Prevod sa pakistanskog na finski jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na finski jezik

Za online prevod sa pakistanskog na finski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa pakistanskog na finski jezik

Ne samo da zainteresovani za pomenutu vrstu prevoda mogu da angažuju zaposlene Prevodilačkog centra Akademije Oxford za obradu sadržaja pisanim putem, nego će isto tako imati mogućnost da dobiju i usmeno prevođenje sa pakistanskog jezika na finski.

Naime, moramo naglasiti da sudski tumači i prevodioci ne primenjuju samo pravila simultanog prevoda, nego da su isto tako specijalizovani i za izvršenje takozvanog prevoda uz pomoć šapata, a po potrebi će primeniti i pravila koja podrazumeva konsekutivni prevod za tu varijantu jezika. Osim te usluge, navedena institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije, a cene su maksimalno korektne.

Takođe pomenuti stručnjaci mogu da obrade i video i audio sadržaje u toj jezičkoj kombinaciji, a onda će njihove kolege koje su specijalizovane za sinhronizaciju i titlovanje, pristupiti završnoj obradi kako reklamnih poruka i emisija različite namene i sadržine (obrazovne, dečije, zabavne, informativne i ostale), s tim što će po potrebi biti kompletno obrađeni i igrani filmovi, serije i crtani, odnosno animirani i dokumentarni filmovi, ali i ostali materijali iz te grupe.Prevođenje sa pakistanskog na finski
Prevođenje sa finskog na pakistanski

Naravno da mogu biti izvršeni i profesionalni prevodi časopisa sa pakistanskog jezika na finski, a svakako će prevodioci i sudski tumači obraditi i novinske članke, zatim sve vrste tekstova (popularni tekstualni sadržaji različite tematike i stručni, odnosno naučni), a po potrebi mogu i književna dela beletristike, potom romane i ostala kako prozna, tako i poetska dela da prevedu.

Specijalizovani su ovi stručnjaci i za obradu sadržaja, koji su prvenstveno fokusirani na reklamiranje i to bez obzira da li se kroz njih prezentuje jednostavno neki događaj ili proizvod, odnosno usluga ili firma. Najpre mislimo na prevod flajera, brošura i letaka, a potom i na obradu PR tekstova, potom kataloga i vizit kartica, kao i plakata i svih ostalih materijala koji su za marketing na određeni način vezani.

Bitno je da naglasimo i to da se prevod online sadržaja sa pakistanskog jezika na finski isključivo vrši uz primenu takozvanih alata SEO (Search Engine Optimisation), što znači da prevodilac i sudski tumač klijentima omogućuju i optimizaciju svih materijala tog tipa. Očekuje se da nakon što bude izvršen prevod, odnosno optimizacija nekog web sajta ili onlajn kataloga, odnosno internet prodavnice, ti materijali treba da budu još bolje pozicionirani u polju globalne pretrage. Moramo naglasiti da zaposleni u svakom predstavništvu te institucije, a shodno potrebama klijenata mogu u ovoj varijanti jezika da prevedu i apsolutno bilo koji program ili aplikaciju.

Pored svih navedenih sadržaja, klijentima je na raspolaganju i kompletna obrada kako ličnih dokumenata, odnosno pravnih akata, tako isto i svih vrsta dokumentacija, počev od poslovne, preko tehničke i tenderske, pa do građevinske, odnosno medicinske.

Radi se o tome da pomenuti stručnjaci u tom slučaju izvršavaju kako direktan prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na finski, tako isto i uslugu njihove overe, koja je u potpunosti sa zakonom usklađena.

Moramo naglasiti i to da klijenti mogu u ovoj instituciji da dobiju i kompletno obrađena dokumenta, koja se vezuju za oblast nauke ili obrazovanja, ali i sve vrste saglasnosti, izjava i potvrda, odnosno uverenja, to jest ona dokumenta koja se nadležnim institucijama moraju predati u različitim situacijama. Podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu propisno da obrade i bilo koji drugi dokument, odnosno celokupnu dokumentaciju, s tim što ti sadržaji moraju na propisan način da budu dostavljeni na prevod.

A pre nego što objasnimo zbog čega je važno da klijent donese, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe dostavi originalna dokumenta na uvid, moramo objasniti kako teče postupak njihove obrade. Naime, pošto bude izvršeno prevođenje dokumenata u toj varijanti jezika, trebalo bi da sudski tumač originalni dokument uporedi sa sadržinom prevoda. Samo ako se radi o potpuno isti materijalima, on će to potvrditi stavljanjem svog pečata. A ako bude uočio određenu grešku koja mora biti ispravljena, klijentu će preporučiti da angažuje lektore i korektore, koji su u svakom predstavništvu navedene institucije isto tako zaposleni, a kako bi izvršili redakturu, to jest ispravili sve greške koje u ovim materijalima postoje. Napominjemo da se navedena usluga odnosi na sadržaje, za koje je prevod u toj varijanti jezika urađen na nekom drugom mestu, odnosno za čije izvršenje su bili zaduženi stručnjaci koje je klijent samostalno angažovao.

U ponudi se nalaze i hitni prevodi dokumenata sa pakistanskog jezika na finski, a što se odnosi na postupak obrade sadržaja u izuzetno kratkom vremenskom periodu. Tada se postupak dostavljanja donekle razlikuje, zato što klijent prvo šalje skenirana dokumenta na mejl adresu najbliže poslovnice navedene institucije, a tek posle toga u skladu sa pravilima mora priložiti na uvid i originalne sadržaje, s tim što se obavezuje da vodi računa o roku koji je za izradu prevoda i overe prethodno navedeo.

Pravilo je da sve sadržaje, koji ne spadaju u dokumenta klijent dostavi na mejl, a nakon što sudski tumač i prevodilac budu ispunili njegove zahteve, odnosno u skladu sa pravilima te materijale obradili, on će ih na isti način i dobiti. Podrazumeva se da ova institucija u ponudi ima i drugačije načine za preuzimanje svih takvih materijala, ali i za njihovu dostavu, tako da će relevantne informacije o tome biti pružene svakom pojedincu po zahtevu.

Pošto ovi stručnjaci prevedu dostavljenu dokumentaciju ili bilo koji pojedinačni dokument, a onda izvrše i njegovu overu, klijentu će biti ponuđene dve opcije za preuzimanje. Naime, ima pravo da u predstavništvo pomenute institucije on dođe lično i tako preuzme kompletno obrađene sadržaje, ali se može odlučiti i za drugu varijantu, a kada dostavu vrši kurirska služba. Klijent će dostavljaču morati da plati propisanu cenu, uzevši u obzir da usluga dostave kompletno obrađenih dokumenata nije u cenu njihovog prevoda, odnosno overe uračunata. Svakako će on od službe za dostavu i da dobije sve relevantne informacije o ceni, odnosno o samom postupku preuzimanja.

Za mnoga dokumenta koja se prevode u to jezičkoj varijanti je opisani postupak obrade sasvim dovoljan, da bi bila tretirana kao zakonski validna, međutim zakon za pojedine predviđa i nadoveru. Zapravo se pod tim misli na stavljanje takozvanog Haškog ili Apostille pečata na konkretne sadržaje, a klijenti bi trebalo sve te podatke da dobiju od strane relevantnih državnih institucija i to samostalno. Radi se o tome da članovi tima svake poslovnice ove institucije nemaju dozvolu takozvani postupak nadovere da izvrše, pa samim tim i nije njihova dužnost da informišu klijente o tome. Posebno je važno da klijent, koji od zaposlenih u namenskim odeljenjima osnovnih sudova Republike Srbije bude dobio informaciju da je za njegov dokument obavezno stavljanje Apostille pečata, svakako sazna i kada se on na te sadržaje mora staviti. Zapravo zakon propisuje najčešće primenu dva postupka overe Haškim pečatom, a kada se on stavlja ili na samom početku obrade, odnosno pre nego što prevodilac i sudski tumač izvrše direktno prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na finski, ali i propisanu overu. Takođe postoji i opcija da se prvo izvrše navedene usluge, a da posle toga klijent odnese tako obrađen dokument na overu pomenutim pečatom.

Usmeni prevod sa pakistanskog na finski jezik

U sve tri varijante je dostupno zainteresovanima usmeno prevođenje sa pakistanskog jezika na finski, uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci uz takozvani šapatni, odnosno prevod uz pomoć šapata, primenjuju i pravila koja podrazumeva simultani, ali i konsekutivni prevod u toj jezičkoj kombinaciji. U slučaju da se pomenuti stručnjaci opredele za primenu upravo te vrste usmenog prevoda, klijentima će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. U principu, sve dok zainteresovani ne bude zvanično dostavio zahtevane informacije o organizaciji samog događaja, ponuda za ovu uslugu ne može da bude kreirana. Radi se o tome da se na osnovu podataka o predviđenom trajanju manifestacije, odnosno o broju učesnika, a sve to u skladu sa karakteristikama lokacije na kojoj je predviđeno da ona bude organizovana, definiše koju od svih navedenih usluga bi ovi stručnjaci trebalo u konkretnom slučaju da primene. Zato i naglašavamo da svaki klijent, koji je za angažovanje zaposlenih u Prevodilačkom centru Akademije Oxford zainteresovan, pre toga mora dostaviti sve prethodno navedene informacije.

Na raspolaganju su zainteresovanim pojedincima i direktni prevodi marketinških materijala sa pakistanskog jezika na finski, a u kom slučaju prevodioci i sudski tumači izuzev PR tekstova, reklamnih flajera i letaka, obrađuju profesionalno i plakate, kao i brošure i vizit kartice, odnosno kataloge i sve druge sadržaje, čiji je osnovni cilj reklamiranje. Potpuno je svejedno da li se kroz pomenute materijale prezentuje neki proizvod ili usluga, odnosno događaj ili jednostavno rad neke firme, jer će pomenuti stručnjaci nastojati da što bolje njihovu sadržinu prilagode finskom jeziku i omoguće njegovim izvornim govornicima da se bolje upoznaju sa onim što se reklamira.

Dodaćemo i to da članovi tima apsolutno bilo kog predstavništva pomenute institucije mogu da izvrše i direktan prevod knjiga sa pakistanskog jezika na finski, a pri tom se misli i na udžbenike i na književna dela, kako iz oblasti poezije, tako i proze. Osim toga, profesionalni prevodilac i sudski tumač će u pomenutoj varijanti jezika prevesti kako sadržinu ilustrovanih časopisa, tako isto i stručnih, ali i dečijih, te će po potrebi profesionalno da obrade i članke iz novina bilo koje dužine i tematike.

Direktni prevodi ekonomskih tekstova sa pakistanskog jezika na finski

Uz stručne tekstualne sadržaje koji se bave različitim temama iz oblasti ekonomije, profesionalni prevodioci i sudski tumači vrše i direktan prevod popularnih tekstova sa pakistanskog na finski jezik, a koji se bave istom temom. Takođe, oni ostvaruju zahteve pojedinaca i vezano za obradu političkih i filozofskih, odnosno turističkih tekstova, a prevode i one koji su vezani za oblasti kako građevinske industrije, sociologije i obrazovanja, odnosno menadžmenta i informacionih tehnologija, tako isto i one koji se tiču oblasti psihologije, nauke i medicine, te komunikologije i finansija, ali i popularne i naučne tekstove iz domena ekologije i zaštite životne sredine, bankarstva i prava, te svih ostalih grana bilo prirodnih nauka, bilo društvenih.

Naglašavamo da se u zvaničnoj ponudi Prevodilačkog centra Akademije Oxford nalazi i usluga, koja uključuje kako direktno prevođenje video i audio materijala sa pakistanskog na finski jezik, tako i njihovu završnu obradu, a koja se odnosi na usluge sinhronizacije i titlovanja takvih sadržaja. Svakako će sudski tumač i prevodilac, ostvariti zahteve pojedinaca vezano za prevođenje serija u toj varijanti jezika, ali i animiranih, odnosno crtanih i dokumentarnih filmova, te ćče po potrebi obraditi i zabavne emisije, odnosno one koje su obrazovnog ili informativnog karaktera, ali će prevesti i igrane filmove i ostale audio i video sadržaje. Svaki pojedinac će se opredeliti između usluga njihovog sinhronizovanja i titlovanja, te će tako u velikoj meri svoje vreme uštedeti, budući da će na jednom mestu dobitinjihovu  kompletnu obradu, pa će konkretne materijale moći da prikaže kako u bioskopu, tako isto i na internetu, odnosno televiziji, a podrazumeva se da će prethodno obrađene audio sadržaje bilo koje vrste moći odmah po preuzimanju da pušta na radiju.

Profesionalna obrada svih web materijala uključuje najpre njihov prevod u pomenutoj varijanti jezika, a onda i optimizovanje. U tom slučaju će prevodilac i sudski tumač, a u zavisnosti od vrste sadržaja koja se obrađuje, primeniti i pravila SEO (Search Engine Optimisation), kako bi u potpunosti uskladili njihovu sadržinu sa zahtevima koje podrazumeva pretraga na internetu. Trebalo bi da u relativno kratkom roku, a nakon što direktni prevodi web sajtova sa pakistanskog na finski jezik, ali i online prodavnica, kao i internet kataloga i ostalih materijala iz te grupe, budu postavljeni na globalnu mrežu, njihova pozicija bude značajno bolja. Naime, ovi stručnjaci će uz pomoć pomenutih alata izvršiti usklađivanje sadržine svih tih materijala i omogućiti potencijalnim klijentima, odnosno korisnicima interneta da prilikom pretrage tačno određenih izraza i reči upravo dođu do tog sajta ili online prodavnice, odnosno web kataloga. Pored pomenutih sadržaja, zaposleni u svakoj poslovnici ove institucije su specijalizovani i za obradu softvera, a što zapravo znači da će ostvariti zahteve vezano za prevod svih aplikacija i programa u toj kombinaciji jezika.

Prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa pakistanskog jezika na finski

Pomenuti dokument je tek jedan od onih, koje zahtevaju različite nadležne službe, tako da će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford svakako izvršiti i njegov prevod i overu, a koja je propisana aktuelnim zakonom.

Na osnovu zahteva zainteresovanih pojedinaca će da budu izvršeni profesionalni prevodi saglasnosti za zastupanje sa pakistanskog na finski jezik, a podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci propisno obraditi i uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o visini primanja, potvrdu o stanju računa u banci, ali i uverenje o neosuđivanosti, odnosno potvrdu o stalnom zaposlenju, to jest sve ostale vrste uverenja, izjava, saglasnosti i potvrda.

Vlasnik materijala za koje se zahteva obrada u ovoj varijanti jezika je dužan da priloži originalna dokumenta na uvid, zato što postupak overe pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača podrazumeva upoređivanje originalnih dokumenata sa prevedenim. Ističemo i to da pečat koji je poznat kao Haški, odnosno takozvani Apostille, treba da bude stavljen samo na određena dokumenta, a što je svakako definisano važećim zakonom. Sa tim u vezi moramo reći i da zaposleni u okviru konkretne institucije ne poseduju propisane dozvole, a da bi klijentima omogućili izvršenje postupka koji je poznat kao nadovera i koji se tiče stavljanja navedenog pečata. Kako ta vrsta overe ima izuzetan uticaj na celokupan postupak obrade bilo koje dokumentacije ili samog dokumenta, to i naglašavamo da vlasnik sadržaja treba da se obrati osnovnim sudovima u Republici Srbiji, te da od nadležnih sazna sve što se na stavljanje konkretnog pečata odnosi, a za njegova dokumenta.

Prema zahtevima se može izvršiti i direktno prevođenje diplome i dodatka diplomi sa pakistanskog na finski jezik, ali se isto tako podrazumeva i da će prevodilac i sudski tumač u ovoj varijanti jezika obraditi kompletno i uverenje o položenim ispitima, kao i potvrdu o redovnom školovanju, te prepis ocena i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i nastavne planove i programe fakulteta, to jest bilo koji dokument koji se tiče obrazovanja na određeni način. Isto tako ovi stručnjaci mogu da obrade kako seminarske radove, tako isto i diplomske, a podrazumeva se da je potpuno nevažno koja je njihova osnovna tema i u kojoj meri su kompleksni i obimni.

Ako to bude bilo potrebno ovi stručnjaci prevode, odnosno prema pravilima overavaju i sve vrste pravnih akata (ugovori, sudska rešenja, licence, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, sudske odluke, presude o razvodu braka, sertifikati, tekovine Evropske Unije, žalbe i druga nepomenuta dokumenta koja su vezana za sudstvo ili pravo), a takođe će na zahtev pojedinaca oni da kompletno obrade kako naučne patente, tako isto i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne radove ma koje dužine i tematike, to jest sve materijale koji su vezani za nauku.

Uz navedene sadržaje, klijenti ove institucije mogu od zaposlenih zahtevati i direkan prevod ličnih dokumenata sa pakistanskog na finski jezik, a što podrazumeva kompletnu obradu dozvole za boravak, izvoda iz matične knjige umrlih i lične karte, te radne dozvole i uverenja o državljanstvu, odnosno izvoda iz matične knjige venčanih, saobraćajne dozvole i potvrde o prebivalištu, s tim što sudski tumač i prevodilac mogu kompletno da obrade i izvod iz matične knjige rođenih, kao i pasoš i svaki drugi propisno dostavljeni lični dokument.

Sadržinu poslovne dokumentacije će ovi stručnjaci po zahtevu i prema pravilima da kompletno obrade (poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, fakture i druga dokumenta koja se poslovnog procesa bilo pravnog lica ili preduzetnika tiču), a biće ostvareni i zahtevi pojedinaca vezano za obradu medicinske dokumentacije. Ističemo da izuzev lekarskih nalaza, članovi tima svakog predstavništva konkretne institucije mogu kompletno da obrade i celokupnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i uopšteno govoreći, svaki onaj dokument koji je uvršten u medicinsku dokumentaciju.

Izuzev sadržine tenderske dokumentacije, a na osnovu iznetih zahteva će biti izvršeni i direktni prevodi tehničke i građevinske dokumentacije sa pakistanskog na finski jezik. Ne samo da će sudski tumač i prevodilac tom prilikom obraditi građevinske projekte, nego će isto tako izraditi, na prvom mestu prevod u ovoj varijanti jezika, a odmah posle toga i overu, a za koju ima adekvatna ovlašćenja, za deklaracije proizvoda, odnosno za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, te za svaki drugi dokument koji se smatra sastavnim delom jedne od navedenih dokumentacija.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje