Prevod sa pakistanskog na japanski jezik

Besplatni online prevod sa pakistanskog na japanski jezik

Za online prevod sa pakistanskog na japanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa pakistanskog na japanski jezik

Neophodno je da svaki klijent, koji je za navedenu uslugu zainteresovan ima na umu činjenicu da profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše kako usmeno prevođenje sa pakistanskog jezika na japanski, tako isto mogu da u datoj jezičkoj kombinaciji obrade svaki propisno dostavljen materijal.

Pored usluge simultanog prevoda, u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford i to u predstavništvu u svakom gradu su angažovani stručnjaci, čije specijalnost se odnosi na usluge takozvanog prevoda uz pomoć šapata u pomenutoj kombinaciji jezika, s tim da oni mogu na zahtev klijenata da izvrše i uslugu koja se odnosi na konsekutivni prevod. A da bi za neku manifestaciju bila odabrana upravo ona opcija, koja će očekivanja i zahteve svakog učesnika u potpunosti ispuniti, biće neophodno da zainteresovani klijent prvo dostavi sve relevantne informacije o samom događaju. Da pojasnimo, odabir usluge se isključivo može izvršiti na osnovu podataka o mestu održavanja određene manifestacije i o njenim osnovni karakteristikama, s tim što se tom prilikom u obzir uzimaju i podaci koji se primarno odnose kako na broj prisutnih, tako isto i na ukupno trajanje događaja. U principu, ponuda za uslugu usmenog prevoda u toj kombinaciji jezika ne može da bude formirana sve dok zainteresovano lice na propisan način ne bude te informacije dostavilo pomenutim stručnjacima. Oni će posle toga sve prispele podatke da analiziraju, a onda će i odlučiti koja od svih pomenutih usluga njima može na najbolji mogući način da odgovori. U slučaju da za neku manifestaciju bude definisana primena te usluge, klijentima će biti ponuđeno i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje.

Na osnovu zahteva pojedinaca, pomenuti stručnjaci mogu da profesionalno obrade kako članke iz novina i to bilo koje tematike, tako isto i sadržinu stručnih časopisa, ali i dečijih ilustrovanih. Podrazumeva se da će biti ispunjena očekivanja svakog klijenta, kome su potrebni prevodi knjiga sa pakistanskog jezika na japanski, a što se odnosi i na obradu poetskih, odnosno proznih književnih dela i na prevod udžbenika u toj kombinaciji jezika.Prevođenje sa pakistanskog na japanski
Prevođenje sa japanskog na pakistanski

Naravno da će sudski tumač i prevodilac u pomenutoj jezičkoj varijanti da prevedu i marketinške materijale, a bez obzira da li su u pitanju PR tekstovi, katalozi i reklamni flajeri ili plakati, te vizit kartice i brošure, odnosno ma koji drugi sadržaj, koji se koristi u svrhu reklamiranja kako same firme, to jest njenog poslovanja, tako isto i nekog proizvoda ili usluge, ali i za najavu događaja različite vrste.

Kako popularni tekstualni materijali, a čija osnovna tema se bavi bilo kojom društvenom ili prirodnom naučnom disciplinom, tako isto i stručni tekstovi ne samo različite tematike, nego i složenosti i dužine, svakako po zahtevu mogu u navedenoj kombinaciji jezika da budu prevedeni.

Svi oni klijenti koji budu zahtevali prevod audio i video sadržaja sa pakistanskog jezika na japanski će imati mogućnost i da iskoriste jednu od dodatnih usluga, a koje imaju za cilj kompletnu obradu materijala tog tipa. Naime, trebalo bi prvo prevodilac i sudski tumač da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevedu kako informativne televizijske i radijske emisije, reklamne poruke i igrane filmove različitih žanrova, odnosno obrazovne emisije i zabavne, te dečije, tako i crtane filmove, serije, kao i animirane i dokumentarne filmove, te mnoge druge sadržaje tog tipa, a klijent bi trebalo posle toga da izabere između mogućnosti da li će prevedeni materijali da budu titlovani ili sinhronizovani. Jednostavno rečeno, svaki pojedinac u velikoj meri štedi svoje vreme i novac, zato što u okviru same poslovnice ove institucije dobija potpuno obrađene sadržaje tog tipa, koje može da prikazuje kako u bioskopu i na internetu, tako isto i da ih pušta na televiziji ili radiju, to jest upravo tamo gde je planirao.Trebalo bi da istaknemo i informaciju da navedene institucija u svakom predstavništvu zapošljava i profesionalne korektore i lektore, a usluga redakture sadržaja različite vrste je njihova specijalnost. Naime, u slučaju da je klijent uslugu prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji zahtevao u nekoj drugoj instituciji ili je, za tu svrhu angažovao nekog pojedinca, a usluga nije pružena na propisan način, biće potrebno da se izvrši korektura i lektura takvih sadržaja. Pošto pomenuti stručnjaci budu primenili sva propisana pravila, podrazumeva se da će klijent na raspolaganju imati materijal koji je u skladu sa trenutno važećim pravilima kako prevodilačke struke, tako isto i japanskog jezika obrađen.

Sve one sadržaje koji se odnose na kompjutere ili su na određeni način vezani za internet će sudski tumači i prevodioci, a shodno zahtevima pojedinaca propisno da obrade. A uz direktno prevođenje web sajtova sa pakistanskog jezika na japanski, pomenuta institucija nudi i profesionalnu obradu programa i to bilo koje vrste, odnosno online prodavnica i web kataloga, ali i različitih aplikacija, to jest mnogih drugih internet materijala. S obzirom na to da navedeni stručnjaci imaju sasvim dovoljno iskustva ne samo u obradi ovakvih sadržaja, nego i u primeni specijalnih alata namenjenih njihovom optimizovanje (SEO - Search Engine Optimisation ), njihove vlasnike očekuje i usluga stručne optimizacije svih sadržaja tog tipa.

Elektronskim putem svi materijali koje smo do sada naveli mogu biti poslati na prevod, a isto na mejl će ih dobiti vlasnici nakon što bude bila završena njihova obrada. U slučaju da nekome takav vid dostavljanja, odnosno preuzimanje sadržaja ne odgovara, može se odlučiti za druge opcije koje su ponuđene, a sve neophodne informacije ćete dobiti od nadležnih u bilo kom predstavništvu prethodno pomenute institucije.

Izuzetno je značajno istaći informaciju da prevodioci i sudski tumači ove specijalizovane institucije neće izvršiti samo prevod dokumenata u navedenoj varijanti jezika, nego će isto tako, a na osnovu ovlašćenja koja su im data, da primene i sva ona pravila koja se odnose na postupak overavanja prethodno prevedenih dokumenata. Ističemo da overa uključuje stavljanje pečata zvanično ovlašćenog stručnjaka na prethodno preveden bilo koji dokument, a sa osnovnim ciljem da mu se validnost sa zakonskog i pravnog aspekta obezbedi. Naime, pečat sudskog tumača služi kako bi se na taj način potvrdila njegova istovetnost sa originalnim dokumentima.

Navedeni postupak je u potpunosti definisan aktuelnim zakonskim odredbama, pa upravo zato i jeste zahtevano od svakog klijenta da na uvid donese originalna dokumenta, a može ih poslati i preporučeno preko "Pošte Srbije", odnosno preko neke kurirske službe.

Na osnovu iznetih zahteva, ovi stručnjaci, pored ostalog mogu da obrade sadržinu medicinske dokumentacije, to jest da prevedu i overe kako lekarske nalaze i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, tako isto i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, to jest sva dokumenta koje su prema slovo zakona svrstana u taj tip dokumentacije.

Isto tako će biti urađeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na japanski, a kojom prilikom će, pored ostalih biti kompletno obrađena potvrda o prebivalištu, vozačka i dozvola za boravak, potom izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, te pasoš i saobraćajna dozvola, kao i radna, ali i izvod iz matične knjige rođenih, lična karta i uverenje o državljanstvu, to jest sva ostala nenavedena lična dokumenta.

Budući da u određenim slučajevima vlasnici dokumenata treba da dobiju izrađen prevod u posebno kratkom roku, to će prevodilac i sudski tumač tada pristupiti hitnoj obradi dostavljenih materijala, ali je neophodno da ih klijent najpre skenira i na zvaničnu mejl adresu pošalje. Razlog zbog čega se postupak dostavljanja donekle razlikuje jae vezan upravo za navedeni rok za izradu, s tim što je vlasnik dokumenata svakako u obavezi originale na uvid da priloži i u tom slučaju. A podrazumeva se da je vrlo važno da ispoštuje rok, koji će upravo on lično navesti za izradu prevoda.

Sadržinu različitih vrsta dokumentacija, isto tako ovi stručnjaci na zahtev klijenata mogu primarno da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a posle toga i da overe. Prvenstveno mislimo na sadržinu poslovne dokumentacije (rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, fakture, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, poslovne odluke, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća i druga), ali i na dokumenta poput deklaracija proizvoda, uputstava za rukovanje i građevinskih projekata, te laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, kao i na sva ostala koja su zvanično svrstana ili u dokumentaciju za tendere ili u građevinsku, odnosno tehničku.

Lično preuzimanje je omogućeno u najkraćem mogućem roku po završetku prevoda i overe, s tim da će biti ponuđeno zainteresovanima i da kompletno obrađena dokumenta na njihovu ovu adresu isporuci kurirska služba. Naravno da je u pitanju dodatna usluga, tako da je svaki klijent u obavezi odvojeno od prevoda i overe dokumenta da je plati, a svakako će služba za dostavu svakoga od njih informisati o visini nadoknade.

Pored svih pomenutih dokumenata, ovi stručnjaci su specijalizovani i za direktno prevođenje pravnih akata sa pakistanskog jezika na japanski, što znači da će kompletno obraditi apsolutno sva dokumenta koja se tiču sudstva ili prava, kao što su na primer ugovori, sudske tužbe i presude, tekovine Evropske Unije i sudske odluke, ali i sertifikati i sudske žalbe, te punomoćje za zastupanje, licence svih vrsta, sudska rešenja i mnoga druga pravna akta.

Svakako će profesionalni sudski tumači i prevodioci ispuniti očekivanja i onih klijenata, koji u ovoj varijanti jezika žele da dobiju kompletno obrađenu bilo koju vrstu saglasnosti, izjave ili uverenja, odnosno potvrde (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama).

Celokupan postupak obrade dokumenata je usklađen u potpunosti sa važećim zakonom, te podrazumeva obavezu njegovog prevođenja u pomenutoj varijanti jezika i overu pečatom sudskog tumača. Međutim, postoje i ona dokumenta gde se taj postupak ne smatra dovoljnim, već se zahteva da bude izvršena i nadovera, odnosno da na njega bude stavljen Haški, to jest takozvani Apostille pečat. Obavezni smo da naglasimo i to da prevodilac i sudski tumač, koji su u svakom predstavništvu pomenute institucije zaposleni, svakako ne spadaju u grupu stručnjaka, kojima su data ovlašćenja za sprovođenje nadovere, tako da ee klijentima prepušta konkretne informacije o tome da pribave. Naročito je značajno da od nadležnih za taj postupak dobiju podatke o tome da li se Haški pečat na njihova dokumenta mora staviti, odnosno u kom momentu. A radi se o tome da navedeni pečat na neke sadržaje treba da bude stavljen po završetku prevoda i overe, dok na pojedine, Apostille pečat mora da bude stavljen pre nego što pomenuti stručnjaci budu počeli sa obradom kompletnog sadržaja.

Pored svih onih dokumenata koje smo do sada pomenuli, mogu da budu izvršeni i direktni prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa pakistanskog jezika na japanski, ali i diplome i dodatka diplomi, te rezultata naučnih istraživanja i uverenja o položenim ispitima. Isto tako će sudski tumač i prevodilac da obrade propisno i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i seminarske radove, potom prepis ocena i naučne radove, kao i potvrdu o redovnom školovanju, ali i diplomske radove i uopšteno govoreći, sve ostale materijale koji se odnose kako na oblast nauke, tako isto i na obrazovanje.

Direktno prevođenje reklamnih kataloga i brošura sa pakistanskog na japanski jezik

Podrazumeva se da svi sadržaji, koji su vezani za oblast marketinga mogu, a u skladu sa zahtevima klijenata da u pomenutoj jezičkoj kombinaciji budu prevedeni. Izuzev brošura i kataloga, sudski tumači i prevodioci su specijalizovani i za prevod vizit kartica i plakata sa pakistanskog jezika na japanski, a na zahtev klijenata mogu da obrade i flajere, PR tekstove i reklamne letke, ali i mnoge druge materijale koji se na oblast marketinga, odnosno reklamiranja odnose. Naglašavamo da ovi stručnjaci imaju dovoljno znanja iz navedene oblasti, te će svakako marketinška pravila da primene tokom njihove obrade.

U ponudi Prevodilačkog centra Akademije Oxford se nalazi i usluga profesionalne redaktura, a koju će izvršiti lektori i korektori ove institucije. Njihova specijalnost jeste vršenje ispravki u okviru materijala, za koje prevod u navedenoj varijanti jezika nije propisno izvršen, tako da će obezbediti svakom klijentu profesionalnu obradu sadržaja bilo kog tipa, a u najkraćem mogućem roku.

Ako se bude zahtevalo od ovih stručnjaka da izvrše usmeni prevod u toj varijanti jezika, klijenti će morati da budu informisani o činjenici da prevodilac i sudski tumač osim prevoda uz pomoć šapata, vrše i konsekutivno, ali i simultano prevođenje sa pakistanskog jezika na japanski. Svaka od tih varijanti usmenog prevoda se mora primeniti u okviru manifestacije, čije su karakteristike vrlo precizno određene, pa se i zvanična ponuda za datu uslugu kreira upravo po smernicama koje će tada klijent dati. Neophodno je da izuzev podataka o trajanju događaja, on dostavi i one koji su vezani za lokaciju njegovog održavanja, ali i za ukupan broj učesnika. U svakom predstavništvu ove institucije je dostupna i mogućnost da bude izvršeno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što će pomenuti stručnjaci u zvaničnu ponudu uneti isključivo onda kada konkretna vrsta usmenog prevoda bude bila predviđena za neku manifestaciju.

Udžbenike ma ko je tematike i obimnosti, odnosno sadržine, isto tako sudski tumač i prevodilac mogu profesionalno  obraditi ako to neko bude zahtevalo. Sem toga, biće izvršeni i prevodi romana sa pakistanskog jezika na japanski, ali i svakog drugog književnog dela iz oblasti proze, s tim što po zahtevu može biti izvršena i obrada poetskih književnih dela. Sadržinu novinskih članaka, ali i ilustrovanih časopisa, kao i stručnih, dečijih i mnogih drugih će ovi stručnjaci isto tako prevesti ukoliko to nekom klijentu bude bilo potrebno.

Prevod popularnih i stručnih tekstova sa pakistanskog jezika na japanski

Kako stručne tekstualne sadržaje i to bilo koje tematike, odnosno dužine i složenosti, tako isto i one koji se smatraju popularnim, zato što će biti namenjeni većem broju čitalaca, će prevodioci i sudski tumači u datoj varijanti jezika da obrade. Biće izvršeni profesionalni prevodi turističkih tekstova sa pakistanskog na japanski, ali i onih koji su vezani kako za oblast ekonomije, bankarstva i finansija, odnosno sociologije i psihologije, tako i one koji se tiču prava, obrazovanja i politike, te filozofije i nauke. A podrazumeva se da klijenti mogu zahtevati i prevod za tekstove iz oblasti građevinske industrije, informacionih tehnologija i ekologije i zaštite životne sredine, s tim da ovi stručnjaci mogu da prevedu i one sadržaje, koji su vezani za različite teme iz oblasti komunikologije, potom marketing, ali i informacionih tehnologija i menadžmenta, te svih ostalih naučnih disciplina.

U predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford i to u svakom gradu naše zemlje su zaposleni i sudski tumači i prevodioci, čija specijalnost jeste prevođenje filmova sa pakistanskog na japanski jezik. Izuzev igranih, oni mogu da prevedu i animirane, kao i crtane i dokumentarne filmove, s tim što će omogućiti zainteresovanima da u pomenutoj varijanti jezika dobiju prevod i za mnoge druge audio i video materijale. Sem reklamnih poruka i serija, oni mogu shodno zahtevima pojedinaca da prevedu i emisije informativnog, odnosno obrazovnog i zabavnog karaktera, ali isto tako i one koje su namenjene deci, te mnoge druge video i audio materijale. S obzirom na to da su titleri, kao i stručnjaci zaduženi za sinhronizaciju sadržaja ovog tipa, isto tako zaposleni u svakom predstavništvu navedene institucije, klijentima će biti omogućeno i da dobiju završnu obradu svih tih materijala, odnosno da se opredele između mogućnosti njihove sinhronizacije ili titlovanja.

Pored pomenutih usluga, može da bude izvršen i stručan prevod internet sadržaja sa pakistanskog na japanski jezik, a što se odnosi kako na onlajn prodavnice i veb sajtove, tako isto i na sve tipove programa i aplikacija, zatim na internet kataloge i generalno govoreći, na sve ostale sadržaje koji su vidljivi na globalnoj mreži ili se na neki način odnose na kompjutere. Klijentima će tom prilikom biti pružena i usluga njihovog optimizovanja za pregledače, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač odlično vladaju implementacijom alata SEO (Search Engine Optimisation). A budući da je prilagođavanje materijala za web pretragu izuzetno značajno za pozicioniranje konkretnih sadržaja na internetu, to se i očekuje da nakon njihovog zvaničnog postavljanja na mrežu oni zauzmu mnogo bolju poziciju u polju pretrage.

Direktni prevodi poslovne dokumentacije sa pakistanskog na japanski jezika

Uz rešenje o osnivanju pravnog lica, te sve vrste poslovnih izveštaja, poput recimo godišnjih, finansijskih ili revizorskih će sudski tumači i prevodioci, a u skladu sa iznetim zahtevima najpre da prevedu u ovoj varijanti jezika, a onda i overe. Oni su specijalizovani i za prevod poslovnih odluka i faktura sa pakistanskog jezika na japanski, a svakako će obraditi i osnivački akt preduzeća, kao i statut preduzeća i uopšteno govoreći, sva ona dokumenta koja se tiču poslovanja vila nekog preduzetnika ili kompanije, te su samim tim svrstana u poslovnu dokumentaciju.

Shodno važećem zakonu se vrši postupak overe, tako da se vlasnik dokumenata obavezuje originale na uvid pomenutom stručnjaku ili da lično donese ili da ih dostavi na jedan od propisanih načina. Moramo naglasiti da svaki dokument koji je na takav način obrađen može da bude tretiran kao pravno validan, što je od izuzetnog značaja za njegovog vlasnika.

Postoji obaveza stavljanja specijalne vrste pečata, ali samo na neka dokumenta koja se prevode, s tim da navedeni stručnjaci nisu uvršteni u one, u čijoj nadležnosti jeste overa Haškim pečatom. Inače je taj pečat još poznatiji pod nazivom Apostille, a izvršenje te vrste overe je u nadležnosti osnovnih sudova Republike Srbije. Zato se iznosi predlog svakom klijentu, kome je potreban prevod bilo kog dokumenta ili konkretnog tipa dokumentacije u ovoj varijanti jezika, da se upravo zaposlenima u specijalnim odeljenjima te institucije obrati i direktno od njih zatraži sve relevantne informacije o toj vrsti overe, jer će tako značajno olakšati celokupan postupak obrade konkretnih sadržaja.

Na osnovu zahteva zainteresovanih će prevodioci i sudski tumači obraditi i sva dokumenta koja su lična, a u njih pored pasoša, uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu i lične karte, svakako spada i izvod iz matične knjige rođenih, potom dozvola za boravak i venčani list, odnosno izvod iz matične knjige venčanih, ali i saobraćajna i radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, to jest umrlica, kao i vozačka dozvola i druga.

Navedeni stručnjaci vrše i direktan prevod tenderske, građevinske i tehničke dokumentacije sa pakistanskog jezika na japanski, što zapravo znači da obrađuju sva dokumenta koja u njihov sastav ulaze, kao što su na primer laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i građevinski projekti, odnosno uputstvo za rukovanje i mnoga druga.

Podrazumeva se da klijenti u svakom predstavništvu ove institucije mogu da dobiju kompletnu obradu i za različite vrste potvrda i saglasnosti, odnosno izjava i uverenja. Na prvom mestu mislimo na uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o visini primanja i potvrdu o stalnom zaposlenju, s tim što ovi stručnjaci kompletno obrađuju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, zatim uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stanju računa u banci, ali i saglasnost za zastupanje i svaki drugi dokument, koji bi trebalo pojedinac nakon toga da preda određenoj nadležnoj instituciji.

Sadržaje koji se odnose na oblast prava ili su na neki način vezani za sudstvo će, takođe zaposleni u ovoj instituciji da obrade u skladu sa važećim pravilima. Mogu da budu izvršeni prevodi presuda o razvodu braka za pakistanskog jezika na japanski, ali i svih vrsta sudskih odluka i žalbi, s tim što će sudski tumači i prevodioci kompletno obraditi i tekovine Evropske Unije, sudske tužbe i punomoćje za zastupanje, kao i različite tipove ugovora i licenci, zatim sertifikate i sudska rešenja, te sva ostala nenavedena pravna akta.

Izuzev lekarskih nalaza, klijenti navedene institucije mogu dobiti i kompletno obrađenu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, potom i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, to jest svaki drugi dokument koji se smatra sastavnim delom medicinske dokumentacije.

Istakli bismo i to da prevodilac i sudski tumač ostvaruju zahteve svih onih osoba, kojima je u konkretnoj varijanti jezika potrebna obrada nekog sadržaja iz domena kako obrazovanja, isto tako i nauke. A između ostalog, oni mogu da obrade diplomu i dodatak diplomi, potvrdu o redovnom školovanju i rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne patente i nastavne planove i programe fakulteta. Takođe će izvršiti prevod svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole sa pakistanskog jezika na japanski, ali će po potrebi kompletno obraditi i prepis ocena, zatim uverenje o položenim ispitima, kao i sve vrste radova koji se odnose na navedene oblasti, poput na primer diplomskih, seminarskih ili naučnih.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na pakistanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje