Prevod sa pakistanskog na portugalski jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na portugalski jezik

Za online prevod sa pakistanskog na portugalski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa pakistanskog na portugalski jezik

Možda na prvi pogled ova kombinacija jezika izgleda neobično, ali je činjenica da se zaposlenima Prevodilačkog centra Akademije Oxford neretko obraćaju pojedinci i institucije, kojima je potrebno direktno prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na portugalski.

Međutim, prevodilac i sudski tumač, koji su u okviru svake poslovnice pomenute institucije angažovani mogu, izuzev dokumenata da prevedu i bilo koju drugu vrstu materijala u pisanoj formi, ali isto tako i da izvrše usmeni prevod u konkretnoj varijanti jezika.

Najpre ćemo istaći da klijente očekuju prevodi kako svih ličnih dokumenata (pasoš, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, radna dozvola i ostala), tako isto i onih dokumenata, a koja bi morali da podnesu nekoj državnoj instituciji (potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i druge vrste uverenja, saglasnosti, izjava i potvrda).Prevođenje sa pakistanskog na portugalski
Prevođenje sa portugalskog na pakistanski

Kada se od njih to zahteva, sudski tumači i prevodioci vrše profesionalan prevod medicinske dokumentacije sa pakistanskog jezika na portugalski, te izuzev lekarskih nalaza, prevode i overavaju kako uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, tako isto i specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga dokumenta, a koja su zakonski svrstana u medicinsku dokumentaciju.

Potrebno je da naročito naglasimo i to da ova institucija klijentima omogućuje kompletnu obradu svakog dokumenta ili celokupne dokumentacije, budući da pomenuti stručnjaci uz prevod vrše i overu prevedenog ma kog dokumenta. A ovlašćeni sudski tumač je za njeno izvršenje zadužen, s tim da se celokupni postupak sprovodi u skladu sa važećim pravilima, što znači da prvo upoređuje preveden dokument sa sadržinom originalnog, a tek kada je potpuno siguran da nema apsolutno nikakvih odstupanja, on će izvršiti i overu.

Naravno, postoji rešenje i za otklanjanje razlika između prevedenog i originalnog dokumenta, a što se može dogoditi u slučaju da klijent jednostavno donese dokument, koji je preveden od strane nekih drugih stručnjaka. Naime, ova institucija u ponudi ima i usluge korekture i lekture, a kojom prilikom se vrši prilagođavanje loše prevedenih materijala kako njihovim originalima, tako isto i pravilima koja važe u portugalskom jeziku. Odmah pošto korektori i lektori budu primenili pravila takozvane redakture, taj dokument će ponovo biti vraćen sudskom tumaču na overu.Sasvim je jasno da klijenti imaju obavezu originalna dokumenata, a za koja zahtevaju prevod u pomenutoj kombinaciji jezika, da dostave ovim stručnjacima na uvid. Zato su im ponuđene tri opcije, te ih mogu poslati ili preko kurirske službe ili "Pošte Srbije", ali je neophodno da bude preporučena pošiljka, a dopušteno im je i da u konkretnu poslovnicu originalna dokumenta donesu lično.

Osim već pomenutih, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i sva ona dokumenta koja su, na neki način vezana za oblast nauke, kao što su recimo naučni patenti, potom rezultati naučnih istraživanja, ali i naučni radovi i mnogi drugi.

Isto tako će biti ostvareni zahtevi i onih pojedinaca, kojima su potrebni direktni prevodi pravnih akata sa pakistanskog jezika na portugalski. Zapravo će u tom slučaju ovi stručnjaci kompletno da obrade kako sudska rešenja, punomoćje za zastupanje i presude o razvodu braka, tako i bilo koju drugu sudsku presudu, ali i sudsku žalbu i odluku, s tim da su oni specijalizovani i za prevođenje, odnosno overu tekovina Evropske Unije i svih vrsta ugovora, a po potrebi mogu da obrade i sertifikate, kao i bilo koju vrstu licenci, te svaki drugi pravni akt.

Postupak preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata je, takođe jasno definisan pravilnikom ove institucije, te se podrazumeva da vlasnik dokumenata ima dve mogućnosti, odnosno ili da ih u prostorijama konkretne poslovnice preuzme lično ili da izabere opciju, koja se odnosi na dostavljanje kompletno obrađenih dokumenata preko kurirske službe. Ono što je važno jeste da svako, ko je za takav način preuzimanja zainteresovani, zna da isključivo služba koja vrši dostavu ima obavezu da u tom slučaju odredi visinu nadoknade za konkretnu uslugu. Naravno da će svaki klijent biti precizno obavešten o postupku dostavljanja, odnosno o visini nadoknade koju će za navedenu uslugu morati direktno dostavljaču on i da plati.

Potrebno je da kažemo i to da postoji mogućnost dostavljanja konkretnih dokumenata i na mejl adresu ove institucije, ali isključivo u situaciji kada je klijentu njihov prevod, odnosno overa potrebna u izuzetno kratkom roku. Naime, tada se isto očekuje da on priloži i originalne sadržaje naknadno, ali je vrlo važno da vodi računa o roku koji on sam zadaje u tom slučaju, te da svakako odabere onaj vid dostavljanja, koji je u tom trenutku najbrži.

Celokupnu poslovnu dokumentaciju, isto tako po zahtevu pojedinaca mogu sudski tumač i prevodilac, najpre da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a onda i da izvrše overu prevedenih dokumenata. Svakako ih klijenti mogu angažovati kako za direktno prevođenje statuta i osnivačkog akta preduzeća sa pakistanskog jezika na portugalski, odnosno poslovnih odluka i godišnjih izveštaja, tako isto i za kompletnu obradu faktura i revizorskih izveštaja, ali i finansijskih poslovnih izveštaja i rešenja o osnivanju pravnog lica, kao i bilo kog drugog dokumenta koji je prema pravilima svrstan u konkretni tip dokumentacije.

Naravno da će oni pristupiti obradi i onih dokumenata, koja se smatraju sastavnim delom bilo tenderske ili građevinske, bilo tehničke dokumentacije, kao što su na primer uputstvo za rukovanje i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno deklaracije proizvoda i građevinski projekti, ali i mnoga druga.

Naglašavamo da uz sva prethodno navedena dokumenta, zainteresovani mogu u okviru pomenute institucije da dobiju kako prevod u pomenutoj varijanti jezika, tako isto i overu pečatom sudskog tumača za apsolutno bilo koji sadržaj, koji se tiče oblasti obrazovanja (prepis ocena, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, seminarski radovi, potvrda o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima i mnogi drugi sadržaji, koji se tiču konkretne oblasti).

Za većinu dokumenata je postupak koji je opisan u potpunosti dovoljan, da bi ona mogla da budu smatrana pravno validnim, ali klijenti moraju znati da se u pojedinim slučajevima zahteva i izvršenje takozvane nadovere. Postupak koji se tako naziva se odnosi na stavljanje posebne vrste pečata, a čiji je naziv Haški ili, još poznatije Apostille. Inače, ta vrsta pečata se isključivo stavlja na ona dokumenta, za koja je to određeno važećim zakonom, a sa time nisu upoznati članovi tima niti jedne poslovnice ove institucije. Radi se o tome da njima nisu data neophodna ovlašćenja za izvršenje nadovere, pa u skladu sa tim, oni i nemaju obavezu da zainteresovane o tome informišu. A uzevši u obzir da ima uticaja ova informacija na postupak obrade dokumenata, odnosno da na osnovu relevantnih podataka, koje će dobiti isključivo od strane zaposlenih u relevantnim državnim institucijama, klijenti znaju gde ih nose prvo na obradu. Najvažnije je da dobiju informacije o tome u kom trenutku je potrebno da se konkretni pečat na njihova dokumenta stavi. Zapravo je reč o tome da Haški pečat na dokumenta obično biva stavljen, onog momenta kada pomenuti stručnjaci završe, a ima i onih dokumenata za koja je postupak drugačiji, pa se prvo stavlja Apostille pečat na njih, pa se tek posle toga radi prevod i to ne samo dokumenta, nego i pečata, nakon čega se vrši overa pečatom navedenog stručnjaka.

Osim dokumenata, prevodilac i sudski tumači mogu da obrade i mnoge druge sadržaje u ovoj kombinaciji jezika pisanim putem, a koje će klijenti neposredno pre toga dostaviti na mejl, jer je to ujedno i najjednostavniji način. Takođe oni mogu da izaberu i neki drugi način koji im odgovara, a dodatne informacije o tome će im biti obezbeđene direktno u predstavništvu pomenute institucije, koje budu pre toga kontaktirali.

Postupak preuzimanja je istovetan, ali takođe mogu klijenti da se odluče i za druge opcije, koje su dostupne.

Svakako mogu biti izrađeni prevodi tekstova sa pakistanskog jezika na portugalski, s tim da se oni mogu baviti bilo kakvom tematikom, kako iz domena prirodnih nauka, tako isto i društvenih.

Izuzev toga, zaposleni u konkretnom predstavništvu navedene institucije mogu da obrade i marketinške materijale svih vrsta u toj varijanti jezika, a pored reklamnih letaka, brošura i kataloga, oni će prevesti i PR tekstove, zatim reklamne flajere i plakate, kao i vizit kartice i sve ostale sadržaje koji se konkretne oblasti tiče.

Naravno da će biti maksimalno profesionalno ispunjeni zahtevi onih klijenata, kojima su prevodi u konkretnoj jezičkoj varijanti potrebni za novinske članke, odnosno za različite vrste časopisa i udžbenike, ali isto tako i za dela beletristike i romane, odnosno za svako prozno ili poetsko književno delo.

Budući da se profesionalno prevođenje internet materijala sa pakistanskog jezika na portugalski vrši uz primenu pravila SEO (Search Engine Optimisation), to podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci zapravo izvršiti i njihovu stručnu optimizaciju. Preciznije govoreći, uskladiće njihovu sadržinu sa pravilima koja važe na internetu i u okviru internet pretrage, pa će tako omogućiti i njihovo mnogo bolje pozicioniranje. Izuzev onlajn prodavnica i web sajtova, zainteresovani pojedinci ih mogu angažovati i za prevođenje aplikacija svih vrsta u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali i za obradu različitih programa, odnosno internet kataloga i svih ostalih sadržaja, koji se tiču kompjutera ili globalne mreže.

Kada je u pitanju usmeni prevod sa pakistanskog jezika na portugalski, posebno ističemo da ovi stručnjaci izuzev simultanog prevoda u toj varijanti jezika, odnosno konsekutivnog, mogu da primene i ona pravila, koja uključuje takozvano prevođenje uz pomoć šapata. U svakoj poslovnici navedene institucije, klijent može da izvrši i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a podrazumeva se da će odabir usluge biti izvršen isključivo na osnovu osnovnih karakteristika same manifestacije. Zato je vrlo važno da klijent pomenute stručnjake obavesti o tome na kom mestu bi trebalo konkretni događaj da bude organizovan, odnosno koliko će mu ljudi prisustvovati i u kojim će to terminima da bude, da bi mogla da bude oformljena adekvatna ponuda.

Usluge sinhronizacije i titlovanja su isto tako dostupne na zahtev klijenata, a podrazumeva se da sudski tumač i prevodilac mogu da u navedenoj kombinaciji jezika prevedu kako reklamne poruke, filmove svih vrsta (animirani, igrani, dokumentarni, crtani), ali i serije i radijske, odnosno televizijske emisije različite tematike (informativne, obrazovne, zabavne, dečije i mnoge druge), tako i svaku drugu vrstu video ili audio materijala. S obzirom na to da su i pomenute usluge u ponudi, to znači da će, praktično rečeno klijent na jednom mesto dobiti kompletno obrađene materijale ove vrste, tako da će moći da ih prikazuje tamo gde je prethodno i planirao.

Prevod potvrde o stalnom zaposlenju sa pakistanskog jezika na portugalski

Budući da je zakonom propisano pravilo da svaki dokument, za koji se izrađuje prevod u pomenutoj varijanti jezika mora biti i overen od strane ovlašćenog sudskog tumača, to slobodno možemo reći da će klijenti njegovu kompletnu obradu dobiti u okviru svih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Stvar je u tome da sudski tumači i prevodioci vrše primarno direktno prevođenje dokumenata sa pakistanskog na portugalski jezik, a odmah kada taj postupak završe, oni pristupaju overi obrađenih dokumenata. Upravo zbog toga će svaki klijent imati dužnost da na jedan od dozvoljenih načina dostavi na uvid tom stručnjaku originalna dokumenta, a potrebno je i da pribavi relevantne informacije o overi pečatom poznatim kao Haški, odnosno Apostille.

Potvrda o stalnom zaposlenju je tek jedna od mnogih, za koju će ovi stručnjaci izraditi prevod, a zatim i overu, tako da ih klijenti mogu zadužiti i za obradu potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o stanju računa u banci, odnosno potvrde o visini primanja, kao i svih ostalih vrsta potvrda. Isto tako oni mogu kompletno da obrade i uverenje o nekažnjavanju, ali i saglasnost za zastupanje i uverenje o neosuđivanosti, kao i svaku drugu vrstu što uverenja i saglasnosti, što izjava i drugih dokumenata, koja se predaju nadležnim službama po potrebi.

Podrazumeva se da će biti omogućeno zainteresovanima i da dobiju kompletno obrađenu poslovnu dokumentaciju, odnosno svaki dokument koji u njen sastav zvanično ulazi. Naravno da mogu biti izvršeni prevodi poslovnih izveštaja sa pakistanskog na portugalski jezik, a izuzev finansijskih i godišnjih, prevodioci i sudski tumači će obraditi i revizorske izveštaje, kao i osnivački akt preduzeća i rešenje o osnivanju pravnog lica, zatim poslovne odluke i statut preduzeća, ali i fakture i mnoga druga nepomenuta dokumenta koja se delom konkretnog tipa dokumentacije smatraju.

Pored ostalog, u poslovnicama ove institucije zainteresovani mogu dobiti i onu uslugu, koja se odnosi kako na prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i na overu. A izuzev rezultata naučnih istraživanja, uverenja o položenim ispitima i potvrde o redovnom školovanju, pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za kompletnu obradu kako naučnih radova, tako i diplomskih i seminarskih, s tim što mogu prevesti i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i nastavne planove i programe fakulteta, ali i diplomu i dodatak diplomi, potom naučne patente i još mnogo drugih materijala, koji se tiču konkretnih oblasti.

Ako to neko bude zahtevao, biće izvršen i prevod punomoćja za zastupanje sa pakistanskog na portugalski jezik, ali i svih drugih dokumenata koja se tretiraju kao pravna akta, a uzevši u obzir da su primarno vezana za oblast sudstva ili prava (sudska rešenja, tekovine Evropske Unije, žalbe, licence, ugovori, sudske tužbe, sertifikati, presude o razvodu braka, sudske odluke i druga).

U slučaju da se zvanično to zahteva, sudski tumači i prevodioci mogu kompletno da obrade i bilo koji lični dokument, što znači da će klijentima biti omogućeno direktno prevođenje uverenja o državljanstvu u navedenoj kombinaciji jezika, ali i izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice, kao i svih vrsta dozvola (radna, dozvola za boravak, saobraćajna i vozačka dozvola), s tim što ovi stručnjaci mogu da kompletno obrade i pasoš, potom izvod iz matične knjige umrlih i ličnu kartu, kao i potvrdu o prebivalištu, te venčani list i bilo koji drugi lični dokument.

Uz sva dokumenta koja su pomenuta, klijenti mogu da angažuju zaposlene u konkretnom predstavništvu navedene institucije i kako bi obradili celokupnu sadržinu različitih vrsta dokumentacija.

Izuzev građevinskih projekata, deklaracija proizvoda i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, oni mogu da prevedu i overe specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze i uputstvo za rukovanje, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno svaki onaj dokument koji zvanično ulazi u sastav kako tehničke i dokumentacije za tendere, tako isto i građevinske, ali i medicinske dokumentacije.

Direktno prevođenje književnih dela sa pakistanskog na portugalski jezik

Kako romane, tako isto i književna dela beletristike, ali i sva ostala koja su svrstana u prozu, te ona koja su poetska će prevodilac i sudski tumač u ovoj varijanti jezika da prevedu, a ukoliko se to od njih bude zahtevalo. Sem toga, oni su specijalizovani i za prevod udžbenika sa pakistanskog jezika na portugalski, s tim što će po potrebi profesionalno da prevedu i članke iz novina, ali i sadržinu stručnih, ilustrovanih, dečijih i svih ostalih vrsta časopisa.

Uz to, oni su svakako osposobljeni i za obradu svih onih materijala, koji su za oblast marketinga vezani. A to znači da će na osnovu zahteva zainteresovanih klijenata biti izvršeni kako direktni prevodi reklamnih letaka i flajera sa pakistanskog jezika na portugalski, tako isto i vizit kartica, brošura i plakata, odnosno PR tekstova i kataloga, ali i mnogih drugih sadržaja, koji se te oblasti tiču. Uz maksimalno poštovanje pravila reklamiranja će sudski tumači i prevodioci i njihovoj obradi da pristupe, a kako bi konkretnu poruku koja se u njima nalazi što bolje prilagodili ciljanim klijentima, koji su ujedno i izvorni govornici portugalskog jezika.

Pored simultanog prevoda u toj varijanti jezika, zaposleni u Prevodilačkom centra Akademije Oxford mogu isto tako da izvrše kako konsekutivno, tako i prevođenje uz pomoć šapata sa pakistanskog jezika na portugalski. Ističemo da svaka od pomenutih vrsta ove usluge može da bude primenjena za precizno određenu vrstu manifestacije, pa je zato potrebno da prevodilac i sudski tumač dobiju jasne smernice od klijenta o načinu njene organizacije. Svakako će morati da ih obaveste ne samo o tome koliko bi trebalo događaj da traje, već i o broju osoba koje će učestvovati, ali i o tačnom mestu na kome će biti održan, a kako bi oni mogli da odluče koja od konkretnih vrsta usluge će svim tim zahtevima odgovoriti na što bolji način. Pored usluge usmenog prevoda, u zvaničnoj ponudi svake poslovnice ove institucije se nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi online materijala sa pakistanskog jezika na portugalski

Ukoliko neko bude zahtevao da dobije bilo koju vrstu sadržaja, koja je ili dostupna na internetu ili se na određeni način odnosi na kompjutere, mora znati da sudski tumač i prevodilac tom prilikom primenjuju i one alate, koji se koriste zarad optimizacije. Osnovna uloga koju SEO (Search Engine Optimisation) ima jeste da omogući vlasnicima konkretnih sadržaja da oni budu bolje pozicionirani u opštoj pretrazi. Svakako može da bude izvršeno direktno prevođenje internet kataloga i web prodavnica sa pakistanskog na portugalski jezik, ali i programa različite vrste, zatim web sajtova i aplikacija, te mnogih drugih online materijala.

Uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford u svakom svom predstavništvu zapošljava i profesionalne korektore i lektore, to podrazumeva da je usluga poznata kao redaktura na raspolaganju svima, koji za njom imaju potrebe. Da napomenemo i to da se korektura i lektura sprovode u situaciji kada su prevodi različitih materijala izvršeni, a kada su u njima uočeni propusti, odnosno greške koje bi ovi stručnjaci trebalo da isprave. Podrazumeva se da će oni prilagoditi konkretne sadržaje i pravilima samog prevođenja i portugalskom jeziku, te će tako klijenti dobiti profesionalno obrađene materijale, koji će biti spremni za dalju upotrebu.

Po zahtevu zainteresovanih će prevodioci i sudski tumači da obrade i tekstualne sadržaje, a potpuno svejedno kojom tematikom se bave, odnosno da li su stručni ili namenjeni širem krugu čitalaca, te se smatraju popularnim. Pored onih tekstova, koji su usmereni na oblasti komunikologije, menadžmenta i marketinga, odnosno turizma i građevinske industrije, te ekologije i zaštite životne sredine, navedeni stručnjaci mogu da izrade i direktan prevod ekonomskih pravnih i političkih tekstova sa pakistanskog na portugalski jezik. Obradiće na zahtev i one tekstove, koji se tiču oblasti psihologije, medicine i bankarstva, odnosno farmacije, filozofije i nauke, kao i sociologije i obrazovanja, ali i svih ostalih naučnih disciplina.

Pojedinci koji budu želeli u pomenutoj varijanti jezika da dobiju prevod za bilo koju vrstu audio materijala ili video će imati na raspolaganju i dve dodatne usluge, tako da će moći da izaberu između mogućnosti da prethodno prevedene materijale tog tipa dobiju sinhronizovane ili titlovane. Svakako će sudski tumači i prevodioci, a na njihov zahtev da obrade informativne i emisije zabavnog, odnosno obrazovnog aktera, a biće izvršeni i profesionalni prevodi serija sa pakistanskog na portugalski jezik. Takođe, klijenti mogu njih angažovati i ukoliko žele da dobiju profesionalno prevedene reklamne poruke, odnosno animirane, dokumentarne i crtane, kao i igrane filmove bilo kog žanra, te mnoge druge i video i audio sadržaje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje