Prevod sa srpskog na turski jezik

Besplatni online prevod sa srpskog na turski jezik

Za online prevod sa srpskog na turski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa srpskog na turski jezik

Kada su u pitanju prevodi sa srpskog jezika na turski, svaki klijent koji ima potrebu za ovom vrstom usluge i to za bilo koju vrstu materijala, bi trebalo da kontaktira najbližu poslovnicu Akademije Oxsford kako bi bio informisan o više detalja.

Osim što će prevodioci i sudski tumači u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da obrade različite tipove tekstova, odnosno časopise, udžbenike i književna dela (poezija, beletristika, proza, romani i ostalo), oni takođe mogu da vam ponude i obradu članaka iz novina i ostalih sličnih sadržaja. A pored toga vršimo i profesionalno prevođenje sa srpskog jezika na turski za internet sajtove, kao i za sve ostale sadržaje koji se odnose na oblast interneta, a što podrazumeva kako online kataloge ili prodavnice, tako i softverske aplikacije i programe svih vrsta, te mnoge druge slične materijale.

Klijentima omogućujemo i kvalitetnu obradu onih materijala koji su namenjeni reklamiranju i to kako različitih usluga i proizvoda, tako isto i poslovanja ma koje kompanije. Prilikom obrade reklamnih kataloga, plakata i brošura, odnosno flajera i letaka, sudski tumač i prevodilac će voditi računa i o marketinškim pravilima, koja naravno sasvim dobro poznaju. Jednostavnije rečeno, oni će reklamnu poruku iz materijala napisanih na srpskom jeziku da u potpunosti prilagode duhu ciljanog jezika, to jest turskog i na taj način će svim ljudima kojima je on maternji da omoguće da se sa određenom kompanijom, to jest uslugom ili proizvodom koji se reklamira, upoznaju kao da je taj sadržaj i napisan na turskom jeziku. U slučaju potrebe, možemo da vam ponudimo i prevod sa srpskog jezika na turski za vizit kartice, a naši stručnjaci obrađuju i sve tipove kako video, tako isto i audio materijala. Pod tim mislimo najpre na filmska ostvarenja različitih vrsta, odnosno žanrova, a zatim i na reklamne poruke, te informativne i emisije zabavnog ili obrazovnog karaktera, ali i na serije i još mnogo drugih audio i video sadržaja. A u okviru ove usluge vas očekuju prvo njihovi prevodi sa srpskog jezika na turski, a posle toga i usluga koje se odnosi na finalizaciju ovog procesa, to jest na njihovo kako sinhronizovanje, tako isto i titlovanje.Prevođenje sa srpskog na turski
Prevođenje sa turskog na srpski

Korektori, odnosno lektori koji su u našem timu omogućuju svim klijentima koji su prevod različitih sadržaja dobili na nekom drugom mestu, ali oni nisu kvalitetni, da dobiju uslugu njihove lekture, to jest korekture i na taj način da tako urađenim prevodom, odnosno kvalitetom prevoda budu u potpunosti zadovoljni.

Moramo da naglasimo i to da prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev mogu da izvrše i kompletnu obradu najrazličitih tipova dokumenata, to jest da ih prvo prevedu sa našeg jezika na turski, a posle toga i da izvrše overu tako urađenog prevoda i to pečatom sudskog tumača. Upravo tako ćete vrlo brzo da dobijete dokumenta koja su obrađena u skladu sa slovom zakona i kao takva mogu da budu primenjivana u svakoj situaciji, potpuno isto kao i ma koji originalan dokument. Trebalo bi da vas informišemo i o tome da ima i onih dokumenata za koja se ovo ne smatra dovoljnim postupkom obrade, jer se za njih zahteva dodatna overa, to jest takozvana nadovera, a koja podrazumeva stavljanje haškog (Apostille) pečata. Inače, ovaj pečat ne stavljaju prevodilac i sudski tumač, nego službenici u okviru određenih državnih službi, tako da se preporučuje svakom klijentu posebno da proveri ove informacije za konkretna dokumenta. A u slučaju da prilikom provere sazna da je haški pečat obavezan za njegova dokumenta, trebalo bi i da pita kada se on stavlja, to jest da li pre nego što naši stručnjaci izvrše obradu tog dokumenta ili posle toga, uzevši u obzir da su oba načina overe haškim pečatom prisutna u praksi, a sve zavisi od toga koji tip dokumenata je u pitanju.

Ne zaboravite i to da se za overu pečatom sudskog tumača zahteva od klijenata da dostave originalna dokumenta na uvid, tako da se postupak slanja dokumenata razlikuje u odnosu na ostale sadržaje, budući da njih možete da nam pošaljete na obradu preko mejla. Ipak, dokumenta šaljete na drugačiji način, to jest preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a možete i da nam ih donesete lično. Kada je reč o preuzimanju obrađenih sadržaja, imate isto tako nekoliko mogućnosti, a opet sve zavisi od toga da li prevodilac i sudski tumač treba da obrade dokumenta ili one materijale za koje se ne vrši overa. U slučaju da prevodimo, odnosno overavamo dokumenta, njih možete da preuzmete lično u našoj poslovnici ili da vam ih isporučimo na određenu adresu, ali se ta usluga smatra dodatnom i kao takva se naplaćuje prema cenovniku kurirske službe, a klijent je dužan da izvrši plaćanje kada bude preuzimao pošiljku. Takođe, klijenti koji zahtevaju prevođenje sa srpskog jezika na turski za one sadržaje koji ne podrazumevaju overu, mogu i da ih po završetku obrade dobiju na mejl, a u onim slučajevima kada im tako najviše odgovara.

Budući da naši stručnjaci na vaš zahtev mogu da izvrše i hitan prevod za dokumenta, a kako bi bili u mogućnosti da ispoštuju u potpunosti taj zahtev, trebalo bi da prvo izvršite slanje sadržaja preko mejla, a da odmah posle toga dostavite i originalna na uvid, stim da je preporuka da odaberete onaj način koji se smatra najbržim.

Uz različite izjave i saglasnosti, te uverenja, kao i potvrde, to jest ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama (potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za azstupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i druga), prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva dokumenta koja imaju bilo kakve veze sa oblašću nauke ili obrazovanja (rezultati naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodaci diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, prepisi ocena, naučni patenti, seminarski radovi, naučni i diplomski radovi i ostala).

Oni, takođe obrađuju i poslovnu dokumentaciju, a uz prevođenje sa srpskog jezika na turski za osnivački akt, odnosno statuta preduzeća i za rešenje o osnivanju pravnih lica, klijentima omogućujemo i obradu faktura, odnosno revizorskih, finansijskih i godišnjih poslovnih izveštaja, kao i poslovnih odluka i svih ostalih dokumenata, a koja čine poslovnu dokumentaciju. Sve vrste pravnih akata i to kako ugovore i sertifikate, odnosno punomoćje za zastupanje i licence, tako i tekovine Evropske Unije, ali i sve tipove sudskih rešenja, odnosno presuda, te žalbi, odluka i tužbi, isto tako će prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade u optimalnom roku.

Možemo da vam ponudimo i prevod sa našeg jezika na turski za lekarske nalaze, odnosno za sva dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije (uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala), kao i za ona dokumenta koja čine dokumentaciju za tendere, odnosno tehničku i građevinsku (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i druga).

Sva pomenuta dokumenta su zapravo tek jedan deo ponude onih za koja možemo da uradimo prevod sa srpskog jezika na turski, a na vama je da u potpunosti ispoštujete obavezu o dostavljanju originalnih materijala na uvid, odnosno da na vreme proverite sve što se odnosi na overu Apostille pečatom za ta dokumenta.

Prevodi ličnih dokumenata sa srpskog na turski jezik

Ukoliko vam je potrebno prevođenje bilo kog ličnog dokumenta sa srpskog jezika na turski, morate da znate da vas u Prevodilačkom centru Akademije Oxford ne očekuje samo ova usluga, već i overa tako urađenog prevoda i to od strane zvanično ovlašćenog lica - sudskog tumaa, uzevši u obzir da su članovi našeg tima i prevodioci i sudski tumači.

Od vas se u ovom slučaju zahteva da kada budete slali dokumenta na obradu u svakom slučaju priložite i na uvid originale. A neophodno je i da se samostalno raspitate u okviru nadležnih institucija da li se za ta dokumenta mora izvršiti overa haškim pečatom, koji je poznat još i pod nazivom Apostille, jer ćete tako u najvećoj mogućoj meri da poštedite sebe gubitka ne samo vremena, već i novca, pošto ćete tačno znati gde treba konkretan dokument prvo da odnesete i po kom principu će ona da se obrađuje.

Uz prevod sa srpskog jezika na turski za pasoš i ličnu kartu, naši stručnjaci vam omogućuju i obradu svih vrsta dozvola i to kako radne i vozačke, odnosno saobraćajne, tako i dozvole za boravak. A prevodimo i krštenicu, te izvod iz matične knjige venčanih i umrlih, kao i potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i sva nepomenuta dokumenta koja se tretiraju kao lična. Pored toga, prevodilac i sudski tumač u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i sve vrste pravnih akata, odnosno tekovine Evropske Unije, sudske presude i žalbe, kao i punomoćja za zastupanje, zatim sudska rešenja, tužbe i odluke, ali i različite tipove ne samo sertifikata, već i licenci i ugovore, te ostala dokumenta koja se odnose bilo na oblast prava ili sudstva. Sve tipove dokumentacija, to jest dokumenta koje ulaze u njihov sastav, takođe će prevodioci i sudski tumači u skladu sa vašim zahtevima da obrade, odnosno da vam prvo ponude njihovo prevođenje sa srpskog jezika na turski, a posle toga i overu prevoda pečatom sudskog tumača.

Uz poslovnu dokumentaciju (rešenje o osnivanju pravnih lica, poslovni izveštaji, osnivački akti preduzeća, poslovne odluke, fakture, statuti preduzeća i drugo), naši stručnjaci obrađuju i specifikacije farmaceutskih proizvoda, a zatim i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te lekarske nalaze, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, to jest sva ona dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju. Naravno, po potrebi prevodimo i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte i deklaracije proizvoda, odnosno uputstvo za rukovanje, ali i mnoga druga dokumenta koja čine kako građevinsku i tehničku, tako i dokumentaciju za tendere.

Sudski tumači i prevodioci, kada je to potrebno klijentima, rade i prevod sa srpskog jezika na turski za bilo koja dokumenta koja se predaju nadležnim službama kada se to od klijenata zahteva. A pod tim se prvenstveno misli na obradu različitih vrsta potvrda, ali prevodimo isto tako i sve tipove saglasnosti, uverenja i izjava (potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i ostala).

Rezultate naučnih istraživanja, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, zatim naučne patente, odnosno diplomu i dodatak diplomi, te potvrde o redovnom školovanju i prepise ocena, ali i nastavne planove i programe fakulteta, kao i sva ostala dokumenta koja se tiču obrazovanja ili su vezana za oblast nauke, takođe ćemo u optimalnom roku i to po sigurno najpristupačnijim uslovima da obradimo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji.

Prevođenje romana sa srpskog jezika na turski

Prevodioci i sudski tumači, onda kada je to potrebno klijentima mogu da izvrše i prevod romana sa srpskog na turski jezik, bez obzira koliko je njihova tema kompleksna. A osim romana, oni prevode i ostala književna dela, te pored beletristike, mogu da izvrše i obradu kako bilo kog proznog dela, tako i poezije.

Ako je potrebno, u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i novinske članke, odnosno udžbenike, ali i različite tipove časopisa, kao i tekstove. Što se tiče prevođenja tekstova, prevodilac i sudski tumač mogu, sa podjednakim stepenom kvaliteta da obrade i popularne i stručne tekstove, a njihova tema može da se odnosi zaista na bilo koju oblast. Tako će oni, osim onih tekstova koji su vezani za neke uobičajene oblasti poput na primer turizma, obrazovanja ili ekonomije i politike, na vaš zahtev između ostalog da prevedu i tekstove koji se bave tematikom vezanom za neku od pomenutih oblasti: pravo, nauka, finansije, obrazovanje, psihologija, sociologija, komunikologija, filozofija, farmacija, bankarstvo, medicina, menadžment, ekologija i zaštita životne sredine, informacione tehnologije, marketing i građevinska industrija, ali i još mnogo drugih naučnih disciplina, bez obzira da li su oni vezane direktno za oblast prirodnih ili društvenih nauka.

Stručni tim Akademije Oxsford ne čine samo prevodioci i sudski tumači, već i oni profesionalci koji na zahtev klijenata mogu da izvrše titlovanje i sinhronizovanje bilo koje vrste video i audio sadržaja. Tako ćete na jednom mestu da dobijete ne samo prevod sa srpskog na turski jezik za reklamne poruke i serije, odnosno animirane, igrane ili crtane, te dokumentarne filmove, već i njihovo sinhronizovanje ili titlovanje. Naravno, naši stručnjaci mogu takođe da obrade i sve vrste emisija i to kako dečije, tako i informativne, ali i one zabavnog i obrazovnog karaktera.

Prevod PR tekstova sa srpskog na turski jezik

Kako PR tekstovi spadaju u vrlo često korišćeni način reklamiranja, to se i klijenti neretko obraćaju našoj instituciji sa zahtevom za prevođenje PR tekstova sa srpskog jezika na turski. A prevodioci i sudski tumači koji će da izvrše ovu uslugu imaju višegodišnje iskustvo u obradi reklamnih materijala, tako da će i osnovnu reklamnu poruku koju oni nose da prilagode pravilima turskog jezika i na taj način će i da ostvare primarni cilj obrade ovakvih sadržaja, uzevši u obzir da će upravo na taj način svim potencijalnim klijentima kojima je maternji jezik baš turski da omoguće da se sa predmetom reklamiranja PR teksta upoznaju na najkvalitetniji mogući način i to tako kao da je on i napisan primarno na njihovom maternjem jeziku.

Prevodilac i sudski tumač, osim njih mogu da obrade i sve ostale sadržaje koji su namenjeni reklamiranju, a što se primarno odnosi na reklamne brošure, plakate i flajere, odnosno reklamne letke i kataloge, te sve ostale slične sadržaje. Onda kada to zahtevaju naši klijenti, u navedenoj jezičkoj kombinaciji takođe možemo da obradimo i vizit karte.

U slučaju da ste prevođenje sa srpskog jezika na turski za bilo koji tip sadržaja već dobili od nekog drugog, ali to nisu kvalitetno uređeni prevodi, naši stručnjaci (lektori i korektori) mogu da izvrše kompletnu redakturu takvih materijala i omoguće vam da vrlo brzo dobijete kvalitetno prevedene sadržaje. Sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i usmeni prevod sa srpskog jezika na turski ukoliko klijenti to zahtevaju, te da im omoguće ne samo primenu konsekutivnog, odnosno simultanog prevoda u toj kombinaciji, već i da u skladu sa zahtevima događaja koji klijent organizuje primene po potrebi i šapatno prevođenje. A da bi vrsta ove usluge bila maksimalno kvalitetno odabrana i samim tim odgovorila na sve zahteve događaja, mi od svih zainteresovanih klijenata zahtevamo da nam pošalju podatke koji su vezani za taj događaj, a što podrazumeva ne samo da nas informišu o broju učesnika i trajanju događaja, već i da nam daju informacije o prostoru u kome on treba da bude održan i uopšteno da nas upute u detalje o tome kako je zamišljena njegova organizacija. Zatim naši stručnjaci rade na osmišljavanju ponude koja po potrebi može da obuhvati i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Takođe ćemo, onda kada je to potrebno da obradimo i sve vrste web materijala, tako da klijente kod nas očekuju i prevodi sa srpskog jezika na turski najpre za internet sajtove, odnosno web kataloge ili prodavnice, a sudski tumač i prevodilac mogu isto tako da obrade i bilo koji program ili aplikaciju. Ovde moramo da naglasimo da će oni u toku procesa obrađivanja ovakvih materijala, onda kada je to neophodno da primene i sva pravila vezana za njihovo optimizovanje za internet pretraživače, tako da će upravo zahvaljujući implementiraji pravila SEO (Search Engine Optimisation) da omoguće konkretnim materijalima mnogo bolje pozicioniranje na globalnoj mreži.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje