Prevod sa pakistanskog na italijanski jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na italijanski jezik

Za online prevod sa pakistanskog na italijanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa pakistanskog na italijanski jezik

Kada se konkretna usluga zahteva od zaposlenih u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford, klijenti moraju biti informisani da prevodioci i sudski tumači mogu da je primene u oba oblika. Preciznije govoreći, oni su osposobljeni kako za usmeni prevod sa pakistanskog jezika na italijanski, tako isto i za primenu te usluge na različite vrste sadržaja pisanim putem.

Da naglasimo, najpre da izuzev usluge simultanog prevoda, koja je pogodna za manifestacije različitih karakteristika, ovi stručnjaci mogu isto tako, u skladu sa potrebama da izvrše kako prevod uz pomoć šapata, tako isto i takozvani konsekutivni prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti. Shodno zahtevima samog događaja, a za koji je potrebna ta usluga će biti i precizirana ponuda, odnosno odabran onaj tip usmenog prevoda koji može propisno da odgovori na zahteve i organizatora i samih učesnika. Zato se od zainteresovanih pojedinaca i zahteva da, praktično odmah dostave sve podatke, koji se odnose na samo organizaciju. Pod tim mislimo kako na broj osoba, koje bi konkretnoj manifestaciji trebalo da prisustvuju, tako isto i na njeno trajanje, ali i na mesto gde je predviđeno da ona bude održana. Prema tim podacima će biti određeno koja od svih prethodno navedenih usluga će biti primenjena, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će biti uvršteno u ponudu, ukoliko to bude bila usluga, koju će tom prilikom pomenuti stručnjaci primeniti.

Kako novinske članke, tako isto i popularne tekstove, ali i one stručne će sudski tumači i prevodioci isto u pomenutoj varijanti jezika da prevedu. Oni su svakako specijalizovani i za direktno prevođenje udžbenika sa pakistanskog na italijanski jezik, a na osnovu zahteva klijenata mogu profesionalno da prevedu i ilustrovane časopise, ali i stručne i dečije, te književna dela, a bez obzira da li su u pitanju poetska ili prozna.



Prevođenje sa pakistanskog na italijanski
Prevođenje sa italijanskog na pakistanski

U svakoj poslovnici navedene institucije su, takođe zaposleni i korektori, koji iza sebe imaju adekvatno radno iskustvo, kao i lektori. A to znači da je na raspolaganju zainteresovanima i usluga koja podrazumeva redakturu materijala, te se primenjuje onda kada njihov prevod nije propisno izvršen. Zapravo će pomenuti stručnjaci izvršiti i uslugu lekture i korekture, tako da će u potpunosti uskladiti te materijale sa pravilima, koja važe kako u prevodilačkoj struci, tako isto i u ciljanom, odnosno italijanskom jeziku.

Podrazumeva se, isto tako da zaposleni ove institucije mogu ne samo da izvrše prevod u datoj varijanti jezika za sve vrste video i audio sadržaja, nego i njihovu sinhronizaciju, kao i titlovanje. Na taj način će svaki zainteresovani klijent da dobije kompletno obrađene serije, obrazovne emisije i igrane filmove različitih žanrova, kao i dečije, te informativne i zabavne emisije, potom dokumentarne filmove i reklamne poruke, ali i crtane i animirane filmove, te bilo koju drugu vrstu video ili audio materijala, što znači da će imati mogućnost da ih prezentuje kako u bioskopima i na radiju, tako isto i na internetu, odnosno na televiziji, to jest gde god poželi.

Klijentima ove institucije su na raspolaganju i prevodi internet materijala sa pakistanskog na italijanski jezik, a u kom slučaju će prevodilac i sudski tumač izuzev veb sajtova, da profesionalno prevedu i aplikacije svih vrsta, potom online kataloge i internet prodavnice, kao i programe, te uopšteno sve one materijale koji se odnose i na kompjutere i na internet. Tom prilikom će se oni maksimalno rukovoditi pravilima, koja uključuje profesionalna optimizacija, što znači da će primenjivati takozvane alate SEO (Search Engine Optimisation). Njihovom primenom se postiže mnogo bolja pozicioniranost konkretnih sadržaja na internetu, budući da se oni maksimalno prilagođavaju svim aktuelnim pravilima web pretrage.



Izuzev svega pomenutog, zainteresovani mogu ove stručnjake da zaduže i ukoliko žele u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da dobiju prevod za one materijale, koji su vezani za oblast marketinga. Pored plakata i reklamnih letaka, oni mogu profesionalno da obrade i flajere, kataloge i vizit kartice, ali i PR tekstove, zatim brošure i sve ostale marketinške materijale.

Na mejl bi trebalo klijent da dostavi sve sadržaje ovog tipa, a predviđeno je da ih po završetku prevođenja isto tako preuzme. U okviru ove institucije su dostupne i nešto drugačije opcije, kako za slanje ovakvih sadržaja na obradu, tako isto i za njihovo preuzimanje, a oni klijenti kojima ne odgovara da to čine elektronski, mogu dodatno da se raspitaju o ponuđenim opcijama u okviru najbližeg predstavništva pomenute institucije.

Ukoliko neko bude zahtevao da dobije direktan prevod dokumenata sa pakistanskog na italijanski jezik, biće mu predočena činjenica da sudski tumač i prevodilac osim te usluge, primenjuju i onu koja se odnosi na zvaničnu overu prethodno prevedenih dokumenata. Taj postupak je usklađen isključivo sa važećim zakonom i mora se primenjivati da bi bila obezbeđena pravna validnost svakom dokumentu, za koji je urađen prevod u toj jezičkoj kombinaciji.

Neophodno je da ovlašćeni sudski tumač prvo uporedi sadržinu prevedenog dokumenta sa originalom, pa da posle toga tek stavi svoj pečat na prevedeni sadržaj, ali isključivo ukoliko je potpuno uveren da između njih ne postoje nikakva odstupanja. Naravno, ako bude utvrdio određene razlike između tih sadržaja, predočiće to klijentima i ponuditi uslugu redakture, koja je isto tako dostupna u apsolutno svakoj poslovnici navedene institucije, a posle čega će nesmetano moći da pristupi zvaničnoj overi.

Trebalo bi da svaki klijent donese originalna dokumenta na uvid ovom stručnjaku, a može ih poslati i preko kurirske službe, odnosno preporučenom pošiljkom "Pošte Srbije".

Na osnovu iznetih zahteva, može da bude izvršeno direktno prevođenje pravnih akata sa pakistanskog na italijanski jezik, što znači da će prevodioci i sudski tumači kompletno da obrade kako presude o razvodu braka i ostale tipove sudskih presuda, odnosno tekovine Evropske Unije i punomoćje za zastupanje, tako isto i sudske odluke, ugovore i licence, odnosno sudske žalbe i rešenja, kao i sudske tužbe, te sve vrste sertifikata i uopšteno govoreći, svaki onaj dokument koji je na određeni način vezan bilo za oblast sudstva ili za pravo.

Kompletno mogu da budu obrađena i sva ona dokumenta, koja se moraju predati nekoj nadležnoj instituciji, kao što su na primer potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrda o stalnom zaposlenju i saglasnost za zastupanje, te potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i sve ostale vrste saglasnost i, potvrda, izjava i uverenja.

Potrebno je da se svaki klijent, prilikom dostavljanja sadržaja na obradu, dogovori se zaposlenima u konkretnom predstavništvu o tome na koji način će preuzeti kompletno obrađene sadržaje, budući da su ponuđene dve opcije. Najpre to može da učini direktno u izabranoj poslovnici, a kada je predviđeno da lično dođe po prethodno prevedena i pečatom sudskog tumača overena dokumenta. Druga opcija koja je ponuđena uključuje slanje kompletno obrađenih dokumenata na adresu klijenta, s tim što on mora biti obavešten o tome da je u pitanju usluga, koja se smatra dodatnom i kao takva podleže naplati odvojeno od prevoda i overe određenog dokumenta. Svakako će zainteresovani klijenti da dobije precizno obaveštenje o visini nadoknade, a njegova je obaveza da navedeni iznos plati direktno dostavljaču, odnosno kada bude vršio preuzimanje konkretne pošiljke.

Sva lična dokumenta će sudski tumač i prevodilac, a u skladu sa pravilima da kompletno obrade, kada to klijent bude zahtevao. Izuzev izvoda iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, to jest venčanog lista, umrlice i krštenice, po potrebi će biti izrađeni i direktni prevodi uverenje o državljanstvu sa pakistanskog na italijanski jezik, ali i radne dozvole, zatim dozvole za boravak i vozačke, kao i pasoša, potvrde o prebivalištu i saobraćajne dozvole, te lične karte i drugih dokumenata iz ove grupe, a koje će vlasnik morati da dostavi prema prethodno opisanim pravilima.

Bude li nekome prevod ma kog dokumenta bio potreban u roku, koji je mnogo kraći od definisanog, podrazumeva se da će mu biti omogućena ta usluga, ali samo ako bude sadržaje prvo dostavio na mejl. Naime, tom prilikom svakako mora biti ispoštovano pravilo o prilaganju originalnih dokumenata na uvid, s tim što će klijentu biti dozvoljeno da to učini naknadno, a svakako će prvo te sadržaje da pošalje na mejl adresu one poslovnice pomenute institucije, koja mu je najbliža.

Sadržinu medicinske dokumentacije mogu, isto tako prevodioci i sudski tumači da, u skladu sa pravilima i zahtevima klijenata obrade. A osim dokumentacije o medicinskim proizvodima, oni će izvršiti i prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa pakistanskog na italijanski jezik, ali će kompletno obraditi i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te lekarske nalaze i bilo koji drugi dokument, koji je uvršten u pomenuti tip dokumentacije.

Usluga overe Apostille pečatom nije dostupna u poslovnicama ove institucije, a vrlo je važno da klijent bude on njoj informisan, zato što može uticati na celokupan tok obrade bilo koje dokumentacije ili određenog dokumenta. Naglašavamo da se takozvani Haški pečat, kako je njegov drugačiji naziv, ne stavlja baš na svaki dokument koji se u pomenutoj varijanti jezika prevodi, već je precizno zakonom definisano na koja dokumenta se stavlja i po kom principu, odnosno u kom trenutku. Da pojednostavimo, Apostille pečat se u većini slučajeva na dokumenta stavlja posle izvršenog prevoda i overe sudskog tumača, a ima i sadržaja za koje se postupak overe tim pečatom sprovodi na drugačiji način. Zapravo se tada prvo stavlja Haški pečat na dokument, da bi se posle toga i on preveo, kao i sadržina celokupnog dokumenta, a posle čega će biti pristupljeno postupku overe i to od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Budući da navedeni postupak nije u nadležnosti zaposlenih ove institucije, podrazumeva se da niko od njih nije obavezan podatke o overi Haškim pečatom da daje, pa je zato i posebno istaknuto da bi svaki klijent pojedinačno trebalo navedene informacije da dobije. A njih može potražiti u nadležnim službama, odnosno u specijalnim odeljenjima osnovnih sudova naše zemlje.

U skladu sa zahtevima klijenata, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i sadržinu poslovne dokumentacije (revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, fakture, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i mnoga druga dokumenta koja se poslovnog procesa kompanije ili preduzetnika tiču), a podrazumeva se da mogu biti izrađeni i prevodi građevinske, tehničke i tenderske dokumentacije sa pakistanskog na italijanski jezik (građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i ostala ).

Takođe mogu pomenuti stručnjaci i da prevedu, odnosno u skladu sa pravilima overe i sva ona dokumenta koja se na određeni način tiču bilo oblasti obrazovanja, bilo nauke. Na prvom mestu se misli na svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena i uverenje o položenim ispitima, odnosno na rezultate naučnih istraživanja i diplomske radove, te na potvrdu o redovnom školovanju i diplomu i dodatak diplomi, odnosno na seminarske i naučne radove, kao i na naučne patente, nastavne planove i programe fakulteta i uopšteno rečeno, na svaki materijal koji se tih oblasti tiče.

Prevod uz pomoć šapata sa pakistanskog na italijanski jezik

Tek jedna od vrsta usmenog prevoda, za koje su specijalizovani sudski tumač i prevodilac ove institucije jeste i takozvani šapatni. Naravno da oni mogu da izvrše i konsekutivno, odnosno simultano prevođenje sa pakistanskog jezika na italijanski, a Prevodilački centar Akademije Oxford će svima koji su zainteresovani omogućiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kako se svaka od ponuđenih usluga primenjuje u tačno definisanim slučaju, odnosno za manifestaciju koja podrazumeva određeni broj učesnika i trajanje, to znači da bi svako zainteresovano lice moralo upravo prvo te informacije da dostavi ovim stručnjacima. Uz to je poželjno i da ih obavesti o mestu na kome će ona biti održana, ali i uopšteno o tome kako bi trebalo da bude sprovedena. Pošto sve te informacije budu dostavljene na propisan način, ovi stručnjaci će ih analizirati pažljivo, a kako bi bili sigurni da će izabrati najbolju moguću varijantu, odnosno onaj tip usmenog prevoda koji će zadovoljiti ne samo učesnike konkretnog događaja, nego i organizatore.

Sve vrste sadržaja, koji nisu kvalitetno prevedeni u ovoj varijanti jezika, mogu u skladu sa pravilima svoje struke, a primarno redakture da obrade korektori i lektori, koje takođe navedena institucija zapošljava. Zapravo će oni, najpre ustanoviti koje greške je pre njih neko napravio u sadržajima različite vrste, a onda će na najbolji mogući način i to uz primenu lekture i korekture da ih isprave, te usaglase sa pravilima koja podrazumeva italijanski jezik.

Na zahtev klijenata će biti izvršeni i profesionalni prevodi internet sadržaja sa pakistanskog jezika na italijanski, tako da će prevodilac i sudski tumač, izuzev web sajtova da prevedu i programe, kao i aplikacije, ali i onlajn prodavnice, te internet kataloge i uopšteno govoreći, sve one materijale koji se na webt odnose ili su isključivo vezani za kompjutere. Uzevši u obzir da je kod sadržaja, koji su postavljeni na mrežu vrlo važna i pravilna optimizacija, to znači da će ovi stručnjaci svakako tom prilikom implementirati i SEO alate (Search Engine Optimisation). Tako će njihovu celokupnu sadržinu uskladiti sa pravilima, koja u okviru konkretnog pretraživača važe. A takav princip obrade će dovesti do toga da prevedeni materijali budu u relativno kratkom roku prepoznati od strane pretraživača i to kao najbolji rezultati za reči i izraze, koje korisnici interneta pretražuju.

Ukoliko bude bilo potrebno, profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu u pomenutoj varijanti jezika da obrade i tekstualne materijale, a nevezano za to da li se radi o stručnim sadržajima ili o popularnim. Što se tiče tematike, moramo naglasiti da ovi stručnjaci mogu da obrade tekstove, koji se bave temama i iz domena društvenih i prirodnih nauka. Tako će, na primer po zahtevu klijenata da prevedu tekstove iz oblasti informacionih tehnologija, medicine i građevinske industrije, odnosno menadžmenta, farmacije i nauke, ali i one koji su vezani za turizam, komunikologiju i obrazovanje, te sociologiju, bankarstvo i filozofiju. Takođe mogu da izrade i prevod tekstova iz oblasti psihologije sa pakistanskog jezika na italijanski, ali i onih koji su vezani kako za pravo i ekonomiju, tako isto i za politiku, te mnoge druge naučne discipline.  

Prevođenje osnivačkog akta preduzeća sa pakistanskog jezika na italijanski

Prilikom obrade ovog, ali i bilo kog drugog dokumenta koji ulazi u sastav poslovne dokumentacije, odnosno ma koje druge, prevodilac i sudski tumač pristupa je u obradi isključivo sa stanovišta zakona. A to znači da oni najpre izrađuju direktan prevod dokumenata sa pakistanskog na italijanski jezik, te nakon toga vrše zvaničnu overu, odnosno ovlašćeni sudski tumač stavlja svoj pečat na prethodno preveden sadržaj.

Svakako bi klijent morao tom prilikom da priloži i originale, budući da pomenuti stručnjak prilikom postupka overe neizostavno mora da ih uporedi sa prevodima.

Moramo naglasiti i to da zakon propisuje takozvanu nadoveru za određena dokumenta, a ona se odnosi na overu specijalnom vrstom pečata, koji je poznat kao Haški ili takozvani Apostille pečat. A kako zaposleni u ovoj instituciji nisu nadležni za njeno izvršenje, to je očekivano da vlasnik dokumenata sve neophodne podatke o konkretnom postupku prethodno dobije u institucijama Republike Srbije, u čijoj nadležnosti se ta vrsta overe nalazi.

Ne samo da ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade osnivački akt preduzeća, nego i sva ostala dokumenta koja se zvanično smatraju sastavnim delom poslovne dokumentacije, kao što su na primer fakture, statut preduzeća i finansijski poslovni izveštaji, odnosno godišnji i revizorski izveštaji, poslovne odluke i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i mnoga druga dokumenta koja se odnose kako na poslovni proces preduzetnika, tako i bilo kog preduzeća.

Na zahtev klijenata mogu da budu izvršeni i prevodi lične karte sa pakistanskog na italijanski jezik, ali i bilo kog drugog ličnog dokumenta. Naravno da će sudski tumači i prevodioci tom prilikom obraditi izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu i saobraćajnu dozvolu, kao i pasoš i dozvolu za boravak, odnosno izvod iz matične knjige venčanih i vozačku dozvolu, te radnu dozvolu i uverenje o državljanstvu, ali i izvod iz matične knjige umrlih i mnoga druga lična dokumenta.

Sve tipove kako izjava, tako i potvrda i uverenja, odnosno saglasnosti, klijenti mogu dobiti prema pravilima prevedene i overene. Uz potvrdu o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju, pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade i saglasnost za zastupanje, potvrdu o stanju računa u banci i uverenje o nekažnjavanju, ali isto tako i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, to jest sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a zarad dokazivanja određenog statusa.

Zaposleni u bilo kom predstavništvu ove institucije su specijalizovani i za direktno prevođenje pravnih akata sa pakistanskog na italijanski jezik (sudske tužbe, tekovine Evropske Unije, sertigikati, žalbe, punomoćje za zastupanje, presude o razvodu braka, sudske odluke, licence, ugovori i ostala dokumenta koja se odnose na sudstvo ili pravo), a naravno da će ostvariti zahtev i onih klijenata, koji u konkretnoj jezičkoj kombinaciji žele da dobiju kompletno obrađena dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske i tenderske dokumentacije, tako i tehničke (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje i ostala).

Sva ona dokumenta, a koja se prema pravilima smatraju delom medicinske dokumentacije će, takođe prevodioci i sudski tumači, onda kada se od njih to bude zahtevalo najpre da prevedu u pomenutoj jezičkoj varijanti, a posle toga i da prema slovu zakona overe, kako bi im pržili pravnu validnost. A to znači da klijenti mogu da dobiju profesionalan prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa pakistanskog na italijanski jezik, odnosno kompletno obrađene lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i uopšteno govoreći, sva ostala dokumenta koja medicinsku dokumentaciju čine.

Izuzev svih sadržaja koje smo naveli, postoji mogućnost obrade i onih, koji su vezani kako za oblast nauke, tako isto i za obrazovanje. Ne samo da će članovi tima konkretne poslovnice ove institucije kompletno da obrade i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučne patente i diplomu i dodatak diplomi, nego će isto tako da urade prvo prevod u pomenutoj varijanti jezika, a onda i overu za nastavne planove i programe fakulteta, rezultate naučnih istraživanja i prepis ocena, kao i za mnoga druga dokumenta, koja se na te oblasti odnose. A osim dokumenata, mogu da obrade i sve vrste radova iz oblasti obrazovanja ili nauke, što primarno podrazumeva da klijenti mogu zahtevati uslugu koja uključuje profesionalno prevođenje diplomskih seminarskih i naučnih radova sa pakistanskog na italijanski jezik. Naravno da sudski tumač i prevodilac mogu da obrade radove ma koje tematike, odnosno dužine i složenosti.

Direktni prevodi članaka iz novina sa pakistanskog jezika na italijanski

Kako novinske članke zabavne tematike, tako i informativne i političke, ali i svake druge će prevodilac i sudski tumač, po zahtevu klijenata da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevedu. Isto tako mogu da izvrše i profesionalan prevod časopisa sa pakistanskog na italijanski jezik, a bez obzira da li su u pitanju ilustrovani, dečiji ili stručni, odnosno ma koji drugi.

Ukoliko bude bilo zahtevano, pomenuti stručnjaci, koji su angažovani u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford će da prevedu i udžbenike različite tematike i složenosti, odnosno obimnosti, kao i književna dela iz oblasti proze ili poezije.

Isto tako su oni specijalizovani i za obradu svih materijala iz oblasti marketinga, a koje će prevoditi u toj varijanti jezik uz maksimalnu primenu pravila reklamiranja. Pored PR tekstova i reklamnih flajera, odnosno kataloga, sudski tumači i prevodioci su osposobljeni i za direktno prevođenje reklamnih letaka i brošura sa pakistanskog na italijanski jezik, s tim što će po zahtevu klijenata da prevedu i plakate, odnosno vizit kartice, ali i sve ostale sadržaje koje se koriste kada je potrebno reklamirati rad nekog preduzeća, odnosno uslugu ili proizvod, to jest prezentovati određeni događaj.

Kada se za tim javi potreba, klijenti ove kompanije mogu dobiti i kompletno obrađene audio i video materijale, jer su im u svakom predstavništvu na raspolaganju i one usluge, koja se odnose kako na njihovo titlovanje, isto tako i na stručnu sinhronizaciju. Svakako će, na osnovu zahteva pojedinaca sudski tumač i prevodilac da obrade dokumentarne filmove i igrane, a biće izvršeni i prevodi zabavnih i informativnih emisija sa pakistanskog na italijanski jezik, s tim što mogu obraditi i reklamne poruke, animirane filmove i dečije emisije, kao i crtane filmove, te obrazovne emisije, serije i uopšteno govoreći, svaku vrstu video ili audio sadržaja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje