Prevod sa turskog na kineski jezik

Besplatni online prevod sa turskog na kineski jezik

Za online prevod sa turskog na kineski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa turskog na kineski jezik

Još jedna od usluga koju zainteresovanim klijentima mogu da pruže prevodilac i sudski tumač u svakoj od brojnih poslovna Akademije Oxford jeste i direktno prevođenje sa turskog jezika na kineski.

Vrlo je važno naglasiti da naši stručnjaci rade i usmeni prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, tako da u skladu sa zahtevima određenog događaja primenjuju ne samo simultano prevođenje sa turskog jezika na kineski, a koje se i najčešće zahteva, nego mogu da primene i posebnu uslugu koja je poznata kao šapatni prevod, ali isto tako i da izvrše konsekutivno prevođenje u pomenutoj kombinaciji jezika. Klijenti kojima je neophodna ova usluga za bilo koju vrstu događaja treba da nam daju sve bitne informacije o njegovoj organizaciji, a zatim i podatke o tome koliko bi on trebalo da traje, kao i koliko učesnika se očekuje. A kada budemo dobili sve ove informacije, pripremićemo ponudu u koju ćemo, onda kada je potrebno da uvrstimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kako bi svim onim klijenti za čiji događaj je preporučljiva ova vrsta usluge omogućili da koriste vrhunsku opremu po najpristupačnijim uslovima.

Naši stručnjaci mogu na vaš zahtev da izvrše i prevod sa turskog jezika na kineski kako za dela književnosti, tako i za sve vrste udžbenika, te za stručne i popularne tekstove, ali i za časopise. Oni, takođe prevode i novinske članke, a zatim i sve sadržaje koji su vezani za segment marketinga, ali i internet sajtove, online kataloge, softvere, web prodavnice i sve ostale materijale koji su na bilo koji način vezani za internet.Prevođenje sa turskog na kineski
Prevođenje sa kineskog na turski

Klijentima koji su prevođenje sa turskog jezika na kineski možda prepustili nekome te dobili prevod koji nije odgovorio zahtevima, odnosno nije im pružen kvalitetan i profesionalan prevod, lektori i korektori u našem timu omogućuju uslugu redakture tako obrađenih sadržaja, a kako bi oni bili maksimalno prilagođeni duhu kineskog jezika.

Vršimo i direktan prevod sa turskog jezika na kineski kako za video, tako isto i za audio materijale, poput na primer serija i filmova, odnosno različitih tipova emisija, ali i za reklamne poruke i ostale materijale ove vrste. U okviru ove usluge omogućujemo im i njihovo sinhronizovanje, to jest možemo da pružimo uslugu titlovanja ovako obrađenih sadržaja. Na taj način naši klijenti na jednom mestu i to prilično brzo mogu da dobiju materijale koje će moći da prikazujete gde god požele (bioskop, internet, televizija i drugo).

Uz sve pomenuto, možemo da se pohvalimo i činjenicom da klijentima omogućujemo i direktno prevođenje sa turskog jezika na kineski kako za lična dokumenta, tako i za poslovnu, ali i medicinsku dokumentaciju, odnosno za ona dokumenta koja ulaze u sastav tenderske, građevinske i tehničke dokumentacije. A obrađujemo, naravno i pravna akta svih vrsta, ali i diplome i dodatke diplomi, naučne radove i ostala dokumenta koja su vezana bilo za segment nauke, bilo za oblast obrazovanja. Klijentima omogućujemo i maksimalnu uštedu vremena i novca, jer uz njihov prevod sa turskog jezika na kineski odmah dobijaju i uslugu overe prevoda, a za koju su zadužena ovlašćena lica u našem timu (sudski tumač). Time oni vrlo brzo dobijaju ne samo dokumenta koja su prevedena u ovoj kombinaciji jezika, već i dokumenta koja mogu da se odmah koriste, pošto im overa od strane sudskog tumača daje pravnu validnost. A da bismo ispunili odredbe zakona vezano za overu prevedenih dokumenata, klijenti moraju da prilikom slanja sadržaja na obradu dostave i originalna dokumenta na uvid, to jest ili da ih pošalju preporučeno preko “Pošte Srbije” ili da ih lično donesu u jednu od naših poslovnica, odnosno da ih pošalju preko kurirske službe. A sa druge strane, ostale sadržaje za koje se ne radi overa nam mogu poslati na mejl, ukoliko žele, jer se za njih ne zahteva dostavljanje originala na uvid.Način preuzimanja obrađenih materijala se razlikuje, jer dokumenta klijenti preuzimaju lično ili im bivaju poslata na određenu adresu, a to je usluga koja se naplaćuje nezavisno od prevoda i overe. Njena cena zavisi od kurirske službe koja i dostavlja prevedena i overena dokumenta na adresu klijenta, a on ovu ulsugu plaća kuriru direktno. Sve one sadržaje koji ne zahtevaju overu, klijenti mogu da dobiju isporukom na mejl, ukoliko to žele.

Pored svih navedenih obaveza, od klijenata kojima su potrebni direktni prevodi sa turskog jezika na kineski za dokumenta se zahteva da pre donošenja sadržaja ili njihovog dostavljanja na neki od opisanih načina, u okviru nadležnih institucija provere da li se za ta dokumenta zahteva izvršenje nadovere, to jest da li se na njih mora staviti Apostille pečat, budući da za ovu vrstu overe sudski tumač i prevodilac nemaju nadležnost. Zato i svakom klijentu ponaosob preporučujemo da pita prvo da li je ovaj pečat obavezan za dokumenta za koja mu je neophodan prevod u navedenoj kombinaciji jezika. A u slučaju da dobije informaciju da jeste, trebalo bi da sazna i u kom trenutku se pečat koji je poznat i kao haški stavlja na ta dokumenta. Ovde se radi o tome da se haški pečat na neka dokumenta stavlja neposredno pre nego što prevodilac i sudski tumač počnu da ga obrađuju, a na neka tek kada prevodioci i sudski tumači urade svoj posao oko tog dokumenta. Pribavljanjem ovih informacija svaki klijent u velikoj meri štedi svoje vreme.

Prevodi građevinskih projekata sa turskog na kineski jezik

Klijenti kojima je potrebno direktno prevođenje građevinskih projekata sa turskog jezika na kineski bi trebalo da znaju i da ih u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje kako ova, tako i usluga overe urađenog prevoda, a koju u ovom slučaju vrši zvanično ovlašćeno lice, to jest sudski tumač i čime oni dobijaju dokumenta koja imaju pravo da primenjuju u praksi i to bez ikakve bojazni, uzevši u obzir da se radi o pravno važećim dokumentima. Kako sudski tumač treba da uporedi prevode i originalna dokumenta, a pre nego što pristupi postupku overe prevoda, to znači da ste vi u obavezi da nam prilikom slanja sadržaja za koje su vam potrebni prevodi sa turskog jezika na kineski dostavite i originalna dokumenta na uvid.

Sudski tumači i prevodioci obrađuju i tehničku, odnosno tendersku dokumentaciju, te osim uputstva za rukovanje i deklaracija proizvoda, obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav svih navedenih vrsta dokumentacija. Sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, počev od različitih tipova potvrda, preko uverenja, pa do saglasnosti i izjava će takođe oni da obrade u ovoj kombinaciji jezika, tako da vas kod nas očekuju i prevodi sa turskog jezika na kineski ne samo za potvrde o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, odnosno potvrde o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, već je i za saglasnost za zastupanje, te za uverenje o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, ali i za još mnoga dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama.

Isto možemo da vam ponudimo i obradu rezultata naučnih istraživanja, odnosno diploma i dodataka diplomi, kao i diplomskih i seminarskih radova, ali i svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisa ocena i nastavnih planova i programa fakulteta, kao i potvrda o redovnom školovanju i uverenja o položenim ispitima, a zatim i naučnih patenata i radova i svih ostalih dokumenata koja sada nismo pomenuli, a vezana su za oblast nauke ili obrazovanja.

Kada su u pitanju prevodi sa turskog jezika na kineski za dokumenta, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i sva lična dokumenta (izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, umrlica, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, lična karta, radna dozvola i ostala), ali isto tako i sva pravna akta (punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, odluke i presude, tekovine Evropske Unije, licence, sudska rešenja i tužbe, sertifikati, ugovori i ostala).

Naši stručnjaci, takođe obrađuju i medicinsku dokumentaciju, te osim lekarskih nalaza, dokumentacije o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, oni obrađuju i mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije. Svim zainteresovanim klijentima omogućujemo i obradu dokumenata koja se tiču poslovanja kako preduzetnika, tako i pravnog lica i to počev od ugovora i poslovnih odluka, preko svih vrsta poslovnih izveštaja, osnivačkih akata i statuta preduzeća, pa do rešenja o osnivanju pravnih lica i ostalih.

Prevođenje političkih tekstova sa turskog jezika na kineski

Kako stručne, tako i popularne tekstove čija tema je vezana za oblast politike, prevodioci i sudski tumači u svakoj poslovnici Akademije Oxford mogu da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji i to po najpristupačnijim uslovima. Klijentima omogućujemo i prevod sa turskog na kineski jezik za ekonomske tekstove, ali i one čija je tema vezana za oblasti finansija, bankarstva ili prava, odnosno one koji se tiču medicine, obrazovanja, nauke ili farmacije. Takođe, naši stručnjaci obrađuju i tekstove vezane za oblast ekologije i zaštite životne sredine, psihologije, građevinske industrije i filozofije, odnosno sve one koji su vezani za oblast marketinga, a zatim i turizma, menadžmenta i ostalih naučnih disciplina. Budući da nije neophodno da nam na uvid dostavite i originale, kao kod obrade dokumenata, nudimo vam mogućnost da nam tekstualne sadržaje za koje su vam potrebni prevodi sa turskog na kineski jezik pošaljete preko mejla, te da obrađene tekstove bilo koje tematike dobijete upravo na ovaj način nakon što ih naši stručnjaci budu preveli.

Uz to, možemo da vam ponudimo i u pomenutoj kombinaciji jezika i obradu svih vrsta književnih dela i to kako beletristike i romana, tako i proznih, ali i dela poezije, odnosno sudski tumači i prevodioci na vaš zahtev mogu da prevedu i sve vrste udžbenika. Oni će da obrade i reklamne sadržaje i to kako reklamne kataloge i brošure, odnosno plakate, tako i flajere, letke i PR tekstove, ali i vizit kartice ako je potrebno, te sve ostale sadržaje čija je primarna namena reklamiranje kako određene kompanije, tako i različitih usluga ili proizvoda. Uzevši u obzir da naši stručnjaci odlično poznaju pravila marketinga, možete biti sigurni da će reklamnu poruku na najprimereniji način da prevedu u skladu sa duhom kineskog jezika i upravo tako će da ostvare osnovni cilj prevođenja ovih sadržaja. A pod tim se misli na činjenicu da će oni omogućiti svim potencijalnim klijentima kojima je kineski maternji jezik da se upoznaju sa onim što se reklamira, kako bi oni postali stalni korisnici usluga ili kupci proizvoda koji se reklamiraju putem pomenutih sadržaja.

Pored svega pomenutog, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i ilustrovane, ali i stručne časopise, odnosno novinske članke, a na zahtev klijenata koji organizuju bilo koju vrstu događaja ćemo da izvršimo i usmeno prevođenje sa turskog na kineski jezik. Ovde moramo da naglasimo da prevodilac i sudski tumač primenjuju kako simultani i šapatni, tako i konsekutivni prevod u ovoj kombinaciji, a kako se svaka od ovih usluga primenjuje za tačno definisani događaja, to je i vrlo važno da od klijenata koji su zainteresovani za ovu uslugu dobijemo informacije o njegovoj organizaciji, ali i o prostoru u kome bi trebalo da bude održan, te o broju učesnika, kao i o trajanju samog događaja. A kada budemo primili sve ove informacije, mi ćemo pripremiti ponudu koju sasvim sigurno nećete moći da odbijete i koja će u potpunosti zadovoljiti sve zahteve tog događaja. Po potrebi ćemo u nju da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi web sajtova sa turskog na kineski jezik

Kada je u pitanju prevođenje internet sajtova sa turskog jezika na kineski, svi klijenti kojima je potrebna ova usluga bi trebalo da znaju da sudski tumači i prevodioci ne samo da poznaju SEO pravila (Search Engine Optimisation), nego ih i na najbolji način implementiraju tokom obrade web sajtova, tako da će se oni vrlo brzo naći u samom vrhu internet pretrage, čime će i njihovi vlasnici biti na dobitku. Naglašavamo i to da naši stručnjaci obrađuju u navedenoj jezičkoj kombinaciji i sve ostale internet sadržaje, poput na primer online prodavnica ili kataloga, ali i softvera, to jest različitih programa i aplikacija.

Klijentima omogućujemo i kompletnu obradu bilo koje vrste video, to jest audio sadržaja. A pod tim se podrazumeva najpre prevod sa turskog jezika na kineski za zabavne i emisije informativnog karaktera, odnosno za dečije ili obrazovne emisije, a zatim i serije, dokumentarne i crtane filmove, te reklamne poruke, kao i za animirane i igrane filmove različitih žanrova i za sve ostale video i audio sadržaje, a posle toga i uslugu njihovog sinhronizovanja ili titlovanja.

Ne samo da su prevodioci i sudski tumači u našem timu, nego i profesionalni lektori, to jest korektori koji u svakom trenutku klijentima mogu da pruže svoje usluge, te da loše prevedene sadržaje u potpunosti prilagode duhu ciljanog jezika, odnosno kineskog. A kada oni budu završili redakturu prevedenih materijala, ne sumnjamo da ćete biti i više nego zadovoljni kvalitetom njihove obrade.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje