Prevod sa pakistanskog na mađarski jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na mađarski jezik

Za online prevod sa pakistanskog na mađarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa pakistanskog na mađarski jezik

Trebalo bi da svako, ko ima potrebu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da dobije preveden dokument ili neki drugi materijal, bude informisan o tome da su i prevodioci i sudski tumači u svakom predstavništvu ove institucije zaposleni, te da imaju iskustva u primeni obe varijante prevoda. Zapravo to znači da je dostupna usluga koja se odnosi na usmeno prevođenje sa pakistanskog jezika na mađarski, ali i ona koja podrazumeva obradu svih vrsta materijala u toj jezičkoj kombinaciji.

Najvažnije je da naglasimo da se uz uslugu prevoda različitih dokumenata, svim klijentima ove institucije omogućuje i njihova overa, a nju će u skladu sa pravilima i ovlašćenjima koja ima da izvrši sudski tumač.

Svakako zainteresovani mogu da dobiju kompletno obrađene sve vrste pravnih akata, ali i ona dokumenta, koja se smatraju sastavnim delom bilo građevinske, tenderske ili tehničke, bilo poslovne ili medicinske dokumentacije.Prevođenje sa pakistanskog na mađarski
Prevođenje sa mađarskog na pakistanski

U zvaničnu ponudu Prevodilačkog centra Akademije Oxford su uvršteni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na mađarski, ali će sudski tumač i prevodilac takođe po zahtevu obraditi i sva dokumenta, kao i mnoge druge materijale koji su vezani za oblast kako nauke, tako i obrazovanja.

Naravno da će klijentima biti omogućeno da dobiju i prevod za sve tipove potvrda, uverenja i saglasnosti, kao i izjava, a pomenuti stručnjaci će izvršiti i overu svih ostalih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama.

Na uvid ovlašćenom sudskom tumaču će svaki zainteresovani pojedinac morati da dostavi originalna dokumenta, a pravilo za sve ostale sadržaje koji se prevode u ovoj varijanti jezika vezano za dostavljanje je vrlo jednostavno. Naime, njih će klijenti poslati na obradu, ali i preuzeti elektronskim putem, s tim da postoje i drugačije varijante, a informacije o tome su dostupne u svakom predstavništvu ove institucije na zahtev.S obzirom na to da se moraju dostaviti i originali, neophodno je da ih klijent pošalje ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili da neku kurirsku službu za to zaduži, a isto tako postoji mogućnost i da originalna dokumenta na obradu lično donese u bilo koju od brojnih poslovnica navedene institucije.

Postupak preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata će isto tako da se razlikuje, u odnosu na ostale materijale koji se u toj varijanti prevode, a upravo zbog obaveze dostavljanja originalnih dokumenata. Naime, postoji mogućnost da ih preuzme lično, ali je ponuđena i druga varijanta, koja se odnosi na dostavljanje na adresu klijenta. Kako u cenu obrade bilo koje vrste dokumentacije, odnosno samog dokumenta nije uračunata i ta opcija dostavljanja sadržaja, predviđeno je da klijent plaćanje konkretne usluge izvrši u trenutku preuzimanja. Svakako će zaposleni u kurirskoj službi pre toga da kontaktiraju sa njim, te će mu pružiti sve potrebne informacije i o ceni i o postupku dostave.

Ako nekome ne bude odgovarao rok, koji je naveden za izradu prevoda dokumenata, iako se prevodilac i sudski tumač uvek trude da to učine u najkraćem mogućem roku, on može da zahteva hitan prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na mađarski. Podrazumeva se da će ta usluga biti ispunjena svakom pojedincu, ali samo ako on naknadno na uvid donese ili pošalje originalna dokumenta, a pre toga ih skenira i na zvaničnu mejl adresu one poslovnice, koja mu je najbliža ih pošalje.

Celokupan postupak obrade koji je opisan je usklađen sa zakonom, te se mora poštovati u potpunosti. Gotovo svaki dokument koji se obradi na taj način, to jest koji se prvo u ovoj varijanti jezika prevede, a onda i overi pečatom pomenutog stručnjaka, ima pravnu i zakonsku važnost. Međutim, u praksi postoje i sadržaji, za koje se zahteva izvršenje dodatne overe, a koja se karakteriše kao takozvana nadovera. Zapravo se taj postupak vezuje za stavljanje Haškog pečata na konkretna dokumenta, a njegov poznatiji naziv jeste Apostille. Razlog zbog čega govorimo o ovome je vezan za nadležnost postupka nadovere, budući da zaposleni ove institucije nemaju pravo da je izvrše, već samo tu uslugu klijent može dobiti u okviru osnovnih sudova u našoj zemlji. Jednostavnije rečeno, taj pečat treba da bude stavljen samo na sadržaje, za koje to određuje važeći zakon, a sa konkretnim informacijama će ih upoznati upravo zaposleni u namenskim odeljenjima osnovnih sudova. Trebalo bi pre dostavljanja sadržaja na prevod i overu sudskog tumača, svaki klijent da prvo kontaktira njih, a onda i sazna da li je taj tip overe za njegova dokumenta obavezan. U slučaju da jeste, moraće da dobije i relevantnu informaciju o postupku overe Haškim pečatom, zato što se on razlikuje od dokumenta do dokumenta. Naime, za mnoge od njih se overa Apostille pečatom vrši nakon završetka prevoda dokumenta i njegove overe od strane pomenutog stručnjaka, ali svakako ima i dokumenata za koja zakon predviđa drugačiji način overe, odnosno prvo stavljanje tog pečata, a onda prevođenje i njegove sadržine i samog dokumenta, te na kraju zvaničnu overu od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Uz različite vrste dokumenata, na zahtev klijenata može da bude izvršen i direktan prevod marketinških materijala sa pakistanskog jezika na mađarski (PR tekstovi, reklamni flajeri, katalozi, plakati, brošure, vizit kartice, reklamni leci i ostali sadržaji iz oblasti marketinga), a takođe će profesionalni sudski tumači i prevodioci u toj varijanti jezika obraditi kako popularne tekstove, tako isto i stručne, odnosno naučne, s tim da se njihova osnovna tema može ticati bilo koje prirodne ili društvene discipline.

Isto tako će na zahtev klijenata zaposleni u konkretnoj poslovnici ove institucije da profesionalno obrade kako članke iz novina, tako isto i celokupnu sadržinu ili samo određeni tekst u okviru ilustrovanih ili stručnih, odnosno dečijih časopisa. Sve vrste književnih dela će, oni isto tako profesionalno prevesti, a sasvim je svejedno da li klijent zahteva obradu knjiga, koje su svrstane u poeziju ili prozu.

Potrebno je posebno da istaknemo informaciju da su lektori, kao i korektori sa višegodišnjim iskustvom u praksi zaposleni u svakom predstavništvu navedene institucije, te da shodno potrebama i zahtevima pojedinaca oni izvršavaju redakturu. Reč je o specifičnoj usluzi, koja obuhvata kako lekturu sadržaja, tako isto i njihovu korekturu, a primenjuje se kada je neophodno propuste prethodnog prevodioca ispraviti. Naime, ako u materijalima bilo koje vrste, a koji su u ovoj varijanti jezika već prevedeni ima grešaka, sasvim sigurno će na najbolji mogući način i u optimalnom roku ovi stručnjaci njih da isprave.

U svakom gradu u kome ova institucija posluje se zainteresovanim licima nudi mogućnost i da angažuju profesionalce, a kako bi bilo izvršeno direktno prevođenje internet sadržaja sa pakistanskog jezika na mađarski. Uz to što će prevodioci i sudski tumači obraditi sajtove, oni će stručno prevesti i programe, ali i internet prodavnice, kao i aplikacije svih vrsta, te online kataloge i svakako bilo koji sadržaj koji se tiče ili interneta ili kompjutera. A da bi maksimalno profesionalnu uslugu pružili svima, pobrinuće se da shodno potrebama implementiraju i alate, koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation) i primenjuju se kako bi konkretni sadržaji bili pravilno prilagođeni zahtevima web pretrage. U optimalnom roku nakon postavljanja na mrežu bi tako obrađeni sadržaji trebalo da imaju mnogo bolju vidljivost, odnosno da budu pozicionirani već među glavnim rezultatima pretrage za prethodno određenu reč ili neki izraz.

Profesionalno titlovanje svih video i audio sadržaja je usluga, koja je omogućena svakom klijentu ove institucije, s tim što je dostupna i mogućnost da budu angažovani stručnjaci, specijalizovani za sinhronizaciju video i audio materijala. Naravno da se nudi i mogućnost prevoda svih sadržaja tog tipa, a što se odnosi kako na animirane i dokumentarne filmove, odnosno reklamne poruke i zabavne emisije, tako isto i na crtane, te na igrane filmove, ali i serije, kao i na emisije obrazovnog i informativnog karaktera, to jest na sve ostale materijale koji bi trebalo da budu prezentovani slušaocima ili gledaocima.

Za kraj smo ostavili informaciju, koja se odnosi na usmeni prevod sa pakistanskog jezika na mađarski, zato što u sklopu ove institucije klijenti imaju mogućnost da od strane visokokvalifikovanih stručnjaka dobiju uslugu simultanog, šapatnog i konsekutivnog prevoda u toj varijanti jezika. Isto tako će im biti ponuđena i opcija da iskoriste onu uslugu, koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a koja je poslednje generacije. Uopšteno govoreći, potrebno je da prvo sve podatke o samom događaju klijent dostavi na propisan način, a posle toga će prevodioci i sudski tumači analizirati informacije o broju učesnika, te o ukupnom trajanju same manifestacije, a tim da je poželjno i da oni tom prilikom dostave podatke o mestu njenog održavanja.

Prevodi pravnih akata sa pakistanskog na mađarski jezik i usluga overe

Izuzev tekovina Evropske Unije, sertifikata svih vrsta i ugovora, prevodioci i sudski tumači će po zahtevu klijenata izvršiti i direktan prevod presuda o razvodu braka sa pakistanskog jezika na mađarski, ali će kompletno obraditi i sudska rešenja, sudske odluke i punomoćje za zastupanje, kao i sudske žalbe, potom sudske tužbe, kao i svaki drugi dokument koji je usmeren ili na sudstvo ili na oblast prava.

U svakoj od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford se vrši kako prevod pomenutih, ali i svih ostalih dokumenata, tako isto i usluga njihovog zvaničnog overavanja i to od strane ovlašćenog sudskog tumača. Konkretni postupak se sprovodi kako bi prevedenom dokumentu bila pružena validnost pred zakonom, te kako bi njegov lasnik imao pravo da se u različitim prilikama njime koristi.

Budući da je celokupan postupak obrade određenih dokumenata, odnosno njihov prevod i overa u potpunosti u skladu sa važećim zakonom, to je obaveza svakog klijenta, zainteresovanog za tu uslugu da na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču donese originale ili da ih pošalje na jedan od dostupnih načina.

Moramo naglasiti i to da se proces koji je poznat kao nadovera, a vezan je za stavljanje takozvanog Apostille, odnosno Haškog pečata na dokumenta, ne vrši u poslovnicama ove institucije. Razlog za to leži u činjenici što sudski tumači i prevodioci ne poseduju potrebne dozvole za izvršenje tog postupka, pa se zato i navodi da bi vlasnik dokumenata podatke o nadoveri trebalo samostalno i na vreme da dobije od nadležnih institucija Republike Srbije, a koje funkcionišu u sklopu osnovnih sudova.

Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za direktno prevođenje ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na mađarski (radna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, potvrda o prebivalištu i ostala), a podrazumeva se da će oni ostvariti zahteve pojedinaca i vezano za kompletnu obradu građevinske, tenderske ili tehničke dokumentacije (deklaracije proizvoda, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i bilo koji drugi dokument koji u njihov sastav ulaze).

Svaka vrsta uverenja, potom svi tipovi saglasnosti, potvrda i izjava će, na osnovu iznetih zahteva biti prevedeni u toj varijanti jezika, a posle toga i propisno overeni pečatom pomenutog stručnjaka. Svakako će prevodilac i sudski tumač, izuzev potvrde o visini primanja i potvrde o stanju računa u banci, da izvrše i direktan prevod potvrde o stalnom zaposlenju sa pakistanskog jezika na mađarski, ali će obraditi i uverenje o nekažnjavanju, potom saglasnost za zastupanje i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i uverenje o neosuđivanosti i bilo koji drugi dokument, koji će njegov vlasnik prema iznetim zahtevima da preda određenoj nadležnoj instituciji.

Izuzev pomenutih dokumenata, zaposleni u svakom predstavništvu ove specijalizovane institucije mogu da prevedu, a nakon toga i izvrše overu kako za sadržinu poslovne dokumentacije (rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, fakture, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća i ostala dokumenta koja se na poslovanje pravnih lica i preduzetnika odnose), tako i medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala dokumenta koja ulaze u njen sastav).

Trebalo bi još istaći i to da će svaki klijent, kome to bude bilo potrebno, moći da zaduži ove stručnjake kako bi izvršili direktno prevođenje nastavnih planova i programa fakulteta sa pakistanskog jezika na mađarski, odnosno svih onih dokumenata i drugih materijala, koji su primarno vezani za oblast obrazovanja, a potom i nauke. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac ispuniti očekivanja i onih pojedinaca, koji u datoj varijanti jezika žele da dobiju kompletno obrađene rezultate naučnih istraživanja, diplomske radove i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i naučne radove i potvrde o redovnom školovanju, te uverenje o položenim ispitima, potom seminarske radove i naučne patente, kao i diplomske radove, prepis ocena i ostale sadržaje koji se odnose na navedene oblasti.

Direktan prevod časopisa sa pakistanskog jezika na mađarski

e samo sadržinu ilustrovanih časopisa, nego isto tako i stručnih, kao i onih koji su namenjeni najmlađoj čitalačkoj publici će prevodilac i sudski tumač, u slučaju da neko to od njih zahteva prevesti u pomenutoj varijanti jezika. Klijenti mogu da ih zaduže i za prevođenje novinskih članaka za pakistanskog na mađarski jezik, ali i ako im je potrebna obrada ma kog književnog dela, kako poetskog, tako i proznog, s tim što oni mogu obraditi i udžbenike po zahtevu zainteresovanih.

Sadržaji koji su vezani za oblast marketinga, to jest koji se koriste ako je potrebno reklamirati neki događaj ili, pak određenu u firmu, odnosno uslugu ili proizvod će, shodno zahtevima da budu profesionalno prevedeni u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Svakako mogu da budu izvršeni i direktni prevodi reklamnih letaka i kataloga sa pakistanskog na mađarski jezik, ali i PR tekstova, brošura i vizit kartica, kao i plakata, potom reklamnih flajera i mnogih drugih nepomenutih marketinških materijala. Primarno se uz poštovanje pravila samog marketinga ovi sadržaji obrađuju, te se podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac na najbolji mogući način da usklade njih sa pravilima, koja važe u mađarskom jeziku, a kako bi njegovim izvornim govornicima i uopšteno, svim ljudima koji se tim jezikom koriste, omogućili da se sa prezentovanim materijalima upoznaju na što bolji način.

Ne samo da će zainteresovanima biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije, a po cenama koje se smatraju pristupačnim, već će isto tako zaposleni u Prevodilačkom centru Akademije Oxford da izvrše kako konsekutivni i simultani, tako isto i prevod uz pomoć šapata sa pakistanskog na mađarski jezik. Napominjemo da profesionalni prevodioci i sudski tumači imaju sasvim dovoljno iskustva u primeni svake od pomenutih vrsta ove usluge, a da je definisanje one koja je za konkretnu manifestaciju najbolja, vezano upravo za detalje koji se tiču organizacije. Naime, ovi stručnjaci moraju imati informacije o mestu na kome bi trebalo određeni događaj da bude sproveden, ali i o tome koliko se očekuje ljudi da mu prisustvuje, odnosno koliko je organizator predvideo da on traje. Sve te informacije bi trebalo da budu analizirane, a kako bi se utvrdilo koja od ponuđenih usluga može u potpunosti da adekvatno odgovori na zahteve kako svih učesnika, tako i samog organizatora manifestacije.

Prevodi crtanih filmova sa pakistanskog na mađarski jezik

Uz to što će profesionalno da prevedu crtaće, prevodilac i sudski tumači će kvalitetno i stručno odgovoriti zahtevima svih onih klijenata, kojima je potrebno direktno prevođenje dokumentarnih, animiranih i igranih filmova sa pakistanskog jezika na mađarski. A izuzev njih, oni će obraditi i serije, odnosno emisije koje su namenjene najmlađima, kao i one koje su zabavnog, informativnog ili obrazovnog karaktera, te reklamne poruke i mnoge druge kako video materijale, tako isto i audio. Da bi svaki pojedinac koji je zainteresovan za njihovu obradu u toj varijanti jezika maksimalno uštedeo vreme, a ujedno i dobio sadržaje koji mogu da budu prikazani odmah kako u bioskopu, tako isto i na internetu, odnosno puštani na radiju ili na televiziji, Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i usluge stručnog titlovanja, odnosno sinhronizacije svih materijala te vrste.

A u okviru svake poslovnice ove institucije su, osim već pomenutih stručnjaka, zaposleni i korektori, ali i lica koja su se kvalifikovali za poslove lekture, tako da će oni zainteresovanim klijentima pružiti mogućnost da ih angažuju, kako bi dobili profesionalnu redakturu bilo kog sadržaja. Naime, ta usluga se primenjuje kada postoji potreba da se nekvalitetno prevedeni materijali isprave, te u potpunosti usklade sa pravilima ciljanog, odnosno u ovom slučaju mađarskog jezika, a ujedno i da budu verni originalima.

Na osnovu iznetih zahteva će sudski tumači i prevodioci da izvrše i direktni prevod internet prodavnica i web sajtova sa pakistanskog jezika na mađarski, ali će naravno obraditi i aplikacije, kao i online kataloge, te programe bilo koje vrste i uopšteno, sve sadržaje koji se tiču kompjutera, to jest koji su prisutni na internetu. Tom prilikom će oni nastojati da što bolje primene i alate, koji se koriste za optimizaciju takvih materijala, a poznati su kao Search Engine Optimisation, to jest SEO. Trebalo bi da primena optimizacije bude vrlo brzo vidljiva, jer bi konkretni sadržaji u relativno kratkom roku od strane pretraživača trebalo da budu uvršteni u najbolje rezultate, tako da će njihovo mesto, najverovatnije biti na prvoj strani rezultata za određene izraze i reči.

Kako popularne tekstove i to bilo koje tematike, tako isto i stručne, to jest naučne će sudski tumač i prevodilac u pomenutoj varijanti jezika da obrade. Ne samo da će oni na zahtev klijenata prevesti filozofske, odnosno političke i turističke tekstove, nego će isto tako obraditi i one sadržaje koji su vezani za oblasti bankarstva, sociologije i finansija, odnosno psihologije. Na osnovu iznetih zahteva će biti izvršeni i direktni prevodi pravnih i ekonomskih tekstova sa pakistanskog jezika na mađarski, a navedeni stručnjaci mogu da obrade i naučne, odnosno popularne tekstove čija tema je vezana kako za oblast ekologije i zaštite životne sredine, odnosno informacionih tehnologija i menadžmenta, tako i one koji se tiču bilo koje teme iz domena medicine, građevinske industrije i farmacije, kao i komunikologije, te nauke, potom marketinga i obrazovanja, ali i svake druge naučne discipline koja nije pomenuta, a vezana je bilo za prirodne ili za društvene nauke.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje