Prevod sa pakistanskog na poljski jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na poljski jezik

Za online prevod sa pakistanskog na poljski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa pakistanskog na poljski jezik

Da bi ispunili očekivanja svakog klijenta, zaposleni u više od 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford će izvršiti kako usmeni prevod sa pakistanskog jezika na poljski, tako isto će u toj varijanti jezika obraditi pisanim putem bilo koju vrstu materijala.

Najpre ćemo napomenuti da sudski tumači i prevodioci obrađuju sve vrste dokumenata u toj varijanti jezika i to kako lična, tako i ona koja se odnose bilo na oblast prava i obrazovanja, bilo na oblast nauke i sudstva.

Osim toga, oni mogu kompletno i u skladu sa pravilima da prevedu, odnosno overe celokupnu sadržinu različitih vrsta dokumentacija, a primarno građevinske, tenderske i medicinske, odnosno tehničke i poslovne.Prevođenje sa pakistanskog na poljski
Prevođenje sa poljskog na pakistanski

Zainteresovani mogu ove stručnjake da angažuju i ukoliko im je potrebno direktno prevođenje saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava sa pakistanskog jezika na poljski, to jest svih dokumenata koja moraju nakon toga da budu podneta nadležnim institucijama.

Odmah moramo naglasiti da se postupak obrade bilo kog dokumenta razlikuje u odnosu na ostale sadržaje, a primarno zato što prevodioci i sudski tumači uz osnovnu uslugu, to jest uz njihov prevod u pomenutoj varijanti jezika izvršavaju i overu, koja je usklađena sa zakonom.

Konkretna usluga se sprovodi da bi preveden dokument bilo koje vrste mogao da bude smatran zakonski, odnosno pravno validnim, uzevši u obzir da stavljanjem svog zvaničnog pečata, ovlašćeni sudski tumač potvrđuje da je prevod originalu veran u potpunosti.Bitno je da svaki klijent, koji u toj jezičkoj kombinaciji želi da dobije kompletno obrađeno bilo koju dokumentaciju ili neki dokument zna, da se u poslovnicama ove institucije ne može izvršiti nadovera. U pitanju je postupak, koji uključuje stavljanje čuvenog Apostille pečata, inače poznatog i pod nazivom Haški. Trebalo bi da se vlasnik konkretnih dokumenata o tom postupku detaljno raspita u nadležnim institucijama naše zemlje, što znači da će morati da kontaktira zaposlene u osnovnim sudovima, a u okviru kojih se nalaze specijalna odeljenja koja poseduju propisana ovlašćenja za nadoveru. Najvažnije je da klijent dobije jasnu informaciju o tome da li konkretni pečat treba da bude stavljena njegova dokumenta ili ne. A u slučaju da odgovor bude potvrdan, važno je da se raspita i o tačnom postupku overe Apostille pečatom, zato što je tačno definisano kako se on za koji dokument mora izvršiti. Ističemo da se Haški pečat najčešće stavlja na dva načina, to jest ili se ta vrsta overe prvo vrši, pa onda klijent dostavlja konkretni dokument ovim stručnjacima na dalju obradu, ili će prvo sudski tumač i prevodilac svoj deo posla da završe, a onda će klijent tako obrađen dokument odneti na dalju obradu, odnosno u institucije nadležne za overu tim pečatom. Izuzetno su značajne sve te informacije, zato što klijentima pomažu da jednostavnije prođu kroz celokupan postupak obrade bilo kog dokumenta.

Biće izvršeni i hitni prevodi dokumenata sa pakistanskog jezika na poljski, a ako to nekome bude potrebno. Ističemo da je jedino tom prilikom dozvoljeno klijentu da skenirane sadržaje na mejl konkretne institucije pošalje, a posle mora ispoštovati izuzetno značajno pravilo, to jest na uvid sudskom tumaču poslati ili doneti originalne sadržaje.

Ako nekome ne odgovara da u najbliže predstavništvo ove institucije dođe i donese originalna dokumenta, to može da učini i preko "Pošte Srbije", s tim što mora izabrati preporučenu pošiljku, a isto tako ima pravo i da originalna dokumenta dostavi preko neke kurirske službe.

Kod ostalih sadržaja važi pravilo da ih klijent šalje na mejl, a svakako ima mogućnost na isti takav način i da ih dobije po završetku obrade.

Dokumenta za koja je urađen prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i overa sudskog tumača će klijent preuzeti lično u izabranoj poslovnici, a može se opredeliti i za onu varijantu, koja uključuje dostavljanje kompletno obrađenih dokumenata na njegovu adresu. Međutim, u tom slučaju će cena te usluge odrediti služba, koja će biti zadužena za dostavu, a direktno kuriru u trenutku preuzimanja će klijent taj iznos i platiti.

A izuzev dokumenata, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i sve one materijale, koje su vezani na određeni način za oblast marketing (reklamni flajeri, plakati, brošure za vizit kartice, PR tekstovi, katalozi i ostala).

Online sadržaje će oni, isto tako prema zahtevima pojedinaca da obrade, a uz prevod softvera sa pakistanskog jezika na poljski, odnosno programa i aplikacija, oni su specijalizovani i za profesionalnu obradu online kataloga, zatim internet sajtova i web prodavnica, ali i svih ostalih sadržaja koji su vezani za kompjutere ili internet. Uz maksimalno poštovanje pravila, koja podrazumeva Search Engine Optimisation, to jest takozvani SEO će biti obrađeni pomenuti materijali. A to znači da će oni ujedno biti i pravilno optimizovani, to jest usklađeni sa zahtevima web pregledača, a sa osnovnom svrhom da im se obezbedi što bolja pozicioniranost na mreži.

Novinske članke će takođe ovi stručnjaci da prevedu, ali i stručne tekstove različite tematike, odnosno popularne, kao i sadržinu različitih vrsta časopisa.

Na zahtev klijenata će prevodioci i sudski tumači obraditi kako udžbenike, tako isto i romane, odnosno književna dela poezije i proze.

Tek jedna od brojnih usluga koje ovi stručnjaci vrše jeste simultano prevođenje sa pakistanskog jezika na poljski, s tim što oni mogu primeniti i prevođenje uz pomoć šapata u konkretnoj kombinaciji jezika, ali i takozvani simultani prevod, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je isto tako na raspolaganju svakom zainteresovanom pojedincu. Primarno od broja učesnika, odnosno od toga koliko je predviđeno da neka manifestacija traje, ali i od karakteristika same lokacije, na kojoj bi ona trebalo da bude održana, će zavisiti i da li je neophodno sudski tumač i prevodilac u tom slučaju da primene šapatni ili simultani, odnosno možda konsekutivni prevod u pomenutoj varijanti jezika. Svakako su to informacije koje će klijent dostaviti, jer se ponuda u skladu sa njima i izrađuje.

Ističemo da pomenuta institucija i to u svakom svom predstavništvu, pored već navedenih stručnjaka, zapošljava i korektore, kao i profesionalne lektore, a oni će na zahtev klijenata izvršiti redakturu materijala. Zapravo se radi o prilagođavanju sadržine prethodno loše prevedenog dokumenta ili nekog drugog materijala pravilima koja važe u poljskom jeziku, tako da će klijent koji nije u potpunosti zadovoljan uslugom, koju je na nekom drugom mestu dobio, po izvršenju lekture i korekture dobiti propisno obrađene materijale.

U slučaju da su klijentima potrebni direktni prevodi audio i video sadržaja sa pakistanskog jezika na poljski, trebalo bi da znaju da svaka poslovnica ove institucije zapošljava i stručnjake, čija specijalnost je pružanje usluga titlovanja i sinhronizovanja. Potrebno je da prvo sudski tumači i prevodioci obrade te sadržaje, a onda će klijent jednu od pomenutih dodatnih usluga i izabrati. Pored igranih filmova i to svakog žanra, na zahtev klijenata će biti obrađene i serije, zabavne i obrazovne emisije, kao i dokumentarne filmove, potom reklamne poruke i informativne, odnosno dečije emisije, ali i animirane filmove i sve ostale materijale koji u tu grupu spadaju.

Prevodi medicinske sa pakistanskog jezika na poljski i overa sudskog tumača

Na prvom mestu moramo naglasiti da svaki klijent ove institucije na jednom mestu dobija kako prevod lekarskih nalaza sa pakistanskog na poljski jezik, tako isto i uslugu overe prethodno prevedenog dokumenta. Svakako ovi stručnjaci mogu da obrade i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i uopšteno govoreći, apsolutno svaki dokument koji se smatra zvanično delom konkretnog tipa dokumentacije.

Klijenti Prevodilačkog centra Akademije Oxford na jednom mestu dobijaju kompletnu obradu svih dokumenata, uzevši u obzir da im je na raspolaganju i njihova overa.

Konkretnu uslugu će izvršiti zvanično ovlašćeni sudski tumač, a dostavljanje originala će u tom slučaju biti obaveza svakog klijenta.

Opšta je preporuka da se o stavljanju Haškog pečata na dokumenta upravo klijent samostalno raspita, zato što prevodilac i sudski tumač nisu za njeno izvršenje ovlašćeni. Moramo naglasiti da se radi o pečatu, čiji je mnogo poznatiji naziv Apostille, a koji se mora staviti na propisana dokumenta. Budući da nisu ovlašćeni za izvršenje tog tipa overe, zaposleni ove institucije isto tako nisu dužni ni da klijentima pružaju informacije o njoj.

Prema zahtevima klijenata, u svakoj poslovnici ove institucije može biti izvršeno i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa pakistanskog na poljski jezik, a što podrazumeva da će oni dobiti ne samo kompletnu obradu lične karte, uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno pasoša i izvoda iz matične knjige venčanih, te potvrde o prebivalištu i saobraćajne dozvole, već i kompletnu obradu kako dozvole za boravak i radne, tako i vozačke, odnosno izvoda iz matične knjige umrlih i svakog drugog ličnog dokumenta, koji prethodno prema pravilima bude bio dostavljen ovim stručnjacima na obradu.

Svaki pojedinačni dokument, koji je primarno vezan za poslovanje kako preduzetnika, tako i različitih pravnih lica će ovi stručnjaci prvo prevesti u datoj varijanti jezika, a posle toga prema pravilima i overiti. Između ostalog, sudski tumač i prevodilac će kompletno obraditi godišnje poslovne izveštaje, statut preduzeća i revizorske izveštaje, kao i fakture, osnivački akt preduzeća i finansijske poslovne izveštaje, odnosno poslovne odluke i rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i druga dokumenta koja su uvrštena u poslovnu dokumentaciju.

Na raspolaganju su klijentima i direktni prevodi pravnih akata sa pakistansko na poljski jezik (sudske tužbe, punomoćje za zastupanje, sudske odluke, licence, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, ugovori, sertifikati, sudska rešenja, presude o razvodu braka i bilo koji drugi dokument, koji se tiče kako oblasti sudstva, isto tako i prava), a podrazumeva se da će obraditi i sva ona dokumenta, koja su svrstana kako u tendersku, tako isto i u tehničku, odnosno građevinsku dokumentaciju (deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i druga).

Neretko se događa da nadležne institucije zahtevaju da im pojedinci predaju uverenje o nekažnjavanju ili uverenje o neosuđivanosti, ali i ostale vrste što uverenja, što izjava i potvrda, odnosno saglasnosti. Zato i napominjemo, da će prevodilac i sudski tumač izvršiti kako prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju sa pakistanskog na poljski jezik, tako će i potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o stanju računa u banci kompletno obraditi, ali i saglasnosti za zastupanje, te potvrde o visini primanja i svih ostalih dokumenata ovog tipa.

Trebalo bi još da pomenemo i to da sve zainteresovane u poslovnicama ove institucije očekuje i kompletna obrada bilo dokumenata iz domena obrazovanja (diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi i ostala dokumenta koja se te oblasti tiču), a svakako će biti ostvareni zahtevi i onih klijenata, koji u toj jezičkoj kombinaciji žele da dobiju prevod za sadržaje vezane za oblast nauke, kao što su na primer naučni radovi, te rezultati naučnih istraživanja i naučni patenti, ali i mnoga druga dokumenta i materijali.

Direktno prevođenje udžbenika sa pakistanskog jezika na poljski

U skladu sa iznetim zahtevima će zaposleni u bilo kom od preko 20 predstavništava Prevodilačkog centra Akademije Oxford da prevedu ne samo udžbenike različite sadržine i obimnosti, nego i dela beletristike i romane, odnosno apsolutno svako kako prozno književno delo, tako isto i poetsko. Podrazumeva se da će izvršiti i prevod časopisa, a bez obzira da li su u pitanju ilustrovani ili stručni, odnosno dečiji, s tim što prevodioci i sudski tumači mogu i da obrade članke iz novina u toj jezičkoj kombinaciji.

Zainteresovanim pojedincima će u svakoj poslovnici ove institucije, po potrebi biti omogućena i usluga redakture, a koju isključivo imaju pravo da izvrše profesionalni lektori i korektori. Ona se primenjuje samo na prethodno urađen prevod, a koji će klijente dostaviti i koji nije usklađen sa pravilima poljskog jezika, te je neophodno da bude primenjena lektura sadržaja, odnosno njihova profesionalna korektura.

Moramo napomenuti i to da su ovi stručnjaci osposobljeni za obradu svih sadržaja, koji se koriste u svrhu reklamiranja kako proizvoda različite vrste i usluga, tako isto i poslovanja firmi, odnosno prezentovanja nekog događaja. Na zahtev klijenata će sudski tumači i prevodioci obraditi kako kataloge svih vrsta, tako isto i reklamne letke i plakate, a biće izvršeni i direktni prevodi kataloga i reklamnih flajera sa pakistanskog na poljski jezik, s tim što će po potrebi obraditi i PR tekstove, ali i bilo koju drugu vrstu reklamnih materijala. Podrazumeva se da će oni tom prilikom implementirati i pravila koja su upravo vezana za oblast marketinga, te će se potruditi da reklamnu poruku koju oni nose, što bolje prezentuju izvornim govornicima poljskog jezika.

Napomenuli bismo i to da zaposleni ove institucije mogu da izvrše i simultano, odnosno konsekutivno, ali i prevođenje uz pomoć šapata sa pakistanskog na poljski jezik. Budući da je usluga usmenog prevoda dostupna u svim pomenutim varijantama, a da se isključivo za precizno određenu vrstu događaja svaka od njih primenjuje, to će biti potrebno da klijent zainteresovan za tu uslugu informiše zaposlene u konkretnoj poslovnici o svim detaljima. Podrazumeva se da će dostaviti kako podatke o mestu njegovog održavanja, tako isto i o predviđenom trajanju, odnosno o broju osoba, koje bi trebalo tom prilikom da budu prisutne. Shodno tim podacima se i pravi ponuda za uslugu usmenog prevoda, a klijentima se omogućuje i da po izuzetno pristupačnim uslovima izvrše iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje.

Prevod zabavnih i informativnih emisija sa pakistanskog na poljski jezik

Na bilo kom mediju da treba emisije informativnog ili zabavnog karaktera da budu emitovane, podrazumeva se da će ih prevodioci i sudski tumači u pomenutoj varijanti jezika profesionalno prevesti. Međutim, to nije kraj uslugama koje svojim klijentima omogućuje Prevodilački centar Akademije Oxford, zato što su im na raspolaganju kako titlovanje i tih i mnogih drugih video i audio sadržaja, tako isto i njihovo stručno sinhronizovanje. Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za direktno prevođenje obrazovnih i dečijih emisija sa pakistanskog jezika na poljski, s tim da na zahtev klijenata mogu da obrade i dokumentarne filmove, reklamne poruke i animirane, kao i crtane, te igrane filmove, potom serije i ostale i video materijale i audio, koji mogu biti emitovani kako na internetu i televiziji, tako i u bioskopu i na radiju.

Biće u potpunosti profesionalno ostvareni zahtevi i onih ljudi, kojima su potrebni prevodi web sajtova sa pakistanskog jezika na poljski, s tim što mora biti istaknuto da sudski tumači i prevodioci u toj jezičkoj kombinaciji mogu obraditi i sve vrste programa, zatim internet prodavnice i kataloge, kao i bilo koju aplikaciju, te uopšteno govoreći, sve sadržaje koji se odnose na kompjutere ili se mogu videti na internetu. A u zavisnosti od toga koji materijal obrađuju, oni će primeniti i pravila SEO (Search Engine Optimisation), što znači da će uskladiti njihovu sadržinu sa pravilima pretrage. Na taj način će doprineti njihovom boljem pozicioniranju, jer će posetioci lakše dolaziti do željenih informacija.

Pored obrade popularnih tekstualnih sadržaja ma koje tematike, prevodilac i sudski tumač mogu isto tako da izrade i direktan prevod naučnih tekstova sa pakistanskog jezika na poljski. Slobodni smo da kažemo i to da se tema tekstova može odnositi na svaku granu kako prirodnih nauka, tako isto i društvenih. A pored onih koji se bave filozofijom ili psihologijom, te komunikologijom, obrazovanjem ili menadžmentom, ovi stručnjaci obrađuju i tekstove koji se tiču oblasti medicine, farmacije ili nauke, odnosno marketinga i građevinske industrije. Po zahtevu klijenata će prevesti i političke, ali i turističke tekstualne sadržaje, kao i one koji su vezani za ekologiju i zaštitu životne sredine, potom bankarstvo i ekonomiju, odnosno informacione tehnologije, te pravo i finansije, to jest na svaku drugu naučnu disciplinu.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje