Prevod sa pakistanskog na korejski jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na korejski jezik

Za online prevod sa pakistanskog na korejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa pakistanskog na korejski jezik

Sa sigurnošću možemo da kažemo da je jedina institucija na teritoriji naše zemlje, koja u ponudi ima direktno i prevođenje sa pakistanskog jezika na korejski upravo Prevodilački centar Akademije Oxford. Za sada na više od 20 lokacija se nalaze poslovnice ove specijalizovane institucije, a konkretna usluga je dostupna u obe varijante. Radi se o tome da prevodilac i sudski tumač pružaju i uslugu usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, kao što u pisanom formatu obrađuju sve vrste sadržaja.

A pored simultanog, oni su specijalizovani i za prevod uz pomoć šapata, ali po potrebi pružaju i uslugu konsekutivnog prevoda u pomenutoj jezičkoj varijanti, s tim što se u važećoj ponudi ove institucije nalazi i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje. Bitno je da sva ona lica, koja su za angažovanje ovih stručnjaka zainteresovana, znaju da je njihova obaveza sve informacije o samoj manifestaciji i o njenoj organizaciji blagovremeno da dostave (lokacija održavanja, koliko će dana ili sati trajati, koliko se ljudi očekuje da bude prisutno).

Obrada svih sadržaja, koji su vezani za računare, ali i internet isto spada među usluge, koje profesionalni sudski tumači i prevodioci ove institucije vrše na zahtev klijenata. A u okviru nje će biti sprovedena i optimizacija svih tih sadržaja, to jest biće primenjena sva ona pravila, koja podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation). Zahvaljujući takvom načinu obrade će prevedeni internet katalozi, programi i web sajtovi, odnosno aplikacije svih vrsta i online prodavnice, ali i svi ostali sadržaji tog tipa, vrlo brzo biti vidljivi već u okviru glavnih rezultata pretrage, a za tačno definisani izraz ili reč.Prevođenje sa pakistanskog na korejski
Prevođenje sa francuskog na pakistanski

Sve vrste tekstova će ovi stručnjaci, isto tako po zahtevu zainteresovanih da obrade, ali i članke iz novina, potom udžbenike i časopise, kao i poetska i prozna književna dela.

Onda kada bude bilo potrebno, biće izvršeni i direktni prevodi serija i reklamnih poruka sa pakistanskog jezika na korejski, ali i zabavnih, obrazovnih i dečijih, odnosno informativnih emisija, koje bi trebalo da budu emitovane na različitim medijima. Podrazumeva se da će zaposleni ove institucije obraditi i dokumentarne filmove, kao i igrane i animirane, ali i crtane, te sve ostale vrste i video i audio materijala. Kome god to bude odgovaralo, u okviru konkretnog predstavništva pomenute institucije može da dobije i uslugu sinhronizacije svih tih sadržaja, kao i njihovo profesionalno titlovanje.

U skladu sa iznetim zahtevima, lektori i korektori, koji su isto u timu navedene institucije će primeniti pravila redakture i obraditi sve one sadržaje, koji su pre toga u datoj jezičkoj kombinaciji prevedeni, ali neprofesionalno. Naime, oni će sve propuste i greške, koje je pre njih načinio neko, ispraviti uz maksimalno poštovanje pravila korekture i lekture.

Uz profesionalnu obradu svi prethodno navedenih materijala, u okviru ove institucije može da bude izvršen i direktan prevod marketinških sadržaja sa pakistanskog jezika na korejski. A tom prilikom će pomenuti stručnjaci, pored ostalih obraditi kako vizit kartice, reklamne letke i brošure, tako isto i plakate, ali i kataloge i PR tekstove, to jest sve one materijale koji se koriste kada je potrebno reklamirati neki proizvod, ali i uslugu, te prezentovati ili događaj ili rad neke firme.

Posebno je važno napomenuti da prevodioci i sudski tumači kompletno obrađuju kako sve vrste pravnih akata i lična dokumenta, tako isto i sadržinu medicinske dokumentacije.

Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa pakistanskog jezika na korejski, a po potrebi će kompletno da obrade i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, to jest različite vrste saglasnosti, izjava i uverenja, kao i potvrda.

A bude li to neki klijent zahteva, sudski tumač i prevodilac će u skladu sa pravilima obraditi, odnosno prevesti i overiti kako dokumenta iz domena nauke i obrazovanja, tako isto i ona koja ulaze u sastav bilo tehničke ili građevinske, bilo tenderske dokumentacije. Zapravo će oni adekvatno odgovoriti na zahteve svih klijenata, kojima su u datoj kombinaciji jezika potrebni prevodi za ma koji dokument, ali pod uslovom da se zainteersovani za te usluge pridržavaju pravila o njihovom dostavljanju.

Reč je o tome da ovi stručnjaci nakon što prevedu konkretne sadržaje, vrše i njihovo overavanje, a kojom prilikom sudski tumač svoj pečat stavlja na preveden dokument. Zato je neophodno da klijent originale na uvid njemu dostavi, jer se overa isključivo sme izvršiti ukoliko su u pitanju potpuno isti sadržaji.

Moramo naglasiti da pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača potvrđuje da je u potpunosti ista sadržina originalnog i prevedenog dokumenta, što znači da se u praksi prevod sme koristiti kao apsolutno validan dokument.

Originale na uvid će klijent dostaviti ili preko kurirske službe ili doneti lično, a ako mu odgovara, može ih poslati i preporučenom pošiljkom i to preko „Pošte Srbije“.

Sve ostale sadržaje, a koje smo prethodno pomenuli će zainteresovano lice dostaviti na jednostavniji način, ali ih isto tako i preuzeti nakon što budu prevedeni. Naime, pošto ne mora originale na uvid da priloži, on ih može i poslati i preuzeti elektronski, odnosno preko mejl - a. U opticaju su i druge mogućnosti, a ukoliko neko želi da se dodatno o njima informiše, trebalo bi da kontaktira najbliže predstavništvo navedene institucije.

Svakako se kod dokumenata postupak obrade razlikuje, a baš zbog obaveza dostavljanja originala, tako da klijent po završetku njihove obrade treba da dođe u izabranu poslovnicu i izvrši njihovo lično preuzimanje. Kome god ta opcija ne odgovara, može se opredeliti za drugu ponuđenu, a ona uključuje dostavljanje kompletno obrađenih dokumenata na željenu adresu. Konkretnu uslugu će izvršiti kurirska služba, a budući da ona nije uračunata u cenu prevoda, odnosno overe dokumenata, podrazumeva se da će je klijent odvojeno platiti. Sve informacije i o ceni i o samom načinu dostave će biti na raspolaganju zainteresovanima na vreme.

Potrebno je da napomenemo i to da se prevodilac i sudski tumač maksimalno trude da direktan prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na korejski izvrše u što kraćem roku, ali u pojedinim slučajevima je klijentima potrebno da kompletno obrađene sadržaje tog tipa dobiju mnogo brže. Tada će biti primenjen takozvani hitan prevod, a što podrazumeva da će vlasnik skenirana dokumenta imati obavezu u što kraćem roku da pošalje na mejl, ali će svakako morati na uvid originale posle toga da priloži.

Obrada dokumenata je specifična u tom smislu što zakon predviđa obavezu takozvane nadovere, ali samo za neka od njih. Međutim, vlasnici dokumenata moraju znati da zaposleni ove institucije nemaju dozvolu tu vrstu overe da urade, pošto u njihovoj nadležnosti nije stavljanje Haškog, odnosno pečata koji je poznat kao Apostille i to ni na jedan dokument. Na teritoriji Republike Srbije su za izvršenje nadovere, zapravo zaduženi zaposleni u posebnim odeljenjema osnovnih sudova, te bi bilo dobro da se pre dostavljanja sadržaja na obradu u ovu instituciju, svaki pojedinačni klijent njima obrati i sazna sve detalje, a koji se na nadoveru odnose. A to znači da mora pitati da li je ona obavezujuća i za njegova dokumenta, te da li se Apostille pečat na njih stavlja po završenom prevodu i overi od strane sudskog tumača ili neposredno pre toga. Sve te informacije su vrlo značajne, jer imaju uticaja na celokupan postupak obrade bilo koje dokumentacije ili određenog dokumenta.

Prevođenje obrazovnih emisija sa pakistanskog jezika na korejski

Kako televizijske, tako isto i obrazovne emisije, koje će biti prezentovane na radiju će sudski tumač i prevodilac u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu. Klijentima će u tom slučaju na raspolaganju biti i mogućnost da dobiju sinhronizovane, odnosno titlovane emisije ovog tipa, ali i sve ostale kako video materijale, tako i audio. Svakako pomenuti stručnjaci mogu da izrade i direktan prevod informativnih i zabavnih emisija sa pakistanskog na korejski jezik, ali i dečijih, te će odgovoriti na zahteve pojedinaca i prevesti kako igrane filmove i to bilo kog žanra, tako i serije, ali i animirane, te dokumentarne filmove, odnosno reklamne poruke i crtaće, kao i bilo koju drugu vrstu audio ili video materijala.

S obzirom na to da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i stručne korektore, kao i lektore sa višegodišnjim iskustvom, to znači da zainteresovana lica imaju mogućnost da ih angažuju, a kako bi pružili uslugu redakture. Inače se ona primenjuje za apsolutno svaki sadržaj, a za koji je prevod u datoj kombinaciji jezika urađen, s tim da u njemu postoje određene greške, koje bi trebalo pomenuti stručnjaci da pravilno isprave. Napominjemo da će se oni rukovoditi pravilima, koja podrazumevaju i korektura i lektura materijala, te će ih uskladiti i sa njihovim originalima i sa pravilima kako ciljanog, odnosno korejskog jezika, tako isto i prevodilačke struke.

Svakako mogu da budu izvršeni i direktni prevodi ilustrovanih, naučnih i dečijih časopisa sa pakistanskog na korejski jezik, a podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači u datoj varijanti jezika obraditi i članke iz novina, ali i književna dela (beletristika, romani i ostala prozna, odnosno sva dela književnosti iz oblasti poezije), kao i udžbenike.

Prema zahtevima zainteresovanih lica, zaposleni u konkretnoj poslovnici ove institucije će izvršiti i direktno prevođenje marketinških materijala sa pakistanskog na korejski jezik. Moramo naglasiti i to da prevodilac i sudski tumač imaju visok nivo i iskustva i znanja u pobradi ovakvih sadržaja, te su upoznati i sa pravilima reklamiranja, pa njih i primenjuju kada obrađuju kako brošure, PR tekstove i plakate, tako isto i reklamne flajere, kataloge i letke, ali i mnoge druge sadržaje koji se koriste prilikom reklamiranja. A ako to bude bilo zahtevano i to u izuzetno kratkom roku, onda će ovi stručnjaci prevesti čak i vizit kartice.

Prevodi tekstova sa pakistanskog na korejski jezik

Ukoliko nekome bude bila potrebna obrada kako popularnih tekstualnih sadržaja različite tematike, tako isto i stručnih, nema nikakvog razloga za brigu, zato što prevodilac i sudski tumač obrađuju tekstove iz apsolutno bilo koje oblasti, a ma kako da su složeni ili obimni. Najpre da naglasimo da su oni specijalizovani za direktan prevod filozofskih i medicinskih tekstova sa pakistanskog jezika na korejski, ali će svakako obraditi i one, čija osnovna tema je vezana za oblasti sociologije, nauke i farmacije, odnosno psihologije, obrazovanja i ekologije i zaštite životne sredine. A osim njih, klijenti mogu prevod u ovoj varijanti jezika da dobiju i za tekstove iz domena građevinske industrije, bankarstva i komunikologije, te informacionih tehnologija i turizma, a podrazumeva se da će zaposleni pomenute institucije obraditi i popularne, ali i naučne tekstove, koji su vezani za oblasti finansija, politike, prava i ekonomije, kao i sve one sadržaje koji se bave tematikom vezano za bilo koju kako prirodnu naučnu disciplinu, tako isto i društvenu.

Prilikom organizacije događaja bilo koje vrste, a kada se očekuje učešće izvornih govornika i jednog i drugog navedenog jezika, sudski tumači i prevodioci mogu da primene kako prevod uz pomoć šapata, tako isto i da izvrše simultano ili konsekutivno prevođenje sa pakistanskog jezika na korejski. Obavezni smo da napomenemo i to da se u ponudi Prevodilačkog centra Akademije Oxford nalazi i ona usluga, koja podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to najnovije generacije. Sama činjenica da ovi stručnjaci mogu primeniti bilo koji od pomenutih tipova usmenog prevoda, dovodi do toga da oni moraju analizirati princip organizacije određenog događaja, pa tek posle toga zvanično odlučiti koja usluga je najbolja u datom slučaju. Upravo iz tog razloga se od svakoga, ko je zainteresovan za pomenutu uslugu i zahteva da podatke o konkretnoj manifestaciji dostavi ovim stručnjacima na vreme. Stvar je u tome, da se prilikom izrade ponude za uslugu usmenog prevoda u navedenoj jezičkoj varijanti analiziraju informacije o mestu, na kome bi trebalo konkretni događaj da bude organizovan, ali i o njegovom trajanju, te o broju lica koja će mu prisustvovati, pa se upravo klijent obavezuje da njih i dostavi na propisan način.

Da bi sadržaji, koji su dostupni na internetu bili dobro optimizovani, prilikom njihovog prevoda u toj varijanti jezika će takozvane alate SEO (Search Engine Optimisation) pravilno primeniti prevodioci i sudski tumači. Time će poboljšati ne samo poziciju onlajn prodavnica, programa i internet kataloga, ali i aplikacija i web sajtova, te ostalih sadržaja tog tipa, nego će pozitivno uticati i na celokupno poslovanje njihovih vlasnika. Svrha primene konkretnih alata je vrlo jednostavna, jer se uz njihovu pomoć sadržina svih pomenutih, ali i mnogih drugih onlajn materijala u potpunosti usklađuje sa zahtevima pretrage, što dovodi do toga da prilikom kucanja određenih ključnih reči, potencijalni klijent dolazi vrlo lako i brzo do željenih rezultata.

Prevod uverenja o nekažnjavanju sa pakistanskog jezika na korejski

Apsolutno svaki dokument, koji njegov vlasnik nakon toga ima obavezu da podnese određenoj državnoj instituciji će sudski tumač i prevodilac u konkretnoj varijanti jezika da prevedu, a onda će i da izvrše overu prema slovu zakona.

Tako će klijenti dobiti kompletno obrađena uverenja o nekažnjavanju, ali i potvrdu o stanju računa u banci i potvrdu o stalnom zaposlenju, s tim što pomenuti stručnjaci mogu da izvrše i direktan prevod uverenja o neosuđivanosti sa pakistanskog na korejski jezik, ali i potvrde o visini primanja, te potvrde o slobodnom bračnom stanju, kao i saglasnosti za zastupanje, to jest mnogih drugih potvrda, uverenja i saglasnosti, kao i izjava.

Originalna dokumenta na uvid ovlašćenom sudskom tumaču je obavezan da dostavi svako, ko je zainteresovan za njihovu obradu, zato što se tokom postupka overe mora utvrditi da li se radi o istovetnim dokumentima, a kako bi pomenuti stručnjak imao pravo svoj pečat na prevedene sadržaje da stavi i na taj način potvrdi da su oni originalima u potpunosti verni.

Uzevši u obzir da zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford ne spadaju u stručnjake, kojima su data potrebna ovlašćenja za vršenje postupka nadovere, a koji uključuje obavezu stavljanja Apostille pečat, odnosno Haškog, to bi trebalo klijent u nadležnim institucijama sve relevantne informacije o tome da dobije samostalno.

Sve vrste pravnih akata će, profesionalni prevodioci i sudski tumači, a ukoliko to neko od njih bude zahtevao da prevedu u datoj varijanti jezika i overe (sudska rešenja, punomoćje za zastupanje, presude o razvodu braka, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, sertifikati, sudske odluke, ugovori, sudske tužbe i ostala dokumenta iz domena kako prava, tako i sudstva), a svakako će pomenuti stručnjaci kompletno obraditi i celokupnu poslovnu dokumentaciju (osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, fakture, finansijski poslovni izveštaji, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća i sva druga koja se odnose na poslovanje konkretnog pravnog lica ili preduzetnika).

Svima kojima je to potrebno, su na raspolaganju i direktni prevodi saobraćajne i vozačke dozvole sa pakistanskog na korejski jezik, s tim što se podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci u konkretnoj varijanti jezika da obrade, odnosno prevedu i overe i sva ostala lična dokumenta (izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih i mnoga druga).

U slučaju da se zahteva, članovi tima svakog predstavništva navedene institucije kompletno obrađuju i sadržinu kako tenderske i građevinske, tako isto i tehničke dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i ostala), ali i medicinske (dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i uopšteno govoreći, svaki dokument koji je svrstan u medicinsku dokumentaciju aktuelnim prema pravilima).

Uz to što će izvršiti direktan prevod diplomskih, seminarskih i naučnih radova sa pakistanskog na korejski jezik, sudski tumač i prevodilac će obraditi i diplomu i dodatak diplomi, ali i rezultate naučnih istraživanja, uverenje o položenim ispitima i potvrdu o redovnom školovanju, te prepis ocena i naučne patente, kao i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, to jest apslutno bilo koji dokument ili neki drugi materijal, a koji je vezan primarno ili za oblast nauke ili direktno za obrazovanje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje