pakistanskog na španski jezik

Izuzev što mogu da u datoj jezičkoj kombinaciji prevedu građevinske projekte, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i celokupnu sadržinu građevinske dokumentacije, ali i da ostvare zahtev klijenata vezano za direktno prevođenje tehničke i dokumentacije za tendere sa pakistanskog jezika na španski. A to podrazumeva da će, pored ostalog prevesti i overiti uputstvo za rukovanje, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i deklaracije proizvoda i uopšteno govoreći, svaki drugi dokument koji u njihov sastav ulazi.

Kada kažemo da su oni specijalizovani i za kompletnu obradu svih dokumenata, to znači da najpre mogu izraditi njihov direktan prevod u toj jezičkoj kombinaciji, a onda pristupiti i postupku zvanične overe prevedenih materijala te vrste.

Da pojasnimo, overa sudskog tumača podrazumeva stavljanje pečata tog stručnjaka na prethodno proveren dokument, a kako bi bilo potvrđeno da je njegova sadržina potpuno ista kao i u originalu. Sasvim je jasno zašto se od klijenata traži da na uvid obavezno prilože originale, a svakako bi trebalo i da se detaljno raspitaju o postupku nadovere za konkretna dokumenta. Mislimo na to da je neophodno informacije o Haškom ili takozvanom Apostille pečatu oni samostalno da pribave i to u okviru onih institucija naše zemlje, u čijoj zvaničnoj nadležnosti je postupak te vrste overe.

Zainteresovani mogu da zaduže zaposlene Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a ukoliko su im potrebni prevodi pasoša i lične karte sa pakistanskog jezika na španski, odnosno uverenja o državljanstvu i saobraćajne, kao i vozačke dozvole, s tim da prevodilac i sudski tumač obrađuju i mnoga druga dokumenta, poput na primer izvoda iz matične knjige rođenih, dozvole za boravak i potvrde o prebivalištu, odnosno umrlice i venčanog lista, ali i svih ostalih dokumenata koja su lična, a ukoliko ih vlasnik bude na za to propisan način dostavio.

Sva ona dokumenta koja različite državne institucije zahtevaju od klijenata, isto tako ovi stručnjaci mogu da najpre prevedu u datoj jezičkoj varijanti, a odmah posle toga pristupe i postupku overe. Svakako će oni u skladu sa pravilima, između ostalih obraditi i uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o visini primanja, potom uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i potvrdu o stanju računa u banci, te saglasnost za zastupanje i mnoga druga uverenja, izjave i potvrde, kao i saglasnosti.

Naravno da klijente očekuje i direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa pakistanskog jezika na španski, s tim što ovi stručnjaci mogu shodno pravilima da obrade i sva ostala dokumenta iz domena obrazovanja. A između ostalih, oni će prevesti i overiti uverenje o položenim ispitima, potvrdu o redovnom školovanju i nastavne planove i programe fakulteta, ali isto tako i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim prepis ocena i mnoga druga dokumenta iz te oblasti. Takođe, ako to neko bude zahtevao, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade kompletno i diplomske radove različite tematike, složenosti i dužine, kao i seminarske.

Celokupnu sadržinu kako poslovne dokumentacije (statut preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, fakture, godišnji poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i druga), tako i medicinske (dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga) će navedeni stručnjaci u skladu sa zahtevima zainteresovanih da prvo prevedu u pomenutoj jezičkoj varijanti, a odmah nakon toga i da izvrše overu koja je propisana.

Rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente i radove će zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije isto tako, onda kada se to od njih zahteva da prevedu i overe.

U ponudi je i ona usluga, koja se odnosi na direktno prevođenje tekovina Evropske Unije za pakistanskog jezika na španski, ali i svih ostalih dokumenata koja se odnose na sudstvo ili pravo. Prvenstveno pod tim mislimo na punomoćje za zastupanje, kao i sve vrste sertifikata i licenci, odnosno sudskih žalbi i tužbi, kao i sudskih rešenja i odluke, s tim što su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za profesionalan prevod ugovora u konkretnoj varijanti jezika, ali i svih ostalih pravnih akata.

Prevodi reklamnih sadržaja sa pakistanskog jezika na španski

Bilo koji materijal da je u pitanju, a da je prvenstveno usmeren na reklamiranje, svejedno da li se radi o prezentovanju nekog događaja ili usluge, odnosno konkretnog proizvoda ili uopšteno, poslovanja firme, podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač njega u navedenoj varijanti jezika maksimalno profesionalno da prevedu. Uz direktan prevod vizit kartica i plakata sa pakistanskog na španski jezik, klijenti mogu stručnjake Prevodilačkog centra Akademije Oxford da zaduže i ukoliko im je potrebna obrada reklamnih flajera i PR tekstova, odnosno kataloga i letaka, kao i brošura i svih ostalih sadržaja iz domena marketinga. Budući da je oblast reklamiranja specifična u tom smislu, što se nastoji da poruka namenjena potencijalnim klijentima, odnosno kupcima proizvoda ili posetiocima nekog događaja ne bude baš tako lako uočljiva na prvi pogled, to podrazumeva da osobe koje prevode takve sadržaje moraju poznavati i pravila marketinga. A upravo njima se i rukovode zaposleni u ovoj instituciji, budući da je iza njih dugogodišnje iskustvo u prevođenju različitih sadržaja iz domena marketinga.

Moramo istaći i to da članovi tima svakog predstavništva ove institucije, pored obrade bilo kog sadržaja u pisanoj formi, na zahtev klijenata mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa pakistanskog na španski jezik. Konkretna usluga je dostupna u sve tri varijante, budući da sudski tumači i prevodioci izuzev takozvanog šapatnog, odnosno konsekutivnog, mogu da izvrše i simultano prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Inače je vrlo jasno definisano za koju vrstu događaja se primenjuje koja od navedenih usluga, pa je zato i izuzetno važno da zainteresovano lice ovim stručnjacima sve potrebne podatke dostavi. Izuzev informacija o mestu održavanja konkretne manifestacije, on mora obavestiti zaposlene u jednoj od poslovnica i o tome koliko je određeno ljudi da ta da bude prisutno. Upravo prema tome će i biti definisano koji od pomenutih vrsta usluga može na najbolji način da konkretnim zahtevima odgovori. Takođe, moramo istaći i to da se u okviru ove institucije nudi uslugu, koja podrazumeva iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, a koja je dostupna po posebno povoljnim uslovima.

Ukoliko neko to bude od njih zahtevao, članovi tima konkretnog predstavništva ove institucije će maksimalno profesionalno obraditi i stručne tekstualne materijale, a bez obzira na koju naučnu disciplinu da se njihova tema odnosi, ali će svakako izaći u susret i zahtevima onih klijenata kojima su potrebni prevodi popularnih tekstova sa pakistanskog na španski jezik. Slobodni smo da navedemo i to da sudski tumač i prevodilac mogu maksimalno stručno da prevedu one tekstove, čija je osnovna tema je vezana za apsolutno svaku granu prirodnih ili društvenih nauka. A pod tim mislimo na to da će oni prevesti kako medicinske, ekonomske i filozofske, odnosno turističke i političke tekstove, tako isto i one koji se bave marketingom, obrazovanjem ili farmacijom, odnosno sociologijom i finansijama, ali i one koji su vezani za oblasti građevinske industrije, bankarstva i komunikologije, te informacionih tehnologija, ali i ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta i mnogih drugih disciplina.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje