Prevod sa pakistanskog na turski jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na turski jezik

Za online prevod sa pakistanskog na turski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa pakistanskog na turski jezik

Svaki klijent koji ima potrebu navedenu uslugu da dobije u pisanoj formi, mora imati na umu da prevodioci i sudski tumači, zaposleni u svakom predstavništvu ove specijalizovane institucije vrše kako prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na turski, tako isto i svih ostalih sadržaja.

A izuzev obrade materijala u pisanoj formi, njihova specijalnost jeste i usmeni prevod u toj jezičkoj kombinaciji.

Zapravo su specijalizovani za sva tri tipa te usluge, te shodno principima organizacije same manifestacije mogu da primene kako konsekutivni i takozvani šapatni, tako isto i simultani prevod. Jasno su definisane karakteristike događaja za koji je potrebno primeniti jednu od tih usluga, pa se shodno tome i očekuje da zaposleni u konkretnoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford od strane klijenta budu obavešteni o načinu organizacije samog događaja. Preciznije govoreći, oni će dostaviti podatke kako u mestu, na kome bi on trebalo da bude održan, tako isto i o broju sati ili dana, koliko je određeno da traje i svakako, o broju osoba koje će mu prisustvovati. Izuzev usluge usmenog prevoda, ova institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.Prevođenje sa pakistanskog na turski
Prevođenje sa turskog na pakistanski

Na osnovu zahteva klijenata vrše se i direktni prevodi marketinških materijala sa pakistanskog jezika na turski. Podrazumeva se da će u tom slučaju sudski tumač i prevodilac profesionalno da obrade kako plakate, reklamne flajere i vizit kartice, tako isto i PR tekstove, kataloge i letke, odnosno brošure i sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, budući da se koriste prilikom reklamiranja i proizvoda i usluga, ali i celokupnog poslovanja kompanije.

Osim toga, zaposleni ove institucije su specijalizovani i za obradu kako svih video materijala u toj jezičkoj kombinaciji, tako i audio, a klijentima je obezbeđena i dodatna usluga u vidu njihovog titlovanja ili sinhronizovanja. Iz tog razloga naglašavamo da svaki klijent pomenute institucije na jednom mestu može da dobije kompletno obrađene sve vrste filmova (animirani, igrani, crtani i dokumentarni), zatim serije i emisije različite sadržine i namene (zabavne, dečije, informativne, obrazovne i druge), ali i reklamne poruke i druge sadržaje iz te grupe.

Budući da se profesionalni prevod internet sajtova sa pakistanskog jezika na turski vrši uz primenu njihove optimizacije, to će i prevodilac i sudski tumač shodno potrebama primeniti pravila SEO (Search Engine Optimisation) tokom obrade tih materijala. Na taj način će obezbediti zainteresovanima da dobiju ne samo prevedene online prodavnice i sajtove, odnosno internet kataloge i ostale sadržaje tog tipa, nego i stručno optimizovane. Ukoliko bude bilo zahtevano, oni će maksimalno stručno obraditi i softver, to jest u pomenutoj varijanti jezika prevesti bilo koju aplikaciju ili program.Na raspolaganju je svim klijentima ove institucije i usluga prevoda za tekstove, kako stručne tako i popularne, ali i za sve vrste književnih dela, zatim časopise i udžbenike, te članke iz novina.

Ko god ima već obrađene sadržaje u toj varijanti jezika, a bez obzira o kojoj vrsti materijala da se radi, može da angažuje lektore i korektore pomenute institucije, ukoliko postoji potreba da se izvrši stručna redaktura, a kako bi u što kraćem roku loše prevedeni sadržaji bili obrađeni u skladu sa pravilima turskog jezika, odnosno prema smernicama prevodilačke struke.

Obrada dokumenata podrazumeva prvo njihov prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a onda i stavljanje pečata ovlašćenog sudskog tumača, sa ciljem potvrđivanja identičnosti prevedenog i originalnog dokumenta.

Ne samo da su ovi stručnjaci specijalizovani za direktno prevođenje ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na turski, nego će po potrebi obraditi i sve vrste pravnih akata, odnosno poslovnu i medicinsku dokumentaciju. Isto tako će sudski tumači i prevodioci, a ako neko to od njih bude zahtevao, da prevedu i overe sadržinu građevinske dokumentacije, ali i tenderske i tehničke, te će po potrebi obraditi kompletno i sva dokumenta i bilo koju drugu vrstu materijala, a koji se odnose na oblasti nauke ili obrazovanja.

Dokumenta koja se nadležnim službama moraju predati će, takođe ovi stručnjaci da prevedu najpre, a onda i da prema pravilima urade njihovu overu.

Za materijale iz ove grupe je obavezno dostavljanje originala na uvid, a što ne važi za ostale pomenute sadržaje, pa njih na obradu klijenti mogu poslati elektronski, te isto tako na mejl će ih dobiti nakon što njihova obrada bude bila završena. Kome ne bude odgovarao takav princip preuzimanja ili dostavljanja materijala na prevod, može izabrati i neke druge opcije, koje su isto tako u ponudi.

U principu svako kome je potreban prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na turski će originale ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili lično u jednu od poslovnica doneti, a podrazumeva se da to umesto njega može učiniti i neka kurirska služba.

Naravno da je drugačiji i postupak preuzimanja prethodno prevedenih i pečatom sudskog tumača overenih dokumenata, tako da će klijent izabrati između ličnog preuzimanja i onoga, koje podrazumeva dostavljanje na njegovu adresu. A ako se za tu opciju bude odlučio, moraće uslugu i da plati odvojeno od prevoda i overe dokumenata, a cenu će odrediti isključivo u tom slučaju služba za dostavu.

Ukoliko bude postojala potreba da na neki dokument bude stavljen poseban pečat, klijent mora biti na vreme informisan da profesionalni prevodioci i sudski tumači, a koji su u svakom predstavništvu navedene institucije zaposleni, nemaju pravo na dokumenta da stave Haški pečat. Inače je u pitanju overa pečatom, koji je znatno poznatiji pod nazivom Apostille, a overa njime je usaglašena sa slovom zakona. Upravo zato i ističemo da bi svaki pojedinac podatke o toj vrsti overe trebalo da dobije, a neposredno pre nego što uopšte dokumentaciju ili neki dokument na obradu ovim stručnjacima donese. Naime, ta vrsta overe se vrši u skladu sa propisanim zakonom i u većini slučajeva na dva načina, a što su sve informacije koje poseduju zaposleni u odeljenjima osnovnih sudova Republike Srbije, koji su ujedno i jedini ovlašćeni za izvršenje overe Apostille pečatom. Dakle, taj pečat se stavlja ili posle završetka prevođenja konkretnog dokumenta i overe sudskog tumača ili pre nego što ti stručnjaci određeni dokument počnu da obrađuju. Budući da se postupak obrade dokumenata razlikuje upravo u zavisnosti od toga kada se navedeni pečat na njih stavlja, zato i naglašavamo da će klijent značajno da uštedi svoje vreme, a ako navedene podatke bude zatražio pre nego što određena dokumenta dostavi na obradu zaposlenima u odabranoj poslovnici.

U svakoj poslovnici ove institucije je dostupna i ona usluga, koja se odnosi na hitan prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na turski. Osnovni uslov koji će morati vlasnici dokumenata da ispoštuju u tom slučaju, a da bi sudski tumač i prevodilac ostvarili njihov zahtev i izradili prevod, odnosno overu u tako kratkom roku, jeste vezan za dostavljanje sadržaja. Stvar je u tome da se jedino tada dopušta vlasnicima dokumenata da kasnije donesu ili dostave originale na uvid, a na neki od opisanih načina, te se podrazumeva da će izvršiti najpre njihovo slanje u elektronskoj formi, to jest na mejl adresu najbliže poslovnice navedene institucije će poslati skenirana dokumenta.

Direktni prevodi programa i aplikacija sa pakistanskog na turski jezik

Bilo koju vrstu softvera mogu, a na osnovu zahteva klijenata mogu da u ovoj varijanti jezika prevedu zaposleni u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Sem toga, oni su specijalizovani i za prevođenje web sajtova sa pakistanskog jezika na turski, ali i za obradu sadržina internet kataloga, potom onlajn prodavnica i svih ostalih internet sadržaja, odnosno onih materijala koji se tiču računara. Da bi njihovo mesto na globalnoj mreži bilo poboljšano, potrebno je da prevodilac i sudski tumač prilikom njihove obrade primene i propisane alate, odnosno da njihovu sadržinu optimizuju u skladu sa zahtevima web pretrage. Sama činjenica da su pomenuti stručnjaci osposobljeni za implementaciju alata SEO (Search Engine Optimisation) značajno utiče na kvalitet prevoda, jer na jednom mestu njihovi vlasnici dobijaju i uslugu optimizacije. Svrha korišćenja pomenutih alata jeste da se konkretnim materijalima omogući bolja pozicioniranost na internetu, a u to će se vlasnici relativno brzo uveriti.

Redaktura sadržaja različite vrste je još jedna usluga koja je u svakom predstavništvu ove institucije na raspolaganju klijentima, a nju osim lekture čini i profesionalna korektura. Da budemo precizni, sve one sadržaje koji nisu u skladu sa pravilima prevedeni u ovoj varijanti jezika će na propisan način obraditi korektori i lektori, koji su isto zaposleni u ovoj instituciji i tako će vlasnicima sadržaja pružiti najkvalitetniju moguću uslugu.

Biće omogućeno zainteresovanima i da dobiju direktan prevod popularnih i naučnih tekstova sa pakistanskog jezika na turski, a čija tematika se odnosi na različite naučne discipline. Izuzev tekstova koji se tiču oblasti ekonomije, farmacije i politike, odnosno medicine, prava i bankarstva, te obrazovanja, komunikologije i nauke, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i turističke tekstove, ali i one koji se odnose na različite teme iz domena filozofije, građevinske industrije i menadžmenta, odnosno sociologije, informacionih tehnologija i ekologije i zaštita životne sredine, te marketinga, psihologije i mnogih drugih, kako prirodnih nauka, tako isto i društvenih.

Na osnovu zahteva zainteresovanih će biti izvršeni i profesionalni prevodi video i audio materijala sa pakistanskog jezika na turski. Uz to što će prevodioci i sudski tumači da obrade informativne emisije, igrane filmove i reklamne poruke, odnosno animirane filmove i zabavne, te dečije emisije, oni će prevesti i animirane filmove, kao i serije i sve ostale vrste takvih sadržaja. Pošto oni budu završili sa obradom propisno dostavljenih materijala, svaki klijent će izabrati da li mu više odgovara da oni budu sinhronizovani ili titlovani, uzevši u obzir da su u svakoj poslovnici te institucije dostupne i ove dodatne usluge.

Prevođenje romana i beletristike sa pakistanskog na turski jezik

Osim pomenutih dela književnosti, prevodioci i sudski tumači u konkretnoj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade i bilo koje drugo prozno književno delo, ali isto tako i ono koje spada u poeziju. Naravno da će izvršiti i profesionalan prevod udžbenika sa pakistanskog jezika na turski, te će na osnovu zahteva klijenata da obrade sadržinu svih vrsta časopisa, poput recimo dečijih, ilustrovanih ili stručnih, odnosno novinske članke različite tematike.

U ponudi Prevodilačkog centra Akademije Oxford je i ona usluga koja se odnosi na usmeno prevođenje sa pakistanskog jezika na turski, ali je dostupna i mogućnost da svaki pojedinac, kome je to potrebno u određenom predstavništvu ove institucije izvrši, po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Moramo naglasiti da sudski tumač i prevodilac mogu da primene usmeni prevod u sve tri varijante, budući da su profesionalno osposobljeni za pružanje usluge konsekutivnog i prevod uz pomoć šapata u toj jezičkoj kombinaciji, kao i simultanog. Za tačno definisanu manifestaciju se primenjuje svaka od njih, te se podrazumeva da će pomenuti stručnjaci prvo morati da analiziraju karakteristike samog događaja, a onda i da odrede koja od konkretnih usluga će na te zahteve odgovoriti na najbolji mogući način. Najvažnije je da zainteresovani klijenti njima dostave informacije o trajanju određene manifestacije, te o broju osoba koje će tom prilikom biti prisutne, ali i o osobenostima lokacije njegovog održavanja. U skladu sa svim tim podacima će pomenuti stručnjaci precizno da definišu koji od svih tipova usmenog prevoda bi trebalo tada da primene, a da bi i učesnici manifestacije i organizatori bili tom uslugom u potpunosti zadovoljni.

Kada to bude bilo potrebno, zaposleni u okviru svake poslovnice pomenute institucije mogu u datoj jezičkoj kombinaciji da obrade i sadržaje bilo koje vrste, a koji su vezani za reklamiranja. Ne samo da će, po zahtevu klijenata biti izvršeni prevodi brošura i kataloga sa pakistanskog jezika na turski, nego će isto tako prevodilac i sudski tumač u navedenoj jezičkoj kombinaciji profesionalno obraditi i reklamne letke, PR tekstove i vizit kartice, kao i plakate, te reklamne flajere i mnoge druge marketinške sadržaje. Uzevši u obzir da osim adekvatnog profesionalnog iskustva, ovi stručnjaci imaju i dovoljno znanja iz samog marketinga, to znači da će oni svakako aktuelna pravila reklamiranja implementirati i tokom obrade ovih sadržaja, te tako omogućiti klijentima da po odličnim uslovima dobiju maksimalno profesionalnu uslugu.

Prevod saobraćajne i vozačke dozvole sa pakistanskog jezika na turski

Za pravilnu primenu one usluge, koja se odnosi na direktno prevođenje dokumenata sa pakistanskog na turski jezik su u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaduženi isključivo stručnjaci, iza kojih se nalazi dugogodišnje iskustvo, te koji poseduju relevantna ovlašćenja, tako da klijentima nude i uslugu overe bilo kog dokumenta, a za koji se prethodno izvrši prevod u toj kombinaciji jezika.

A osim vozačke i saobraćajne dozvole, oni mogu da obrade i svaki drugi lični dokument, počev od krštenice (izvod iz matične knjige rođenih), potvrde o prebivalištu i dozvole za boravak, preko lične karte, odnosno izvoda iz matične knjige umrlih i uverenja o državljanstvu, pa do radne dozvole, te izvoda iz matične knjige venčanih i pasoša, ali i sva ostala, do sada nepomenuta lična dokumenta.

Uzevši u obzir da je overa pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača postupak, koji je u potpunosti usklađen sa važećim zakonom, te podrazumeva da pre stavljanja svog pečata, ovaj stručnjak ima obavezu zvanično da izvrši upoređivanje između originalnog i prevedenog dokumenta, podrazumeva se da će klijent obezbediti originale, odnosno poslati ih na neki od dostupnih načina ili ih lično doneti u predstavništvo pomenute institucije.

Ovi stručnjaci nemaju relevantna ovlašćenja i dozvole da izvrše postupak takozvane nadovere, a koji se odnosi na stavljanje Apostille pečata na dokumenta, odnosno takozvanog Haškog. Samo to i jeste razlog zbog čega se svakom klijentu, koji u ovoj varijanti jezika želi da dobije preveden neki dokument ili određenu vrstu dokumentacije, preporučuje da podatke o toj vrsti overe prethodno dobije u okviru nadležnih institucija Republike Srbije.

Sva ona dokumenta, koja su vezana za oblast prava će sudski tumač i prevodilac, u skladu sa iznetim zahtevima klijenata najpre da prevedu u pomenutoj varijanti jezika, a onda i da izvrše overu. Tako će klijenti moći da ih angažuju, pored ostalog za prevođenje presuda o razvodu braka sa pakistanskog na turski jezik, ali i za kompletnu obradu ne samo sudskih presuda, nego i sudskih žalbi, odnosno odluka i rešenja, kao i sudskih tužbi, s tim što zaposleni konkretnog predstavništva mogu kompletno da obrade i licence, odnosno sertifikate bilo koje vrste, ali i tekovine Evropske Unije, potom ugovore i punomoćje za zastupanje, te mnoga druga pravna akta.

Sadržinu kako medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja u njen sastav ulaze), ali i sadržinu kako tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti za deklaracije proizvoda i mnoga druga), tako i poslovne (osnivački akt preduzeća za finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, poslovne odluke, fakture i bilo koji drugi dokument, koji se tiče poslovnog procesa nekog preduzetnika ili pravnog lica), će u skladu sa aktuelnim pravilima, a u potpunosti profesionalno da obrade prevodilac i sudski tumač, koji su u timu svake poslovnice navedene institucije zaposleni.

Bude li to bilo potrebno, oni će izvršiti i direktan prevod uverenja o položenim ispitima sa pakistanskog na turski jezik, ali će obraditi i sve ostale sadržaje ne samo iz domena obrazovanja, nego i nauke. Izuzev svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, rezultata naučnih istraživanja i prepisa ocena, oni će klijentima omogućiti da dobiju i kompletno obrađene naučne patente, nastavne planove i programe fakulteta, kao i diplomske radove, te diplomu i dodatak diplomi, kao i seminarske radove i potvrdu o redovnom školovanju, to jest svaki drugi sadržaj koji se pomenutih oblasti tiče.

Uz sve prethodno pomenuto, zainteresovanima je na raspolaganju i mogućnost da dobiju kompletno obrađena sva ona dokumenta, koja se određenoj nadležnoj instituciji moraju predati. A osim saglasnosti za zastupanje, potvrde o visini primanja i potvrde o stanju računa u banci, ovi stručnjaci će kompletno obraditi i uverenje o nekažnjavanju, potom potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o neosuđivanosti, ali i potvrdu o slobodnom bračnom stanju i uopšteno rečeno, ma koju vrstu uverenja, saglasnosti ili izjave, odnosno potvrde.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje